top of page

16. ENGELENBOODSCHAPPEN UIT DE HEMEL


Engelen zijn echt! Soms worden deze cherubijnen of serafijnen genoemd, deze krachtige dienende geesten verschijnen door de gehele Bijbelgeschiedenis. Vaak worden ze gezien, beschermend en begeleidend van Gods volk, en soms straffen ze het kwaad. Maar één van hun belangrijkste missies is het onthullen en verklaren van profetieën. Wist je dat God iets speciaals heeft gezegd door zijn engelen aan de gestreste mensen van onze hectische wereld? In Openbaring 14 onthult Hij ontzagwekkende boodschappen voor deze laatste dagen, boodschappen gecodeerd in de symboliek van drie vliegende engelen. Zo belangrijk zijn deze boodschappen, Jezus zal niet terugkeren totdat ze allemaal zijn vervuld! Deze studiegids geeft je een overzicht die je ogen zullen openen, en de volgende acht studiegidsen zullen de ongelooflijke details presenteren. Maak je klaar - Gods persoonlijke boodschap aan jou staat op het punt te worden uitgelegd!


1. Waarom bestuderen we openbaring? Is het geen verzegeld boek?


Antwoord: Er zijn 6 cruciale redenen om het boek Openbaring te bestuderen:


A. Het is nooit verzegeld geweest (Openbaring 22:10). De eeuwenlang durende strijd tussen Christus en satan, evenals de strategieën van de duivel voor de laatste dagen, worden geopenbaard in het boek Openbaring. Satan kan mensen die op voorhand bewust zijn van zijn misleidingen niet gemakkelijk vangen, dus hoopt hij dat mensen zullen geloven dat Openbaring een verzegeld boek is.


B. De naam zelf “Openbaring” zegt het al. Het betekent het tegenovergestelde van verzegeld. Het is altijd al een open onthullend boek geweest.


C. Openbaring is, op een unieke manier het boek van Jezus. Het begint met: “De openbaring van Jezus Christus” (Openbaring 1:1). Het geeft zelfs een woordbeeld van Hem in Openbaring 1:13-16. Geen enkel ander boek uit de Bijbel openbaart Jezus en Zijn instructies voor de laatste dagen en plannen voor Zijn werk en Zijn volk als het boek Openbaring dat doet.


D. Openbaring is primair geschreven voor, en gericht op, de mensen van onze tijd – vlak voor de wederkomst van Jezus (Openbaring 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20).


E. Een speciale zegen is uitgesproken voor degenen die Openbaring lezen en gehoor geven aan haar raad.


F. Openbaring beschrijft Gods eindtijd-mensen (Zijn kerk) met een verbazingwekkende helderheid. Het zorgt ervoor dat de Bijbel tot leven komt wanneer je de gebeurtenissen van de laatste dag ziet die in Openbaring zijn afgebeeld. Het vertelt ook precies wat Gods kerk in de laatste dagen zou moeten prediken (Openbaring 14: 6-14). Deze gids geeft een overzicht van die prediking, zodat je hem kunt herkennen wanneer je hem hoort.


Let op: voordat je verder gaat, lees a.u.b. eerst Openbaring 14:6-14.2. God gaf zijn kerk de opdracht om het evangelie naar elk schepsel te brengen (Marcus 16:15). Hoe symboliseert hij dit heilige werk in Openbaring?

"Ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, met het eeuwige evangelie om te prediken. ... En een andere engel volgde, zeggende. ... Toen volgde een derde engel en zei..." (Openbaring 14:6, 8, 9).


Antwoord: Het woord 'engel' betekent letterlijk 'boodschapper', dus het is passend dat God drie engelen gebruikt om de prediking van zijn driedelige evangelieboodschap voor de laatste dagen te symboliseren. God gebruikt de symboliek van engelen om ons eraan te herinneren dat bovennatuurlijke kracht de boodschappen zal vergezellen.


3. Welke twee cruciale punten openbaart Openbaring 14:6 over Gods boodschap voor de laatste dagen?

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.” (Openbaring 14:6).


