top of page

26. EEN LIEFDE DIE TRANSFORMEERT


Verliefd zijn verandert alles! Toen een jongedame een groot boek las voor de Engelse literatuurcursus van haar universiteit, vond ze het erg saai en kon ze tijdens het lezen nauwelijks geconcentreerd blijven. Maar toen ontmoette ze een knappe jonge professor op de campus en ze werden snel verliefd. Kort daarna besefte ze dat haar geliefde de auteur was van het boek waarmee ze worstelde. Die nacht bleef ze op en verslond het hele boek en riep uit: "Dit is het beste boek dat ik ooit heb gelezen!" Wat veranderde haar perspectief? De liefde deed het. Evenzo vinden velen de Geschriften saai, onaantrekkelijk en zelfs onderdrukkend. Maar dat verandert allemaal wanneer je verliefd wordt op zijn Auteur. Zie hoe, in deze hartverwarmende studiegids!


Jezus is de auteur van de Geschriften.

1. Wie is de auteur van de Geschriften?

"De profeten hebben zorgvuldig gezocht en gespeurd ... zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden van Christus en de heerlijkheden die zouden volgen" (1 Petrus 1:10, 11).


Antwoord: Vrijwel elk boek van de Bijbel verwijst naar Jezus Christus - zelfs de oudtestamentische boeken. Jezus schiep de wereld (Johannes 1:1-3, 14, Kolossenzen 1:13-17), schreef de tien geboden (Nehemia 9:6, 13), was de God van de Israëlieten (1 Korinthiërs 10:1-4) en leidde de geschriften van de profeten (1 Petrus 1:10, 11). Dus, Jezus Christus is de auteur van de Geschriften.


Jezus houdt van de mensen op aarde met een eeuwigdurende liefde.

2. Wat is Jezus’ houding tegenover de mensen op aarde?

"God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).


Antwoord: Jezus houdt van ons allen met een onfeilbare liefde die begrip te boven gaat.


Jezus stierf voor ons allen, ondanks dat niemand van ons het verdiend heeft.

3. Waarom houden we van Jezus?

"Terwijl wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons" (Romeinen 5:8).

"We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad" (1 Johannes 4:19).

Antwoord: We houden van Hem omdat Hij genoeg van ons hield om voor ons te sterven - terwijl we nog Zijn vijanden waren.

4. In welk opzicht zijn een succesvol huwelijk en het Christelijke leven vergelijkbaar?

"Wat we ook vragen, ontvangen wij van Hem, omdat we Zijn geboden onderhouden en die dingen doen die aangenaam zijn in zijn ogen" (1 Johannes 3:22).


Antwoord: In een goed huwelijk zijn bepaalde dingen noodzakelijk, zoals trouw zijn aan iemands partner. Andere dingen lijken misschien niet groot, maar als ze een echtgenoot plezier brengen, zijn ze noodzakelijk. Als ze ontevredenheid brengen, moet er mee worden gestopt. Zo is het ook met het Christelijke leven. De geboden van Jezus zijn noodzakelijk. Maar in de Geschriften heeft Jezus ook voor ons gedragsbeginselen uiteengezet die Hem behagen. Zoals in een goed huwelijk, zullen Christenen het een vreugde vinden om de dingen te doen die Jezus, Degene die we liefhebben, gelukkig maken. We zullen ook dingen vermijden die Hem onaangenaam zijn.


5. Wat zegt Jezus dat het resultaat zal zijn wanneer wij de dingen doen die Hem behagen?

"Als je Mijn geboden onderhoudt, blijf je in Mijn liefde. ... Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn vreugde in u moge blijven en uw vreugde vervuld mag zijn" (Johannes 15:10, 11).


Antwoord: De duivel beweert dat het volgen van Christelijke principes saai, vernederend en legalistisch is. Maar Jezus zegt dat het volheid van vreugde brengt - en een overvloediger leven (Johannes 10:10). Het geloven van de leugens van de duivel brengt verdriet en berooft mensen van het leven dat 'werkelijk leeft'.


Bijbelse principes voor Christelijk leven beschermt ons tegen de gevarenzones van Satan.

6. Waarom geeft Jezus ons specifieke principes voor het Christelijk leven?

Antwoord: Omdat ze:

A. "Altijd voor ons bestwil" zijn (Deuteronomium 6:24). Zoals goede ouders goede beginselen aan hun kinderen leren, zo leert Jezus goede beginselen aan Zijn kinderen.


B. Een bescherming tegen de zonde vormen (Psalmen 119:11). De beginselen van Jezus beschermen ons tegen het betreden van de gevarenzones van satan en van de zonde.


