top of page

21. AMERIKA IN BIJBELSE PROFETIE


Kan het echt waar zijn - de Verenigde Staten in Bijbelse profetie? Absoluut! Als je erover nadenkt, is het logisch dat de krachtigste en meest invloedrijke natie op aarde een vitale rol zal spelen in de laatste verbluffende gebeurtenissen bij het eindigen van de geschiedenis van de wereld. Maar nog meer verrassingen wachten op je als de Bijbel onthult hoe de leidende natie van de wereld is ontstaan ​​en waarom! Lees Openbaring 13:11-18 voordat je aan deze Bijbelstudiegids begint, want deze acht verzen geven een profetisch beeld van de Verenigde Staten in de dagen die komen gaan.


Het beest van Openbaring 13:1-10 symboliseert het pausdom.

1. Er worden twee wereldmachten gesymboliseerd in Openbaring hoofdstuk 13. Wat is de eerste macht?

Antwoord: Het beest met de zeven hoofden (Openbaring 13:1-10) is het Romeinse pausdom. (Zie studiegids 15 voor een volledige studie over dit onderwerp.) Bedenk dat beesten in Bijbelse profetieën naties of wereldmachten symboliseren (Daniël 7:17, 23).


In 1798 bracht generaal Berthier het pausdom een dodelijke wond toe toen hij de paus gevangen nam.

2. In welk jaar werd voorspeld dat het pausdom zijn invloed en macht in de wereld zou verliezen?

“het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen” (Openbaring 13:5).

Antwoord: De Bijbel voorspelde dat het pausdom zijn invloed en macht in de wereld zou verliezen aan het einde van de 42 maanden. Deze profetie werd vervuld in 1798, toen Napoleon’s generaal Berthier de paus gevangen nam waardoor de pauselijke macht zijn dodelijke wond ontving.

(Voor de volledige details, zie studiegids 15.)

Het beest van Openbaring 13:11-18 symboliseert Amerika.

3. Welke natie zou volgens de voorspelling opkomen rond de tijd dat het pausdom zijn dodelijke wond ontving?

“En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak” (Openbaring 13:11).Profetie voorspelde dat Amerika zou voortkomen uit een dunbevolkt gebied.

Antwoord: De pauselijke gevangenschap die in vers 10 wordt genoemd, vond plaats in 1798, en men zag de nieuwe macht (vers 11) opkomen in die tijd. De Verenigde Staten verklaarden zich in 1776 onafhankelijk, stemden in 1787 voor de grondwet, keurden de Bill of Rights in 1791 goed en werden duidelijk erkend als wereldmacht tegen 1798. De timing past overduidelijk bij Amerika. Geen enkele andere macht kan hiervoor in aanmerking komen.


4. Wat is de betekenis van het beest "dat opkomt uit de aarde"?


Antwoord: Deze natie "komt op uit de aarde" in plaats van uit het water, zoals de andere naties die in Daniël en Openbaring worden genoemd. We weten uit Openbaring dat water gebieden uit de wereld symboliseert die een grote bevolking aan mensen hebben. "De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen" (Openbaring 17:15). Daarom vertegenwoordigt de aarde het tegenovergestelde. Het betekent dat deze nieuwe natie zou ontstaan of opkomen ​​in een gebied van de wereld dat vóór de late jaren 1700 vrijwel onbewoond was. Het kon niet opkomen ​​onder de overvolle en worstelende naties van de Oude Wereld. Het moest opkomen op een dunbevolkt continent.


5. Wat wordt gesymboliseerd door zijn twee lamachtige hoorns en afwezigheid van kronen?

Antwoord: hoorns vertegenwoordigen koningen en koninkrijken of regeringen (Daniël 7:24; 8:21). In dit geval vertegenwoordigen ze de twee bestuursprincipes van de

Verenigde Staten: burgerlijke en religieuze vrijheid. Deze twee principes zijn ook bestempeld als "republicanisme" (een regering zonder een koning) en "Protestantisme" (een kerk zonder paus). Andere naties hadden sinds de oudheid mensen belast om een ​​staatsgodsdienst te steunen. De meesten hadden ook religieuze dissidenten onderdrukt. Maar de Verenigde Staten hebben iets geheel nieuws vastgesteld: vrijheid van aanbidding zonder overheidsinmenging. Het ontbreken van kronen betekent een republikeinse vorm van regeren in plaats van een monarchie. Lamachtige hoorns duiden een onschuldige, jonge, niet-onderdrukkende, vredelievende en spirituele natie aan. (Jezus wordt 28 keer een lam genoemd in Openbaring).

