top of page

25. IN GOD WE TRUST? GOD ZIJ MET ONS?

Bijgewerkt op: 4 jun. 2020


Vertrouw je God echt? Geloof je echt dat God met jou is? De waarheid is dat veel mensen misschien wel ja zeggen, maar ze gedragen zich niet zo. En erger nog, omdat ze Hem niet vertrouwen, kunnen ze zelfs van Hem stelen! "Kom op!" zeg je: "Niemand zou van God stelen." Maar Gods schokkende boodschap aan Zijn volk is: "U hebt Mij beroofd!" (Maleachi 3:8). Echte rapportages bewijzen dat miljarden mensen van God stelen, en hoe verbazingwekkend het ook mag lijken, ze gebruiken dat gestolen geld om hun eigen roekeloze uitgaven te subsidiëren! Maar velen zijn zich niet bewust van hun diefstal en in deze studiegids zullen we je laten zien hoe je diezelfde fout kunt voorkomen en hoe je kunt bloeien door echt geloof in God.


1. Welke deel van ons inkomen behoort volgens de Bijbel tot de Heer?

"Alle tienden van het land ... is van de Heer" (Leviticus 27:30).


Antwoord: De tienden zijn van God.


2. Wat is de "tiende"?

"Ik heb de kinderen van Levi alle tienden in Israël gegeven als een erfenis" (Numeri 18:21).


Antwoord: De tiende is één tiende van het inkomen van een persoon. Het woord 'tiende' betekent letterlijk 'één tiende'. De tienden zijn van God. Het is van hem. We hebben niet het recht om het te houden. Als we tienden geven, geven we geen geschenk; we keren eenvoudig terug naar God wat al van Hem is. Tenzij we één tiende deel van ons inkomen aan God teruggeven, geven we geen tiende.


3. Waar vraagt ​​de Heer zijn volk om de tienden te brengen?

"Breng alle tienden naar het voorraadhuis" (Maleachi 3:10).


Antwoord: Hij vraagt ​​ons om de tienden naar Zijn voorraadhuis te brengen.


4. Wat is de "voorraadkamer" van de Heer?

"Toen bracht heel Juda de tienden van het koren en de nieuwe wijn en de olie naar de voorraadkamer" (Nehemia 13:12).


Antwoord: In Maleachi 3:10 verwijst God naar de voorraadhuis als "Mijn huis", wat Zijn tempel of kerk betekent. Nehemia 13:12, 13, wijst er verder op dat de tiende naar de schatkist van de tempel moet worden gebracht, wat Gods voorraadkamer is. Andere teksten die verwijzen naar het opslaghuis als tempelschatkist, of voorraadkamers, omvatten 1 Kronieken 9:26; 2 Kronieken 31:11, 12; en Nehemia 10:37, 38. In de oudtestamentische tijden bracht Gods volk 10 procent van al hun groei - inclusief gewassen en dieren - naar de voorraadkamer.5. Sommigen hebben gedacht dat tiende deel was van de rituelen en ceremoniën van Mozes die aan het kruis beëindigd zijn. Is dit waar?

"En hij [Abram] gaf hem een ​​tiende van alles" (Genesis 14:20). En in Genesis 28:22 zei Jakob: "Van alles wat U mij geeft, zal ik u zeker een tiende geven."


Antwoord: Deze verzen onthullen dat zowel Abraham als Jacob, die lang vóór Mozes' tijd leefden, van hun inkomen tienden gaven. We kunnen daarom concluderen dat Gods plan van tienden niet beperkt is tot de wet van Mozes en van toepassing is op alle mensen van alle tijden.


6. Waar werden in de oudtestamentische dagen de tienden voor gebruikt?

"Ik heb de kinderen van Levi alle tienden in Israël als een erfenis gegeven, als vergoeding voor hun dienst, die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting." (Numeri 18:21).

