top of page

15. WIE IS DE ANTICHRIST?


Wie, of wat, is de Antichrist? Een kwade groepering, of een duister individu? Sommige zeggen dat hij pas in de toekomst zal verschijnen. Anderen zeggen dat hij lang geleden in de tijd van Rome al verschenen is. Maar de Bijbel geeft aan dat hij vandaag leeft! De Bijbelprofetieën leren dat deze macht genaamd antichrist een cruciale rol zal spelen in de laatste gebeurtenissen van ’s werelds geschiedenis. Weet jij wie hij is? Weet je het zeker? Je moet er zeker van zijn want je kunt de gebeurtenissen van de laatste dagen niet begrijpen totdat je deze kwade macht begrijpt. Bereid je maar voor op één van de meest intrigerende Bijbelstudies tot nu toe! Deze Bijbelstudie, gebaseerd op Daniël hoofdstuk 7, identificeert duidelijk en onmiskenbaar wie de antichrist is. Maar het is slechts een introductie. Toekomstige studies zullen details openbaren over sommige van zijn activiteiten die van invloed zullen zijn op de hele wereld. Wat je vandaag zult ontdekken zal je misschien niet leuk vinden of zelfs je bedroeven, maar vergeet aub niet dat de profetie van Daniël 7 van Jezus afkomt, die veel van jou houdt. Bid voor Gods begeleiding wanneer je je in dit dringende onderwerp verdiept. Zorg dat je Daniël 7 gelezen hebt voordat je aan deze studie begint.


1. In het begin van het hoofdstuk ziet Daniël vier beesten uit de zee omhoog komen. Wat symboliseert een beest in profetie? Wat symboliseert de zee?

“Dat vierde beest is het vierde koninkrijk dat op aarde zal komen” (Daniël 7:23).

“De zeeën… zijn stammen en landen en volken en talen” (Openbaring 17:15). Antwoord: Een beest symboliseert koninkrijken of landen. Water symboliseert een grote menigte mensen of grote populaties.


2. De vier beesten van Daniël 7 symboliseren de vier wereld-koninkrijken (Verzen 17, 18). Babylon, het eerste koninkrijk (Daniël 2:38, 39), wordt als een leeuw weergegeven in Daniël 7:4. (Zie ook Jeremia 4:7; 50:17, 43, 44 waar Babylon ook als een leeuw wordt weergegeven.) Wat betekenen de adelaarsvleugels? Wat zijn de “vier winden” uit vers 2?

“De Heer zal een ver volk op jullie afsturen… als een neerduikende arend” (Deuteronomium 28:49). “Dit zegt De Heer van de hemelse legers, … Een orkaan steekt op vanuit de verste hoeken van de aarde. De slachtoffers van de Heer liggen over de hele aarde verspreid” (Jeremia 25:32, 33). Antwoord: De adelaarsvleugels symboliseert snelheid. (Zie ook Jeremia 4:13; Habakkuk 1:6-9.) Winden symboliseren strijd, onrust en vernietiging. (Zie ook Openbaring 7:1-3.)


De drie ribben die de beer in zijn mond heeft betekend Medisch-Perzië

3. Welk koninkrijk symboliseert de beer (Daniël 7:5)? Wat betekenen de drie ribben die hij in zijn mond heeft?

Antwoord: Lees Daniël hoofdstuk 8. Let erop dat de beesten in hoofdstuk gelijk zijn aan de beesten van hoofdstuk 7. Daniël 8:20 noemt Medisch-Perzië specifiek als het koninkrijk dat vooraf gaat aan de harige geitenbok, oftewel Griekenland, van vers 21. Het is het tweede wereld-koninkrijk, dezelfde heerser als de beer van Daniël 7. Het rijk bestond uit twee groepen mensen. De meden kwamen als eerste aan de macht (gesymboliseerd in Daniël 7:5 als de beer die aan één kant opkomt), maar de perzen werden uiteindelijk sterker (gesymboliseerd in Daniël 8:3 als het tweede hoorn van de ram die “hoger,” of langer groeide). De drie ribben symboliseren de drie machthebbers die Medisch-Perzië veroverd hadden: Lydia, Babylon en Egypte.