Speciale opmerking: hoe graag we ook zouden we willen dat we hier konden stoppen in Jezus 'beschrijving van de Verenigde Staten - maar dat kunnen we niet, omdat Hij niet is gestopt. Wat hierna komt, kan schokkend zijn. De Verenigde Staten zijn samen een groot land, met zijn vrijheid van geweten, pers, spraak en onderneming; zijn mogelijkheden; zijn gevoel voor fair play; zijn sympathie voor de underdog; en zijn Christelijke oriëntatie. Het is niet perfect, desondanks zijn er elk jaar nog steeds mensen van over de hele wereld die zijn burgers willen worden. Helaas zal dit rijkelijk gezegende land drastisch veranderen.


6. Wat wordt in Openbaring 13:11 bedoeld wanneer het zegt dat de Verenigde Staten "als een draak" zal spreken?

Antwoord: Zoals je in Studiegids 20 hebt geleerd, is de draak satan, die door verschillende aardse machten heen werkt om zijn eigen koninkrijk te vestigen en Gods kerk te verpletteren door Gods volk te vervolgen en te vernietigen. Satans doel was altijd om Gods troon toe te eigenen en mensen te dwingen om hem te aanbidden en te gehoorzamen. (Zie Studiegids 2 voor details.) Dus spreken als een draak betekent dat de Verenigde Staten (onder invloed van satan) in de eindtijd mensen gaat dwingen te aanbidden, ook al is het in strijd met hun geweten. Wanneer zij dit niet doen zullen zij gestraft worden.


7. Wat zal de Verenigde Staten specifiek doen waardoor het als een draak zal spreken?

Antwoord: Let op deze vier cruciale punten:

A. "Oefent alle autoriteit van het eerste beest uit" (Openbaring 13:12) De Verenigde Staten zal een vervolgende macht worden die mensen zal dwingen tegen hun eigen geweten in te gaan, net zoals het pauselijke Rome heeft gedaan- dat in de eerste helft van Openbaring hoofdstuk 13 wordt afgebeeld.

B. "het maakte, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was" (Openbaring 13:12). De Verenigde Staten zal ervoor zorgen dat de naties van de wereld hun volk gaan dwingen hun trouw aan de pauselijke antichrist te tonen. Het probleem is altijd aanbidding. Wie ga je aanbidden en gehoorzamen? Zal het Christus zijn, je Schepper en Verlosser, of de antichrist? Elke ziel op aarde zal uiteindelijk de één of de ander aanbidden. Satans benadering zal erg spiritueel lijken en ongelooflijke wonderen zullen gezien worden (Openbaring 13:13, 14) - die miljarden zullen bedriegen (Openbaring 13:3). Degenen die weigeren zich bij deze beweging aan te sluiten, worden als verdeeld, koppig, radicaal en niet-patriottisch beschouwd. Jezus bestempelde het protestantse Amerika uit de eindtijd als een "valse profeet" (Openbaring 19:20; 20:10), omdat het geestelijk en betrouwbaar lijkt, maar in plaats daarvan valse doctrines leert en satanisch zal zijn in zijn gedrag. Dit alles lijkt misschien onmogelijk, maar de woorden van Jezus zijn altijd betrouwbaar en waar (Titus 1:2). Hij voorspelde de opkomst en ondergang van de vier wereldrijken en de antichrist (Daniël hoofdstukken 2 en 7) in een tijd dat dergelijke voorspellingen vreemd en ongelooflijk leken. Maar alles gebeurde precies zoals voorspeld. Zijn waarschuwing aan ons vandaag met betrekking tot profetie is: "Ik heb je gezegd, voordat het gebeurt, zodat wanneer het gebeurt, je mag geloven" (Johannes 14:29).