Antwoord: De twee cruciale punten zijn: (1) dat het, het 'eeuwige evangelie' is, en (2) dat het moet worden gepredikt aan iedereen op aarde. De drie-engelenboodschap benadrukt het evangelie, waardoor het duidelijk wordt dat mensen gered worden door geloof in - en acceptatie van - Jezus Christus alleen (Handelingen 4:10-12; Johannes 14:6). Omdat er geen andere manier bestaat om gered te worden, is het slecht om te beweren dat er een andere manier is.


Satans namaak Satans namaak, terwijl het er vele zijn, bevat er twee die zeer effectief zijn: (1) redding door werken, en (2) redding in de zonde. Deze twee vervalsingen worden ontdekt en onthuld in de drie-engelenboodschap. Velen, zonder het te beseffen, hebben één van deze twee fouten omarmd en proberen hun redding hierop te bouwen - een onmogelijke prestatie. We moeten ook benadrukken dat niemand werkelijk het evangelie van Jezus voor de eindtijd predikt wanneer die niet de drie-engelen boodschappen bevat.


4. Welke vier onderscheidende punten worden door de eerste engelenboodschap gedekt?

“En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” (Openbaring 14:7).


Antwoord:

A. Vrees God. Dit betekent dat we God moeten vereren en naar Hem opkijken met liefde, vertrouwen en respect - verlangend om Zijn geboden te doen. Dit houdt ons van het kwaad. "Door de vreze des Heren verlaat men het kwade" (Spreuken 16:6). Salomo, de wijze man, zei ook: "Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit is het hele mens-zijn [hele plicht]" (Prediker 12:13).


B. Geef eer en glorie aan God. We vervullen dit gebod wanneer we God prijzen, danken en gehoorzamen vanwege Zijn goedheid jegens ons. Eén van de grootste zonden van de laatste dagen is ondankbaarheid (2 Timotheüs 3:1-2).


C. Het uur van Zijn oordeel is gekomen. Dit geeft aan dat iedereen verantwoording verschuldigd is aan God en het is een duidelijke uitspraak dat het oordeel nu in zitting is. (Volledige details van dit oordeel worden gegeven in Bijbelstudiegidsen 18 en 19.)


D. Aanbid de Schepper. Dit gebod verwerpt afgoderij van alle soorten - inclusief zelfverering - en verwerpt de evolutietheorie, die ontkent dat God de Schepper en Verlosser is. (Veel boeken en talkshows benadrukken het zelfrespect, wat kan leiden tot zelfverering, Christenen vinden hun waarde in Christus, die ons tot zonen en dochters van God maakt.)


Het evangelie omvat de schepping en verlossing van de wereld door de Here God. Aanbidding van de Schepper omvat het aanbidden van Hem op de dag die Hij terzijde legt als een gedenkteken van de Schepping (de zevende dag Sabbat). Dat Openbaring 14:7 verwijst naar de zevende dag Sabbat wordt duidelijk gemaakt door het feit dat de woorden "hemel en aarde, de zee" werden opgeheven recht uit het Sabbat gebod (Exodus 20:11) en hier gebruikt. (Zie Studiegids 7 voor meer informatie over de Sabbat.) Onze wortels zijn alleen te vinden in God, die ons in het begin naar Zijn beeld heeft gemaakt. Degenen die God niet als Schepper aanbidden - ongeacht wat ze ook mogen aanbidden - zullen nooit hun werkelijke wortels ontdekken.


5. Welke plechtige uitspraak maakt de tweede engel over Babylon? Wat spoort de engel van Openbaring 18 Gods volk aan om te doen?

“En een andere engel volgde, die zei: ‘Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad’ (Openbaring: 14:8). … Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. … En hij riep uit met krachtige stem: ‘Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon.’ … En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk’” (Openbaring 18:1, 2, 4).


