top of page

19. HET LAATSTE OORDEEL


De jury is klaar, het oordeel geveld—de zaak gesloten! Er zijn weinig gedachten die meer ontnuchterend zijn dan deze. De dag nadert snel waarin het leven van een ieder die ooit geleefd heeft beoordeeld zal worden door de alwetende God (2 Korintiërs 5:10). Maar laat dit je niet alarmeren-- neem het ter harte! Miljoenen mensen hebben de boodschap van het oordeel dat in deze Bijbelstudiegids te vinden is als zeer goed nieuws beschouwd! In vier gevallen wanneer het boek Openbaring het grote oordeel benoemd, brengt het lof en dankzegging voort! Maar wist je ook dat de Bijbel meer dan duizend keer het oordeel vermeldt? Bijna elke Bijbelschrijver verwijst ernaar, dus het belang ervan kan niet genoeg worden benadrukt. In de komende minuten zul je een echte eye-opener krijgen over dit verwaarloosde onderwerp. Opmerking: Het laatste oordeel bestaat uit drie fasen---probeer hierop te letten wanneer je deze les bestudeert!

Eerste Fase van het Laatste Oordeel

1. De engel Gabriël gaf Daniël de profetie van het hemelse oordeel van 1844. De eerste fase van het oordeel wordt het “oordeel vóór de advent” genoemd omdat het plaatsvindt vóór de wederkomst van Jezus. Welke groep mensen nemen deel aan de eerste fase van het oordeel? Wanneer eindigt het?

“Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

“Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Ik kom spoedig, en heb Mijn loon bij Mij om iedereen te belonen naar zijn daden” (Openbaring 22:11, 12)


Antwoord: Het eindigt vlak voor de wederkomst van Jezus. (De begindatum van 1844 is vastgesteld in Bijbelstudiegids 18.) Levend of dood, degenen die beweerden Christen te zijn ("het huis van God") zullen meegenomen worden in het oordeel vóór de advent.

2. Wie nemen er deel aan het oordeelswerk? Wie is de verdediger? De rechter? De aanklager? Wie is de getuige?

“De Oude van dagen zette Zich neer. … Zijn troon bestond uit vuurvlammen. … Het gerechtshof (oordeelswerk) hield zitting en de boeken werden geopend” (Daniël 7:9, 10).

“Wij hebben een pleitbezorger (Advocaat/verdediger) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige” (1 Johannes 2:1).

“De Vader … heeft het oordeel (rechter) geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22).

“De duivel … de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen” (Openbaring 12:9, 10).

“Deze dingen zegt de Amen, de Trouwe en Ware Getuige, het begin van Gods schepping” (Openbaring 3:14). (Zie ook Kolossenzen 1:12-17.)


Antwoord: God de Vader, de Oude van Dagen, neemt deel aan het oordeelswerk. Hij houdt ontzettend veel van jou (Johannes 16:27). Satan is je enige aanklager. In de hemelse rechtbank is Jezus, die van je houdt en je beste vriend is, jouw advocaat, rechter en getuige. En Hij belooft dat het oordeel “in het voordeel van de heiligen zal zijn” (Daniël 7:22).

3. Wat is de bron van het bewijsmateriaal dat gebruikt wordt in het oordeel vóór de advent? Wat is de standaard waarmee een ieder geoordeeld wordt? Aangezien God al alles weet over ieder persoon, waarom is er dan nog een oordeel?

“Het gerechtshof (oordeelswerk) hield zitting en de boeken werden geopend” (Daniël 7:10).

“De doden werden op grond van wat in de boeken geschreven stond geoordeeld naar hun daden” (Openbaring 20:12).

“Mensen … die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid” (Jakobus 2:12).

“We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als voor mensen, een schouwspel geworden” (1 Korintiërs 4:9).