C. "Zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had, en weer leefde, een beeld zouden maken” (Openbaring 13:14). De Verenigde Staten zal het beest een beeld geven door religieuze praktijken in hun wetgeving op te nemen. Het zal wetten aannemen die aanbidding vereisen en mensen dwingen om ze te gehoorzamen of de dood tegemoet te treden. Deze actie is een kopie - of "afbeelding" - van de kerkelijke staatsvorm die het pausdom forceerde op het hoogtepunt van haar macht tijdens de middeleeuwen, toen miljoenen werden gedood voor hun geloof. De Verenigde Staten zal civiel bestuur en afvallig protestantisme combineren in een "huwelijk" dat het pausdom zal ondersteunen. Het zal dan alle naties van de wereld beïnvloeden om haar voorbeeld te volgen. Het pausdom zal dus wereldwijde steun krijgen.

D. "En maakt, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden" (Openbaring 13:15). De Verenigde Staten, als hoofd van deze internationale beweging, zal vervolgens de naties van de wereld beïnvloeden om een ​​doodsvonnis op te leggen aan iedereen die weigert het beest of zijn beeld te aanbidden. Een andere naam voor deze wereldwijde coalitie is 'Babylon de Grote'. (Zie Studiegids 22 voor meer informatie.) Deze wereldwijde alliantie zal in de naam van Christus de zachte overreding van de Heilige Geest vervangen door de kracht van de politieman en het zal aanbidding afdwingen.

8. Over welke specifieke kwesties zal geweld en dwang worden gebruikt en het doodvonnis worden uitgesproken?

“En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam” (Openbaring 13:15-17).

Antwoord: De laatste strijdpunten zijn het aanbidden en gehoorzamen van het beest en het ontvangen van zijn merkteken-- zondagaanbidding als een valse heilige dag versus het aanbidden en gehoorzamen van Christus en het ontvangen van Zijn merkteken, wat Zijn zegel is, door de heilige zevendedags Sabbat te vieren. (Zie Studiegids 20 voor details.) Wanneer de problemen duidelijk worden en mensen gedwongen worden om de Sabbat te breken of gedood te worden, zullen zij die dan voor de zondag kiezen in wezen het beest aanbidden. Ze zullen ervoor gekozen hebben om het woord van een schepsel, een mens, te gehoorzamen in plaats van het woord van hun Schepper, Jezus Christus. Hier is de verklaring van het pausdom: "De kerk veranderde Sabbat in Zondag en de hele wereld buigt zich neer en aanbidt die dag in stille gehoorzaamheid aan de mandaten van de Katholieke Kerk" (Hartford Weekly Call, 22 februari 1884).


9. Zou een overheid echt controle kunnen uitoefenen over kopen en verkopen?

Antwoord: tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kopen gecontroleerd door rantsoenzegels te vragen voor onder meer suiker, banden en brandstof. Zonder deze zegels was geld waardeloos. In dit geautomatiseerde tijdperk zou een vergelijkbaar systeem eenvoudig kunnen worden opgezet. Bijvoorbeeld, tenzij u ermee akkoord gaat om samen te werken met de wereldwijde coalitie, zou uw Burgerservicenummer in een database kunnen worden ingevoerd, waaruit blijkt dat u bent gediskwalificeerd om een ​​aankoop te doen. Niemand weet precies hoe dit allemaal zal gebeuren, maar u kunt er wel zeker van zijn dat het zal gebeuren - omdat in Openbaring 13:16, 17, God zegt dat het zal gebeuren.

Twee opkomende machten Openbaring hoofdstuk 13 is duidelijk. Twee superkrachten zullen verschijnen in de eindtijd: de Verenigde Staten van Amerika en het pausdom. De Verenigde Staten zal het pausdom steunen door de leidende en forcerende rol te spelen en om de mensen van de wereld te dwingen de beestmacht ( het pausdom) te aanbidden en zijn merkteken te ontvangen of anders met de dood geconfronteerd te worden. De volgende twee vragen zullen de sterkte van deze twee superkrachten evalueren.


Het pausdom is de machtigste religieuze-politieke macht ter wereld.

