top of page

14. IS GEHOORZAAMHEID LEGALISME?


Mensen vinden het vaak oké om één ​​of twee verkeersregels te overtreden of misschien om 'een beetje' oneerlijk te zijn met hun belasting, maar God en Zijn wetten werken heel anders. God ziet alles wat we doen, hoort alles wat we zeggen en vind het echt belangrijk hoe wij Zijn wet behandelen. Hoewel de Heer vergeving biedt voor onze zonden, betekent dit niet dat er geen gevolgen zijn voor het overtreden van Gods wet. Verbazingwekkend is dat sommige Christenen zeggen dat elke poging om Gods wet te gehoorzamen neerkomt op legalisme. Maar Jezus zei dat als je echt van God houdt, je zult doen wat Hij vraagt. Dus, is gehoorzaamheid echt legalisme? Neem de tijd om deze studiegids aandachtig te lezen. Eeuwigdurende consequenties staan ​​op het spel!


1. Kijkt God werkelijk naar jou en merkt hij jou werkelijk persoonlijk op?

"U bent de God die naar mij omziet" (Genesis 16:13).

"HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. Jij ... bent bekend met al mijn wegen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles” (Psalmen 139:1-4).

"De haren van uw hoofd zijn allemaal geteld" (Lukas 12:7).


Antwoord: Ja. God kent jou en elke persoon op aarde beter dan we onszelf kennen. Hij neemt een persoonlijke interesse in ieder mens en ziet alles wat we doen. Geen enkel woord, gedachte of daad is voor Hem verborgen.


Zoek in de Bijbel naar Gods wil. Het is je enige veiligheid.

2. Kan iemand gered worden in Zijn koninkrijk zonder Zijn Woord te gehoorzamen?

"Niet iedereen die tegen Mij zegt, 'Heer, Heer', zal het koninkrijk des hemels binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet” (Mattheüs 7:21).

"Als u het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden" (Mattheüs 19:17).

"Hij werd de oorzaak van eeuwige redding voor allen die Hem gehoorzamen" (Hebreeën 5:9).

Antwoord: Nee, de Schrift is hier heel duidelijk over. Redding en het koninkrijk van de hemel zijn voor hen die de geboden van de Heer gehoorzamen. God belooft het eeuwige leven niet aan hen die slechts een geloofsbelijdenis afleggen of kerkleden zijn of zich laten dopen, maar eerder aan hen die Zijn wil doen, dat in de Schrift wordt geopenbaard. Natuurlijk is deze gehoorzaamheid alleen mogelijk door Christus (Handelingen 4:12).3. Waarom vereist God gehoorzaamheid? Waarom is het nodig?

"Omdat de poort smal is en moeilijk is de weg die naar het leven leidt, en er zijn er maar weinig die het vinden" (Mattheüs 7:14).

"Hij die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die mij haten hebben de dood lief" (Spreuken 8:36).

"En de HEERE gebood ons al deze verordeningen te houden, om de HEERE, onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden" (Deuteronomium 6:24).


Antwoord: Omdat slechts één pad naar Gods koninkrijk leidt. Alle wegen leiden niet naar dezelfde plaats. De Bijbel is de kaart - een gids met alle instructies, waarschuwingen en informatie over hoe je dat koninkrijk veilig kunt bereiken. Door het te negeren leidt het ons weg van God en Zijn koninkrijk. Het universum van God is er één van wet en orde inclusief het natuurlijke, morele en spirituele. Het overtreden van één van deze wetten heeft vaste consequenties. Als de Bijbel niet was gegeven, zouden mensen vroeg of laat met vallen en opstaan ​​hebben ontdekt dat de grote beginselen van de Bijbel bestaan ​​en waar zijn. Wanneer ze worden genegeerd, resulteren ze in ziekte, kwelling en ontevredenheid van elke soort. De woorden van de Bijbel zijn dus niet slechts een advies dat we zonder gevolgen kunnen accepteren of negeren. De Bijbel vertelt zelfs wat deze gevolgen zijn en legt uit hoe we deze kunnen vermijden. Een persoon kan niet leven zoals hij wil en toch Christelijk worden - net zo min als een bouwer de blauwdrukken van een huis kan negeren zonder in de problemen te raken. Daarom wilt God dat je de blauwdruk van de Heilige Schrift volgt. Er is geen andere manier om zoals Hem worden en dus geschikt te worden gemaakt voor een plaats in Zijn koninkrijk. Er is gewoon geen andere weg naar echt geluk.