De luipaard in Daniel 7 wordt gesymboliseerd t als het koninkrijk van Griekenland

4. Griekenland, het derde koninkrijk (Daniël 8:21). Wordt gesymboliseerd door een luipaard met vier vleugels en vier hoofden (Daniël 7:6). Wat betekenen de vier hoofden? Wat betekenen de vier vleugels? Antwoord: De vier hoofden symboliseren de vier koninkrijken waarin het rijk van Alexander de Grote na zijn dood werd verdeeld. De vier generalen die aan het hoofd stonden van deze vier koninkrijken waren: Cassander, Lysimachus, Ptolemy, and Seleucus. De vier vleugels (in plaats van twee zoals bij de leeuw) symboliseren super snelheid, wat zeker waar was bij Alexander’s veroveringen. (Jeremia 4:11-13).


Het Romeinse rijk, het vierde wereld-koninkrijk word gesymboliseerd door een verschrikkelijk monster uit Daniel 7

5. Het Romeinse rijk, het vierde wereld-koninkrijk, word gesymboliseerd door een verschrikkelijk monster met ijzeren tanden en 10 hoorns (Daniël 7:7), Waar staan de hoorns symbool voor?

Antwoord: De 10 hoorns symboliseren de 10 koninkrijken waarin heidens Rome uiteindelijk werd verdeeld (Daniël 7:24). (Deze 10 koninkrijken zijn hetzelfde als de 10 tenen van het beeld die in Daniël 2:41-44 beschreven wordt.) Zwervende barbaarse stammen waren het Romeinse rijk binnengeslopen en hebben het overgenomen. Zij hebben het rijk verdeeld over hun stammen. Zeven van deze 10 stammen hebben zich ontwikkeld in de landen van het huidige West-Europa, terwijl 3 zijn uitgerukt/ontworteld en vernietigt. Het volgende gedeelte zal de 3 koninkrijken bespreken die ontworteld zijn.


Visigoths - Spanje Anglo-Saxons - Engeland Franks - Frankrijk Alemani - Duitsland Burgundians - Zwitzerland Lombards - Italië Suevi - Portugal Heruli - uitgerukt Ostrogoths - uitgerukt Vandals - uitgeruktDe kleine hoorn van Daniel 7:8 representeert de Antichrist

6. Wat is het volgende dat gebeurt in de profetie van Daniël 7?

“Toen ik naar de hoorns keek zag ik hoe een kleine, nieuwe hoorn tussen de andere opkwam; drie van de oude hoorns werden uitgerukt om plaats te maken voor die nieuwe hoorn. En in die hoorn bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” (Daniël 7:8). Antwoord: De “kleine hoorn” heerser verschijnt. Wij moeten deze zorgvuldig identificeren want God gebruikt meer ruimte om hem te beschrijven dan bij de andere vier koninkrijken samen. Waarom? Omdat hij volgens de Bijbelse kenmerken geïdentificeerd wordt als de Antichrist van de profetieën en van de geschiedenis. Er mag geen fout gemaakt worden in het identificeren van deze Antichrist.