10. Hoe sterk en invloedrijk is het pausdom tegenwoordig?

Antwoord: Het is aantoonbaar de sterkste religieuze-politieke macht ter wereld. Vrijwel elk leidend land heeft een officiële ambassadeur of vertegenwoordiger van de staat in het Vaticaan. Let op de volgende feiten:

A. Het bezoek van paus Franciscus aan de Verenigde Staten in 2015 had zowel pastorale als politieke implicaties. Kardinaal Timothy Dolan zei: "Hoe meer hij probeert het prestige en de macht van het pausdom te ontkrachten, des te meer mensen aandacht aan hem besteden." -CBS This Morning, 22 september 2015

B. Het doel van de paus is om de Christelijke wereld te verenigen. In januari 2014 leidde Francis een oecumenische eredienst in de basiliek van St. Paul met Orthodoxe, Anglicaanse, Lutherse, Methodistische en andere Christelijke vertegenwoordigers en benadrukte hij de noodzaak voor Christelijke eenheid. Franciscus zei: 'Het is onaanvaardbaar om verdeeldheid in de kerk als iets natuurlijks, onvermijdelijks te beschouwen, omdat verdeeldheid het lichaam van Christus verwondt en de getuigenis, waarvoor we geroepen zijn om hem voor de wereld te geven, schaadt." -Catholic Herald , 27 januari 2014

C. De wereldwijde respons was overweldigend toen leiders zich tot hem wenden voor vrede. Francis organiseerde een gebedstop in het Vaticaan met Israëlische en Palestijnse leiders. Toen heeft de paus, die als Latijns-Amerikaan veel geloofwaardigheid had in Havana, geholpen om de weg vrijmaken voor de regeling tussen de VS en Cuba. -Sylvia Poggioli, National Public Radio, 14 april 2016

D. Francis 'bezoek aan Amerika in 2015 leidde tot een ongekende reactie van Amerikaanse functionarissen: president Obama begroette paus Franciscus persoonlijk toen hij op een Amerikaanse luchtmachtbasis arriveerde, een besluit dat, volgens het Witte Huis, een symbool was van het hoge niveau van respect dat Amerikanen hebben voor de paus . Tijdens dit bezoek van Francis heeft hij een bijdrage geleverd aan een gezamenlijke zitting van het Congres van Amerika. Dit is de eerste keer ooit in de geschiedenis van het pausdom en van Amerika dat dit is gebeurt. -Irish Daily Mail, 23 september 2015


11. Hoe sterk en invloedrijk is de Verenigde Staten vandaag?

Antwoord: De Verenigde Staten wordt beschouwd als de machtigste militaire strijdkracht ter wereld en het centrum van invloed van de wereld. Let op het volgende:

A. "In de belangrijkste machtscategorieën zal de VS dominant blijven in de nabije toekomst." -Ian Bremmer, Time magazine, 28 mei 2015

B. "Wat uiteindelijk het verschil maakt tussen oorlog en vrede ... is geen goede bedoelingen, geen sterke woorden of een grote coalitie. Het is het vermogen, de geloofwaardigheid en het wereldwijde bereik van de Amerikaanse harde macht."-Senator John McCain, 15 november 2014

C. "De Verenigde Staten is en blijft de enige onmisbare natie. Dat is waar voor de eeuw die voorbijging en het zal waar zijn voor de komende eeuw."- President Barack Obama, 28 mei 2014

D. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Hubert Vérdine, vertelde aan een Parijse publiek dat hij "De Verenigde Staten als een 'hyperpower' definieert ... een land dat dominant of overheersend is in alle categorieën."-The New York Times, 5 februari 1999


12. Welke andere factoren kunnen helpen om de weg vrij te maken voor de invoering van een wereldwijde wet om diegenen te doden die weigeren hun geweten te schenden?

Antwoord: We kunnen ze niet met zekerheid benoemen, maar een paar opkomende mogelijkheden zijn onder andere:

A. De activiteit van terroristen

B. Rellen en escalerende misdaad en kwaad

C. Drugsoorlogen

D. Een grote economische crash

E. Epidemieën

F. Nucleaire dreigingen van radicale landen

G. Politieke corruptie

H. Grof gebrek aan gerechtigheid door de rechtbanken

I. Sociale en politieke kwesties

J. Toenemende belastingen

K. Pornografie en andere immoraliteit

L. Wereldwijde rampen


M. Radicale groepen met "speciaal belang"


Een verzet tegen het terrorisme, wetteloosheid, immoraliteit, toegeeflijkheid, onrechtvaardigheid, armoede, ondoeltreffende politieke leiders en veel soortgelijke ellende zou er gemakkelijk voor kunnen zorgen dat er geëist wordt ​​dat strenge, specifieke wetten rigoureus worden gehandhaafd.

13. Wanneer de wereldomstandigheden verslechteren, wat zal satan doen om de massa te misleiden?

“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd” (Openbaring 13:13-14).