4. Waarom staat God toe dat ongehoorzaamheid doorgaat? Waarom worden zonde en zondaars nu niet vernietigt?

"Zie, de Heer komt met tienduizenden van Zijn heiligen, om het oordeel over allen uit te voeren, om allen die goddeloos zijn onder hen te veroordelen van al hun goddeloze daden die zij op een goddeloze manier hebben begaan, en van alle slechte dingen die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben" (Judas 1:14, 15).

"Terwijl ik leef, zegt de HEERE, zal elke knie zich voor Mij buigen en elke tong zal God belijden" (Romeinen 14:11).

Antwoord: God zal de zonde niet vernietigen voordat iedereen volledig overtuigd is van Zijn gerechtigheid, liefde en genade. Een ieder zal uiteindelijk beseffen dat God, door gehoorzaamheid te vragen, niet probeert Zijn wil op te dringen, maar eerder probeert te voorkomen dat we onszelf kwetsen en vernietigen. Het probleem van de zonde is niet opgelost voordat zelfs de meest cynische, verharde zondaars zijn overtuigd van Gods liefde en zij belijden dat Hij rechtvaardig is. Het zal misschien een grote catastrofe vergen om sommigen te overtuigen, maar de vreselijke gevolgen van zondig leven zullen uiteindelijk iedereen ervan overtuigen dat God rechtvaardig en correct is.


5. Zullen de ongehoorzamen werkelijk worden vernietigd?

"God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard, maar in de hel geworpen en hen in ketenen van duisternis overgegeven, om tot het oordeel bewaard te worden" (2 Petrus 2:4).

"Alle goddelozen zal hij vernietigen" (Psalmen 145:20).

"Wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn" (2 Thessalonicenzen 1:8).


Antwoord: Ja. De ongehoorzamen, inclusief de duivel en zijn engelen, zullen allemaal worden vernietigd. Aangezien dit waar is, is het zeker tijd om alle onzekerheid over wat goed of fout is, in de steek te laten. Het is niet veilig voor ons om afhankelijk te zijn van onze eigen ideeën en gevoelens van goed en slecht. Onze enige veiligheid is afhankelijk van Gods Woord. (Zie Studiegids 11 voor details over de vernietiging van zonden en Studiegids 8 over de wederkomst van Jezus.)


6. U wilt God behagen, maar is het echt mogelijk om al Zijn geboden te onderhouden?

"Vraag, en het zal u gegeven worden; zoek en u zult vinden" (Mattheüs 7:7).

"Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal gebeuren" (Johannes 15:7).

"Als iemand Zijn wil wilt doen, zal hij van dit onderricht weten, of het van God is" (Johannes 7:17).

"Loop terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt" (Johannes 12:35).

"Zodra zij over Mij horen, gehoorzamen zij Mij" (Psalmen 18:44).


Antwoord: God belooft je te behouden van dwaling en om je veilig naar alle waarheid te leiden als je (1) serieus om leiding bidt, (2) oprecht Gods Woord bestudeerd, en (3) de waarheid volgt zodra deze je wordt getoond.7. Verklaart God mensen schuldig voor het ongehoorzaam zijn aan Bijbelse waarheden die hen nooit zijn duidelijk gemaakt?

"Als u blind was, zou u geen zonde hebben; maar nu zegt u: 'We zien het.' Daarom blijft uw zonde” (Johannes 9:41).

"Aan hem die weet het goede te doen en het niet doet, voor hem is het zonde" (Jakobus 4:17).

"Mijn mensen zijn vernietigd door gebrek aan kennis. Omdat u de kennis verworpen hebt, zal ik u ook verwerpen" (Hosea 4:6).