7. Geeft de Bijbel duidelijke punten ter identificatie van de antichrist?


Antwoord: Ja, God geeft ons negen karakteristieke kenmerken van de Antichrist in Daniël 7 zodat wij zeker kunnen zijn van zijn identiteit. En ook al vinden sommige deze waarheden van Gods Woord misschien wel pijnlijk, we moeten eerlijk genoeg zijn om ze te accepteren als Zijn geopenbaarde wil. Laten we nu gaan ontdekken wat Jezus Zijn negen punten zijn: A. De “kleine hoorn” of koninkrijk “kwam tussen de andere op” de 10 hoorns die de koninkrijken van West-Europa waren (Daniël 7:8). Dus het zou een klein koninkrijk zijn ergens in West-Europa. B. Er zou een man aan het hoofd staan die voor haar kon spreken (Daniël 7:8). C. Het zou drie koninkrijken uitrukken of ontwortelen (Daniël 7:8). D. Het zou “divers” of verschillend zijn van de andere 10 koninkrijken (Daniël 7:24). E. Het zou oorlog voeren tegen de heiligen en hen onderdrukken of vervolgen (Daniël 7:21, 25). F. Het zou voortkomen uit het heidense Romeinse rijk, het vierde wereld-koninkrijk. (Daniël 7:7, 8). G. Gods volk (de heiligen) zouden “aan hem worden overgeleverd” voor “een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd” (Daniël 7:25).

H. Het zou “grootse dingen zeggen” of Godslasteringen spreken (Daniël 7:25). In Openbaring 13:5 zegt de Bijbel dat dezelfde heerser “grootspraak en Godslasteringen” spreekt. I. Het “denkt tijden en wetten te kunnen veranderen” (Daniël 7:25).


Vergeet niet dat al deze identificatiepunten direct uit de Bijbel komen. Het zijn niet slechts meningen of speculaties van mensen. Historici zouden je heel snel kunnen vertellen welke heerser hier beschreven wordt. Deze punten matchen slechts met één heerser, het pausdom. Maar om echt zeker te zijn gaan we alle negen punten één voor één doornemen. Er mag geen ruimte voor twijfel blijven bestaan.8. Voldoet het pausdom aan al deze punten?

Antwoord: Ja, elk punt matched perfect. Zie artikelen A tot en met H hieronder. A. Het “kwam op tussen” de 10 koninkrijken van West-Europa. De geografische locatie van de pauselijke macht was in Rome, Italië. Het middelpunt van het gebied van West-Europa.

B. Het zou een man aan het hoofd hebben staan die voor haar spreekt. Het pausdom voldoet aan dit identificatiepunt omdat het een man aan het hoofd heeft staan (de paus) die voor haar spreekt. C. Het zou drie koninkrijken uittrekken of ontwortelen. De Keizers van West-Europa waren grotendeels katholiek en ondersteunde het pausdom in zijn groei en autoriteit. Drie Arische koninkrijken daarentegen boden geen ondersteuning aan het pausdom, de Vandalen, Herulen en de Ostrogoten. Dus hebben de katholieke keizers besloten dat zij onderworpen of vernietigd moeten worden. Hier is hoe Dr. Mervyn Maxwell, een theoloog en geschiedschrijver, het resultaat beschrijft in volume 1, pagina 129, van zijn boek God Cares: “De katholieke keizer Zeno (474-491) had een verdrag gesloten met de Ostrogoten in 487 wat resulteerde in de uitroeiing van het koninkrijk van de Arische Herulen in 493. En de katholieke keizer Justinianus (527-565) had de Arische Vandalen uitgeroeid in 534 en brak beduidend de macht van de Arische Ostrogoten in 538. Zo waren de drie hoorns uit Daniël, de Herulen, de Vandalen en de Ostrogoten ‘uitgetrokken vanaf de wortel.’ ” Het is niet moeilijk om te realiseren dat het pausdom aan dit punt voldoet.


D. Het zou “divers” of verschillend zijn van de andere koninkrijken. Het pausdom voldoet ook overduidelijk aan deze beschrijving. Het kwam op het toneel als een religieuze macht en was totaal verschillend van het seculiere of wereldlijke karakter van de andere 10 koninkrijken.