Antwoord: De tweede engel zegt dat "Babylon is gevallen" en de stem uit de hemel dringt er bij alle mensen van God op aan om onmiddellijk uit Babylon te komen, zodat ze niet tegelijkertijd vernietigd zullen worden. Tenzij je weet wat Babylon is, kan het heel gemakkelijk gebeuren dat je op het einde erin blijft. Denk er eens over na - je zou nu in Babylon kunnen zijn! (Studiegids 20 geeft een duidelijke presentatie van Babylon.)6. Waartegen geeft de boodschap van de derde engel een ernstige waarschuwing?

“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God” (Openbaring 14:9, 10).


Antwoord: De boodschap van de derde engel waarschuwt mensen tegen het aanbidden van het beest en zijn beeld en het ontvangen van het merkteken van het beest in hun voorhoofd of hand. De eerste engel geeft het bevel tot ware aanbidding. De derde engel vertelt over de tragische gevolgen die samenhangen met valse aanbidding. Weet je met zekerheid wie het beest is? En wat zijn merkteken is? Tenzij je het weet, zou je het beest kunnen aanbidden zonder het te beseffen. (Studiegids 20 geeft volledige informatie over het beest en zijn merkteken.) Studiegids 21 verklaart zijn beeld.)


7. Welke vierdelige omschrijving geeft God in Openbaring 14:12 van Zijn volk die de drie-engelenboodschap aanvaarden en volgen?

“Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier zijn zij die zich houden aan Gods geboden en het geloof van Jezus” (Openbaring 14:12).


Antwoord:

A. Ze zijn geduldig, volhardend en trouw tot het einde. Gods volk openbaart Hem door hun geduldig, liefdevol gedrag en door hun trouw aan heiligheid in hun leven.


B. Het zijn heiligen omdat ze volledig aan Gods kant staan.


C. Ze houden zich aan de geboden van God. Deze getrouwe mensen verblijden zich in het gehoorzamen van Zijn Tien Geboden en alle andere geboden die Hij heeft gegeven. Hun eerste doel is om Hem te behagen, van wie ze houden (1 Johannes 3:22). (Studiegids 6 geeft meer informatie over de Tien Geboden.)


D. Ze hebben het geloof van Jezus. Gods volk volgt Jezus volledig en zij hebben volledige vertrouwen in Hem.


Wanneer allen de eindtijdboodschap van Jezus hebben gehoord, zal Hij naar de aarde terugkeren om Zijn volk met Hem mee naar de hemel te brengen.

8. Wat gebeurt er onmiddellijk nadat de drie-engelenboodschap aan alle mensen is onderwezen?

“En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon” (Openbaring 14:14).


Antwoord: Onmiddellijk na het onderwijzen van de drie-engelenboodschap aan ieder persoon, zal Jezus terugkeren in de wolken om Zijn volk naar hun hemelse thuis te brengen. Bij Zijn verschijning zal de grote 1.000-jarige verwoesting van de aarde van Openbaring hoofdstuk 20 beginnen waar de duivel en de engelen symbolisch vastgeketend zitten omdat alles op de aarde verwoest is en zij niemand meer hebben om te verleiden. (Studiegids 12 vertelt over deze 1.000 jaar Studiegids 8 geeft de details van de wederkomst van Jezus.)


9. In 2 Petrus 1:12 spreekt de apostel van "tegenwoordige waarheid." Wat bedoelt hij?

De speciale nadruk van Noachs 'huidige waarheid' was een komende vloed

Antwoord: de tegenwoordige waarheid is een aspect van het eeuwige evangelie dat bijzonder urgent is voor een specifiek bepaalde tijd. Voorbeelden zijn:


A. Noach's boodschap van de zondvloed (Genesis 6 en 7; 2 Petrus 2:5). Noach was een prediker van gerechtigheid. Hij onderwees Gods liefde toen hij waarschuwde voor een komende vloed die de wereld zou vernietigen. De zondvloedboodschap was voor die tijd "tegenwoordige waarheid". Zijn dringende noodkreet was 'om in de boot stappen'. En het was zo belangrijk dat het onverantwoord zou zijn om het niet te prediken.