Antwoord: Het bewijs voor dit gerechtshof komt van de “boeken” waarin alle details van iemands leven zijn vastgelegd. Voor de gelovigen zullen alle gebeden, bekering en vergeving van zonde die daar staan opgeschreven voor iedereen te zien zijn. De archieven zullen bewijzen dat Gods kracht het mogelijk maakt voor Christenen om een veranderd leven te leiden. God is tevreden met Zijn heiligen en zal er vreugde in vinden om dit bewijs dat in hun levens te zien is te delen. Het oordeel zal bevestigen dat er “geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1). De wet van de Tien Geboden is Gods standaard in het oordeel (Jakobus 2:10-12). Het breken van Zijn wet is zondigen (1 Johannes 3:4). De gerechtigheid van de wet zal door Jezus vervuld worden in heel Zijn volk (Romeinen 8:3, 4). Te beweren dat dit onmogelijk is, is twijfelen aan Zijn woord en aan Zijn kracht. Het oordeel is er niet om God te informeren. Hij is al volledig op de hoogte (2 Timotheüs 2:19). Integendeel, de verlosten zullen naar de hemel komen vanuit een wereld die gedegradeerd is door de zonde. Zowel de engelen alsook de bewoners van de ongevallen werelden zouden zich zeker niet op hun gemak voelen om ook maar één iemand tot Gods koninkrijk toe te laten door wie de zonde weer opnieuw zou kunnen beginnen. Dus het oordeel zal hen elk detail tonen en elke vraag beantwoorden. Het echte doel van satan is altijd geweest om God in een kwaad daglicht te stellen en om Hem als oneerlijk, meedogenloos, harteloos en onbetrouwbaar neer te zetten. Dit maakt het nog belangrijker voor alle wezens in het universum om uit eerste hand te zien hoe extreem geduldig God is geweest met zondaars. Gods Naam is besmeurt en het vrijpleiten en reinigen van Zijn karakter is een ander zeer belangrijk doel van het oordeel (Openbaring 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 7; 19:1, 2; Daniël 4:36, 37). Merk op dat de eer en de glorie aan God worden gegeven voor de manier waarop Hij met het oordeel omgaat.


4. Welk gedeelte uit het leven van een persoon wordt afgewogen in het oordeel vóór de advent? Wat wordt bevestigd? Hoe worden de beloningen bepaald?

“God zal over elke daad een oordeel vellen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Prediker 12:14).

“Laat ze allebei (onkruid en tarwe) samen tot de oogsttijd opgroeien. … De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen” (Mattheus 13:30, 41).

“En zie, Ik kom spoedig, en Mijn beloning is bij Mij, om iedereen te belonen naar zijn daden” (Openbaring 22:12).


Antwoord: Elk detail in het leven zal worden bekeken, inclusief geheime gedachten en verborgen acties. Om deze reden wordt deze eerste fase van het oordeel het “onderzoekend oordeel” genoemd. Het oordeel zal bevestigen wie, van degenen die beweerden Christenen te zijn, zullen worden gered. De namen die niet voorkomen in dit oordeel zijn zonder twijfel bevestigt als verloren. Hoewel we gered zijn door genade, zullen de beloningen worden gegeven op basis van werken, daden, of gedragingen---die de echtheid van het geloof van de Christen bewijzen (Jakobus 2:26).


Tweede Fase van het Laatste Oordeel


5. Welke groep is betrokken bij het hemelse oordeel gedurende de duizend jaren van openbaring hoofdstuk 20? Wat is het doel van deze tweede fase van het oordeel?

“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? … Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?” (1 Korintiërs 6:2, 3).

“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het werd hun toevertrouwd te oordelen” (Openbaring 20:4).


Antwoord: De “heiligen” –de mensen uit alle tijden die gered zijn, die Christus meeneemt naar de hemel bij Zijn wederkomst—zullen deel hebben aan deze tweede fase van het oordeel. Stel dat een familie ontdekt dat hun zeer geliefde zoon, die vermoord werd, niet in de hemel is—maar de moordenaar wel. Zij zouden ongetwijfeld antwoorden nodig hebben. Deze tweede fase van het oordeel zal al deze vragen beantwoorden. Het leven van elk verloren persoon (inclusief satan en zijn engelen) zal worden beoordeeld door hen die gered zijn, die uiteindelijk zullen instemmen met Jezus Zijn beslissing aangaande het eeuwige lot van ieder persoon. Het zal voor iedereen duidelijk worden dat het oordeel geen willekeurige zaak is. Integendeel, het bevestigt simpelweg de keuzes die de mensen reeds gemaakt hebben om -of Jezus -of een andere meester te dienen (Openbaring 22:11, 12). (Zie Bijbelstudiegids 12 voor een overzicht van de duizend jaar.)