E. Het zou oorlog maken met de heiligen en hen vervolgen. Dat de kerk schuldig is aan vervolging is een bekend feit. Het pausdom geeft duidelijk toe dit te hebben gedaan. Er bestaat ook veel ondersteunend bewijs voor. Zelfs conservatieve historici beweren dat de kerk waarschijnlijk ten minste 50 miljoen mensen vernietigd heeft voor zaken van religieuze overtuiging. Wij zullen van twee bronnen quoten: 1. “Dat de kerk van Rome meer onschuldig bloed heeft vergoten dan enige andere instelling die ooit onder de mensen heeft bestaan, zal door geen enkele protestant, die een degelijke kennis van de geschiedenis heeft, in twijfel getrokken worden.” (1) 2. D. Ivan Antonio Llorente Biedt, In de geschiedenis van de Inquisitie van Spanje, deze cijfers van de Spaanse Inquisitie alleen al: 31.912 personen waren veroordeeld en zijn omgekomen in de vlammen. 241.450 personen waren veroordeeld en kregen hele zware straffen


Woorden van medeleven en bezorgdheid Mochten er sommige zijn die denken dat wij mede-Christenen aan het aanvallen zijn doordat wij deze kleine hoorn heerser identificeren, houd er dan rekening mee dat de profetie is gericht op het systeem en niet op individuen. Er zijn oprechte, toegewijde Christenen in alle kerken, inclusief het katholieke geloof. Daniël hoofdstuk 7 is simpelweg een boodschap van oordeel en correctie over een grote religieuze instelling die compromissen gesloten heeft met het heidendom, zoals vele kerken hebben gedaan die na haar zijn ontstaan. Profetieën onthullen fouten in alle geloven Andere profetieën wijzen op de fouten van de Protestantse en Joodse geloven. God heeft zijn mensen in alle religies. Zijn ware volk (ongeacht hun geloof) zullen altijd de correcties van de Heer op een nederige manier aanvaarden en zij zullen hun oren en harten niet uit zelfverdediging voor Hem sluiten. Wij moeten heel dankbaar zijn dat Gods Woord met onpartijdige eerlijkheid over elk onderwerp spreekt. F. Het zou voortkomen uit het (vierde) koninkrijk van ijzer – het heidense Romeinse rijk. Wij zullen over dit punt twee autoriteiten quoten: 1. “De machtige katholieke kerk was niet meer dan het Romeinse rijk gedoopt in Christendom … De hoofdstad van het oude Romeinse rijk werd de hoofdstad van het Christelijke rijk. Het ambt van Pontifex Maximus werd voortgezet in dat van de paus.” (2) 2. “Welke Romeinse elementen dan ook door de Barbaren en Arianen achtergebleven waren … (kwam) onder de bescherming van de bisschop van Rome, die daar, na de verdwijning van de keizer, de leiding had. De rooms-katholieke kerk heeft zichzelf heimelijk op deze manier in de plaats van het Romeinse wereldrijk geduwd, waar het in werkelijkheid een voortzetting van is.” (3) Dus wederom voldoet het pausdom aan dit punt. Profetische tijd: Tijd = 1 jaar Tijden of dubbele tijd = 2 jaar ½ tijd = ½ jaar G. Gods volk (de heiligen) zouden “aan hem worden overgeleverd” voor “een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.” Daniël 7:25. Meerdere dingen die betrekking hebben op dit punt hebben opheldering nodig: 1. Een tijd is een jaar, een dubbele tijd is twee jaar en een halve tijd is een half jaar. Daarom zijn er Bijbelvertalingen die het vertalen als: “drie en een half jaar.” (4) 2. Deze zelfde tijdsperiode wordt 7 keer genoemd (Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5) in de boeken van Daniël en Openbaring: drie keer als een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Twee keer als 42 maanden en twee keer als 1.260 dagen. Gebaseerd op de 30 dagen-kalender die gehanteerd wordt door de Joden, zijn deze tijdsperiodes allemaal even lang: 3 ½ jaar = 42 maanden = 1.260 dagen.

