top of page

20. HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Bijgewerkt op: 19 apr. 2020

LET OP: de duivel wil niet dat je deze studiegids door leest!


Een getatoeëerd nummer, een computerchip onder de huid, of iets subtielers? Het is één van de meest verkeerd geïnterpreteerde profetieën in de hele Bijbel—toch is het van vitaal belang om dit te begrijpen. Bij het bestuderen van het merkteken van het beest, moeten we enkele gevoelige kwesties aanpakken, namen benoemen en specifiek zijn. Dit is niet populair om te doen, maar we moeten standvastig zijn omdat God Zijn volk lief heeft en wil dat ze de waarheid kennen. Dit bericht komt niet van ons, het komt van Jezus. En met het vooruitzicht op de eeuwige dood voor degenen die het merkteken ontvangen zou het verkeerd zijn om Hem niet te helpen deze boodschap te brengen. Lees daarom a.u.b. Openbaring 13:1-8, 16-18, en 14:9-12 en bid dat de Heilige Geest jou een eerlijk en begrijpend hart zal schenken voordat je aan dit studie-avontuur begint.

Een dringende herinnering We hebben uit studiegids 2 geleerd dat er een vreselijk conflict gaande is tussen God en de duivel. Het heeft door de eeuwen heen gewoed sinds dat Lucifer, de machtigste engel van de hemel, in opstand kwam tegen God, Met de engelen die zich bij hem voegden, probeerde hij greep te krijgen op het universum. God en de trouwe engelen hadden geen andere keuze dan Lucifer en zijn engelen uit de hemel te werpen. Lucifer, die bekend werd als satan, was woedend. Zijn vastberadenheid om het universum te beheersen is sindsdien alleen maar gegroeid. Verbazingwekkend genoeg heeft hij de steun van de meerderheid van de mensen op aarde gekregen in zijn rebellie. De Heer vraagt ook om loyaliteit en steun van mensen, maar laat iedereen vrij om te kiezen. Binnenkort zal elk persoon op aarde in één lijn staan met of satan -of God. De laatste strijd tussen satan en God staat voor de deur en wordt beschreven in het boek Openbaring. Dit profetische boek wijst erop dat God een Zegel heeft, een embleem, een teken, dat Zijn volk zal identificeren. Satan heeft ook een embleem, een teken, dat degenen zal identificeren die hem steunen. Zoals gewoonlijk zal satan door een aardse macht werken – gesymboliseerd in Openbaring door een beest – om zijn merkteken op te leggen. Deze studiegids onthult het merkteken van het beest, dat elke verloren persoon die in de eindtijd leeft zal ontvangen. Als je niet weet wat het merkteken is, hoe kun je dan vermijden om het te krijgen?


1. Om te weten wat het merkteken van het beest is, moeten we eerst het beest identificeren. Hoe beschrijft de Bijbel het?

Antwoord:

A. Het komt op uit de zee (vers 1).


B. Het is de samenstelling van de vier dieren in Daniël hoofdstuk 7 (vers 2).


C. De draak geeft het kracht en autoriteit (vers 2).


D. Het ontvangt een dodelijke wond (vers 3).


E. De dodelijke wond is genezen (vers 3).


F. Het is een sterke politieke macht (vers 3, 7).


G. Het is een sterke religieuze kracht (vers 3, 8).


H. Het is schuldig aan godslastering (verzen 1, 5, 6).


I. Het voert oorlog met, en overwint de heiligen (vers 7).


J. Het regeert 42 maanden lang (vers 5).


K. Het heeft een mysterieus nummer 666 (vers 18).


Klinken sommige van deze punten je bekend in de oren? Als het goed is wel! Je hebt namelijk al veel van deze punten voorbij zien komen toen we de antichrist bestudeerd hebben in Daniël hoofdstuk 7. Het “beest” dat in Openbaring 13:1 wordt geïntroduceerd is simpelweg een andere naam voor de “antichrist”, waarvan we in Daniel 7 hebben geleerd dat dit het pausdom is. Profetieën in de boeken Daniël en Openbaring worden vaker in de Bijbel meerdere malen gepresenteerd. Telkens worden weer meer details gegeven om zo een accurate interpretatie te bemoedigen. Verwacht dus nieuwe dingen over de antichrist te leren uit deze studiegids. Laten we nu eens één voor één de 11 punten bekijken die het beest beschrijven…

A. Het zou uit de zee opkomen (Openbaring 13:1). De zee (of het water) in de profetie verwijst naar mensen of een bevolkt gebied (Openbaring 17:15). Dus het beest, de antichrist, zou opstaan ​​temidden van de gevestigde naties van de toen bekende wereld. Het pausdom is in West-Europa ontstaan, dus het komt overeen met dit punt.