Antwoord: De tienden in de oudtestamentische dagen werden gebruikt voor het inkomen van de priesters. De stam van Levi (de priesters) ontving geen deel van het land voor de teelt en zakelijke activiteiten, terwijl de andere 11 stammen dit wel deden. De levieten werkten fulltime aan het verzorgen van de tempel en het bedienen van Gods volk. Dus Gods plan voor de tienden was om hen die Gods werk doen, in deze tijd waren dat de priesters en hun gezinnen, te ondersteunen.7. Heeft God Zijn plan voor het gebruik van tienden veranderd in de nieuw-testamentische dagen?

"Weet u niet dat degenen die de heilige dingen dienen, van de dingen van de tempel eten, en zij die aan het altaar dienen, nemen deel aan de offers van het altaar? Maar toch heeft de Heer geboden dat degenen die het evangelie prediken, van het evangelie moeten leven"

(1 Korinthiërs 9:13, 14).


Antwoord: Nee, de tienden zijn bedoelt voor de ondersteuning van een ieder die Gods werk doet. Ondanks dat Paulus zelf geen gebruik wenst te maken van dit recht, geeft hij hier duidelijk aan dat evangeliseren hier ook bij hoort.


8. Heeft Jezus het plan van tienden echter niet afgeschaft?

"Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, hypocrieten! Want u betaalt tienden van munt en anijs en komijn, en hebt de gewichtiger zaken van de wet verwaarloosd: gerechtigheid en barmhartigheid en geloof. Deze had je moeten doen, zonder de anderen ongedaan te laten" (Mattheüs 23:23).


Antwoord: Nee. Integendeel, Jezus heeft het ondersteund. Hij berispte de Joden omdat ze de belangrijkere zaken van de wet weglaten - gerechtigheid, barmhartigheid, geloof - ook al waren zij strikt in het geven van tienden. Hij vertelde hen toen duidelijk dat ze tiende moesten blijven betalen maar dat ze ook rechtvaardig en barmhartig en trouw moesten zijn.


9. Welk verrassend voorstel doet God aan mensen die zich onzeker voelen over tiende?

"Breng alle tienden naar het voorraadhuis ... en beproef Mij hierin, zegt de Here van de legermachten, of Ik niet de vensters des hemels voor u zal openen en over u een zegen zal uitgieten dat er niet ruimte genoeg zal zijn om het te ontvangen” (Maleachi 3:10).


Antwoord: Hij zegt: "Probeer me nu" en zie dat ik je zulk een zegen zal geven dat het overweldigend zal zijn om te ontvangen! Dit is de enige keer in de Bijbel dat God zo'n voorstel doet. Hij zegt: "Probeer het eens. Het zal werken. Ik beloof het je." Honderdduizenden tienden-betalers over de hele wereld zullen graag getuigen van de waarheid van Gods tiende-belofte. Ze hebben allemaal de waarheid van deze woorden geleerd: "Hoeveel je ook geeft, God geeft altijd meer."


10. Als we tienden geven, wie ontvangt dan echt ons geld?

"Hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, maar daar ontvangt Hij [Jezus] ze" (Hebreeën 7:8).


Antwoord: Jezus, onze hemelse Hogepriester, ontvangt onze tienden.


11. Welke test faalden Adam en Eva - een test die allen moeten doorstaan ​​als we Zijn koninkrijk zouden beërven?

Antwoord: Ze namen dingen die volgens God niet van hen waren. God gaf Adam en Eva de vrucht van alle bomen in de Hof van Eden, behalve één - de boom van de kennis van goed en kwaad (Genesis 2:16, 17). De vrucht van die boom was niet van hen om te eten. Maar zij vertrouwden God niet. Ze aten de vrucht en vielen - en de lange, afschuwelijke, wrange wereld van de zonde begon. Aan mensen van vandaag geeft God Zijn rijkdom, wijsheid en alle andere zegeningen van de hemel. Het enige dat God vraagt, is voor één tiende van ons inkomen (Leviticus 27:30), en net als bij Adam en Eva neemt Hij het niet met geweld. Hij laat het binnen ons bereik maar zegt: "Neem dat niet. Het is heilig. Het is het Mijne." Wanneer we willens en wetens Gods tiende nemen en het beschikt maken voor ons eigen gebruik, herhalen we de zonde van Adam en Eva en tonen zo een tragisch gebrek aan vertrouwen in onze Verlosser. God heeft ons geld niet nodig, maar Hij verdient onze loyaliteit en vertrouwen.