Antwoord: De Verenigde Staten zal een valse opwekking ervaren en zal erop aandringen dat religieuze wetten worden aangenomen om elke persoon te dwingen om hieraan deel te nemen (dit is wat "een beeld aan het beest" in Openbaring 13:14 betekent). Mensen zullen gedwongen worden om Gods heilige zevende-dags Sabbat te negeren en in plaats daarvan te aanbidden op de "heilige" dag van het beest—de zondag. De sociale of economische gevolgen die zo’n wet met zich mee brengt zullen voor sommigen genoeg reden zijn om hieraan toe te geven. Wereldomstandigheden zullen zo ondraaglijk worden dat een wereldwijde "terug naar God" -beweging, waarin allen deelnemen aan zondagsaanbidding, als de enige oplossing gepresenteerd zal worden. Satan zal de wereld misleiden door ze te laten geloven dat zij compromissen tegen Bijbelse waarheden moeten sluiten door de zondag te heiligen. Maar in werkelijkheid zal gehoorzaamheid aan en aanbidding van het beest erin resulteren dat de meeste mensen weigeren om Gods koninkrijk binnen te gaan. Geen wonder dat Jezus in Openbaring zo'n kwestie maakt over aanbidding van het beest en het ontvangen van zijn merkteken!


14. Terwijl de belangstelling voor de namaak-opwekking groter wordt, wat zal er dan gebeuren met de echte wereldwijde opwekking gesponsord door Gods eindtijd-mensen?

Antwoord: De Bijbel zegt dat de hele wereld zal worden "verlicht" met glorie (Openbaring 18:1). Elke persoon op aarde zal worden bereikt (Marcus 16:15) met Gods driedelige, eindtijd-boodschap van Openbaring 14:6-14. Gods kerk van de laatste dagen zal met verbazingwekkende snelheid groeien terwijl miljoenen mensen zich bij Gods volk voegen en zijn aanbod van redding aanvaarden door genade en geloof in Jezus, waardoor ze worden getransformeerd naar zijn gehoorzame dienaren. Veel mensen en leiders uit alle landen van de wereld zullen weigeren het beest te aanbidden noch zijn valse leringen omarmen. In plaats daarvan zullen ze Jezus aanbidden en gehoorzamen. Zij zullen dan Zijn heilige Sabbat-teken, of zegel, in hun voorhoofden ontvangen (Openbaring 7:2, 3), waardoor ze voor eeuwig verzegeld zullen zijn. (Zie studiegids 20 voor meer informatie over Gods zegel.)


Spirituele groei maakt de namaakbeweging razend.

Deze spirituele groei onder Gods volk zal de valse beweging doen woeden. De leiders zullen er volledig van overtuigd raken dat degenen die weigeren mee te werken aan de wereldwijde namaakopwekking de oorzaak zijn van alle ellende in de wereld (Daniël 11:44). Ze zullen hen belemmeren om te kopen en te verkopen (Openbaring 13:16, 17), maar de Bijbel belooft dat voedsel, water en bescherming voor Gods volk zeker zullen zijn (Jesaja 33:16; Psalm 34:7).


Als zijn kronende wonder, zal satan zich voordoen als Jezus.

15. Uit wanhoop besluit de door de VS geleide coalitie de doodstraf op te leggen aan zijn vijanden (Openbaring 13:15). Wat zegt Openbaring 13:13-14 dat haar leiders zullen doen om de mensen ervan te overtuigen dat God met hen is?


Antwoord: Ze zullen wonderen verrichten - zo overtuigend dat iedereen behalve de trouwe eindtijd-mensen van God zal worden overtuigd (Mattheüs 24:24). Gebruikmakend van de geesten (gevallen engelen) van satan (Openbaring 16:13-14), zullen ze zich voordoen als overleden geliefden (Openbaring 18:23) en waarschijnlijk zelfs zich voordoen als bijbelprofeten en apostelen. Deze leugenachtige (Johannes 8:44) demonische geesten zullen ongetwijfeld beweren dat God hen heeft gezonden om iedereen aan te sporen om samen te werken.