 

Een woord van uitleg In harmonie met Gods gebod om alle mensen te eren (1 Petrus 2:17), pauzeren we hier om het pausdom te erkennen voor haar vele goede daden en activiteiten. Haar ziekenhuizen, weeshuizen, armenzorg, huizen voor ongetrouwde moeders en ouderenzorg worden algemeen gewaardeerd. Ze kan voor veel dingen eerlijk worden geprezen. Maar net als alle andere organisaties heeft ze ook ernstige fouten gemaakt. God wijst enkele van deze fouten aan in Openbaring. De Heer, die zegent en troost, moet soms kastijden en corrigeren. Vraag Zijn Geest alstublieft om met u te spreken terwijl u doorgaat met het bestuderen van dit cruciale onderwerp.

 

B. Het zou een samenstelling zijn van de vier dieren van Daniël hoofdstuk 7 (Openbaring 13:2). Bestudeer de onderstaande vergelijking om te zien hoe alles bij elkaar past:

De vier dieren van Daniël 7 worden afgebeeld als onderdeel van de Antichrist, of het beest, omdat het pausdom heidense overtuigingen en praktijken van alle vier de rijken incorporeerde. Ze bekleedde hen in een geestelijk gewaad en verspreidde ze als christelijke leringen naar de wereld. Hier is een van de vele ondersteunende uitspraken uit de geschiedenis: "In een bepaald opzicht heeft zij [het pausdom] haar organisatie gekopieerd van die van het Romeinse Rijk, heeft ze de filosofische intuïties van Socrates, Plato en Aristoteles, geleend van zowel Barbaren als het Byzantijnse Romeinse Rijk, maar altijd blijft ze zichzelf, grondig verteerd ze alle uit externe bronnen gehaalde elementen."1 Dit punt komt zonder twijfel overeen met het pausdom.

C. Het beest moet zijn macht, zetel (hoofdstad) en autoriteit van de draak ontvangen (Openbaring 13:2). Om de draak te identificeren, gaan we naar Openbaring hoofdstuk 12, waar Gods eindtijdkerk wordt afgebeeld als een zuivere vrouw. In de profetie vertegenwoordigt een zuivere vrouw Gods ware volk of kerk (Jeremia 6:2; Jesaja 51:16). (In Studiegids 23 zullen we een gedetailleerde studie presenteren van Gods eindtijdkerk van Openbaring hoofdstuk 12. Studiegids 22 verklaart Openbaring hoofdstuk 17 en 18, waarin gevallen kerken worden gesymboliseerd door een gevallen moeder en haar gevallen dochters.) De zuivere vrouw wordt afgebeeld als zwanger en staat op het punt te bevallen. De draak kruipt dichterbij, in de hoop de baby bij de geboorte te "verslinden". Wanneer de baby wordt geboren, ontwijkt hij echter de draak, vervult zijn missie en stijgt vervolgens naar de hemel. Het is duidelijk dat de baby Jezus is, Herodes probeerde de baby Jezus te vernietigen door alle baby's in Bethlehem te doden (Mattheüs 2:16). Dus de draak vertegenwoordigt het heidense Rome, waarvan Herodes een koning was. De kracht die achter Herodes plan zat was natuurlijk de duivel (Openbaring 12:7-9). Satan handelt via verschillende regeringen om zijn lelijk werk te volbrengen. In dit geval was de regering heidens Rome.

We zullen hier slechts twee ondersteunende verwijzingen uit de geschiedenis citeren, hoewel er veel meer zijn: (1) "De Roomse kerk ... heeft zichzelf op de plaats van het Romeinse wereldrijk gestuwd, waarvan het de feitelijke voortzetting is ... De paus ... is de opvolger van Caesar. "2 (2) "De machtige katholieke kerk was niet veel meer dan het Romeinse Rijk dat gedoopt werd, Rome werd zowel getransformeerd als bekeerd, de hoofdstad van het oude rijk werd de hoofdstad van het christelijke rijk." Het kantoor van Pontifex Maximus werd voortgezet in dat van de paus."3 Dit punt komt dus ook overeen met het pausdom. Zij ontving haar hoofdstad en macht van het heidense Rome.

D. Het zou een dodelijke wond ontvangen (Openbaring 13: 3). De dodelijke wond werd toegebracht toen de generaal van Napoleon, Alexander Berthier, Rome binnenkwam en paus Pius VI gevangen nam in februari 1798. Napoleon verordende dat bij de dood van de paus het pausdom zou worden opgeheven. De paus stierf in augustus 1799 in Frankrijk. “Half Europa dacht ... dat zonder de paus het pausdom dood was.”4 Dit punt komt dus ook overeen met het pausdom.