Maak God jouw partner

Wanneer je Gods tiende retourneert, maak je Hem een ​​partner in alles wat je onderneemt. Wat een fantastisch, gezegend voorrecht: God en jij-partners! Met Hem als partner heb je alles te winnen en niets te verliezen. Het is echter een gevaarlijke onderneming om Gods eigen geld te nemen, dat Hij heeft gereserveerd voor het redden van zielen, en het te gebruiken voor onze eigen persoonlijke budgetten.


12. Naast de tienden, die God toebehoren, wat vraagt ​​God nog meer van Zijn volk?

"Breng een offer en kom in Zijn voorhoven" (Psalmen 96:8).

Antwoord: De Heer vraagt ​​ons om offers te brengen voor Zijn werk als een uiting van onze liefde voor Hem en van onze dank voor Zijn zegeningen.13. Hoeveel zal ik God als offers geven?

“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief” (2 Korinthiërs 9:7).


Antwoord: De Bijbel specificeert geen vastgesteld bedrag voor offergaven. Iedereen beslist, zoals God het hen ingeeft, hoeveel te geven en geeft het vervolgens met een blij hart.


14. Welke aanvullende Bijbelse beginselen deelt God met ons over geven?


Antwoord:

A. Onze eerste prioriteit zou moeten zijn om onszelf aan de Heer te geven (2 Korinthiërs 8:5).

B. We zouden God het beste wat wij hebben moeten geven (Spreuken 3:9).

C. God zegent de vrijgevige gever (Spreuken 11:24, 25).

D. Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen (Handelingen 20:35).

E. Wanneer we gierig zijn, gebruiken we onze door God gegeven zegeningen niet op een correcte manier (Lukas 12:16-21).

F. God keert meer terug dan we geven (Lukas 6:38).

G. We moeten geven naar de mate waarop God ons voorspoed en zegen geeft (1 Korinthiërs 16:2).

H. We moeten geven wat we kunnen (Deuteronomium 16:17).

We keren tienden terug naar God, aan wie het al toebehoort. We geven ook offergaven, die vrijwillig zijn en die met vreugde moeten worden gegeven.


15. Waarvan is de Heer de eigenaar?


Antwoord:

A. Al het zilver en goud in de wereld (Haggaï 2:9).

B. De aarde en al haar mensen (Psalmen 24:1).

C. De wereld en alles erin (Psalmen 50:10-12). Maar Hij staat mensen toe Zijn grote rijkdommen te gebruiken. Hij geeft hun ook de wijsheid en de macht om succesvol te zijn en om rijkdom te verzamelen (Deuteronomium 8:18). In ruil voor het verschaffen van alles, vraagt ​​God alleen maar dat we tien procent naar Hem terugkeren als onze erkenning van Zijn grote investering in onze zakelijke aangelegenheden - evenals met offergaven als een uitdrukking van onze liefde en dankbaarheid.


16. Hoe refereert de Heer aan mensen die Zijn 10 procent niet teruggeven en die geen offers brengen?

"Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van tienden en offergaven" (Maleachi 3:8).

Antwoord: Hij verwijst naar hen als rovers. Kun je je voorstellen dat mensen van God stelen?

17. Wat zal er volgens God gebeuren met degenen die Hem willens en wetens in tienden en offergaven blijven beroven?

"U bent vervloekt met een vloek, want u hebt Mij beroofd" (Maleachi 3:9).

"… Noch dieven, noch hebzuchtigen, noch dronkaards, noch lasteraars, noch rovers zullen het koninkrijk Gods beërven" (1 Korinthiërs 6:10).