C. Ons laten zien hoe we in de voetstappen van Christus kunnen treden (1 Petrus 2:21).

D. Ons ware vreugde brengen (Johannes 13:17).

E. Ons een kans geven om onze liefde voor Hem te uiten (Johannes 15:10).

F. Ons helpen een goed voorbeeld voor anderen te zijn (1 Korintiërs 10:31-33, Mattheüs 5:16).


7. Hoe zouden Christenen zich volgens Jezus moeten verhouden tot het kwaad van de wereld en tot het zijn als de wereld?

Antwoord: Zijn bevelen en adviezen zijn duidelijk en specifiek:


A. Houd niet van de wereld of van de dingen van de wereld. Dit omvat (1) de lust van het vlees, (2) de lust van de ogen, en (3) de trots van het leven (1 Johannes 2:16). Alle zonden vallen in één of meer van deze drie categorieën. Satan gebruikt deze wegen om ons in de liefde van de wereld te lokken. Wanneer we de wereld beginnen lief te hebben, worden we een vijand van God (1 Johannes 2:15, 16, Jakobus 4:4).


B. We moeten onszelf onbesmet houden van de wereld (Jakobus 1:27).

Een Christen moet vastberaden weerstand bieden aan de dingen van de wereld, anders zal hij op een dwaalspoor worden gezet door satan.

8. Welke dringende waarschuwing geeft God ons met betrekking tot de wereld?

Antwoord: Jezus waarschuwt: "wordt niet gelijkvormig aan deze wereld" (Romeinen 12:2). De duivel is niet neutraal. Hij is constant bezig om elke Christen in de val te laten lokken. Door Jezus (Filippenzen 4:13) moeten we ons resoluut verzetten tegen de suggesties van de duivel en zal hij van ons vluchten (Jakobus 4:7). Op het moment dat we toestaan ​​dat elke andere andere factor ertussen in "glipt" en zo ons gedrag beïnvloedt, beginnen we, misschien onmerkbaar, weg te zakken in afvalligheid. Christelijk gedrag moet niet worden bepaald door gevoelens en het gedrag van de meerderheid, maar door de woorden van Jezus.


We moeten onze gedachten zorgvuldig bewaken, want gedachten worden daden.

9. Waarom moeten we onze gedachten bewaken?

"Zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij" (Spreuken 23:7).


Antwoord: We moeten onze gedachten bewaken omdat gedachten ons gedrag dicteren. God wil ons helpen om "elke gedachte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus" (2 Korinthiërs 10:5). Maar satan wilt wanhopig 'de wereld' in onze gedachten brengen. Hij kan dit alleen doen met onze vijf zintuigen – vooral door zien en horen. Hij drukt zijn visuele en hoorbare dingen op ons, en tenzij we consequent weigeren wat hij biedt, zal hij ons leiden naar de brede weg die leidt naar vernietiging. De Bijbel is duidelijk: we worden als de dingen die we herhaaldelijk zien en horen (2 Korinthiërs 3:18).


Christenen moeten alle muziek vermijden die het verlangen naar een goddelijk leven aantast.

10. Wat zijn enkele principes voor Christelijk leven?

"Welke dingen ook waar zijn, welke dingen ook nobel zijn, welke dingen ook rechtvaardig zijn, welke dingen dan ook zuiver zijn, welke dingen ook mooi zijn, welke dingen ook van goed nut zijn, als er enige deugd is en als er iets lovenswaardigs is, reflecteer over deze dingen" (Filippenzen 4:8).Antwoord: Christenen moeten zichzelf afscheiden van alle dingen die niet waar, eerlijk, rechtvaardig, puur, lieflijk en met een goed verslag zijn. Ze zullen het volgende vermijden:

A. Oneerlijkheid van elke soort - bedriegen, liegen, stelen, oneerlijk zijn, de intentie hebben om te misleiden, laster en verraad.

B. Onzuiverheid van elke soort - ontucht, overspel, incest, homoseksualiteit, pornografie, godslastering, ordinaire gespreken of grappen, gedegenereerde liedjes, muziek, dans en het meeste van wat op televisie en in bioscopen te zien is.

C. Plaatsen waar we Jezus nooit zouden uitnodigen om ons te vergezellen, zoals nachtclubs, kroegen, casino's, renbanen, enz.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om de gevaren van populaire muziek, dans, televisie en het theater te begrijpen.