"Zoek en u zult vinden" (Mattheüs 7:7).


Antwoord: Wanneer je geen gelegenheid hebt gehad om een ​​bepaalde Bijbelse waarheid te leren, houdt God je daar niet verantwoordelijk voor. De Bijbel leert dat je verantwoordelijk bent tegenover God voor het licht (kennis van het juiste) dat je hebt. Maar wees niet onvoorzichtig met Zijn genade! Sommigen weigeren of verzuimen om te studeren, zoeken, leren en luisteren en ze zullen worden vernietigt omdat ze "kennis hebben verworpen". Het spelen van de struisvogel, die zijn kop in het zand steekt, in deze cruciale zaken is dodelijk. Het is onze verantwoordelijkheid om ijverig naar waarheid te zoeken.


8. Maar God is niet strikt over het gehoorzamen van elk detail, of wel?

"Voorwaar, geen van de mannen die uit Egypte opkwamen, zullen het land zien ... Want zij hebben er niet in volhard Mij na te volgen, behalve Kaleb ... en Jozua ... want zij hebben volkomen de HERE gevolgd" (Numeri 32:11,12).

"De mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt" (Mattheüs 4:4).

"U bent Mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied" (Johannes 15:14).


Antwoord: Inderdaad - Hij is strikt. Gods volk in oudtestamentische tijden hebben dit op de harde manier geleerd. Degenen die Egypte verlieten voor het Beloofde Land, waren een veelheid in aantal. Van deze groep waren er slechts twee, Kaleb en Jozua, die de Heer volledig volgde, en zij alleen kwamen Kanaän binnen. De anderen stierven in de wildernis. Jezus zei dat we moeten leven volgens 'elk woord' van de Bijbel. Er is niet één gebod te veel of één gebod te weinig. Ze zijn allemaal belangrijk!


9. Wanneer een persoon een nieuwe waarheid ontdekt, zou hij of zij dan niet moeten wachten totdat alle obstakels verwijdert zijn voordat hij deze waarheid omarmt?

"Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt" (Johannes 12:35).

"Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw geboden in acht te nemen" (Psalmen 119:60).

"Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Mattheüs 6:33).


Antwoord: Nee. Zodra je duidelijkheid hebt over Bijbelse waarheid, is het nooit goed om te wachten. Uitstel is een gevaarlijke valstrik. Het lijkt zo onschuldig om te wachten, maar de Bijbel leert dat tenzij iemand direct op het licht reageert, het snel in duisternis veranderd. Obstakels voor gehoorzaamheid worden niet verwijderd terwijl we staan ​​te wachten; in plaats daarvan nemen ze meestal in grootte toe. De mens zegt tegen God: "Maak de weg vrij, en ik zal voorwaarts gaan." Maar Gods weg is precies het tegenovergestelde. Hij zegt: "Gaat u vooruit en Ik zal de weg openen."


10. Maar is volledige gehoorzaamheid niet onmogelijk voor een mens?

"Met God zijn alle dingen mogelijk" (Mattheüs 19:26).

"Ik kan alles doen door Christus die me kracht geeft" (Filippenzen 4:13).

"God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen" (2 Korinthiërs 2:14).

"Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen" (Johannes 15:5).

"Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten" (Jesaja 1:19).


Antwoord: Niemand van ons kan in onze eigen kracht gehoorzamen, maar door Christus kunnen en moeten we dit. Satan bedacht de leugen dat gehoorzaamheid onmogelijk is om zo Gods verzoeken onredelijk te laten lijken.


11. Wat zal er gebeuren met iemand die bewust doorgaat met ongehoorzaamheid?

"Als we opzettelijk zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er niet langer een offer voor de zonden, maar een zekere angstige verwachting van het oordeel, en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden" (Hebreeën 10:26, 27).

"Loop terwijl je het licht hebt, opdat de duisternis je niet overvalt; hij die in duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat" (Johannes 12:35).