Satan verschijnt als Christus; Zijn engelen doen zich als christelijke dienaren voor Satans engelen zullen ook verschijnen als goddelijke geestelijken, en satan zal verschijnen als een engel van het licht (2 Korinthiërs 11:13-15). Als zijn kronende wonder zal satan zeggen dat hij Jezus is (Mattheüs 24:23-24). Terwijl hij zich voordoet als Christus, kan hij gemakkelijk beweren dat hij Sabbat tot zondag veranderd heeft en zal hij zijn volgelingen aansporen om door te gaan met hun wereldwijde opwekking en zijn 'heilige' dag—de zondag, hoog te houden.

Miljarden worden misleid Miljarden, in de overtuiging dat satan Jezus is, zullen buigen aan zijn voeten en zich aansluiten bij de vervalste beweging. "De hele wereld verwonderde zich en volgde het beest" (Openbaring 13:3). Het bedrog zal overweldigend effectief zijn. Maar Gods volk zal niet misleidt worden, omdat ze alles testen aan de Bijbel (Jesaja 8:19-20; 2 Timotheüs 2:15). De Bijbel zegt dat Gods wet niet kan worden veranderd (Mattheüs 5:18). Het zegt ook dat wanneer Jezus terugkeert, elk oog Hem zal zien (Openbaring 1:7) en dat Hij de aarde niet zal aanraken, maar in de wolken zal blijven en Zijn volk zal roepen om Hem in de lucht te ontmoeten (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

16. Hoe kunnen we veilig zijn voor krachtige eindtijdmisleidingen?

Antwoord: A. Test elke leer van de Bijbel (2 Timotheüs 2:15, Handelingen 17:11, Jesaja 8:20).

B. Volg de waarheid zoals Jezus het openbaart. Jezus beloofde dat degenen die Hem oprecht willen gehoorzamen nooit in dwaling zullen belanden (Johannes 7:17).

C. Blijf dagelijks dicht bij Jezus (Johannes 15:5).

Herinnering: Dit is de zesde studiegids in onze reeks van negen over de boodschappen van de drie engelen. De volgende studiegids zal onthullen hoe christelijke kerken en andere religies wereldwijd betrekking zullen hebben op de gebeurtenissen in de eindtijd.


17. Ben je bereid Jezus te aanbidden en te gehoorzamen, ook al betekent dit spotternij, vervolging en uiteindelijk het doodvonnis?

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Het lijkt niet eerlijk dat, in de laatste crisis, de mensen die nog nooit Gods waarheid hebben gehoord, in hun onschuld een vals namaak-aanbidding kiezen en daardoor verloren gaan.

Niemand zal de laatste crisis tegemoet treden zonder eerst gehoord te hebben (Marcus 16:15) en Gods vitale driedelige-boodschap voor vandaag te begrijpen (Johannes 1:9) (Openbaring 14:6-12). De enige reden waarom mensen ervoor zullen kiezen om het merkteken van het beest te ontvangen is omdat ze niet de prijs willen betalen voor het volgen van Christus.

2. Wat is de strijd van Armageddon waar in Openbaring 16:12-16 over wordt gesproken? Wanneer en waar zal het gevochten worden?

De slag om Armageddon is de laatste strijd tussen Christus en satan. Het zal op de aarde worden gevochten en zal net voor het einde van de tijd beginnen. De strijd zal worden onderbroken door de wederkomst van Jezus. Het zal opnieuw beginnen na de 1.000 jaar, wanneer de goddelozen de heilige stad omringen met de hoop het gevangen te nemen. De strijd zal sluiten wanneer vuur uit de hemel op de goddelozen regent en hen vernietigt (Openbaring 20:9). (Studiegids 12 legt de 1.000 jaar in detail uit.)

Wat betekent het woord "Armageddon"? Armageddon is een naam voor de "strijd van die grote dag van God de Almachtige" tussen Christus en satan waarin alle naties van de wereld zullen worden betrokken (Openbaring 16:12-16, 19). De "koningen uit het oosten" zijn God de Vader en God de Zoon. "Oosten" in de Bijbel symboliseert Gods hemels koninkrijk (Openbaring 7:2; Ezechiël 43:2; Mattheüs 24:27). In deze laatste strijd zal vrijwel de hele wereld zich verenigen (Openbaring 16:14) om tegen Jezus, het Lam en Zijn volk te strijden (Openbaring 17:14; 19:19). Hun doel zal zijn om iedereen die weigert het beest te aanbidden weg te vagen (Openbaring 13:15-17).