E. De dodelijke wond zou genezen en de hele wereld zou het beest eer bewijzen (Openbaring 13: 3). Sinds zijn genezing is de kracht van het pausdom gegroeid. Vandaag is ze één van de meest krachtige religieus-politieke en invloedrijke organisaties in de wereld.


 

OVER DE PAUS:

Hij is de meest bekende persoon in onze wereld. Mensen van de wereld zien hem als een sterke morele leider. Duizenden katholieken en niet-katholieken verdringen zich wanneer hij andere landen bezoekt. In 2015 sprak hij voor de eerste keer in de geschiedenis voor een gezamenlijke zitting van het Amerikaanse Congres en heeft hij ook bij de Verenigde Naties als raadgever mogen spreken.

We zien dat de populariteit van de paus nieuwe hoogten heeft bereikt. Meerdere malen haalt hij de voorpagina van ’s werelds grootste magazines. Hij is zelfs uitgeroepen tot “Man van het Jaar” door het bekende “Times Magazine” en door “The Advocate” magazine. In 2016 is uit een poll in 64 landen gebleken dat paus Francis de meest populaire wereldleider is: zie hier en hier.


De 28 leiders van de Europese Unie hebben op 24 Maart 2017 de paus bezocht om hulp en advies te vragen. Het Engelse nieuwsblad Express schrijft: “De politieke leiders in Brussel hopen dat de paus hen de 'leiderschap' zal geven die zij missen, om de slopende crisis die het blok verscheurt, te helpen oplossen. De 28 regeringsleiders zullen op 24 maart een ontmoeting hebben met paus Franciscus, de dag voordat ze zich verzamelen in de Italiaanse hoofdstad om de 60e verjaardag van de EU te vieren en de "wedergeboorte" te lanceren.” zie hier voor meer info.

OVER HET PAUSDOM:

Een Amerikaanse ambassadeur heeft gezegd dat het Vaticaan ongeëvenaard is als een “luisterpost.”5 De pauselijke structuur is al voorbereid op wereldwijde controle.


Het is duidelijk dat de wond aan het genezen is en dat de ogen van de naties gericht zijn op het Vaticaan. Dit past precies bij de profetie van de Bijbel.

 

F. Het zou een sterke politieke macht worden (Openbaring 13:3, 7). Zie item E.

G. Het zou een zeer krachtige religieuze organisatie worden (Openbaring 13:3, 8). Zie item E.

H. Het zou schuldig zijn aan godslastering (Openbaring 13:5, 6). Het pausdom is schuldig aan godslastering omdat haar priesters beweren zonden te vergeven en haar pausen beweren Christus te zijn.

I. Het zou oorlog voeren met de heiligen en hen vervolgen (Openbaring 13:7). Het pausdom heeft miljoenen heiligen vervolgd en vernietigd tijdens de dark ages.


J. Het zou 42 maanden regeren (Openbaring 13:5). Het pausdom regeerde gedurende 42 profetische maanden, wat gelijk staat aan 1.260 jaar, vanaf 538-1798 na Christus.


Punten H tot en met J komen ook duidelijk overeen met het pausdom. We hebben ze hier slechts kort aangehaald omdat deze punten grondig zijn behandeld in Studiegids 15, vraag 8.


K. Het zou het mysterieuze nummer 666 hebben (Openbaring 13:18). Dit vers zegt: "Het is het getal van een mens", en Openbaring 15:2 verwijst naar "het getal van zijn naam". Aan welk mens denkt u wanneer u aan het pausdom denkt? Natuurlijk denken we aan de paus. Wat is zijn officiële naam? Hier is een katholiek citaat: "De titel van de paus van Rome is Vicarius Filii Dei" (Nederlands: "Plaatsvervanger van de Zoon van God").6 Malachi Martin, in The Keys of This Blood, gebruikt dezelfde titel voor de paus op pagina 114. Een voetnoot voor Openbaring 13:18 in sommige Douay-versies van de Bijbel staat: "De numerieke letters van zijn naam zullen dit aantal vormen." Let op de grafiek aan de rechterkant, die laat zien wat er gebeurt als we de cijferwaarde van de Romeinse letters van de naam optellen. Het pausdom komt wederom overeen met het identificatiepunt. Het beest met het "merkteken" is het pausdom. Geen enkele andere macht in de geschiedenis komt overeen met deze 11 door God omschreven herkenningspunten. Nu we het beest positief hebben geïdentificeerd, kunnen we haar merkteken of symbool van autoriteit ontdekken. Maar laten we eerst eens kijken naar Gods teken van autoriteit.