Muziek en liederen

Veel soorten seculiere muziek (rap, country, pop, rock, heavy metal en dance-muziek) zijn grotendeels door satan veroverd. De teksten verheerlijken vaak ondeugd en vernietigen een verlangen naar geestelijke dingen. Onderzoekers hebben enkele interessante feiten ontdekt met betrekking tot de kracht van muziek- (1) Het komt de hersenen binnen door de emoties, dus het omzeilt het redeneringsgedeelte van onze hersenen; (2) Het beïnvloedt elke functie van het lichaam; (3) Het verandert de pols, ademhalingsfrequenties en reflexen zonder dat de luisteraars het beseffen; (4) Gesyncopeerde ritmes veranderen stemmingen en creëren een soort hypnose in de luisteraar. Zelfs zonder songteksten heeft muziek de macht om iemands gevoelens, verlangens en gedachten te verlagen. De meest populaire rocksterren geven dit openlijk toe. Rolling Stones-leider Mick Jagger zei: "Je voelt de adrenaline door je lichaam stromen. Het is iets seksueels. " (1) John Oates van Hall en Oates-roem verklaarde dat" Rock 'n' Roll voor 99% seks is." (2) Zou deze muziek Jezus behagen? Bekeerde heidenen uit het buitenland vertellen ons dat onze moderne seculiere muziek dezelfde soort is die ze gebruikten in hekserij en duivelsaanbidding! Stel jezelf de vraag: "Als Jezus mij kwam bezoeken en ik met Hem naar muziek wilde luisteren, welke muziek zou ik dan op mijn gemak kunnen spelen?" Elke muziek waarvan je niet zeker bent, moet worden opgegeven. (Voor een grondige analyse van seculiere muziek bekijk dan “The Distraction Dillema (Het Afleidingsdilemma kun je gratis bekijken op Adventmedia.nl)” van Christian Berdahl of “koop Drums, Rock and Worship” van Karl Tsatalbasidis uit Amazing Facts.) Wanneer we verliefd worden op Jezus, verandert Hij onze muzikale verlangens. "Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gedaan, eerbetoon aan onze God; velen zullen het zien en vrezen en zullen op de Heer vertrouwen" (Psalmen 40:4). God heeft voor Zijn volk veel goede muziek voorzien die de Christelijke ervaring inspireert, verfrist, verheft en versterkt. Degenen die de onterende muziek van de duivel accepteren als vervanging, missen één van de grootste zegeningen van het leven.

Wereldse dansen

Wereldse, seksueel suggestieve dansen leiden ons onvermijdelijk ​​weg van Jezus en van ware spiritualiteit. Toen de Israëlieten rond het gouden kalf dansten, was het afgodenaanbidding omdat ze God waren vergeten (Exodus 32:17-24). Toen de dochter van Herodias danste voor dronken koning Herodes, werd Johannes de Doper onthoofd (Mattheüs 14:6-10).


Tv, video's en het theater

Doen de dingen die je op tv, in theaters en op internet bekijkt een beroep op je lagere of hogere natuur? Leiden ze naar een grotere liefde voor Jezus - of voor de wereld? Verheerlijken ze Jezus - of satanische ondeugden? Zelfs niet-Christenen spreken zich uit tegen veel tv- en filmproducties. Satan heeft de ogen en oren van miljarden gevangengenomen en als gevolg daarvan verandert de wereld snel in een beerput van immoraliteit, misdaad en hopeloosheid. Een studie zei dat zonder tv "er 10.000 minder moorden per jaar zouden zijn in de Verenigde Staten, 70.000 minder verkrachtingen en 700.000 minder aanslagen." (3) Jezus, die van je houdt, vraagt ​​je om je ogen van satans gedachten controllers af te houden en ze op Hem te richten. "Zie naar mij toe en wordt verlost, alle einden der aarde!", “Look to Me, and be saved, all you ends of the earth!” (Jesaja 45:22).

(1) Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", 4 januari 1971, p. 47.

(2) Circus magazine, 31 januari 1976, p. 39.

(3) Newsweek, "Violence, Reel to Reel", 11 december 1995, p. 47.


Een veilige richtlijn om iets te bekijken, is door te vragen: "Zou ik me op mijn gemak voelen om Jezus uit te nodigen om samen met mij naar dit programma te kijken?"

11. Welke lijst geeft Jezus ons die we kunnen gebruiken als richtlijn voor televisie kijken?

"Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven" (Galaten 5:19-21).

Antwoord: De Geschriften zijn te duidelijk om verkeerd te begrijpen. Als een familie alle tv-programma's verbiedt die één van de bovenstaande zonden vertonen of goedkeuren, is er weinig te bekijken. Als Jezus bij je op bezoek zou komen, bij welke tv-shows zou je je dan op je gemak voelen als je Hem zou vragen om deze samen met jou te kijken? Alle andere shows zijn waarschijnlijk ongeschikt voor Christelijke kijk.

12. Velen vandaag de dag voelen zich in staat om spirituele beslissingen te nemen zonder inbreng van iemand, inclusief Jezus. Wat zegt Jezus over zulke mensen? Antwoord: Luister naar de ondubbelzinnige uitspraken van Jezus:

"U mag niet doen wat we hier vandaag doen - iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen" (Deuteronomium 12 8).

"Er is een manier die een mens goed lijkt, maar het einde is de weg van de dood" (Spreuken 16:25).

"De weg van een dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar hij die raad opvolgt, is wijs" (Spreuken 12:15).

"Hij die op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas" (Spreuken 28:26).


13. Welke plechtige waarschuwingen geeft Jezus over het voorbeeld en de invloed van ons leven?

"Degene die een van deze kleinen veroorzaakt die in Mij geloven om te zondigen, zou het beter voor hem zijn als een molensteen om zijn nek zou worden gehangen en hij zou verdrinken in de diepte van de zee" (Mattheüs 18:6).

Laat niemand "een struikelblok of een oorzaak doen vallen op de weg van onze broeder" (Romeinen 14:13).