Waanidee volgt afwijzing Mensen die weigeren Gods boodschap te accepteren, ook al weten ze dat het waar is, zullen sterk misleid worden om een ​​leugen te geloven (2 Thessalonicenzen 2:10-12). Ze zullen gaan geloven dat ze Gods koninkrijk hooghouden als ze proberen zijn volk te vernietigen. Ze zullen de heiligen waarnemen als hopeloos bedrogen fanatici die de hele wereld doemen door hun weigering om mee te werken aan de namaakrevolutie.


Jezus' wederkomst stopt de strijd De strijd zelf zal wereldwijd zijn. Regeringen zullen proberen Gods volk te vernietigen, maar God zal ingrijpen. De symbolische rivier de Eufraat zal worden opgedroogd (Openbaring 16:12). Water vertegenwoordigt mensen (Openbaring 17:15). Het opdrogen van de rivier de Eufraat betekent dat de mensen die het beest (satans koninkrijk) hebben gesteund plotseling hun steun intrekken. De steun van het beest zal dus opdrogen. De coalitie van bondgenoten (Openbaring 16:13, 14) zal uiteenvallen (Openbaring 16:19). De wederkomst van Jezus zal deze strijd stoppen en Zijn volk redden (Openbaring 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20). De slag hervat na 1000 jaar Na de 1000 jaar zal satan regelrecht in de openbaarheid verschijnen als de leider van de strijdkrachten tegen God en Zijn volk. Hij zal de strijd hervatten en proberen de heilige stad te veroveren. Dan zullen hij en zijn volgelingen worden vernietigd door vuur uit de hemel (zie Studiegidsen 11 en 12). Echter, elke volgeling van Jezus zal veilig zijn in Zijn eeuwige koninkrijk.

3. De Bijbel zegt: "de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen." (Johannes 16:2). Is het mogelijk dat dit in onze tijd letterlijk zal worden vervuld?

Ja. De eindtijd-coalitie van wereldregeringen en religies zal eindelijk alle sympathie voor Gods volk verliezen, degenen die weigeren zich bij de valse opwekking aan te sluiten en de zondag-aanbidding weigeren aan te nemen. Ze zullen voelen dat de wonderen die hun opwekking vergezellen hun geldigheid bewijzen - wonderen zoals de zieken die genezen zijn of beruchte godshaters, immorele beroemdheden en bekende criminelen die zich bekeren. De coalitie zal erop aandringen dat niemand mag toestaan ​​dat deze wereldwijde opwekking wordt geruïneerd. Iedereen zal worden aangespoord om persoonlijke gevoelens en 'fanatieke leringen' (bijvoorbeeld de Sabbat) terzijde te schuiven en zich bij de rest van de wereld aan te sluiten in zijn opwekking voor vrede en broederschap. Degenen die er niet mee instemmen zullen worden beschouwd als ontrouw, niet-patriottisch, anarchisten en, ten slotte, gevaarlijke fanatici die niet mogen worden getolereerd. In die dag zullen degenen die Gods volk doden, het gevoel hebben dat ze God een dienst bewijzen.

4. Terwijl we de profetieën van Daniël en Openbaring bestuderen, lijkt het duidelijk dat de echte vijand altijd de duivel is. Is dit waar?

Absoluut! Satan is altijd de echte vijand. Satan werkt door de leiders en naties van de aarde om Gods volk pijn te doen en op die manier verdriet te veroorzaken bij Jezus en de Vader. Satan is degene die verantwoordelijk is voor alle kwaad. Laten we hem de schuld geven en voorzichtig zijn met het beoordelen van mensen of organisaties die Gods volk en kerk pijn hebben gedaan. Ze zijn zich soms totaal niet bewust dat ze iemand schade toebrengen. Maar dat is nooit waar voor satan. Hij is altijd volledig op de hoogte. Hij doet God en zijn mensen opzettelijk pijn.


5. Hoe zou de dood van de paus of de verkiezing van een nieuwe president invloed hebben op de profetie van de Verenigde Staten in Openbaring 13:11-18?

De profetie zal worden vervuld, ongeacht wie paus of president is. Een nieuwe president of paus kan de vervulling tijdelijk versnellen of vertragen, maar de uiteindelijke uitkomst wordt verzekerd door Bijbelse profetie.