(1) Andre Retif, The Catholic Spirit, trans. by Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 of The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), p. 85. (2) Adolf Harnack, What is Christianity? trans. by Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270. (3) Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (reprint: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149. (4) Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1. (5) Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York, Simon & Schuster, 1990) (6) "Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.

2. Wat is Gods teken, of symbool, van autoriteit?

“Ook heb Ik hun Mijn Sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt” (Ezechiël 20:12).

“Het zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt” (Exodus 31:17).

“En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden” (Romeinen 4:11).


Antwoord: In deze teksten zegt God dat Hij ons Zijn Sabbat gaf als een teken van Zijn macht om te scheppen en Zijn kracht om ons te heiligen (bekeren en redden). In de Bijbel zijn de woorden zegel, teken, merkteken en blijk verwisselbaar.(7) Gods teken, de Sabbat, vertegenwoordigt zijn heilige macht om als schepper en redder te regeren. Openbaring 7:1-3 zegt dat het zal worden geschreven op het voorhoofd (in onze geesten - Hebreeën 10:16) van Zijn volk. Het zal aantonen dat zij door Hem zijn bezeten en Zijn karakter hebben. Hebreeën 4:4-10 bevestigt dit door te zeggen dat wanneer we Zijn rust binnengaan (redding ontvangen), we zijn zevende dag Sabbat heilig moeten houden als een symbool, of teken van onze redding. Ware Sabbat houden betekent dat iemand zijn leven heeft overgegeven aan Jezus Christus en bereid is te volgen waarheen Jezus ook leidt. Aangezien het symbool, het teken van Gods autoriteit en macht zijn heilige Sabbatdag is, lijkt het zeer waarschijnlijk dat het symbool, of het merkteken, van Gods uitdager - het beest - ook een heilige dag zou kunnen inhouden. Laten wij eens kijken of dat ook zo is.


(7) Vergelijk Genesis 17:11 met Romeinen 4:11 en Openbaring 7:3 met Ezechiël 9:4


3. Wat zegt het pausdom dat haar symbool of merkteken van autoriteit is?


Antwoord: Let op het volgende gedeelte, genomen uit een katholieke catechismus:

“Vraag: Hebt u een andere manier om te bewijzen dat de kerk de macht heeft om feesten voor te schrijven?


Antwoord: Zou ze niet zo’n macht hebben, dan had ze niet dat kunnen doen, waarin alle moderne religieuzen het met haar eens zijn - ze zou niet de viering van de zondag, op de eerste dag van de week, in plaats van de zaterdag de zevende dag, vervangen kunnen hebben. Een verandering waarvoor er geen schriftelijke (Bijbelse) onderbouwing te vinden is." (8)


Het pausdom zegt hier dat het de Sabbat naar de zondag veranderde en dat vrijwel alle kerken de nieuwe heilige dag aanvaard hebben. Zo beweert het pausdom dat zondag als een heilige dag het merkteken of symbool is van haar macht en autoriteit.


(8) Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.


4. Heeft God een dergelijke poging tot verandering voorspeld?

Antwoord: Ja. Bij het beschrijven van de antichrist in Daniël 7:25 zei God dat het “van plan zou zijn om de tijden en de wet te veranderen”.

A. Hoe heeft het pausdom geprobeerd Gods wet te veranderen? Op drie manieren: In haar catechismussen heeft ze (1) het tweede gebod, dat tegen verering van beelden spreekt, weggelaten, en (2) het vierde (Sabbat) gebod ingekort van 94 woorden tot slechts acht. Het Sabbat gebod (Exodus 20:8-11) geeft duidelijk de Sabbat aan als de zevende dag van de week. De door het pausdom veranderde versie zoals die in haar catechismus te vinden is, daar luidt het gebod: "Bedenk dat u de Sabbatdag heilig houdt." Wanneer het zo geschreven is, kan het naar iedere dag verwijzen. En ten slotte verdeelde zij (3) het tiende gebod in twee geboden. Omdat het tweede gebod volledig is weggelaten blijven er nog maar negen geboden over. Door het in tweeën delen van het tiende gebod is het totaal aantal weer terug naar tien.