"Niemand van ons leeft voor zichzelf" (Romeinen 14:7).

Antwoord: We verwachten allemaal van leiders, invloedrijke personen en beroemdheden dat ze een goed voorbeeld geven en hun invloed verstandig gebruiken. Maar in de wereld van vandaag zijn we vaak gedesillusioneerd door de weerzinwekkende, onverantwoordelijke acties van deze prominente personen. Evenzo waarschuwt Jezus plechtig dat Christenen die hun eigen invloed en voorbeeld negeren, het gevaar lopen om mensen weg te leiden uit Zijn koninkrijk!


God vraagt ​​Zijn volk om sieraden en juwelen opzij te zetten.

14. Wat zijn de gedragsregels van Jezus ten aanzien van kleding, sieraden en make up?

Antwoord:


A. Kleed je bescheiden. Zie 1 Timotheüs 2:9, 10. Bedenk dat de ondeugden en zonden van de wereld in ons leven worden gebracht door de lusten van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven (1 Johannes 2:16). Onbescheiden kleding omvat alle drie en is off-limits voor een Christen.

B. Leg versieringen, sieraden en make up opzij. Dit valt onder “de trots van het leven”. De volgelingen van Jezus moeten er anders uitzien. Hun verschijning stuurt licht naar anderen (Mattheüs 5:16). Sieraden vestigen de aandacht op -en verhogen zelf. In de Bijbel is het vaak een symbool van terugval en afvalligheid. Toen het gezin van Jakob bijvoorbeeld zijn leven opnieuw aan God wijdde, begroeven ze hun afgoden samen met hun sieraden (Genesis 35:1, 2, 4). Voordat de Israëlieten het Beloofde Land binnengingen, beval de Heer hen hun versieringen te verwijderen (Exodus 33:5, 6). God zegt, in Jesaja hoofdstuk 3, dat bij het dragen van sieraden (armbanden, ringen, oorbellen, enz., Zoals opgesomd in de verzen 19-23), Zijn volk zondigde (vers 9). In 1 Timotheüs 2:9, 10 en 1 Petrus 3:3 delen de apostelen Paulus en Petrus beiden dat Gods volk zichzelf niet zal versieren met goud, parels en dure juwelen. Merk op dat Petrus en Paulus spreken over de sieraden die God wil dat Zijn volk draagt: "Een zachte en stille geest" (1 Petrus 3:4) en "goede werken" (1 Timoteüs 2:10). Jezus somt het op door zijn ware kerk te symboliseren in Openbaring 12:1 als een zuivere vrouw bekleed met de zon (Jezus' helderheid en gerechtigheid) en de afvallige kerk als een hoer bedolven onder goud, kostbare stenen en parels (Openbaring 17:3 , 4). God vraagt ​​zijn volk om zich te scheiden van Babylon (Openbaring 18:2-4) en alles waar het voor staat - inclusief juwelen die de aandacht vestigen op zelf - en zich in plaats daarvan kleden met de gerechtigheid van Jezus. Als we van Jezus houden, is het een pure vreugde en plezier om Zijn levensstijl te leven.

De profeet Jeremia heeft, net als zoveel andere oudtestamentische schrijvers, meer raad gegeven betreffende het type mensen dat onnatuurlijke versieringen droegen. God bewoog zich naar die heilige mannen om de kerk profetisch als een vrouw te vertegenwoordigen. Toen Gods volk teruggevallen was, werden zij door de profeet afgeschilderd als een hoer of een ontrouwe vrouw. Zo lezen we teksten als de volgende: "En wanneer u bedorven bent, wat zult u doen? Hoewel u uzelf kleedt karmozijnrood, hoewel gij u versiert met sieraden van goud, ofschoon gij uw aangezicht hebt beschilderd, tevergeefs zult gij u rechtvaardig maken, uw geliefden zullen u verachten, zij zullen uw leven zoeken." (Jeremia 4:30). Door Ezechiël symboliseerde God zijn afvallige volk, Juda en Israël, door twee hoeren met de naam Aholah en Aholibah. Zijn beschrijving van hun gedurfde versiering kwam overeen met dat van de onzedelijkheid van hun gedrag. "En voorts, dat gij hebt gezonden om van verre te komen, tot wie een bode werd gezonden; en, zie, zij kwamen: voor wie gij uzelf hebt gewassen, geschilderd uw ogen, en versierd met sieraden." (Ezechiël 23:40). Hosea drukt dezelfde gedachte uit wanneer hij de hypocrisie van Israël beschrijft. Nogmaals, de ontrouw werd goed gedramatiseerd door een versierde vrouw. "En ik zal haar de dagen bezoeken van Baäl, waarin zij wierook voor hen brandde, en zij dekte zich met haar oorringen en haar juwelen, en zij ging achter haar geliefden aan en vergat mij, zegt de Heer.” (Hosea 2:13) Over en opnieuw verbindt de Bijbel het dragen van kleurrijke cosmetica en sieraden met zonde, afvalligheid en heidendom. Toen ze zich van de Heer afkeerden, deden ze de versieringen aan die, zoals Jesaja zei, "hun zonde verklaren". Er is geen gebrek aan teksten die de waarheid duidelijk en zonder dubbelzinnigheid beschrijven - de grote God van de hemel was ontevreden met die dingen en gebruikte ze om te symboliseren dat zij uit Zijn wil waren getreden. (1)


(1) “Creeping Compromise” by Joe Crews. “Sluipende Compromissen” door Joe Crews.Alles wat mijn liefde voor spirituele dingen vermindert, wordt een idool.