3. Eén profetische dag staat gelijk aan één letterlijke jaar (Ezechiël 4:6; Numeri 14:34). 4. Dus zou de kleine hoorn (Antichrist) de macht hebben over de heiligen voor 1.260 profetische dagen of 1.260 letterlijke jaren. 5. De heerschappij van het pausdom begon in 538 N.C. Toen de laatste van de drie koninkrijken die tegenstand bood uitgerukt was. Zijn heerschappij duurde tot 1798 toen Napoleon’s generaal, Bertier, de paus gevangen nam met de hoop op de vernietiging van zowel paus Pius VI alsook de politieke, wereldlijke macht van het pausdom. 6. Deze zelfde periode van vervolging wordt genoemd in Mattheüs 24:21 als de ergste periode van vervolging die Gods mensen ooit mee zullen maken. Vers 22 vertelt ons dat het zo verwoestend was dat niet één ziel het overleefd zou hebben als God het niet had ingekort. Maar God heeft het ingekort. De vervolging was al gestopt lang voordat de paus gevangen werd genomen in 1798. Het is duidelijk te zien dat dit punt eveneens overeenkomt met het pausdom. H. Het zou “grootse dingen zeggen” of Godslasteringen spreken “tegen de allerhoogste (God).” Godslastering heeft twee definities in de Geschriften: 1. Beweert zonden te kunnen vergeven (Lukas 5:21).

2. Beweert God te zijn (Johannes 10:33).

Voldoet het pausdom aan dit punt? Ja!

Laten we eerst naar het bewijs gaan kijken voor de bewering zonden te kunnen vergeven. Wanneer de vraag wordt gesteld; “Kan de priester werkelijk zonden vergeven of verklaart hij alleen dat ze worden kwijtgescholden? Wordt geantwoord; De priester vergeeft werkelijk en letterlijk de zonden door de kracht die hem gegeven is door Jezus Christus.” (5) Het pausdom verder ondermijnt Jezus door een systeem op te zetten waar er gebiecht wordt tegen een aardse priester, en, hierdoor Jezus, onze Hoge Priester (Hebreeën 3:1; 8:1, 2) en enige Bemiddelaar (1 Timotheüs 2:5), gepasseerd wordt.

De volgende uitspraak bewijst de claim dat zij beweren God te zijn: “Wij (de pausen) beheren op deze aarde de plaats van God de Almachtige.” Hier is er nog één: “De paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus, maar hij is Jezus Christus zelf, verborgen onder de sluier van het vlees.” (6) Het is overduidelijk dat het pausdom ook aan dit punt voldoet. (7) I. Het zou “denken tijden en wetten te kunnen veranderen.” In een toekomstige Bijbelstudie zullen wij het “tijd” gedeelte van dit punt behandelen. Het is een belangrijk onderwerp en verdient apart de aandacht. Maar hoe zit het met het veranderen van de “wetten”? Sommige Bijbelvertalingen vertalen “wetten” als “de wet.” De verwijzing is naar het veranderen van God’s wet. Natuurlijk kan niemand het werkelijk veranderen, maar heeft het pausdom geprobeerd om dit te doen? Het antwoord is “ja.” In haar catechismussen heeft het pausdom het tweede gebod, dat tegen aanbidding of verering van beelden is, weggelaten. Het vierde gebod is ingekort van 94 woorden naar 8 woorden en het tiende gebod hebben zij in tweeën gedeeld om zo toch aan het getal “10” te komen. (Controleer dit voor jezelf. Vergelijk de tien geboden die in elke katholieke catechismus staan, met Gods lijst van de tien geboden in Exodus 20:3-17.) Er bestaat geen twijfel over het feit dat de kleine hoorn heerser van Daniël hoofdstuk 7 (de Antichrist) het pausdom is. Er is geen enkele andere organisatie die aan al deze 9 punten voldoet. En sterker nog, dit is geen nieuwe leer. Elke hervormer, zonder enige uitzondering, sprak over het pausdom als zijnde de Antichrist. (8) 1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, p. 40. 2 2 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church, pp. 148, 149. 3 Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), pp. 269, 270. 4 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962. 5 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279. Pope Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom" (dated June 20, 1894) trans. in the Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304. 7 Catholic National, July 1895. 8 R. Allen Anderson, Unfolding the Revelation, p. 137.