B. Hoe heeft het pausdom geprobeerd Gods tijden te veranderen? Op twee manieren: (1) Ze heeft geprobeerd de tijd van de Sabbat te veranderen van de zevende dag naar de eerste dag. (2) Ze heeft ook geprobeerd om Gods "timing" voor de begin- en sluitingstijd van de Sabbat te veranderen. In plaats van de Sabbat uren te starten vanaf zonsondergang op vrijdagavond tot zonsondergang op zaterdagavond, zoals God verplicht stelt (Leviticus 23:32), nam zij de heidense Romeinse gewoonte aan van het starten van de dag vanaf middernacht zaterdagavond tot middernacht zondagavond. God heeft voorspeld dat het beest, of de antichrist zou proberen om deze "veranderingen" door te voeren.


Let op het volgende gedeelte van een katholieke catechismus:

“Vraag: Welke dag is de Sabbatdag?

Antwoord: Zaterdag is de Sabbatdag.

Vraag: Waarom houden wij de zondag in plaats van de zaterdag?

Antwoord: Wij houden de zondag in plaats van de zaterdag omdat de Katholieke kerk de plechtigheid heeft overgedragen van zaterdag naar zondag.” (9)

Hier is nog een andere katholieke uitspraak: "De kerk staat boven de Bijbel en deze overdracht van de Sabbatviering van zaterdag tot zondag is daar een bewijs van." (10)

Het pausdom zegt in deze verwijzingen dat de geslaagde verandering van de Sabbatviering naar de zondagse eredienst het bewijs is dat haar autoriteit groter is en 'boven' de Heilige Geschriften (Bijbel) staat.

(9) Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.

(10) The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).


5. Hoe kan ook maar iemand in goed geweten Gods heilige dag proberen te veranderen?

Antwoord: We vragen het aan het pausdom: "Heeft u echt de Sabbat naar de zondag veranderd?" Zij antwoordt: "Ja, dat hebben we gedaan. Het is ons symbool, of merkteken, van autoriteit en macht. "We vragen:" Hoe kun je er zelfs aan denken om dat te doen? "Hoewel dit een pertinente vraag is, is de vraag die het pausdom officieel aan protestanten stelt nog pertinenter. Lees het a.u.b. aandachtig:

"Je zult me ​​vertellen dat die zaterdag de joodse Sabbat was, maar dat de Christelijke Sabbat is veranderd in zondag. Veranderd! Maar door wie? Wie heeft de bevoegdheid om een ​​uitdrukkelijk gebod van de Almachtige God te veranderen? Als God gesproken en gezegd heeft, Gij zult de zevende dag heilig houden, wie zal durven zeggen: "Neen, u kunt op de zevende dag werken en allerlei wereldse zaken doen; maar zult gij de eerste dag in zijn plaats heiligen? Dit is een zeer belangrijke vraag, waarvan ik niet weet hoe je die kunt beantwoorden. U bent een protestant en u beweert alleen de Bijbel en de Bijbel te gebruiken; en toch, in zo'n belangrijke zaak als het vieren van een dag uit de zeven dagen als een heilige dag, Ga je tegen de duidelijke letter van de Bijbel in en zet je een andere dag in de plaats van die dag die de Bijbel geboden heeft. Het gebod om de zevende dag heilig te houden is een van de tien geboden; je gelooft dat de andere negen nog steeds bindend zijn; wie gaf je toestemming om met de vierde te knoeien? Als je consistent bent met je eigen principes, als je echt alleen de Bijbel en de Bijbel volgt, zou je in staat moeten zijn om een ​​deel van het Nieuwe Testament te produceren waarin dit vierde gebod uitdrukkelijk wordt gewijzigd. " (11)

Het is tragisch dat zowel het katholicisme als het protestantisme de fout begaat om Gods Sabbat af te wijzen - Zijn teken van identificatie.

(11) Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day?(London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.


Religieuze leiders die Gods heilige Sabbat negeren zullen geconfronteerd worden met Zijn woede.

6. Welke plechtige waarschuwingen heeft God gegeven met betrekking tot Zijn wet en Zijn teken of teken?


Antwoord:

A. God waarschuwt religieuze leiders tegen het laten struikelen van mensen door te zeggen dat sommige geboden er niet toe doen (Maleachi 2:7-9). Sommige predikanten leren bijvoorbeeld: “Het maakt niet uit welke dag je heilig houdt.”

B. God waarschuwt mensen die liever hebben dat hun predikanten gladde praatjes en fabels prediken in plaats van de waarheid over Zijn wet (Jesaja 30:9-10).

C. God waarschuwt mensen dat zij hun harten niet verharden tegen de waarheid van Zijn wet (Zacharia 7:12).

D. God verklaart dat de wanorde, tragedie, problemen en ellende van de aarde komen omdat mensen weigeren Zijn wet te volgen - en zelfs hebben geprobeerd het te veranderen (Jesaja 24:4-6).