Derde Fase van het Laatste Oordeel

6. Wanneer en waar zal de derde fase van het laatste oordeel plaatsvinden? Welke nieuwe groep zal aanwezig zijn bij deze fase van het oordeel?

“Op die dag zullen Zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. … Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! … Heel het land zal als de vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem” (Zacharia 14:4, 5, 10).

“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan” (Openbaring 21:2).

“Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal satan … uitgaan om de volken te misleiden … om hen te verzamelen voor de oorlog” (Openbaring 20:7, 8).

Antwoord: Het derde deel van het oordeel zal plaatsvinden op de aarde aan het einde van de duizend jaar van Openbaring hoofdstuk 20—nadat Jezus terugkeert naar de aarde met Zijn heilige stad. Alle goddelozen die ooit hebben geleefd, inclusief de duivel en zijn engelen, zullen aanwezig zijn. Aan het einde van de duizend jaar zullen de goddelozen uit alle tijden uit de dood worden opgewekt (Openbaring 20:5). Satan zal een krachtige propagandacampagne lanceren om hen te misleiden. Verbazingwekkend genoeg zal hij erin slagen om de naties van de aarde ervan te overtuigen dat ze de heilige stad kunnen veroveren.

7. Wat gebeurt hierna?

De goddelozen proberen de heilige stad aan te vallen

“En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad” (Openbaring 20:9).


Antwoord: De goddelozen omsingelen de stad en bereiden een aanval voor.8. Wat onderbreekt hun aanvalsplan, en tot welk resultaat?

“Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond” (Openbaring 20:12).

“Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen om geoordeeld te worden” (2 Korintiërs 5:10).

“Zowaar Ik leef, zegt de Heere, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal aan God bekennen” (Romeinen 14:11, 12).


Antwoord: Plotseling verschijnt God boven de stad (Openbaring 19:11-21). Het moment van de waarheid is aangebroken. Alle verloren ziel sinds de wereld begon, inclusief satan en zijn engelen, staan nu tegenover God in het oordeel. Elk oog is gericht op de Koning der Koningen (Openbaring 20:12).


Elk Leven Beoordeeld Op dit moment herinnert elke verloren ziel zich zijn of haar eigen levensverhaal: Gods voortdurende, warme, smekende oproepen om zich te bekeren; die vleiende, kleine zachte stem; de ontzagwekkende overtuiging die vaak kwam; het herhaaldelijk weigeren hieraan gehoor te geven. Het is allemaal aanwezig. De nauwkeurigheid is onbetwistbaar. God wilt dat de goddelozen het volledig begrijpen. Hij zal alle gewenste details verstrekken om zo alles duidelijk te maken. De boeken en archieven zijn beschikbaar.

Geen Cover-up God is niet betrokken bij een of andere hemelse doofpot. Hij heeft geen enkel bewijs vernietigd, Er valt niks te verbergen. Alles is open en iedereen die ooit heeft geleefd samen met alle goede en slechte engelen zullen dit drama der drama’s bekijken.


Zij die Verloren zijn Vallen op Hun Knieën Plotseling is er beweging. Een verloren ziel valt op zijn knieën om zijn schuld te bekennen en om openlijk te erkennen dat God meer dan rechtvaardig met hem is geweest. Zijn eigen koppige trots weerhield hem ervan op Gods liefdevolle roeping te reageren. En aan alle kanten om hem heen knielen mensen en kwade engelen op dezelfde manier neer (Filippenzen 2:10, 11). Dan, in één grote, bijna gelijktijdige beweging, vallen mensen en kwade engelen, inclusief satan, voor God neer (Romeinen 14:11). Openlijk pleiten zij Gods naam vrij van alle valse beschuldigingen en geven zij getuigenis van Zijn liefdevolle, eerlijke en barmhartige behandeling van hen.


