top of page

Wat is de boodschap van de derde engel?

De boodschap van de derde engel is te vinden in Openbaring 14:9-12 en luidt als volgt:


“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”


Lees meer over:


Wie ga je aanbidden?

De drie Engelen boodschap vereist een beslissing. Het verdeelt de hele wereld in twee groepen. Aan de ene kant staan afvallige christenen die „het beest en zijn beeld” aanbidden en „zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand” ontvangen. Aan de andere kant staan degenen die de autoriteit van het beest afwijzen; dit zijn de heiligen "die de geboden van God en het geloof van Jezus onderhouden".


Let op het contrast tussen de twee tegengestelde groepen. Degenen die het "merkteken van het beest" ontvangen, volgen handige, door mensen gemaakte ideeën en praktijken. Het zijn belijdende christenen die ervoor kiezen de Bijbel en de Bijbel niet alleen te volgen. Gods trouwe christenen, in deze verzen 'heiligen' genoemd, hebben als hun onderscheidende eigenschappen: geduld, gehoorzaamheid aan Gods geboden, (gelijk aan het karakter van Jezus) en het geloof van Jezus.


De doorslaggevende factor is aanbidding. Zult u God aanbidden zoals beschreven in de Bijbel? Of ga je door mensen gemaakte ideeën en praktijken aanbidden?

De boodschap van de derde engel is een sterke waarschuwing tegen het aanbidden van het beest en zijn beeld en het ontvangen van het merkteken van het beest (zie hier meer over het merkteken van het beest). “Het pausdom heeft getracht, Gods wet te veranderen. Het tweede gebod, waarin het aanbidden van beelden verboden wordt, is uit de wet weggelaten, en het vierde gebod is veranderd, dat het houden van de eerste in plaats van de zevende dag als Sabbat gewettigd wordt. Maar de pauselijke beweren, als reden voor het weglaten van het tweede gebod, dat het onnodig is, daar het in het eerste opgesloten ligt, en dat ze de wet nauwkeurig weergeven, als Gods bedoeling was, dat die verstaan zou worden. Dit kan de verandering niet zijn, die door de profeet is voorspeld. Een opzettelijke, voorbedachte verandering wordt aangegeven: “Het zal menen, de tijden en de wet te veranderen.” De verandering in het vierde gebod vervult nauwkeurig de voorzegging. De enige macht, die ze beweren hiervoor te hebben, is het gezag van de kerk. Hier stelt de pauselijke macht zich openlijk boven God.” - De Grote Strijd 523.1Aan wie zullen wij trouw zijn?

Deze engel identificeert het overgebleven volk van God dat in de laatste dagen leeft. Wanneer het protestantisme in Amerika de wereldlijke machten zal oproepen om de zondagsviering (de valse sabbat) af te dwingen, dan zal er een beeld voor het beest zijn gevormd. Allen zullen dan worden opgeroepen om te beslissen tussen enerzijds trouw aan de wet van God tonen of anderzijds het besluit van het beest (de Antichrist) aanvaarden. En God zal de keuze van elk individu eren. Hij zal eeuwig leven schenken aan hen die, ondanks het doodsbesluit, de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren, en de eeuwige dood aan hen die Hem ongehoorzaam zijn. Openbaring 14:9-12; 13:11-18.De waarschuwing van de derde engel is: 'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of in zijn hand ontvangt, zo zal hij drinken van de wijn van de toorn van God.' 'Het beest' dat in deze boodschap wordt genoemd, wiens aanbidding wordt afgedwongen door het tweehoornige beest, is het eerste of luipaardachtige beest van Openbaring 13 - het pausdom. "- De Grote Strijd p. 522


Lees hier meer over de beesten in Openbaring 13.

Lees hier meer over het laatste oordeel.


514 weergaven0 opmerkingen

תגובות


bottom of page