B. Jona's boodschap aan Nineve (Jona 3:4) Jona's 'tegenwoordige waarheid' was dat Nineve binnen 40 dagen zou worden vernietigd. Jona verhief ook de Verlosser, en de stad bekeerde zich. Het zou ontrouw zijn geweest om de 40 dagen waarschuwing niet te verkondigen. Het was tegenwoordige waarheid. Het was een speciale boodschap, passend specifiek voor die tijd.


C. De boodschap van Johannes de Doper (Mattheüs 3:1-3; Lukas 1:17). De "tegenwoordige waarheid" van Johannes was dat Jezus, de Messias, op het punt stond te verschijnen. Zijn werk was om het evangelie te presenteren en mensen voor te bereiden op de eerste komst van Jezus. Het zou ondenkbaar zijn geweest om dat eerste element van het evangelie voor die tijd achterwege te laten.


D. De drie-engelenboodschap (Openbaring 14:6-14). Gods "tegenwoordige waarheid" voor vandaag zit verpakt in de drie-engelenboodschap. Natuurlijk, redding door Jezus Christus alleen staat centraal in deze boodschappen. De 'tegenwoordige waarheid' van de drie engelen is echter ook gegeven om mensen voor de wederkomst van Jezus voor te bereiden en om hun ogen te openen voor satans overtuigende misleidingen. Tenzij mensen deze boodschappen begrijpen, kan satan ze vangen en vernietigen. Jezus wist dat wij deze drie speciale boodschappen nodig hebben, dus heeft Hij ze in Zijn grote liefde aan ons gegeven. We mogen ze niet weggelaten. Bid alstublieft ernstig wanneer u ze punt voor punt gaat bestuderen in de volgende acht Bijbelstudiegidsen.

Sommige van je ontdekkingen kunnen schokkend zijn. Maar alles zal bevredigend zijn. Je hart zal enorm geroerd zijn. Je zult voelen dat Jezus tot je spreekt! Het zijn tenslotte Zijn boodschappen.


10. Over wie zegt de Bijbel dat hij een "tegenwoordige waarheid" -boodschap zal geven vóór de grote dag des Heren komt?

“Zie, ik zal u Elia de profeet sturen vóór de komst van de grote en geduchte dag des Heren" (Maleachi 4:5).


Antwoord: Elia de profeet. Er is iets betekenisvols aan Elia en zijn boodschap, zoals we zullen zien in de volgende paar vragen.


11. Wat is het dat Elia heeft gedaan waardoor de Heer zich op hem focust?

Let op: Lees a.u.b. eerst 1 Koningen 18:17-40.

Antwoord: Elia drong er bij de mensen op aan een beslissing te nemen over wie ze zouden dienen (vers 21). De natie had zich bijna helemaal overgegeven aan afgoderij. De meesten hadden de ware God en zijn geboden verlaten. Er was één profeet van God, Elia, en 450 heidense profeten van Baäl (vers 22). Elijah stelde voor dat zowel hij als de afgodendienaars altaren moesten bouwen waarop hout en een stier op geplaatst moest worden. Hij stelde toen voor dat ze de ware God zouden vragen om Zichzelf te openbaren door Zijn altaar in brand te steken. De heidense god antwoordde niet, maar de ware God van Elia zond vuur uit de hemel en verbrandde Elia's offer.


De boodschap eiste een beslissing De boodschap van Elia kwam in een tijd van diepe spirituele crisis en nationale afvalligheid. Het kwam met zo'n kracht vanuit de hemel dat het "de dagelijkse zaken" stopte en nationale aandacht trok. Elia stond er toen op dat mensen zouden beslissen wie ze zouden dienen, God of Baäl. Diep ontroerd en volledig overtuigd, kozen de mensen voor God (vers 39).


Johannes de Doper presenteerde de "Elia" -boodschap van zijn tijd. Degenen die Openbaring 14: 6–14 prediken, hebben de Elia-boodschap voor vandaag.