Antwoord: Een vloek zal op hen rusten en zij zullen het koninkrijk des hemels niet beërven.


18. God waarschuwt ons tegen hebzucht. Waarom is het zo gevaarlijk?

"Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn" (Lukas 12:34).


Antwoord: Omdat onze harten onze investeringen volgen. Als onze focus ligt op het verzamelen van meer en meer geld, worden onze harten begerig, ontevreden en trots. Maar als onze focus ligt op delen, anderen helpen en Gods werk, dan wordt ons hart zorgzaam, liefdevol, gevend en nederig. Hebzucht is één van de vreselijke zonden van de laatste dagen die mensen uit de hemel zullen sluiten (2 Timotheüs 3:1-7).


19. Hoe voelt Jezus zich wanneer we Hem beroven van Zijn heilige tienden en offergaven?

"Daarom was ik boos op die generatie en zei: 'Ze dwalen altijd in hun hart'" (Hebreeën 3:10).


Antwoord: Hij voelt waarschijnlijk veel als ouders wanneer een kind geld van hen steelt. Het geld zelf is niet het grote ding. Het is het gebrek aan integriteit, liefde en vertrouwen van het kind dat diep teleurstellend is.

20. Welke spannende punten benadrukt de Bijbel met betrekking tot het rentmeesterschap van de gelovigen in Macedonië?


De liefde zorgde ervoor dat Gods volk in Macedonië vrijgevig was voor de door hongersnood getroffen Christenen in Jeruzalem.

Antwoord: De apostel Paulus had de kerken in Macedonië geschreven met het verzoek geld opzij te zetten voor Gods volk in Jeruzalem, die leed door een langdurige hongersnood. Hij vertelde hen dat hij deze geschenken zou ophalen toen hij bij zijn volgende bezoek naar hun steden kwam. De opwindende reactie van de kerken in Macedonië, beschreven in 2 Korinthiërs 8, is bemoedigend:

A. Vers 5 - Als eerste stap hebben zij hun leven opnieuw gewijd aan Jezus Christus.

B. Verzen 2, 3 - Hoewel ze zelf in 'diepe armoede' waren, gaven ze 'buiten hun mogelijkheden' om te geven.

C. Vers 4 - Ze spoorden Paulus aan om te komen om hun gaven op te halen.

D. Vers 9 - Hun gaven volgden het offerend voorbeeld van Jezus.

Let op: Als we echt van Jezus houden, zal het opofferend geven ten behoeve van Zijn werk nooit een last zijn, maar een glorieus voorrecht dat we met grote vreugde zullen uitvoeren.


21. Wat belooft God te doen voor hen die trouw zijn in het teruggeven van tienden en het geven van offergaven?

"Breng alle tienden naar het voorraadhuis ... en beproef Mij hierin, zegt de Here van de legermachten, of Ik niet de vensters des hemels voor u zal openen en over u een zegen zal uitgieten dat er niet ruimte genoeg zal zijn om het te ontvangen. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten." (Maleachi 3:10-12).


Antwoord: God belooft zijn trouwe financiële rentmeesters te laten bloeien en zij zullen een zegen zijn voor de mensen om hen heen.


Overweeg de volgende manieren waarop God zegent: A. God belooft dat uw negen-tiende met Zijn zegen verder zullen gaan dan dat uw totale inkomen zonder kunnen gaan. Als je hieraan twijfelt, vraag het dan aan een trouwe tienden betaler!


B. Zegeningen zijn niet altijd financieel. Ze kunnen gezondheid, gemoedsrust, beantwoorde gebeden, bescherming, een hechte en liefhebbende familie, extra fysieke kracht, het vermogen om verstandige beslissingen te nemen, een geest van dankbaarheid, een nauwere relatie met Jezus, succes in het winnen van zielen, een oude auto die langer blijft rijden, etc.