15. Hoe verhouden het gedrag en gehoorzaamheid zich tot redding?

Antwoord: Christelijke gehoorzaamheid en gedrag zijn de bewijzen dat we gered zijn door Jezus Christus (Jakobus 2:20-26). Het feit is dat, tenzij je levensstijl verandert, de bekering hoogstwaarschijnlijk niet echt was. Bekeerde mensen zullen hun grootste vreugde vinden in het ontdekken van de wil van Jezus in alles en in het vreugdevol volgen waarheen Hij leidt.

Pas op voor afgoderij

De eerste brief van Johannes spreekt over Christelijk gedrag. Aan het einde (1 Johannes 5:21) waarschuwt Jezus ons door Zijn dienaar Johannes om ons van afgoden te behoeden. De Meester hier verwijst naar alles wat onze liefde voor Hem bemoeilijkt of vermindert, zoals mode, bezittingen, versieringen, slechte vormen van vermaak, enz. De natuurlijke vrucht, of het resultaat van een ware bekering, is om blij Jezus te volgen en Zijn levensstijl aan te nemen.


Mensen die zichzelf niet volledig aan Jezus hebben gegeven, zullen de levensstijl van een Christen nooit begrijpen, en dit moeten we ook niet verwachten.

16. Moeten we verwachten dat iedereen met goedkeuring kijkt naar de Christelijke levensstijl?

Antwoord: Nee. Jezus zei dat de dingen van God dwaasheid voor de wereld zijn omdat mensen geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebben (1 Korinthiërs 2:14). Wanneer Jezus naar gedrag verwijst, legt Hij principes neer voor degenen die proberen door Zijn Geest te worden geleidt. Zijn mensen zullen dankbaar zijn en zullen blij Zijn raad opvolgen. Anderen zullen het misschien niet begrijpen of goedkeuren.

17. Hoe zou een persoon die Jezus' normen voor gedrag verwerpt de hemel ervaren?

Antwoord: Zulke mensen zouden ellendig zijn in de hemel. Ze klagen dat er geen nachtclubs, sterke drank, pornografisch materiaal, prostituees, sensuele muziek, godslastering of gokken zijn. De hemel zou "hel" zijn voor degenen die geen echte liefdesrelatie met Jezus hebben gevormd. Christelijke normen zijn eenvoudigweg niet logisch voor hen (2 Korinthiërs 6:14-17).

18. Hoe kan ik deze Bijbelrichtlijnen volgen zonder oordelend of wettisch (legalistisch) te lijken?

Antwoord: Alles wat we doen zou met één motivatie moeten zijn: om liefde te uiten voor Jezus (1 Johannes 3:22). Wanneer Jezus wordt verhoogd en aan mensen wordt geopenbaard in onze levens (Johannes 12:32), zullen velen tot Hem aangetrokken worden. Onze enige vraag zou altijd moeten zijn: "Zal dit [muziek, drank, tv-programma, film, boek, etc.] Jezus eren?" We moeten de aanwezigheid van Jezus in elk aspect en elke activiteit van ons leven voelen. Wanneer we tijd met Hem doorbrengen, worden we zoals Hij (2 Korinthiërs 3:18) - en de mensen om ons heen zullen op ons reageren zoals ze deden met de discipelen vanouds: "Ze verwonderden zich. En zij beseften dat zij met Jezus waren geweest" (Handelingen 4:13).

Christenen die zo leven zullen nooit farizeïsch, veroordelend of wettisch (legalistisch) worden. In de oudtestamentische dagen verkeerden de mensen van God in bijna constante afvalligheid omdat zij ervoor kozen om te leven als hun heidense buren in plaats van de kenmerkende levensstijl te volgen die God voor hen had gekozen (Deuteronomium 31:16, Richteren 2:17; 1 Kronieken 5:25; Ezechiël 23:30). Het is ook vandaag waar. Niemand kan twee heren dienen (Mattheüs 6:24). Degenen die zich vastklampen aan de wereld en zijn levensstijl zullen langzaam door satan worden gevormd om zijn verlangens aan te nemen en dus worden geprogrammeerd om de hemel te verwerpen en verloren te gaan. Daarentegen zullen zij die Jezus' principes voor gedrag volgen, naar Zijn beeld worden veranderd en voorbereid worden voor de hemel. Er is geen middenweg.


19. Wilt u Christus zo graag liefhebben dat het volgen van Zijn principes voor Christelijk leven een vreugde en genot zullen zijn?