12. De Elijah-boodschap heeft een tweevoudige toepassing. Het was een "tegenwoordige waarheid" -boodschap om mensen voor te bereiden op Jezus' eerste komst en een "tegenwoordige waarheid" -boodschap om mensen voor te bereiden op Zijn wederkomst. Wie heeft, volgens Jezus, de Elia-boodschap gepredikt om de mensen voor te bereiden op Zijn eerste komst?

“Er is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. … En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou” (Mattheus 11:11, 14).


Antwoord: Jezus noemde de prediking van Johannes, om mensen voor te bereiden op zijn eerste komst, "Elia" of de Elia-boodschap. De boodschap van Johannes, zoals in de tijd van Elia, maakte de waarheid heel duidelijk en stond er daarna op dat een beslissing genomen zou worden. De Bijbel zegt over Johannes de Doper: "Hij zal ... gaan ... in de geest en kracht van Elia" (Lukas 1:17).


13. Hoe weten we dat de profetie een tweede toepassing heeft op onze tijd - vlak voor de tweede komst?

“Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag (Maleachi 4:5).


“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.” (Joel 2:31).


Antwoord: Let er alstublieft op dat er twee gebeurtenissen zullen plaatsvinden vóór de komst van 'de grote en geweldige dag des Heren' genoemd in Joël 2:31-één, de komst van de Elia-boodschap en twee, de geweldige tekenen aan de hemel. Dit helpt ons om beide gebeurtenissen te lokaliseren. De donkere dag vond plaats op 19 mei 1780. Diezelfde nacht verscheen de maan als bloed. Mattheüs 24:29 bevat nog een teken - het vallen van de sterren, die plaatsvond op 13 november 1833. Hieruit weten we dat de eindtijd boodschap van Elia moet beginnen nabij of na 1833 - vóór de komst van de grote dag van de Heer.


Tweede Elia-boodschap na de tekenen aan de hemel

Het is duidelijk dat de "Elia-boodschap" van Johannes niet van toepassing is op de tweede "Elia-boodschap", omdat Gods grote hemeltekens meer dan 1700 jaar na Johannes zijn boodschap verschenen. De Elijah-boodschap van Joël 2:31 moest beginnen na die hemeltekens in 1833 en moest mensen voorbereiden op de wederkomst van Jezus. De drievoudige "tegenwoordige waarheid" boodschap van Openbaring 14:6-14 past perfect. Het begon rond 1844 en bereidt mensen wereldwijd voor op de tweede komst van Jezus (vers 14), die zal plaatsvinden nadat de drievoudige boodschap iedereen op aarde heeft bereikt. (Details over de datum 1844 worden gegeven in Studiegidsen 18 en 19.)


De boodschap eist dat er een beslissing genomen wordt

Elijah drong erop aan dat het kwade rechtvaardig wordt beantwoord en dat iedereen beslist wie ze zullen dienen. Zo is het dus ook met Gods drievoudige boodschap voor ons vandaag. Er moet een beslissing worden genomen. Gods drievoudige boodschap ontmaskert satan en zijn plannen. Het onthult Gods liefde en Zijn vereisten. God roept vandaag mensen terug naar de ware aanbidding--aanbidding van God alleen. Het willens en wetens dienen van iemand of van iets anders op deze cruciale dag komt neer op ontrouw en zal resulteren in de eeuwige dood. God bereikte op wonderbaarlijke wijze harten in Elia's tijd (1 Koningen 18:37, 39) en in de dagen van Johannes de Doper. Hij zal hetzelfde doen in deze laatste dagen als mensen reageren op de drie engelenboodschap van (Openbaring 18:1-4).


Gods laatste Elia-boodschap zal gezinnen bij elkaar brengen in vreugde, liefde en geluk.

14. Welke prachtige zegening zal de prediking van de Elia-boodschap (de drie-engelenboodschap) brengen?

“Elia … zal de harten van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en de harten van de kinderen tot hun vaders” (Maleachi 4:5, 6).


Antwoord: God zij geprezen! De Elijah-boodschap - of de drie-engelenboodschap - zal de gezinsleden samenbrengen in een liefdevolle, hechte, vreugdevolle, hemelse relatie. Wat een gezegende belofte!