C. Hij wordt je partner in alles. Niemand behalve God zou ooit een plan zo fantastisch kunnen structureren.


22. Ben je bereid om te beginnen met het betalen van tienden en het geven van offergaven om zo je liefde en dankbaarheid te tonen?

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Als ik het niet leuk vind hoe mijn kerk mijn tienden gebruikt, moet ik dan stoppen met tienden betalen?

Tienden zijn een bevel van God. Tienden is heilig geld dat de Heer toebehoort (Leviticus 27:30). Wanneer je tienden geeft, zul je tienden geven aan Hem. Jouw verantwoordelijkheid is om tienden te geven. Het is tussen jou en God aan wie je het geeft. Normaal gesproken wordt het aan de kerk gegeven waar je lid van bent zolang deze kerk de wil van God volgt. Er zijn ook uitzonderingen waar mensen hun tienden geven aan bepaalde evangelisten, zendingswerkers, of aan de evangeliserende organisaties die hen aansturen. God is groot genoeg om te zorgen voor het geld dat je geeft voor Zijn werk.

2. Ik ben gefrustreerd omdat financiële moeilijkheden het me onmogelijk hebben gemaakt om naast mijn tienden meer dan een heel klein bedrag als offergave te geven. Wat kan ik doen?

De grootte van je geschenk is niet belangrijk als je het beste doet wat je kunt. Jezus zei dat de arme weduwe van Marcus 12:41-44, die slechts een schijntje (twee kwart centen) gaf, meer "gaf dan allen die aan de schatkist hebben gegeven" omdat de anderen "van hun overvloed gaven, maar zij … gaf alles wat ze had." De Heer meet onze gaven door de grootte van het offer dat we brengen en door de houding waarmee we geven. Jezus ziet uw geschenk als erg groot. Geef het met vreugde en weet dat Jezus tevreden is. Lees 2 Korinthiërs 8:12 voor aanmoediging.

3. Houdt rentmeesterschap niet meer in dan alleen de juiste afhandeling van mijn geld?

Ja. Rentmeesterschap omvat de juiste omgang van elk talent en elke zegening die we van God, die ons alles geeft, ontvangen. (Handelingen 17:24, 25). Het gaat om onze levens! Trouwe rentmeesterschap van Gods gaven aan ons omvat ook onze tijdsbesteding:


A. Het werk doen dat God ons heeft opgedragen (Markus 13:34).

B. Actief getuigen over Christus (Handelingen 1:8).

C. De Schriften bestuderen (2 Timotheüs 2:15).

D. Bidden (1 Thessalonicenzen 5:17).

E. Helpen van mensen in nood (Mattheüs 25:31-46).

F. Dagelijks ons leven opnieuw aan Jezus overgeven (Romeinen 12:1, 2; 1 Korinthiërs 15:31).


4. Wordt er aan sommige predikanten niet teveel geld betaald?

Ja. Het pronken van rijkdom door sommige geestelijken vandaag de dag vermindert de invloed van alle predikanten. Het brengt smaad op de naam van Jezus. Het zorgt ervoor dat duizenden zich vol walging van de kerk en haar bediening afkeren. Zulke leiders zullen hun verdiende loon krijgen in de dag des oordeel.


Dienaren van Gods Eindtijd Restant-kerk

Echter is er geen enkele dienaar in Gods eindtijd restant-kerk overbetaald. Na hun stage ontvangen alle ministers vrijwel hetzelfde salaris (variërend met slechts een paar dollar per maand) ongeacht hun functie of de grootte van hun kerk. In veel gevallen hebben echtgenoten een seculiere baan om het inkomen van de predikanten aan te vullen.

5. Wat als ik me niet kan veroorloven om tienden te betalen?

God zegt dat als we Hem op de eerste plaats stellen, Hij ervoor zal zorgen dat aan onze behoeften wordt voldaan (Mattheüs 6:33). Zijn wiskunde werkt vaak precies tegenovergesteld aan het menselijk denken. Onder Zijn plan zal wat we na de tienden hebben overgehouden verder gaan dan alles zonder Zijn zegen!