Allen Bekennen dat het Vonnis Eerlijk en Rechtvaardig Is Allen bekennen dat het doodsvonnis dat over hen is uitgesproken eerlijk en rechtvaardig is—de enige veilige manier om met zonde om te gaan. Van elke verloren persoon kan worden gezegd: “U heeft uzelf vernietigd” (Hosea 13:9). God staat nu vrijverklaard en gerechtvaardigd voor het universum. De beschuldigingen en beweringen van satan zijn nu ontmaskerd en in het ware daglicht gebracht, namelijk als de perverse leugens van een verharde zondaar.

9. Welke laatste stappen zullen de zonde uit het universum uitroeien en zorgen voor een veilige thuis en toekomst voor de rechtvaardigen?

Vuur uit de hemel zal de zonde en zondaars voor eeuwig uitroeien.

“Zij … omsingelden het kamp van de heiligen … En er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen” (Openbaring 20:9, 10).

“De wetteloze … zullen niet meer zijn dan as onder jullie voeten” (Maleachi 4:3 of 3:21 in nieuwere vertalingen).

“Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (Jesaja 65:17).

“Wij … zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid verblijft” (2 Petrus 3:13).

“Zie, Gods tent is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn” (Openbaring 21:3).

Antwoord: Vuur uit de hemel zal op de wetteloze vallen. Het vuur zal de zonde en zij die de zonde liefhebben volledig uit het universum uitroeien voor altijd. (Zie Bijbelstudiegids 11 voor volledige informatie over het hellevuur.) Dit zal een tijd van diepe bedroefdheid en trauma’s voor Gods volk zijn. Vrijwel ieder persoon zal een geliefde of een vriend in het vuur hebben. Beschermengelen zullen waarschijnlijk huilen over het verlies van de mensen die zij jarenlang hebben beschermd en liefgehad. Christus zal ongetwijfeld huilen over degenen die Hij liefhad en waar Hij zolang mee gepleit heeft. Op dat vreselijke moment zal het lijden van onze liefhebbende Vader onbeschrijflijk zijn.

Nieuwe Hemel en Aarde Dan zal de Heer alle tranen wissen uit de ogen van Zijn verloste volk (Openbaring 21:4) en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken voor Zijn heiligen. En het beste van alles is dat Hij hier voor de eeuwigheid bij Zijn volk zal verblijven!

10. Hoe symboliseerde de dienst op de Grote Verzoendag, in het heiligdom van het Oude Testament, het oordeel en Gods plan om zonde uit het universum uit te roeien en om de harmonie te herstellen?


het geofferde dier vertegenwoordigde Jezus 'offer aan het kruis.

Antwoord: In Bijbelstudiegids 2 hebben we geleerd dat satan valselijk God beschuldigde en uitdaagde en de lelijke kwaadaardigheid van de zonde in het universum bracht. De grote verzoendag in het oude Israël heeft door middel van symbolen geleerd dat God zou afhandelen met het zondeprobleem en harmonie zal terugbrengen naar het universum door de verzoening (Verzoening betekent “éénmaking” oftewel “alle dingen in totale goddelijke harmonie brengen.”) In het aardse heiligdom waren de symbolische stappen het volgende:


A. De geit van de Heer werd gedood om middels het bloed de zonden van het volk uit het heiligdom te verwijderen.


B. De hogepriester gebruikte het bloed vóór het verzoendeksel.


C. Het oordeel vond plaats in deze volgorde: (1) de rechtvaardigen werden bevestigd, (2) De berouwloze werden afgesneden van het kamp en het volk en (3) alle zonden van het hele jaar werden van het heiligdom verwijderd.