Antwoord: De Bijbel laat geen ruimte voor twijfel. Het antwoord is ontnuchterend, maar waar. Wanneer een persoon willens en wetens het licht afwijst en doorgaat in ongehoorzaamheid, gaat het licht uiteindelijk uit en hij blijft achter in totale duisternis. Iemand die de waarheid verwerpt, krijgt een "krachtige dwaling" om te geloven dat leugen waarheid is (2 Thessalonicenzen 2:11). Wanneer dit gebeurt, is hij verloren.


12. Is liefde niet belangrijker dan gehoorzaamheid?

"Jezus antwoordde ... "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord houden ... Hij die niet van Mij houdt, houdt Mijn woorden niet"" (Johannes 14:15, 21, 23, 24).

"Dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet belastend" (1 Johannes 5:3).


Antwoord: Helemaal niet! De Bijbel leert feitelijk dat ware liefde voor God niet bestaat zonder gehoorzaamheid. Noch kan iemand echt gehoorzaam zijn zonder liefde en waardering voor God. Geen enkel kind zal zijn ouders volledig gehoorzamen tenzij hij van hen houdt, noch zal hij liefde tonen aan zijn ouders als hij niet gehoorzaam is. Ware liefde en gehoorzaamheid zijn als een Siamese tweeling. Als ze gescheiden zijn, sterven ze.


13. Maar verlost de ware vrijheid in Christus ons eigenlijk niet van gehoorzaamheid?

"Als u in Mijn woord blijft ... zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. ... Wie ooit de zonde pleegt, is een slaaf van de zonde" (Johannes 8:31,32,34).

"Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid" (Romeinen 6:17,18).

"Dan zal ik steeds Uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. En ik zal in vrijheid wandelen, omdat ik uw bevelen gezocht heb” (Psalmen 119:44,45).


Antwoord: Nee. Ware vrijheid betekent vrijheid "van zonde" (Romeinen 6:18) of van ongehoorzaamheid, wat het breken van Gods wet is (1 Johannes 3:4). Daarom komt echte vrijheid alleen van gehoorzaamheid. De burgers die de wet gehoorzamen hebben vrijheid. De ongehoorzamen worden gepakt en verliezen hun vrijheid. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is een valse vrijheid - het leidt tot verwarring en anarchie. Ware Christelijke vrijheid betekent vrijheid van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid altijd beschadigt een persoon en leidt iemand naar de wrede slavernij van de duivel.


14. Wanneer ik geloof dat God een bepaald iets vereist, moet ik dan gehoorzamen, ook al begrijp ik niet waarom Hij het vereist?

"Alstublieft, gehoorzaam de stem van de HEERE. ... dan zal het u goed gaan en zal uw ziel het leven behouden" (Jeremia 38:20).

"Hij die op zijn eigen hart vertrouwt is een dwaas" (Spreuken 28:26).

"Het is beter om op de HERE te vertrouwen dan om op de mensen te vertrouwen" (Psalmen 118:8).

"Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten" (Jesaja 55:9).

"Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend?" (Romeinen 11:33, 34).

"Ik zal hen leiden op paden die zij niet kennen" (Jesaja 42:16).

"U zult mij het pad van het leven laten zien" (Psalmen 16:11).


Antwoord: Zeer zeker! We moeten God de eer geven dat Hij wijs genoeg is om sommige dingen van ons te vereisen die we misschien niet begrijpen. Goede kinderen gehoorzamen hun ouders zelfs als de redenen voor hun bevelen niet duidelijk zijn. Eenvoudig geloof en vertrouwen in God zullen ons doen geloven dat Hij weet wat het beste voor ons is en dat Hij ons nooit op een verkeerd pad zal leiden. Het is dwaasheid voor ons, in onze onwetendheid, om Gods leiderschap te wantrouwen, zelfs als we al Zijn redenen niet volledig begrijpen.


De duivel wil dat je God ongehoorzaam bent, omdat hij je haat en hij wil dat je verloren gaat

15. Wie zit er werkelijk achter alle ongehoorzaamheid, en waarom?

"Hij die zondigt, is van de duivel, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. ... Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel gemanifesteerd: wie niet de gerechtigheid beoefent, is niet van God" (1 Johannes 3:8, 10).