 

QUIZ VRAGEN

1. Het woord "tiende" betekent eigenlijk "één tiende". (1) _____ Ja. _____ Nee. 2. De tiende is al van God. (1) _____ Waar. _____ Niet waar. 3. Ik geef geen tienden, tenzij ik één tiende deel van mijn inkomen aan God terugbetaal. (1) _____ Waar. _____ Niet waar. 4. Jezus ondersteunde het teruggeven van de tienden. (1) _____ Ja. _____ Nee. 5. Welke van de uitspraken zijn Bijbelse richtlijnen en principes voor het geven uit vrije wil? (5) _____ Geef als je nog iets over hebt. _____ Geef vrolijk. _____ Geef vrijgevig. _____ Geef het zodat je je goed voelt. _____ Geef naar de mate waarop God ons voorspoed en zegen geeft. _____ Geven is gezegender dan ontvangen. _____ God zal meer teruggeven dan jij geeft. _____ Geef wanneer je er zin in hebt. _____ Geef zodat mensen niet zullen denken dat je gierig bent. 6. Volgens de Bijbel moet de bron van inkomsten voor dienaren van het evangelie zijn… (1) _____ Bingo spellen. _____ Vlooienmarkt. _____ Tienden. _____ Gebak verkoop. _____ Loten. 7. Welke oudtestamentische patriarchen die tienden teruggaven vóór de tijd van Mozes worden vermeld in deze studiegids? (2) _____ Adam. _____ Jakob. _____ Noach. _____ Isaak. _____ Abraham. _____ Methusalem. 8. Aan welke zonden zijn volgens Maleachi 3:8 mensen die geen tienden en offers geven schuldig? (1) _____ Afgoderij. _____ De Sabbat breken. _____ Moord. _____ Diefstal. 9. Wie ontvangt, volgens het boek Hebreeën, echt ons geld wanneer we tienden geven? (1) _____ De pastoor. _____ De behoeftigen. _____ Jezus, onze hemelse Hogepriester. 10. Volgens 2 Timotheüs 3:1-7 is begeerte één van de twintig zonden van de laatste dagen die mensen uit Gods koninkrijk zullen sluiten. (1) _____ Ja. _____ Nee. 11. De tienden naar Gods voorraadhuis brengen betekent… (1) _____ Het gebruiken om spirituele boeken te kopen. _____ Het gebruiken voor elke spirituele doel. _____ Het aan de schatkamer van Gods kerk geven. 12. Wat belooft God de getrouwe tienden betaler in Maleachi 3:10? (1) _____ Hij zal nooit ziek worden. _____ Hij zal zijn baan nooit verliezen. _____ Hij zal meer zegeningen krijgen dan hij aankan. 13. God gaf Adam en Eva een test met betrekking tot het eten van een stuk fruit. Welke vergelijkbare test geeft Hij volgens deze Bijbelstudiegids vandaag aan Zijn mensen? (1) _____ Dagelijks de bijbel lezen. _____ Getuigen zijn. _____ Tienden teruggeven. _____ Bidden. 14. Tienden waren een deel van de wet van Mozes, die eindigde aan het kruis. (1) _____ Ja. _____ Nee. 15. Hoe meet God mijn gaven aan Hem? (2) _____ Door hoeveel ik geef. _____ Door de grootte van mijn offer. _____ Door de houding waarmee ik geef. 16. Trouwe rentmeesterschap heeft niet alleen te maken met het op de juiste manier omgaan met geld, maar ook met de hoeveelheid tijd die ik doorbreng in activiteiten zoals bidden, getuigen, bestuderen van de Schrift en anderen helpen. (1) _____ Ja. _____ Nee. 17. Ik ben bereid om te beginnen met het betalen van mijn tienden en offergaven. _____ Ja. _____ Nee.


Bijbelstudie afkomstig van Amazing Facts

Bekijk hier de bijbelstudie in het engels

174 weergaven0 opmerkingen

تعليقات


bottom of page