E. God waarschuwt religieuze leider die weigeren over de profetieën van de eindtijd te prediken. (Jesaja 29:10-11).

F. God waarschuwt dat leiders die leren dat er werkelijk geen verschil is tussen heilige dingen (zoals Gods heilige Sabbat) en gewone dingen (zoals de zondag) geconfronteerd zullen worden met Zijn woede. (Ezechiël 22:26, 31).

7. Openbaring 13:16 zegt dat mensen het merkteken van het beest zullen ontvangen in het voorhoofd of in hun hand. Wat betekent dit?

Antwoord: Het voorhoofd staat symbool voor onze geest of verstand (Hebreeën 10:16). Een persoon zal in het voorhoofd gemarkeerd worden door een beslissing om de zondag als een heilige dag te houden. De hand is een symbool van werk (Prediker 9:10). Een persoon zal het merkteken in zijn of haar hand ontvangen door te werken op Gods heilige Sabbat of door mee te gaan met de zondags-wetten om praktische redenen (werk, familie, enz.). Het teken of merk voor God of voor het beest zal onzichtbaar zijn voor mensen. Je zult, in essentie, jezelf markeren door ofwel het merkteken van God - de Sabbat - of het merkteken van het beest – de zondag te accepteren. Hoewel onzichtbaar voor mensen, zal God weten wie welk merkteken heeft (2 Timotheüs 2:19).8. Welke beslissende boodschap geeft God volgens Jesaja 58: 1, 13, 14 aan Zijn volk in de laatste dagen?

“Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding. … Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt. … dan zult u vreugde scheppen in de HEERE” (Jesaja 58:1, 13, 14).


Antwoord: Gods boodschap is om Zijn volk te vertellen dat zij zondigen omdat ze Zijn heilige dag vertrappen, en Hij vraagt ​​hen om te stoppen met het overtreden van de Sabbat zodat Hij hen kan zegenen. Hij wil dat Zijn boodschapper luid spreekt zodat de mensen het zullen horen. Merk op dat de derde engel van Openbaring 14: 9-12, die de boodschap over het merkteken van het beest brengt, ook met luide stem spreekt (vers 9). Het bericht is te belangrijk om als gewoon te behandelen. Het is een kwestie van leven of dood! Jezus zegt dat Zijn schapen, of mensen, Hem zullen volgen wanneer Hij hen roept (Johannes 10:16, 27).9. Hebben mensen die op zondag, als een heilige dag, aanbidden nu het merkteken van het beest?

Antwoord: Absoluut niet! Niemand zal het merkteken van het beest hebben totdat de zondag-aanbidding een door de wet gedwongen kwestie wordt. In die tijd zullen degenen die besluiten de valse leer van het beest te volgen en op de zondag te aanbidden - de vals heilige dag van het beest - , zijn merkteken ontvangen. Degenen die Jezus volgen en Zijn waarheid gehoorzamen, zullen Zijn Sabbat heiligen en Zijn teken/zegel ontvangen. Degenen die verwachten in de toekomst het merkteken van het beest te weigeren, moeten nu onder de Sabbatvaandel van Jezus treden. Zijn macht is beschikbaar voor hen die Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32). Zonder Hem kunnen we niets doen (Johannes 15: 5). Met Hem zijn alle dingen mogelijk (Marcus 10:27).


10. Wie zag Johannes volgens het boek Openbaring in Gods eeuwige koninkrijk?

Antwoord: Het antwoord is drievoudig en heel duidelijk:

A. Zij die Gods merkteken/zegel (Zijn Sabbat) op hun voorhoofden hebben (Openbaring 7:3-4).

B. Degenen die weigerden zich te identificeren met het beest of zijn beeld en die weigerden zijn merkteken of naam op hun voorhoofd te hebben (Openbaring 15:2).

C. De mensen die -vandaag en voor eeuwig- volgen waar Jezus heen leidt, Hem volledig vertrouwen in alles (Openbaring 14: 4).


Wij moeten dus het Zegel van God ontvangen. Waaraan is een zegel te herkennen?

Antwoord: Een zegel bevat altijd drie dingen: Naam, Titel, Territorium. Hier rechts zien we het zegel van de president van Amerika als voorbeeld: We zien hier: -Zijn naam: Donald Trump. -Zijn titel: President. -Zijn territorium: Verenigde Staten.

Zo kunnen we dus ook Gods zegel herkennen. In het vierde gebod, het Sabbats gebod, vinden we: -Naam: God -Titel: Schepper -Territorium: Hemel, de aarde, de zeeën en alles dat daarin is. Lees Exodus 20:8-11.