"Satan ... bedriegt de hele wereld" (Openbaring 12:9).


Antwoord: De duivel is verantwoordelijk. Hij weet dat alle ongehoorzaamheid zonde is en dat zonde ongeluk, tragedie, vervreemding van God en uiteindelijke vernietiging met zich meebrengt. In zijn haat probeert hij iedereen naar ongehoorzaamheid te leiden. Je bent erbij betrokken. Je moet de feiten onder ogen zien en een beslissing nemen. Niet gehoorzamen en verloren zijn, of Christus accepteren en gehoorzamen en gered worden. Uw beslissing met betrekking tot gehoorzaamheid is een beslissing met betrekking tot Christus. U kunt Hem niet scheiden van de waarheid, omdat Hij zegt: "Ik ben ... de waarheid" (Johannes 14:6).

"Kies vandaag voor uzelf, wie u zult dienen" (Jozua 24:15).


16. Welk glorieus wonder belooft de Bijbel voor Gods kinderen?

"Hij die een goed werk in u is begonnen, zal het voltooien tot de dag van Jezus Christus" (Filippenzen 1:6).


Antwoord: God zij geprezen! Hij belooft dat Hij, net zoals Hij een wonder heeft gedaan om ons de nieuwe geboorte te brengen, ook in onze levens wonderen blijft doen (terwijl we Hem graag volgen) totdat we veilig zijn in Zijn koninkrijk zijn.


17. Wil je vandaag beginnen om liefdevol te gehoorzamen en Jezus volledig te volgen?

Antwoord:

 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Zullen er mensen verloren gaan die denken dat ze gered zijn?

Ja! Mattheüs 7:21-23 maakt duidelijk dat velen die profeteren, duivelen uitdrijven en andere prachtige werken in Christus' naam doen, verloren zullen gaan. Christus zei dat ze verloren zijn omdat ze niet "de wil van mijn Vader in de hemel" deden ( vers 21). Zij die weigeren God te gehoorzamen, zullen uiteindelijk een leugen geloven (2 Thessalonicenzen 2:11, 12) en dus denken dat ze gered zijn, terwijl ze in plaats daarvan verloren zijn.


2. Wat gebeurt er met oprechte mensen die werkelijk denken dat ze gelijk hebben als terwijl ze ongelijk hebben?

Jezus zei dat Hij hen naar Zijn ware weg zal roepen en dat Zijn ware schapen zullen horen en volgen (Johannes 10:16, 27).


3. Zijn oprechtheid en ijver niet genoeg?

Nee! We moeten ook gelijk hebben. De apostel Paulus was oprecht en ijverig toen hij de Christenen vervolgde vóór zijn bekering, maar hij had ook ongelijk (Handelingen 22:3, 4; 26:9-11).


4. Wat gebeurt er met mensen die geen licht hebben ontvangen?

De Bijbel zegt dat iedereen enig licht heeft ontvangen. "Dat was het ware licht dat licht geeft aan iedereen die de wereld in komt" (Johannes 1:9). Elke persoon zal worden beoordeeld op de manier waarop hij het beschikbare licht volgt. Zelfs ongelovigen hebben enig licht en volgen de wet, volgens Romeinen 2:14, 15.


5. Is het veilig voor een persoon om eerst God om een ​​teken te vragen om te bevestigen dat Hij gehoorzaamheid wilt?

Nee dat is het niet. Jezus zei: "Een slecht en overspelig geslacht zoekt een teken" (Mattheüs 12:39). Mensen die de duidelijke leringen van de Bijbel niet zullen accepteren, zouden ook niet door een teken worden overtuigd. Zoals Jezus zei: "Als zij Mozes en de profeten niet horen, zullen zij ook niet worden overtuigd, als iemand uit de doden op zou staan" (Lukas 16:31).


6. Hebreeën 10:26, 27 lijkt erop te wijzen dat als iemand opzettelijk slechts één zonde pleegt nadat hij het beter weet, hij verloren is. Is dit correct?