D. Alle zonden van het hele jaar werden vervolgens op de zondebok geplaatst.


E. De zondebok werd de wildernis ingestuurd.


F. De zonde was gereinigd van de mensen en van het heiligdom.


G. Iedereen begon het nieuwe jaar met een schone lei.


Deze symbolische stappen vertegenwoordigen de letterlijke verzoeningsgebeurtenissen die zijn ingesteld vanuit het hemelse heiligdom – Gods hemelse hoofdkwartier voor het universum. Het eerste punt hierboven staat symbool voor het eerste punt hieronder; het tweede punt hierboven staat symbool voor het tweede punt hieronder, etc. Merk op hoe duidelijk God deze grote verzoeningsgebeurtenissen heeft gesymboliseerd:


A. Jezus stierf een offerdood als de vervanger van de mensheid (1 Korintiërs 15:3; 5:7).


B. Jezus, als onze Hogepriester, herstelt mensen naar Gods evenbeeld (Hebreeën 4:14-16; Romeinen 8:29).


C. Het oordeel verschaft een overzicht om levens te bevestigen—goed en slecht—en verwijdert dan de aantekeningen van zonde uit het hemelse heiligdom (Openbaring 20:12; Handelingen 3:19-21).


D. Satan draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voortbrengen van de zonde en voor het veroorzaken dat de mensen gezondigd hebben (1 Johannes 3:8; Openbaring 22:12).


E. Satan wordt verbannen naar de “wildernis” (1000 jaar van Openbaring hoofdstuk 20).


F. Satan, de zonde en degenen die zich vastklampen aan de zonde zijn uitgeroeid (Openbaring 20:10; 21:8; Psalm 37:10, 20; Nahum 1:9).


G. Een nieuwe aarde is geschapen voor Gods volk. Alle goede dingen die door de zonde verloren zijn worden hersteld en aan de heiligen van de Heer gegeven (2 Petrus 3:13; Handelingen 3:20, 21). De verzoening is niet compleet voordat het universum en alles daarin is hersteld naar de staat waarin alles was vóór de zonde—met de garantie dat de zonde nooit meer zal ontstaan.

Na het oordeel zal de zonde voor altijd verdwenen zijn. De rechtvaardigen zullen voor eeuwig veilig zijn.

11. Wat is het goede nieuws over het oordeel zoals dat geopenbaard is in deze Bijbelstudiegids?

Antwoord: We hebben hieronder het goede nieuws voor je samengevat…

A. God en Zijn manier om met het zondeprobleem om te gaan zullen gezuiverd en vrijverklaard worden voor het hele universum. Dit is het hoofddoel van het oordeel (Openbaring 19:2).


B. Het oordeel zal beslist worden ten gunste van Gods volk (Daniël 7:21, 22).


C. De rechtvaardigen zullen voor eeuwig veilig zijn van de zonde (Openbaring 22:3-5).


D. Zonde zal worden uitgeroeid en zal nooit een tweede keer ontstaan ​​(Nahum 1: 9).


E. Alles wat Adam en Eva verloren door de zonde zal worden hersteld en teruggegeven aan de verlosten (Openbaring 21: 3-5).F. De goddelozen zullen tot as worden gemaakt - niet eindeloos gemarteld (Maleachi 4: 1).


G. In het oordeel is Jezus rechter, advocaat en getuige (Johannes 5:22; 1 Johannes 2: 1; Openbaring 3:14).


H. Zowel de Vader als de Zoon houden van ons. Het is de duivel die ons beschuldigt (Johannes 3:16; 17:23; 13: 1; Openbaring 12:10).


I. De hemelse boeken zullen de rechtvaardigen behulpzaam zijn, omdat zij Gods leiding zullen tonen in hun bevrijding (Daniël 12: 1).


J. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Het oordeel zal die waarheid duidelijk maken (Romeinen 8: 1).


K. Geen enkele ziel (man of engel) zal klagen dat God oneerlijk is. Het zal unaniem zijn dat God liefhebbend, eerlijk, genadig en vriendelijk is in het omgaan met een ieder (Filippenzen 2:10, 11).