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Ik weet wat God wilt dat ik doe met betrekking tot mijn levensstijl, maar ik heb niet het gevoel dat ik er klaar voor ben om ermee te beginnen. Wat stel jij voor?

Begin het vandaag nog te doen! Ben nooit afhankelijk van gevoelens. God leidt door de woorden van de Geschriften (Jesaja 8:20). Gevoelens leiden ons vaak op een dwaalspoor. De Joodse leiders vonden dat ze Jezus moesten kruisigen, maar ze hadden ongelijk. Velen zullen zich gered voelen voor de wederkomst van Jezus, maar zij zullen in plaats daarvan verloren zijn (Mattheüs 7:21-23). De duivel beïnvloedt gevoelens. Als we afhankelijk zijn van onze gevoelens, zal hij ons naar de ondergang leiden.


2. Ik wil heel graag iets doen dat misschien overkomt als iets kwaads. Ik realiseer me echter dat sommigen daardoor het gevoel hebben dat ik het kwade doe. Wat moet ik doen?

De Bijbel zegt: "Onthoud u van elke vorm van kwaad" (1 Thessalonicenzen 5:22). En de apostel Paulus zei dat als zijn eten van voedsel dat aan afgoden werd aangeboden iemand beledigde, hij dat voedsel nooit meer zou aanraken (1 Korinthiërs 8:13). Hij zei ook dat als hij de gevoelens van de beledigde negeerde en doorging met het eten van vlees, hij zou zondigen.

3. Het lijkt me dat kerken te veel dingen opsommen die ik moet doen en te veel dingen die ik niet moet doen. Het lijkt mij een beetje teveel. Is het volgen van Jezus niet wat er echt toe doet?

Ja - het volgen van Jezus is wat ertoe doet. Jezus volgen betekent echter één ding voor één persoon en iets heel anders dan voor een ander. De enige veilige manier om te weten wat het volgen van Jezus betekent is om te ontdekken wat Jezus in de Bijbel over elke vraag zegt. Degenen die liefdevol de bevelen van Jezus volgen, zullen zeer binnenkort Zijn koninkrijk binnengaan (Openbaring 22:14). Degenen die door mensen gemaakte regels volgen, zullen worden weggeleid van zijn koninkrijk (Mattheüs 15:3-9).

4. Een paar van Gods eisen lijken onredelijk en onnodig. Waarom zijn ze zo belangrijk?

Kinderen hebben vaak het gevoel dat sommige vereisten van hun ouders (bijv. "Niet op straat spelen") onredelijk zijn. Maar in latere jaren zal het kind de ouders bedanken voor de vereiste! Wij zijn "kinderen" in het omgaan met God, omdat zijn gedachten net zo hoog boven die van ons zijn als de hemelen boven de aarde is (Jesaja 55:8, 9). We moeten onze liefdevolle hemelse Vader vertrouwen op de weinige gebieden die we misschien niet begrijpen en stoppen met "op straat spelen" als Hij dat wil. Hij zal ons nooit iets goeds onthouden (Psalm 84:11). Wanneer we echt van Jezus houden, zullen we Hem het voordeel van de twijfel geven en Zijn wil doen, zelfs als we niet altijd begrijpen waarom. De nieuwe geboorte is de sleutel. De Bijbel zegt dat wanneer we wedergeboren zijn, het overwinnen van de wereld geen probleem zal zijn, omdat een bekeerde persoon het vertrouwen zal hebben om Jezus met vreugde overal in te volgen (1 Johannes 5:4). Weigeren om Hem te volgen omdat we Zijn redenen niet volledig begrijpen, toont een gebrek aan vertrouwen in onze Redder.

5. Zal ik profiteren van Jezus 'liefhebbende principes, wetten en geboden?

Absoluut! Elk principe, regel, wet of bevel van Jezus biedt ongelofelijke zegeningen. De grootste loterijwinst in de geschiedenis verbleekt in het niet vergeleken met Gods rijke zegeningen voor zijn gehoorzame kinderen. Hier zijn slechts enkele voordelen die voortvloeien uit het naleven van de regels van Jezus:

1. Jezus als een persoonlijke vriend

2. Jezus als een partner in zaken

3. Vrijheid van schuld

4. Gemoedsrust

5. Vrij van angst

6. Onbeschrijfelijke vreugde

7. Langere levensduur

8. Zekerheid van een thuis in de hemel

9. Betere gezondheid

10. Geen katers

Over rijkdom gesproken! De ware Christen ontvangt voordelen van zijn hemelse Vader die zelfs de rijkste mensen op aarde nooit kunnen kopen.

6. Wat betreft de normen/standaarden en de levensstijl, heb ik de verantwoordelijkheid om andere mensen over hen te veroordelen?

De beste regel die we moeten volgen, is ons zorgen maken over onze eigen levensstijl. "Onderzoek uzelf", zegt de Bijbel in 2 Korinthiërs 13:5. Wanneer onze levensstijl is zoals het hoort, dient ons voorbeeld als een stille getuige en hoeven we niemand te vermanen. Natuurlijk hebben ouders een speciale verantwoordelijkheid om hun kinderen te helpen begrijpen hoe ze Jezus moeten volgen.