De engel vertelde Daniël dat de profetieën van dit boek werden verzegeld tot aan 1798, de einde der tijden

9. Werd Daniël niet verteld om dit boek te verzegelen tot aan “de eindtijd”? (Daniël 12:4) Wanneer zullen de profetieën van Daniël aan ons geopenbaard worden?


Antwoord: In Daniël 12:4 werd aan de profeet verteld om het boek te verzegelen tot aan “de eindtijd.” In vers 6 werd door de stem van een engel gevraagd, “Hoe lang duurt het nog totdat deze wonderlijke dingen gebeurd zullen zijn?” Vers 7 zegt, “een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.” De engel verzekerde Daniël ervan dat het gedeelte van het boek dat te maken heeft met de eindtijd-profetieën zou worden geopend na het einde van de 1.260 jarige periode waarin het pausdom aan de macht was. Dit was, zoals we eerder in deze studie hebben geleerd, in 1798. Dus de eindtijd is begonnen in het jaar 1798. Het is overduidelijk dat het boek van Daniël cruciale hemelse boodschappen bevat die van toepassing zijn op ons vandaag. Wij moeten absoluut begrijpen wat deze boodschappen voor ons zijn.


Alle bijbelse leren moeten bekeken worden met de Bijbel om de waarheid daarvan vast te stellen

10. Vele Christenen vandaag de dag zijn op tragische wijze verkeerd geïnformeerd met betrekking tot de Antichrist. Het geloven van een valse leer met betrekking tot de Antichrist kan er gemakkelijk toe leiden dat deze persoon misleidt wordt en verloren gaat. Wat moet iemand doen wanneer zij nieuwe Bijbel leringen aantreffen?

“De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessaloniki, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd” (Handelingen 17:11). Antwoord: Wanneer een nieuwe Bijbel-lering wordt aangetroffen is de enige veilige procedure om het zorgvuldig te vergelijken met de Schriften om te zien of het in harmonie is met Gods Woord.


11. Ben ik bereid om Jezus te volgen, waarheen Hij mij ook leidt? Zelfs als het pijnlijk kan zijn?Slotopmerkingen Vele van de gedenkwaardige profetieën uit de Bijbelboeken van Daniël en Openbaring zullen in de komende Bijbelstudies besproken worden. God heeft deze profetieën gegeven om:


A. ’S werelds laatste gebeurtenissen te onthullen.

B. De deelnemers aan de laatste fase van het gevecht tussen Jezus en satan te identificeren.

C. Duidelijk te maken wat satan’s duistere plannen zijn om ons te misleiden en te vernietigen.

D. De liefde en veiligheid te presenteren van het oordeel die Gods heiligen rechtvaardigt. E. Jezus te verhogen, Zijn zaligheid, liefde, macht, barmhartigheid en gerechtigheid. Belangrijke deelnemers zullen herhaaldelijk verschijnen De belangrijkste deelnemers aan deze laatste oorlog tussen Jezus en satan zullen herhaaldelijk in de profetieën voorkomen. Dit zijn o.a.: Jezus, satan, de Verenigde Staten, het pausdom, protestantisme en spiritisme. Jezus breidt de boodschappen van Zijn profeten uit en Hij herhaalt ze om er zeker van te zijn dat Zijn waarschuwingen van liefde en bescherming duidelijk en met zekerheid doorkomen. Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Ik heb altijd gedacht dat de Antichrist een persoon was i.p.v. een organisatie. Heb ik het verkeerd?

De Antichrist is een organisatie—het pausdom. Echter wijzen de woorden “ogen als mensenogen” in Daniël 7:8 wel naar een leider. Openbaring 13:18 spreekt over een man met betrekking tot een bepaald nummer. In Daniël hoofdstuk 8 wordt Griekenland gesymboliseerd door een geit en zijn leider, Alexander de Grote, wordt gesymboliseerd door een hoorn. Hetzelfde geldt voor de Antichrist. De organisatie is het pausdom. De paus in zijn functie is haar vertegenwoordiger. De profetie van Daniël hoofdstuk 7 zegt niet dat pausen slecht zijn en dat katholieken geen Christenen zijn. Er zijn vele warme, lieve katholieke Christenen. Het systeem daarentegen, wordt de Antichrist genoemd omdat het Jezus Zijn autoriteit heeft toegeëigend en geprobeerd heeft Zijn wetten te veranderen.