12. God belooft je vrij te spreken in het hemels oordeel als je Jezus uitnodigt om je leven binnen te gaan en hem toe staat ​​om de controle te behouden. Wil je Hem uitnodigen om vandaag in je leven binnen te gaan?

Antwoord:


 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Wat is het verschil tussen het accepteren van Jezus als Redder en het accepteren van Hem als Heer?

Het verschil is significant. Wanneer je Hem als Redder accepteert, redt Hij je van de schuld en straf van de zonde en geeft je de nieuwe geboorte. Hij verandert je van zondaar naar heilige. Deze verandering is een glorieus wonder en is essentieel voor de redding. Zonder dit kan niemand worden gered. Jezus is echter nog niet klaar met jou op dit punt. Je bent opnieuw geboren, maar Zijn plan is dat je ook opgroeit om zoals Hij te worden (Efeziërs 4:13). Wanneer je Hem dagelijks aanvaardt als de heerser - Heer - van je leven, zorgt Hij, door Zijn wonderen, dat je groeit in genade en Christelijk gedrag totdat je volwassen bent in Christus (2 Petrus 3:18).


Het probleem - onze eigen weg Het probleem is dat we ons eigen leven willen leiden en onze eigen weg willen gaan. De Bijbel noemt dit "ongerechtigheid" - dat is, zonde (Jesaja 53:6). Jezus tot onze Heer maken is zo belangrijk dat het Nieuwe Testament hem 766 keer noemt als "Heer"! Alleen al in het boek Handelingen wordt hij 110 keer 'Heer' genoemd en slechts 'tweemaal' als 'Redder'. Dit toont aan hoe belangrijk het is om Hem te kennen als Heer en Heerser van ons leven.

Een verwaarloosde noodzaak - Hem Heer maken Jezus plaatste voortdurend de nadruk op Zijn Heerschappij omdat Hij wist dat het kronen van Hem als Heer een vergeten en verwaarloosde noodzaak zou zijn (2 Korinthiërs 4:5). Tenzij we Hem tot de Heer van ons leven maken, kunnen we nooit een volwassen Christen worden die gekleed is in Christus 'gerechtigheid. In plaats daarvan blijven we "ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt" - en, erger nog, voelen we dat we "aan niets gebrek hebben" (Openbaring 3:17).

2. Omdat het verslag van de zonden van Gods volk op de Grote Verzoendag werd overgedragen aan de zondebok, maakt dat hem dan ook niet tot onze zondendrager? Heeft niet alleen Jezus onze zonden gedragen?

De zondebok, die Satan vertegenwoordigt, draagt ​​op geen enkele manier onze zonden. De geit van de Heer, die werd geofferd op de Verzoendag, vertegenwoordigde Jezus, die onze zonden op Golgotha ​​heeft aangenomen en betaald. Jezus alleen "neemt de zonde van de wereld weg" (Johannes 1:29). Satan zal gestraft worden (net als alle andere zondaars - Openbaring 20:12-15) voor zijn eigen zonden, waaronder verantwoordelijkheid voor (1) het bestaan ​​van zonde, (2) zijn eigen slechte daden, en (3) het beïnvloeden van elk persoon op aarde om te zondigen. God zal hem duidelijk verantwoordelijk houden voor het kwade. Dit is wat de symboliek van de overdracht van zonde aan de zondebok (Satan) op de Verzoendag moest overbrengen.


3. De Bijbel is duidelijk dat God alle zonden die zijn beleden vergeeft (1 Johannes 1:9). Het is ook duidelijk dat, hoewel vergeven, het verslag van deze zonden tot het einde der tijden in de hemelboeken blijft (Handelingen 3:19-21). Waarom worden de zonden niet uitgewist als ze worden vergeven?

Er is een heel goede reden. Het hemelse oordeel is niet compleet totdat het oordeel van de goddelozen plaatsvindt - onmiddellijk voorafgaand aan hun vernietiging aan het einde van de wereld. Als God de verslagen vernietigde vóór deze laatste fase van het oordeel, zou hij beschuldigd kunnen worden dat Hij alles massaal in de doofpot heeft gestopt. Alle gedragsregistraties blijven open voor weergave totdat het oordeel is voltooid.