15. Het woord 'evangelie' betekent goed nieuws. Voorziet de drie-engelenboodschap van Openbaring 14 ons van goed nieuws?

Antwoord: Ja! Laten we het goede nieuws, dat we hebben ontdekt in dit overzicht van de drie-engelenboodschap, eens gaan bekijken:


A. Iedereen krijgt de gelegenheid om het evangelie van de laatste dagen te horen en te begrijpen. Het zal aan niet één persoon voorbijgaan.


B. De krachtige plannen van de duivel om mensen in de val te lokken en te vernietigen zullen aan ons worden onthuld, dus we hoeven niet verstrikt te raken.


C. De hemelse krachten zullen ons bijstaan in het verspreiden van Gods boodschap in deze laatste dagen.


D. Gods volk zal geduldig zijn. Hij noemt ze 'heiligen'.


E. Gods volk zal het geloof van Jezus hebben.


F. Gods volk zal, uit liefde, zijn geboden gehoorzamen.


G. God houdt zoveel van ons dat Hij speciale boodschappen heeft gestuurd om ons voor te bereiden op de wederkomst van Jezus.


H. Gods boodschappen voor deze laatste dagen zullen familieleden samenbrengen in liefde en eenheid.


I. De belangrijkste nadruk van de drie engelenboodschap is dat de redding door middel van Jezus Christus voor iedereen is verschaft. Hij geeft Zijn gerechtigheid om ons verleden te bedekken en brengt op wonderbaarlijke wijze dagelijks Zijn gerechtigheid aan ons over, zodat we groeien in genade en worden zoals Hij. Met Hem kunnen we niet falen. Zonder Hem kunnen we niet slagen.


Een extra opmerking De punten van de drie engelenboodschap die in de komende studiegidsen worden uitgelegd, zijn:


A. Het uur van Gods oordeel is aangebroken


B. Kom uit het gevallen Babylon.


C. Ontvang niet het merkteken van het beest.


Er zal veel meer goed nieuws onthuld worden als je deze onderwerpen gebedsvol bestudeert in toekomstige Bijbelstudiegidsen. Je zult verrast en blij zijn over sommige dingen, geschokt en bedroefd over anderen. Sommige punten zijn misschien moeilijk te accepteren. Maar omdat Jezus speciale boodschappen uit de hemel stuurde om een ​​ieder van ons in deze laatste dagen te helpen en te leiden, zou toch niets belangrijker kunnen zijn dan elke boodschap te horen, elke boodschap volledig te begrijpen en een ieder volledig te volgen.


16. Voel je je dankbaar om te leren dat Jezus een speciaal driedelige boodschap heeft om zijn volk te begeleiden en te helpen in deze laatste dagen van de geschiedenis van de aarde?

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Zal elke persoon op aarde bereikt worden met de boodschappen van de drie engelen voordat Jezus terugkeert? Met miljarden mensen die nu leven, hoe kan dit mogelijk zijn?

Ja, het zal gebeuren omdat God het heeft beloofd (Marcus 16:15). Paulus zei dat het evangelie in zijn tijd 'naar elk schepsel onder de hemel' gebracht werd (Kolossenzen 1:23). Jona bereikte door Gods genade de hele stad Nineve in minder dan 40 dagen (Jona 3:4-10). De Bijbel zegt dat God het werk zal afmaken en het kort zal maken (Romeinen 9:28). Reken er maar op. Het zal gebeuren - heel snel!


2. Verschenen Mozes en Elia eigenlijk bij Jezus bij de transfiguratie (Mattheüs 17:3) - of was het slechts een visioen?

Het was een letterlijke gebeurtenis. Het Griekse woord "horama", vertaald "visioen" in vers 9, betekent "wat gezien werd." Mozes werd opgewekt uit de dood en naar de hemel gebracht (Judas 1:9), en Elia werd vertaald zonder de dood te zien (2 Koningen 2:1, 11, 12). Deze twee mannen, die op aarde waren geweest en vreselijk leden onder de aanvallen van de duivel en de rebellie van Gods volk, begrepen wat Jezus door maakte. Ze kwamen om Hem aan te moedigen en te herinneren aan allen die de transformatie naar Zijn koninkrijk zouden meemaken zonder de dood te zien (zoals Elia) en allen die uit het graf tot leven gewekt zullen worden om Zijn koninkrijk binnen te gaan (zoals Mozes) vanwege Zijn offer voor onze zonden.