2. Denk je dat het verstandig of Christelijk is om wetten door te voeren die mensen dwingen tot het Christendom?

Nee. De Bijbel is duidelijk dat iedereen de vrijheid moet hebben om zelf te kiezen welke kant men op wilt gaan (Jozua 24:15)—zelfs als men ervoor kiest om God te ontkennen en om Atheïst te zijn. God liet Adam en Eva vrij om te kiezen ongehoorzaam aan Hem te zijn ook al deed dat zowel hen als Hem pijn. Gedwongen aanbidding is door God niet aanvaardbaar. Gedwongen aanbidding is de manier van de duivel. God’s manier is liefdevolle overtuiging. De geschiedenis leert ons dat vrijwel elke keer wanneer de kerk wetten doorvoerde waarmee zij haar geloofsovertuiging aan de mensen verplicht maakte, dat vervolging en moord het resultaat was. Dit is een les die we kunnen leren van de geschiedenis van de kleine hoorn in de tijd van de middeleeuwen.


3. Misschien heb ik het verkeerd begrepen maar ik heb altijd gedacht dat de Antichrist één of ander kwaad wezen zou zijn die openlijk tegen God uit zou komen. Is deze gedachte onjuist?

We denken vaak dat het woord “anti” “tegen” betekent. Maar in Antichrist betekent het “in de plaats van”. De Antichrist is schuldig aan het feit dat zij beweert de rechten van God te hebben. Het beweert: A. Dat hun priesters zonden kunnen vergeven die alleen God kan vergeven (Lukas 5:21). B. Gods wetten te hebben veranderd door het tweede gebod (over het aanbidden van beelden) te verwijderen en het tiende gebod in tweeën te splitsen. Gods wet kan niet worden veranderd (Mattheüs 5:18). C. Dat de paus God op aarde is. Satan’s Oorspronkelijke Plan

Satan’s oorspronkelijke plan (in de hemel) was om Gods positie en gezag aan te nemen. Zijn doel was om God te verdrijven en om in Zijn plaats te heersen. (zie ook Bijbelstudie nr. 2.) Dat satan uit de hemel is geworpen heeft niet zijn doel veranderd, maar juist versterkt. Door de eeuwen heen heeft hij geprobeerd om (met behulp van verschillende menselijke organisaties) God in diskrediet te brengen en om Zijn positie over te nemen. De Antichrist lijkt spiritueel te zijn Satan’s doel is om God te vervangen in deze laatste dagen door de mensen te misleiden om de Antichrist, die spiritueel en heilig lijkt te zijn, te gaan volgen. Het belangrijkste doel van de profetieën van Daniël en Openbaring is om satan’s misleidingen en strategieën te onthullen en om ertoe te leiden dat de mensen, om veilig te zijn, zichzelf gaan vastankeren in Jezus en Zijn Woord. De Antichrist zal velen misleiden De meeste mensen zullen de Antichrist volgen (Openbaring 13:3), terwijl ze denken dat ze Christus volgen. Alleen de uitverkorenen zullen veilig zijn. (Mattheüs 24:23, 24). Zij zullen veilig zijn omdat zij elke spirituele lering en leider toetsen aan de Schriften (Jesaja 8:20). Religieuze misleiding is overal vandaag de dag. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

4. Zegt de Bijbel niet in 1 Johannes 2:18-22 dat er vele antichrists zullen zijn?

Ja, er zijn door de geschiedenis heen vele antichrists geweest die het koninkrijk van God hebben tegengewerkt. Maar, er is maar één die specifiek aan alle karakteristieke eigenschappen van de antichrist voldoet, zoals deze in de profetieën voorspeld zijn. In Daniël hoofdstuk 7 en 8 en in Openbaring hoofdstuk 13 vind je minimaal 10 karakteristieke eigenschappen die de identiteit van de Antichrist beschrijven. Deze 10 identificerende eigenschappen passen bij slechts één organisatie, het pausdom.