7. Wat zijn enkele van de grootste gevaren voor Christenen vandaag?

Tot de grootste gevaren behoren gedeelde trouw. Veel Christenen hebben twee liefdes die het hart verdelen: een liefde voor Jezus en een liefde voor de wereld met zijn zondige praktijken. Velen willen zien hoe nauw ze de wereld kunnen volgen en toch als Christenen kunnen worden beschouwd. Het zal niet werken. Jezus waarschuwde dat niemand "twee meesters kan dienen" (Mattheüs 6:24).

8. Maar is het niet wettig/legalistisch om deze gedragsregels te volgen?

Niet tenzij iemand het doet om gered te worden. Redding komt alleen als een wonderbaarlijk, gratis geschenk van Jezus. Redding door werken (of gedrag) is helemaal geen redding. Echter is het navolgen van de standaarden van Jezus, omdat we gered zijn en van Hem houden, nooit legalisme.

9. Zijn Christelijke normen betrokken bij het gebod van Jezus om onze lichten te laten schijnen?

Zeker weten! Jezus zei dat een ware Christen een licht is (Mattheüs 5:14). Hij zei: "Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken" (Mattheüs 5:16). Je hoort geen licht; je ziet het! Mensen zullen een Christen zien schijnen door zijn of haar gedragsstijl, dieet, conversatie, houding, sympathie, zuiverheid, vriendelijkheid en eerlijkheid - en zullen vaak informeren naar een dergelijke levensstijl en kunnen zelfs tot Christus worden geleid.

10. Zijn culturele normen niet Christelijk? Moeten ze niet veranderen met de tijd?

Gewoontes kunnen veranderen, maar de Bijbelse normen blijven. "Het woord van onze God staat voor eeuwig" (Jesaja 40:8). De kerk van Christus moet leiden, niet volgen. Het mag niet worden geprogrammeerd door cultuur, humanisme of de trends van de dag. We moeten de kerk niet verlagen tot de standaarden van zondige mensen, maar veeleer tot de zuivere maatstaven van Jezus. Wanneer een kerk leeft, spreekt, kijkt en zich gedraagt ​​zoals de wereld, wie zou er dan ooit naartoe gaan voor hulp? Jezus stuurt een luide roep naar Zijn volk en gemeente, zeggende: "Kom uit hen weg en zonder u af. ... Raak niet aan wat onrein is en ik zal u ontvangen" (2 Korinthiërs 6:17). Jezus' kerk hoort niet de wereld te imiteren, maar eerder de wereld te overwinnen. De 'wereld' heeft miljarden mensen verwoest. De kerk moet zich niet mengen in haar chaos. De kerk moet sterk staan ​​en met een vriendelijke stem mensen oproepen om naar Jezus te luisteren en naar Zijn normen te stijgen. Wanneer een toehoorder verliefd wordt op Jezus en Hem vraagt ​​om zijn leven te beheersen, zal de Heiland de wonderen verrichten die nodig zijn om hem te veranderen en hem veilig naar Gods eeuwige koninkrijk te begeleiden. Er is geen andere manier om naar de hemel te gaan.


11. Toch niet alle dansen zijn slecht? Heeft David niet voor de Heer gedanst?

Het is waar - niet alle dansen zijn slecht. David sprong op en danste voor de Heer als een uiting van lof voor zijn zegeningen (2 Samuel 6:14, 15). Hij danste ook alleen. Davids dans leek op die van de kreupele man die sprong van vreugde nadat hij door Petrus in Jezus 'naam was genezen (Handelingen 3:8-10). Zo'n dansen, of springen, wordt door Jezus aangemoedigd aan hen die vervolgd worden (Lukas 6:22, 23). Dansen met die van het andere geslacht (wat kan leiden tot immoraliteit en gebroken families) en onzedelijk dansen zijn de soorten dansen die door de Bijbel worden veroordeeld.

12. Wat zegt de Bijbel over mensen die elkaar vervloeken en veroordelen?

“Oordeelt niet, dat u niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden" (Mattheüs 7:1, 2). "Daarom bent u niet te verontschuldigen, o man, wie u ook bent die oordeelt, want in wat u ook maar een ander beoordeelt veroordeelt u uzelf; want u die oordeelt doet dezelfde dingen" (Romeinen 2:1). Hoe zou dit duidelijker kunnen zijn? Er is geen excuus of rechtvaardiging voor Christenen om iemand te beoordelen. Jezus is de Rechter (Johannes 5:22). Wanneer we een oordeel vellen over anderen, nemen we de rol van Christus als rechter over en worden we een miniatuur-antichrist (1 Johannes 2:18) - inderdaad een plechtige gedachte!