4. Sommigen zeggen dat het oordeel aan het kruis plaatsvond. Anderen zeggen dat het plaatsvindt bij de dood. Kunnen we er zeker van zijn dat de timing van het oordeel zoals weergegeven in deze studiegids correct is?

Ja. Dus we kunnen zeker zijn met betrekking tot de timing van het oordeel, God heeft het duidelijk drie keer gespecificeerd in Daniël hoofdstuk 7. Let op Gods specifieke timing; Hij laat geen ruimte voor onzekerheid. De goddelijke reeks wordt in dit hoofdstuk als volgt (verzen 8-14, 20-22, 24-27) vermeld:

A. De kleine hoorn-macht regeerde in 538-1798. (Zie studiegids 15.)

B. Het oordeel begon na 1798 (in 1844) en gaat door tot de tweede komst van Jezus.

C. Gods nieuwe koninkrijk - beginnend aan het einde van het oordeel.

God maakt het duidelijk dat het oordeel niet plaatsvindt bij de dood of aan het kruis, maar tussen 1798 en de wederkomst van Jezus. Bedenk dat de boodschap van de eerste engel gedeeltelijk is: "Het uur van zijn oordeel is gekomen" (Openbaring 14:6, 7). Gods eindtijdvolk moet de wereld vertellen om God eer te geven, omdat het laatste oordeel nu bezig is!

5. Welke belangrijke lessen kunnen we leren van onze studie over het oordeel? Let op de volgende vijf punten:

A. Het lijkt misschien lang te duren voordat God handelt, maar Zijn timing is precies goed. Geen verloren persoon zal ooit kunnen zeggen: "Ik begreep het niet" of "Ik wist het niet".

B. Satan en kwaad van allerlei aard zullen uiteindelijk door God behandeld worden in het oordeel. Aangezien het laatste oordeel Gods werk is en Hij alle feiten heeft, moeten we stoppen met anderen te oordelen en Hem het laten doen. Het is een serieuze zaak voor ons om Gods oordeelswerk over te nemen. Daardoor eigenen wij ons Zijn autoriteit toe.

C. God laat ons allen vrij om te beslissen hoe we met Hem zullen omgaan en wie we zullen dienen. We moeten echter voorbereid zijn op ernstige consequenties wanneer ons besluiten in strijd met Zijn Woord is.

D. God houdt zo veel van ons dat Hij ons de boeken van Daniël en Openbaring heeft gegeven om deze eindtijdkwesties duidelijk te maken. Onze enige veiligheid is om naar Hem te luisteren en Zijn raad uit deze grote profetische boeken te volgen.

E. Satan is vastbesloten om een ​​ieder van ons te vernietigen. Zijn bedrieglijke strategieën zijn zo effectief en zo overtuigend dat bijna iedereen er in verstrikt raakt. Zonder de opstandingskracht van Jezus die dagelijks in ons leven werkt om ons tegen de valstrikken van de duivel te beschermen, zullen we door Satan worden vernietigd.


 