5. Betekent het woord “beest”, In de profetieën, dat het “beestachtige” eigenschappen heeft?

Nee helemaal niet. God gebruikt de symboliek van beesten om een heerser, natie, regering of koninkrijk aan te duiden. Het is Zijn manier om regeringen uit te beelden in de profetieën. Wij doen dit zelf in zekere mate ook. Wij hebben Rusland uitgebeeld als een beer, de Verenigde Staten als een adelaar, Nederland als een leeuw, etc. De symboliek voor een “beest” is geen vernederende, oneerbiedige term. Het is gelijk aan “dier” of “wezen”. Zelfs Jezus wordt omschreven als een lam door Johannes de doper (Johannes 1:29) en door de apostel Johannes (Openbaring 5:6, 9, 12, 13). De term “beest” wordt door God gebruikt om ons een boodschap te geven over naties en leiders, goed en kwaad. 

QUIZ VRAGEN


1. Welke vier wereld-koninkrijken worden gesymboliseerd door de beesten van Daniël hoofdstuk 7? (4) _____ Zweden. _____ Egypte. _____ Griekenland. _____ China. _____ Medisch-Perzië. _____ Japan. _____ Babylon. _____ Irak. _____ Rome. 2.Een beest, in Bijbelprofetie, symboliseert een… _____ Computer. _____ Koninkrijk of natie. _____ Schepsel of wezen. 3. De 10 hoorns op het monsterlijke beest symboliseren… _____ Tien jaren. _____ Tien speciale steden. _____ Engelen. _____ Schatten _____ De koninkrijken waarin Rome uiteindelijk in verdeeld werd. 4. Hoeveel stammen of naties werden “uitgerukt” door de kleine hoorn macht? _____ 8. _____ 1. _____ 6. _____ 3. 5. De kleine hoorn macht, of Antichrist, symboliseert… _____ Eén van de generaals van Babylon. _____ Een kwaadaardige heerser uit de dagen van heidens Rome. _____ Een kwaadaardige macht die na de tweede komst van Jezus op zal komen. _____ Atheïsme. _____ Het pausdom. 6. Vink de correcte uitspraken over de kleine hoorn (Antichrist) aan in onderstaande lijst: (3) _____ Het komt uit Egypte. _____ Het zou Gods volk vervolgen. _____ Het zou direct na de val van Babylon opkomen. _____ Het spreekt Godslasterlijke taal uit. _____ Het heeft geprobeerd om Gods wetten te veranderen. 7. In de profetieën, “een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd” is symbolisch voor… _____ Drie en een halve letterlijke dagen. _____ 42 jaar. _____ 1.260 letterlijke jaren.


8. Wanneer is “de eindtijd” begonnen? _____ 31 N.C. _____ 1991 N.C. _____ 588 N.C. _____ 1798 N.C. 9. De Antichrist is een organisatie in plaats van een persoon. _____ Ja. _____ Nee. 10. De Antichrist bestaat vandaag. _____ Ja. _____ Nee. 11. God keurt het goed om, door het maken van een wet, mensen te verplichten hem te aanbidden. _____ Ja. _____ Nee. 12. Toen generaal Berthier de paus gevangen had genomen heeft dat het pausdom verwond. Deze dodelijke wond is begonnen te genezen en is vandaag de dag nog steeds aan het genezen. _____ Ja. _____ Nee. 13. Welke van de onderstaande antwoorden is van essentieel belang voor de geestelijke veiligheid van Gods mensen in deze laatste dagen? _____ Om te leren prediken. _____ Om veel in het openbaar te bidden. _____ Om elke religieuze lering te toetsen aan de Bijbel.

548 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page