 

QUIZ VRAGEN


1. Jezus' liefhebbende principes voor gedrag worden een plezier om te volgen wanneer ik verliefd op Hem word. (1) _____ Ja. _____ Nee. 2. Jezus' gedragsnormen navolgen omdat ik gered ben en van Hem houd is legalisme. (1) _____ Ja. _____ Nee. 3. De echte auteur van de Bijbel is Jezus. (1) _____ Ja. _____ Nee. 4. "Houd niet van de wereld" betekent dat we het volgende niet zouden moeten liefhebben… (1) _____ Ons land. _____ De wereld als onze aarde. _____ De zondige, slechte en ongoddelijke wegen en dingen van deze wereld. 5. Waarom geeft Jezus ons specifieke opdrachten, wetten en regels? (5) _____ Altijd voor ons eigen bestwil. _____ Zodat we zullen weten hoe we een goed voorbeeld voor anderen kunnen zijn. _____ Om onze vrijheid weg te nemen. _____ Zodat we in Christus' voetstappen kunnen volgen. _____ Om ons te beschermen tegen zonde. _____ Om ons onder zijn duim te houden. _____ Om ons ware vreugde te brengen. 6. Twee goede regels om te bepalen wat correct Christelijk gedrag is, zijn de volgende: (2) _____ Ontdek wat de Bijbel zegt. _____ Kijk om te zien wat kerkleden doen. _____ Raadpleeg een ouija bord. _____ Volg je gevoelens. _____ Vraag jezelf wat Jezus zou doen. 7. Satan heeft alleen toegang tot ons via onze vijf zintuigen. (1) _____ Ja. _____ Nee. 8. Voor welke aspecten van Christelijk gedrag die hieronder worden opgesomd, geeft Jezus ons specifieke raad en richtlijnen? (5) _____ Hoe we ons kleden. _____ Gezond leven. _____ Versiering van het lichaam. _____ Olympisch skiën. _____ Eten en drinken. _____ Een vliegtuig vliegen. _____ Een huis kopen. _____ Voorbeeld en invloed. 9. Hoe verhouden gedrag en gehoorzaamheid zich tot redding? (1) _____ We zijn gered door ons gedrag en onze gehoorzaamheid. _____ Een gered persoon kan gedrag en gehoorzaamheid negeren en toch klaar zijn voor de hemel. _____ Gedrag en gehoorzaamheid zijn het bewijs dat iemand is bekeerd of wedergeboren. 10. Als ik weiger iets weg te doen, dat Jezus van mij vraagt ​​om te laten, zoals sieraden dragen, wereldse muziek luisteren of het kijken naar slechte tv-shows, beschouwt God dat niet weggedane ding als een idool. (1) _____ Ja. _____ Nee. 11. Een Christelijk leven is als een goed huwelijk, in die zin dat succes komt wanneer het ons doel is om degene die we liefhebben te behagen. (1) _____ Ja. _____ Nee. 12. Satan leidt mensen tot zonde door welke van de drie hieronder genoemde wegen? (3) _____ Hun Bijbels voor hen verbergen. _____ Trots van het leven. _____ Berichten in de lucht schrijven. _____ Lust van het vlees. _____ Lust van de ogen. 13. Het bewaken van onze gedachten is cruciaal, omdat gedachten acties worden. (1) _____ Ja. _____ Nee.

14. Sommige beloofde voordelen van het getrouw volgen van Jezus zijn als volgt: (7) _____ Je zult weten hoe te profeteren. _____ Je zult een langer leven leiden. _____ Je zult genieten van onbeschrijflijk geluk. _____ Je zult een betere gezondheid hebben. _____ Je haar wordt niet grijs. _____ Je wordt een miljonair. _____ Je bent verzekerd van een thuis in de hemel. _____ Je zult vrijheid hebben van angst. _____ Je zult Jezus als een persoonlijke vriend hebben. _____ Je zult genieten van gemoedsrust. 15. Wat moet ik doen als mijn gedrag een Christelijke broeder beledigt? (1) _____ Negeer het. Niemand kan iedereen behagen. _____ Vecht het uit, één tegen één. _____ Probeer de broeder uit de gemeente te krijgen. _____ Vertel iedereen dat gemeenteleden een kant kunnen kiezen. _____ Stop met het doen van datgene dat beledigd. 16. Hoe noemt Jezus iemand die vastbesloten is zijn eigen weg te gaan in plaats van naar Bijbelse raad te luisteren? (1) _____ Een onafhankelijke denker. _____ Een wijs persoon. _____ Een dwaas. 17. Iemand die de normen van Jezus voor het Christelijk leven verwerpt, zou… (1) _____ Plotseling geestelijke dingen beginnen lief te hebben als hij in de hemel komt. _____ Zich bekeren voor de hardheid van zijn hart na een paar dagen in de heilige stad te zijn geweest. _____ Zich ellendig voelen in de hemel. 18. Ik wil Christus zo graag liefhebben dat het een vreugde en genot is om zijn principes voor het Christelijk leven te volgen. _____ Ja. _____ Nee.


Bijbelstudie afkomstig van Amazing Facts

Bekijk hier de bijbelstudie in het engels

219 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page