QUIZ VRAGEN


1. Hoeveel fasen zijn er van het laatste oordeel? (1) ______ Zes. ______ Een. ______ Drie. 2. Vink de juiste stellingen aan betreffende de eerste fase van het oordeel. (7) ______ Het is het oordeel dat plaatsvindt vóór de tweede wederkomst. ______ Het begon in 1844. ______ Het is nu bezig. ______ Satan is de aanklager. ______ De engel Gabriël is de rechter. ______ God is de voorzitter. ______ De profeet Jonah heeft het voorspeld. ______ Gods wet is de standaard. ______ De levens van een ieder die beweerd hebben Christenen te zijn zullen worden getoetst. 3. Welke stellingen vertellen de waarheid over de tweede fase van het oordeel, dat plaats zal vinden na de 1.000 jaar? (3) ______ De rechtvaardigen uit alle tijden zullen aanwezig zijn. ______ Satan zal de vooruitgang van het rechtsproces voortdurend onderbreken. ______ Iedereen zal het erover eens zijn dat de straf die satan krijgt rechtvaardig is. ______ Satans engelen zullen vrijgesproken worden. ______ De goddelozen zullen hun rechten opeisen. ______ De rechtvaardigen zullen leren waarom sommige van hun vrienden verloren zijn. 4. Jezus zal in drie hoedanigheden dienen. Welke zijn dit? (3) ______ Rechter. ______ Getuige. ______ Gerechtsdeurwaarder. ______ Griffier van de rechtbank. ______ Advocaat. 5. De goddelozen zullen persoonlijk aanwezig zijn voor het oordeel aan het einde van de 1.000 jaar nadat zij de heilige stad hebben omsingeld. (1) ______ Ja. ______ Nee. 6. God zal aan elke verloren persoon en engel duidelijk maken waarom hij of zij verloren is. (1) ______ Ja. ______ Nee. 7. Tijdens welke fase van het oordeel zal elk persoon (goed en slecht) die ooit geleefd heeft, alsook alle gevallen engelen en satan zelf, persoonlijk aanwezig zijn? (1) ______ Eerste fase—het huidige oordeel dat vóór de tweede wederkomst plaatsvindt. ______ Tweede fase—tijdens de duizend jaar. ______ Derde fase—aan het einde van de duizend jaar. 8. Waarom zijn de boeken nodig in het hemelse oordeel? (1) ______ Om God te informeren over de feiten. ______ Om God eraan te herinneren wat Hij misschien vergeten is. ______ Zodat de engelen iets om handen hebben. ______ Om mensen, engelen en inwoners van andere werelden te helpen Gods eerlijke en rechtvaardige manier van oordelen te begrijpen. 9. “Verzoening” betekent “om alle dingen in totale goddelijke harmonie te brengen.” Welke stellingen zijn onderdeel van de grote hemelse verzoening? (5) ______ Jezus Zijn dood aan het kruis. ______ Het oordeel. ______ Jezus Zijn bediening als onze Hogepriester. ______ De zondvloed uit Noach zijn tijd. ______ Daniël in de leeuwenkuil. ______ De uiteindelijke vernietiging van zonde en zondaars. ______ Schepping van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. 10. Welke stellingen zijn goed nieuws over het oordeel? (5) ______ Het oordeel zal ten gunste van de heiligen worden beslist. ______ De duivel brandt voor altijd in de hel. ______ Zonde zal nooit meer opnieuw ontstaan. ______ Zonde kan gemakkelijk opnieuw ontstaan in de verre toekomst. ______ Jezus is onze rechter, advocaat en getuige. ______ Gods methode om met zonde en redding om te gaan zal volledig worden gerechtvaardigd. ______ Alles wat Adam en Eva door de zonde verloren hebben zal weer worden hersteld. 11. Wat is de waarheid over satan als de zondebok van het oordeel? (3) ______ Hij wordt gestraft voor het laten ontstaan van de zonde. ______ Hij wordt gestraft voor het feit dat hij iedereen verleidt heeft tot zonde. ______ Hij heeft niets te maken met het betalen voor onze zonden. ______ Satan zal weigeren de zondebok te zijn en zal ontsnappen. 12. Het oordeel is niet willekeurig. In plaats daarvan bevestigt het in feite de keuze die mensen al hebben gemaakt om Jezus te dienen of om een andere meester te kiezen. (1) ______ Ja. ______ Nee. 13. Het hoofddoel van het oordeel is om mensen, satan, de goede en slechte engelen en de inwoners van andere werelden duidelijk te maken dat God, aangaande de zondetragedie, verstandig, onpartijdig en rechtvaardig gehandeld heeft. ______ Ja. ______ Nee. 14. God belooft je vrij te spreken in het hemelse oordeel als je Hem uitnodigt om je leven binnen te gaan en Hem toestaat om de controle te behouden. Wil je Hem uitnodigen om vandaag je leven binnen te gaan? ______ Ja. ______ Nee.
575 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page