3. Waarom zei Johannes de Doper dat hij niet Elia was (Johannes 1:19-21) toen Jezus zei dat hij dat was (Mattheüs 11:10-14)?

Het antwoord komt uit Lukas 1:3-17. De engel die de komst van Johannes aankondigde, zei: "Uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. ... Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. ... Hij zal ook voor Hem gaan in de geest en kracht van Elia, 'om de harten van de vaderen tot de kinderen te keren', en de ongehoorzamen voor de wijsheid van de rechtvaardigen, om een ​​volk klaar te maken voor de Heer" (verzen 13-17). Toen Jezus naar Johannes verwees als Elia, verwees hij naar zijn leven, zijn geest, zijn kracht en zijn werk zoals dat van Elia. Hetzelfde geldt voor de Elia-boodschap voor deze laatste dagen. De nadruk ligt op de boodschap, niet de man. Dus John was niet Elia in persoon, maar hij presenteerde de boodschap van Elia.


4. Is het mogelijk dat iemand de volledige eindtijd-waarheid voor vandaag predikt, zonder de drie-engelenboodschap daarin mee te nemen?

Nee. De drie-engelenboodschap moet hierin worden meegenomen. In het boek Openbaring openbaart Jezus zelf zijn eindtijdboodschap (Openbaring 1:1) en zegt dat Zijn volk moet blijven volgen wat Hij in het boek heeft onthuld (Openbaring 1:3; 22:7). Dus moeten de gelovigen in de eindtijd de boodschappen van Jezus uit het boek Openbaring prediken. Dit omvat natuurlijk het prediken van Zijn speciale driedelige boodschap van Openbaring 14:6-14. Merk op dat Jezus deze boodschappen in vers 6 het "eeuwige evangelie" noemt. Hij zegt ook dat ze naar elke persoon op aarde moeten worden gebracht voordat Hij terugkeert voor Zijn volk. Hier zijn drie plechtige gedachten:


A. Niemand is echt het 'eeuwige evangelie' van Jezus aan het prediken, tenzij hij de boodschappen van de drie engelen hierin meeneemt.


B. Niemand heeft het recht om zijn boodschappen het eeuwige evangelie te noemen als hij de drie-engelenboodschap weg laat.


C. De drie-engelenboodschap bereidt mensen voor op de wederkomst van Jezus (Openbaring 14:12-14). Tenzij je de driedelige eindtijdboodschappen van Jezus hoort, begrijpt en accepteert, ben je misschien niet voorbereid op Zijn wederkomst.


Speciale boodschappen voor de eindtijd

Jezus, die weet wat we nodig hebben, gaf ons drie speciale boodschappen voor de eindtijd. We moeten ze begrijpen en volgen. De volgende acht studiegidsen maken deze boodschappen duidelijk.


5. Lukas 1:17 zegt dat de boodschap van Elia was om "de ongehoorzamen tot de wijsheid van de rechtvaardigen" te veranderen. Wat betekent dit?

"De rechtvaardige zal uit het geloof leven" (Romeinen 1:17). De rechtvaardigen hebben de wijsheid om hun redding volledig te laten rusten op het geloof in de Verlosser. "Noch is er redding in een ander, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder mensen waardoor wij gered kunnen worden" (Handelingen 4:12). De Elia boodschap van Johannes was om dit voor iedereen duidelijk te maken. Een geloof dat is verankerd aan iemand of iets anders dan Jezus Christus kan nooit van de zonde redden en tot een veranderd leven leiden. Mensen moeten dit horen en begrijpen. Deze waarheid is de kern van Gods driedelige Elia-boodschap voor ons vandaag. 