11. Wat zegt Jezus vandaag tegen mensen?

“Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12).

Antwoord: Wat een fantastische belofte! Als we Hem volgen, belanden we niet in duisternis, maar in plaats daarvan zullen we glorieuze waarheid hebben. Verder, door Hem te volgen en Zijn Sabbat te houden zal Gods merkteken op ons voorhoofd geplaatst worden en ons beschermen tegen de verschrikkelijke plagen (Psalm 91:10) die op de ongehoorzamen zullen vallen (Openbaring 16). Het markeert ons ook als zijnde klaar voor de transformering bij de wederkomst van Jezus. Wat een gezegende bescherming en zekerheid heeft God ons geboden!

Een dringende waarschuwing Je zult meer verbazingwekkende informatie ontdekken terwijl je de laatste drie van de negen studiegidsen bestudeert die over de boodschappen van de drie engelen van Openbaring 14:6-14 gaan. Deze studiegidsen zullen (1) de rol van de Verenigde Staten in het laatste conflict in de aarde uitleggen, (2) hoe kerken en religies van de wereld erbij betrokken zullen zijn, (3) welke omstandigheden in de wereld de laatste slag van de aarde zullen bespoedigen, en (4) satan's geweldige strategie om miljarden te misleiden. Als je je afvraagt ​​wat protestantse kerken te zeggen hebben over de pauselijke claim om de Sabbat naar zondag te veranderen, zullen de citaten die op de volgende twee pagina's verschijnen de schokkende antwoorden geven.


12. God vraagt ​​je om zijn heilige zevendedags Sabbat te houden als een teken dat je Zijn zaligheid hebt aanvaard en Hem zult volgen waarheen Hij ook leidt. Zul je nu beslissen om zijn Sabbat heilig te houden?

Antwoord:


 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


Opmerkingen van kerken en andere autoriteiten over de Sabbat


Antwoord:

Baptisten: "Er was en is een gebod om de Sabbatdag heilig te houden, maar die Sabbat was geen zondag. ... Men zal echter zeggen, en met enige blijk van triomf, dat de Sabbat werd overgedragen van de zevende tot de eerste dag van de week. ... Waar kan in de Geschriften een dergelijke transactie worden gevonden? Niet in het Nieuwe Testament - absoluut niet. Er is geen schriftelijk bewijs van de verandering van het Sabbatsinstituut van de zevende tot de eerste dag van de week.” Dr. Edward T. Hiscox, auteur van The Baptist Manual, las in een lezing voor een New Yorkse ministersconferentie in Nov 13, 1893.

Katholiek: "Je mag de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaring, en je zult geen enkele regel vinden die de heiliging van de zondag toelaat. De Schrift handhaaft de religieuze viering van zaterdag, een dag die [katholieken] nooit heiligen. "James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 93e editie, 1917, p. 58.

Kerk van Christus: "Ten slotte hebben we het getuigenis van Christus over dit onderwerp. In Marcus 2:27 zegt Hij: 'De Sabbat is gemaakt voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat.' Uit deze passage blijkt dat de Sabbat niet alleen voor de Israëlieten is gemaakt, zoals Paley en Hengstenberg ons willen laten geloven , maar voor de mens ... dat wil zeggen, voor het ras. Vandaar dat we concluderen dat de Sabbat vanaf het begin was geheiligd, en dat het aan Adam was gegeven, zelfs in Eden, als een van die oer-instellingen die God had ingesteld voor het geluk van alle mensen. "Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165.

Congregationalist: "De Christelijke Sabbat [zondag] staat niet in de Schriften en werd niet door de primitieve kerk de Sabbat genoemd." Dwight's Theology, Vol. 4, p. 401.

Bisschoppelijk (Episcopal): "Zondag (Dies Solis, van de Romeinse kalender, 'dag van de zon', omdat toegewijd aan de zon) ... Er zijn geen voorschriften voor de naleving ervan vastgelegd in het Nieuwe Testament, en zelfs de naleving ervan is zelfs niet verplicht. "" Zondag ", A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk en Wagnalls, 1883) p. 2259.

Lutheran: "De viering van de zondag is niet gebaseerd op enig bevel van God, maar op het gezag van de kerk." Augsburg Geloofsbelijdenis, geciteerd in Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chapter 1, Section 10.

Methodist: "Neem de zaak van de zondag. Er is geen passage die de Christenen zegt die dag te houden, of om de Joodse Sabbat naar die dag over te brengen. ' Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2 juli 1942.