 

QUIZ VRAGEN

1. De Verenigde Staten wordt in Bijbelse profetie gesymboliseerd door… (1) _____ Een man met rode, witte en blauwe kleding. _____ Een adelaar met een computer op zijn rug. _____ Een beest met twee lam-achtige hoorns. 2. Wat vertegenwoordigen de twee hoorns? (1) _____ Rijkdom en militaire macht. _____ Benjamin Franklin en George Washington. _____ Burgerlijke en religieuze vrijheid. 3. Wat betekent "uit de aarde opkomen"? (1) _____ Dat Amerikanen dol zijn op het plattelandsleven. _____ Dat dit nieuwe land zou ontstaan ​​in een gebied met een kleine bevolking. _____ Dat sommige vroege Amerikanen grotbewoners zouden zijn. 4. In deze profetie betekenen lamachtige hoorns dat Amerika… (1) _____ Verlegen en geremd zal zijn. _____ Een land wordt dat veel dieren opvoedt. _____ Opstaat als een vredelievende, spirituele natie. 5. Rond welke tijd geeft de profetie van Openbaring hoofdstuk 13 aan dat Amerika zou opstaan? (1) _____ 1492. _____ 1798. _____ 1620. 6. Openbaring hoofdstuk 13 geeft aan dat Amerika uiteindelijk "als een draak" zou spreken. Wat betekent dit? (1) _____ Haar volk zou boos en moeilijk te begrijpen zijn. _____ Ze zal vuurwapens van vernietiging gebruiken. _____ Ze zal mensen dwingen te aanbidden in strijd met hun eigen geweten of anders met de dood geconfronteerd worden. 7. Gods merkteken, zegel of symbool van macht is (1) _____ Een lam. _____ Een tweehoornig beest. _____ De Sabbat, Gods heilige dag. 8. Hoe zal Amerika een "beeld aan het beest" maken? (1) _____ Door veel foto's van het beest te maken en te verkopen. _____ Door een beeld van het beest te maken in Washington, D.C. _____ Door een kerk en staatcombinatie te creëren (gevormd naar het pausdom op het hoogtepunt van haar macht) die de religieuze praktijk zal reguleren door het in hun wetten op te nemen. 9. Welke straffen zullen volgens Openbaring 13:15-17 worden opgelegd aan hen die het merkteken van het beest weigeren? (2) _____ Zij zijn niet toegestaan ​​om te kopen of verkopen. _____ Zij worden verbannen naar de ruimte. _____ Zij worden ter dood gebracht. _____ Zij worden gedwongen om zich persoonlijk tegenover het beest te verontschuldigen.

10. Welke twee aardse krachten zullen de meeste invloed hebben in de eindtijd? (2) _____ Gerevitaliseerd Europa. _____ Japan. _____ China. _____ Verenigde Staten. _____ Het pausdom. 11. Welke items vertellen de waarheid over de strijd van Armageddon? (6) _____ Het is het laatste gevecht op aarde. _____ De 'koningen van het oosten' zijn Japan en China. _____ Het doel van het beest in de strijd is om Gods volk te vernietigen. _____ Het zal wereldwijd zijn. _____ Het begint vóór Jezus 'tweede komst en eindigt wanneer de goddelozen de heilige stad omsingelen aan het einde van de 1000 jaar. _____ Armageddon is de symbolische naam voor de laatste strijd tussen Christus en de antichrist / satan. _____ Het opdrogen van de Eufraat betekent dat het beest, of de antichrist, eindelijk de steun zal kwijtraken van de meeste van zijn volgelingen. _____ Het zal alleen in Palestina worden gevochten. 12. Hoe succesvol zal Gods ware eindtijd-opwekking zijn? (2) _____ De hele wereld zal worden bekeerd. _____ Iedereen op aarde zal de boodschap horen. _____ Miljoenen zullen het accepteren. _____ Het zal niet lukken. De duivel zal het stoppen. 13. Hoe succesvol zal de valse beweging van de eindtijd zijn? (1) _____ Veel landen zullen het niet ondersteunen. _____ Het zal alleen in Amerika en Europa succesvol zijn. _____ Iedereen op aarde - met uitzondering van Gods eindtijd-mensen - zal zich aansluiten en het ondersteunen. 14. Ben je bereid om te volgen waar Jezus heen gaat, ook al is het pijnlijk? (1) _____ Ja. _____ Nee.

604 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page