QUIZ VRAGEN

1. De drie engelen uit Openbaring 14… (1) ______ Zijn letterlijk en moeten luid roepen om gehoord te worden. ______ Vertegenwoordigd Gods eindtijdboodschap die met snelheid en kracht beweegt. ______ Zijn een verzinsel van iemands verbeelding. 2. Welke onderstaande uitspraken vertellen de waarheid over Openbaring? (3) ______ Het boek is verzegeld. ______ De naam betekent “onthulling” of “openbaring”. ______ Het vertelt welke boodschap Gods volk zal prediken in de laatste dagen. ______ Het bevat een woordbeeld van Jezus. ______ God sprak een vloek uit over degenen die het bestuderen. 3. De boodschap van de drie engelen moet naar iedere persoon gaan voordat Jezus terugkeert. (1) ______ Ja. ______ Nee. 4. De boodschap van de eerste engel benadrukt het volgende: (3) ______ Het is het eeuwige evangelie dat wordt gepresenteerd. ______ Het kan niet begrepen worden. ______ Evolutie is een goede Christelijke Theorie. ______ Het oordeel is nu in zitting. ______ We zouden God moeten respecteren en Hem werkelijk volledig moeten vertrouwen. ______ Elk persoon zou moeten aanbidden wat of wie hij maar wilt. 5. De boodschap van de tweede engel zegt dat Babylon gevallen is, en de engel van Openbaring 18 dringt erop aan dat Gods volk dat nog in Babylon is, naar buiten komt. (1) ______ Ja. ______ Nee. 6. De boodschap van de derde engel spoort alle mensen van God aan om het merkteken van het beest te ontvangen. (1) ______ Ja. ______ Nee. 7. Hoe spreekt Openbaring 14:12 over Gods volk? (2) ______ Dat zij geduldig zijn. ______ Dat zij heiligen zijn. ______ Dat zij niet in de tien geboden geloven. ______ Dat zij erg weinig geloof hebben. 8. Wat gebeurt er direct nadat het evangelie elk persoon heeft bereikt? (1) ______ De naties zijn allemaal bekeerd. ______ God herbouwt New York en Londen. ______ De wederkomst van Jezus vindt plaats. 9. Welke van de volgende uitspraken zijn “tegenwoordige waarheid” boodschappen voor ons vandaag? (1) ______ Jona’s boodschap aan Ninevé. ______ Noach’s boodschap vóór de zondvloed. ______ De drie-engelenboodschap van Openbaring 14:6-14.

10. Welke uitspraken over de drie-engelenboodschap zijn waar? (6) ______ Deze boodschappen worden nu gepredikt. ______ Deze boodschappen benadrukken redding door Jezus Christus alleen. ______ Ze kunnen ook de “Elia-boodschap” genoemd worden. ______ Elia zal persoonlijk verschijnen om hen te helpen om deze drie boodschappen te presenteren. ______ Ze benadrukken de Christelijke waarden van evolutie. ______ De meeste mensen zullen er nooit over horen. ______ Ze zullen familieleden in een hechte, liefdevolle relatie bij elkaar brengen. ______ Bovennatuurlijke kracht zal hen vergezellen. ______ Ze helpen mensen om zich voor te bereiden op de wederkomst van Jezus. 11. Johannes de Doper werd de Elia van zijn tijd genoemd omdat… (1) ______ Hij graag vuur uit de hemel liet neerdalen. ______ De hogepriester gaf de voorkeur aan die naam. ______ Zijn prediking, met de geest en kracht van Elia, bereidde mensen voor op de eerste komst van Jezus. 12. Het woord “evangelie” betekent “goed nieuws”. (1) ______ Ja. ______ Nee. 13. Jezus belooft familieleden dicht bij elkaar te brengen in liefde en eenheid in deze laatste dagen. Bid je voor deze ervaring in je eigen familie? (1) ______ Ja. ______ Nee. 14. Ben je opgelucht en dankbaar dat Jezus een speciale boodschap heeft om zijn volk door de eindtijd heen te leiden? ______ Ja. ______ Nee.

535 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page