Moody Bible Institute: "De Sabbat was bindend in Eden en is sindsdien altijd van kracht geweest. Dit vierde gebod begint met het woord 'herinner', wat aantoont dat de Sabbat al bestond voordat God de wet op de tafels van steen op de berg Sinaï schreef. Hoe kunnen mensen beweren dat dit ene gebod is afgeschaft wanneer ze zullen toegeven dat de andere negen nog steeds bindend zijn? "D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.


Presbyterian: "Totdat het kan worden aangetoond dat de gehele morele wet is ingetrokken, zal de Sabbat standhouden. ... De leer van Christus bevestigt de eeuwigheid van de Sabbat. "T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

Pinkstergemeente: "'Waarom aanbidden we op zondag? Leert de Bijbel ons niet dat zaterdag de dag des Heren moet zijn? '... Blijkbaar zullen we het antwoord moeten zoeken bij een andere bron dan het nieuwe testament' David A. Womack ', is zondag de dag des Heren?' The Pentecostal Evangel, 9 augustus 1959, No. 2361, p. 3.

Encyclopedie: "Zondag was een naam die door de heidenen werd gegeven tot de eerste dag van de week, omdat het de dag was waarop ze de zon aanbaden. ... De zevende dag werd gezegend en geheiligd door God zelf, en ... Hij eist van zijn schepselen om hem heilig te houden voor HHM. Dit gebod is van universele en eeuwigdurende verplichting. "Eadie's Bible Cyclopedia, 1890 ed., P. 561.


 

QUIZ VRAGEN

1. Veel mensen hebben al het merkteken van het beest ontvangen. (1) ______ Ja. ______ Nee. 2. Het merkteken van het beest is… (1) ______ Je Burgerservicenummer. ______ Zondag als een heilige dag. ______ De barcode op producten in de winkels. 3. Het beest of de organisatie die het merkteken heeft is… (1) ______ Verenigde Naties. ______ Pausdom. ______ Europese Unie. ______ Trilaterale Commisie. 4. Het merkteken is letterlijk en zal door iedereen gezien worden. (1) ______ Ja. ______ Nee. 5. God heeft ook een teken, of symbool, van Zijn kracht en autoriteit. (1) ______ Ja. ______ Nee. 6. Gods merk van autoriteit is… (1) ______ Een geheim nummer dat aan elke trouwe Christen wordt gegeven. ______ Spreken in tongen. ______ Sabbat houden ter herdenking van de schepping en heiligmaking. ______ Doop.

7. Hoe heeft het “beest” geprobeerd om Gods wet te veranderen? (2) ______ Veranderen van de Sabbat (van het vierde gebod) naar zondag. ______ Leren dat het geen zonde is om overspel te plegen. ______ Het gebod verwijderen dat tegen het aanbidden van beelden spreekt. 8. In Bijbelprofetie, hoe lang is 42 maanden? (1) ______ 420 letterlijke jaren. ______ drie en een half letterlijke jaren. ______ 1.260 letterlijke dagen. ______ 1.260 letterlijke jaren. 9. Waar zal het merkteken van het beest geplaatst worden? (2) ______ In de hand. ______ Op de mond. ______ Op de wang. ______ In het voorhoofd. 10. Waar zal Gods merkteken of zegel geplaatst worden? (1) ______ Op de hand. ______ In het voorhoofd. ______ Op de tong. 11. Welke van de drie-engelenboodschap waarschuwt tegen het merkteken van het beest? (1) ______ Eerste engelenboodschap. ______ Tweede engelenboodschap. ______ Derde engelenboodschap. 12. Het beest heeft geprobeerd Gods tijden te veranderen door… (2) ______ Nieuwjaar als een feestdag te vieren. ______ Gods Heilige dag te veranderen van de zevende naar de eerste dag van de week. ______ De uren van Gods heilige dag in te laten gaan van middernacht tot middernacht in plaats van zonsondergang tot zonsondergang. 13. Jezus heeft ons de waarschuwingsboodschap gegeven aangaande het merkteken van het beest. (1) ______ Ja. ______ Nee. 14. Teken, blijk, merk en zegel worden in de Schriften als verwisselbaar gebruikt. (1) ______ Ja. ______ Nee.

15. Er is geen schriftelijke autorisatie voor het vieren van de zondag als een heilige dag. (1) ______ Waar. ______ Onwaar. 16. Ik geloof dat ik Gods zevende dag Sabbat (zaterdag) zou moeten houden als Zijn heilige dag. ______ Ja. ______ Nee.


Studie van AMAZING FACTS KLIK HIER VOOR IN HET ENGELS

1.235 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page