Nee. Iedereen kan zo'n zonde belijden en vergeven worden. De Bijbel spreekt hier niet over één enkele daad van zonde - maar van een aanmatigende voortzetting van de zonde en een weigering om zich over te geven aan Christus nadat iemand het beter weet. Zo'n actie treurt de Heilige Geest weg (Efeziërs 4:30) en verhardt het hart van een persoon totdat iemand "ongevoelig wordt" (Efeziërs 4:19) en verloren is. De Bijbel zegt: "Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding" (Psalmen 19:14). 

QUIZ VRAGEN


1. Mensen worden gered wanneer zij… (1) _____ Duivels uitdrijven in de naam van Christus. _____ Beweren Christus lief te hebben. _____ De Heer accepteren en gehoorzamen. 2. Welke drie dingen die hieronder worden opgesomd, zullen mij verzekeren van het ontvangen van de volledige waarheid? (3) _____ Als ik het aan mijn psychiater vraag. _____ Als ik bid om licht. _____ Als ik doe wat mijn prediker zegt. _____ Als ik grote offers geef in de kerk. _____ Als ik mijzelf straf. _____ Als ik beter onderwijs ontvang. _____ Als ik God om een ​​teken vraag. _____ Als ik de Bijbel bestudeer. _____ Als ik de waarheid, die ik nu begrijp, volg. 3. God houdt me verantwoordelijk voor… (1) _____ Doen wat mijn pastoor suggereert. _____ Het in de voetsporen van mijn ouders lopen. _____ Het licht dat ik heb en kan hebben. 4. Als ik nieuwe waarheid ontdek, moet ik… (1) _____ Het negeren. _____ Wachten totdat ik onder de indruk ben om het te accepteren. _____ Het accepteren en het zonder te aarzelen uitvoeren. 5. Volledige gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer is… (1) _____ In geen geval mogelijk. _____ Legalisme en van de duivel. _____ Alleen mogelijk door Christus. 6. Opzettelijke ongehoorzaamheid… (1) _____ Leidt naar duisternis en eeuwige vernietiging. _____ Is prima voor ijverige kerkelijke werkers. _____ Wordt door God over het hoofd gezien als ik koppig ben. 7. Echte liefde voor de Heer… (1) _____ Is beter dan gehoorzaamheid. _____ Maakt gehoorzaamheid overbodig. _____ Zorgt ervoor dat ik Hem met plezier gehoorzaam. 8. Ware Christelijke vrijheid betekent… (1) _____ Het recht om te doen wat ik wil in alles. _____ Het recht om ongehoorzaam te zijn aan God. _____ Vrijheid van ongehoorzaamheid en slavernij aan de duivel. 9. Wanneer een punt van de waarheid duidelijk wordt, maar ik begrijp niet waarom God van me eist om het te gehoorzamen, dan moet ik… (1) _____ Wachten totdat de reden duidelijk wordt. _____ Dat punt van de waarheid verwerpen. _____ Het accepteren en gehoorzaam zijn aan Gods Woord. 10. Wie is er echt verantwoordelijk voor alle ongehoorzaamheid? (1) _____ De overheid. _____ Mijn ouders, die me verkeerd hebben opgevoed. _____ De duivel. 11. Waarom is gehoorzaamheid noodzakelijk? (1) _____ Omdat God groter is dan ik ben, en ik bang voor Hem ben. _____ Om te voorkomen dat God boos wordt. _____ Omdat ik van God houd, en Zijn regels voor Christelijk gedrag wil volgen. 12. Waarom vernietigt God de ongehoorzamen nu niet? (1) _____ Hij is bang om dat te doen. _____ Hij geniet ervan om het kijken hoe goddeloosheid ontwikkeld. _____ Hij wacht totdat iedereen volledig overtuigd is van Zijn liefde en gerechtigheid. 13. Brengt het jou vreugde om te weten dat Jezus niet alleen de wedergeboorte verschaft aan degenen die Hem accepteren en volgen, maar dat Hij ook de nodige wonderen in hun leven blijft verrichten totdat ze veilig in Zijn koninkrijk zijn? _____ Ja. _____ Nee.

178 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page