top of page

De identiteit van de antichrist

 • Het boek Daniël onthult de identiteit van de antichrist en zijn vervolging van Gods volk.

 • De profetie van Daniël 2 schetst de geschiedenis van de wereld vanaf Daniëls tijd tot het einde der tijden: Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome, het verdeelde Rome. Het visioen in Daniël 7 bestrijkt dezelfde periode en spreekt over dezelfde machten, waarbij meer details worden onthuld en de figuur van de antichrist wordt geïntroduceerd.
Welke symbolische elementen worden in de profetie gebruikt?

Daniël 7:1-3

 • De profetieën zijn gegeven in symbolische taal. We laten de Bijbel zelf deze symbolen interpreteren.

 • De 4 winden staan voor oorlogen (zie Jeremia 49:36-37).

 • De Grote Zee is de Middellandse Zee (zie Jozua 1:3-4).

 • De 4 beesten staan voor 4 koninkrijken (de woorden koning en koninkrijk worden als synoniemen gebruikt).

 • Dit symbool wordt in de profetie zelf uitgelegd (zie Daniël 7:17,23).

 • De 4 beesten worden gezien als komende uit de zee; de zee staat in de Bijbelse profetie voor mensen en naties en menigten (zie Openbaring 17:15). Daniël zag koninkrijken, in het geografische gebied van de Middellandse Zee, oprijzen uit de natiën en andere koninkrijken veroveren door militaire macht.

De leeuw met adelaarsvleugels: Babylon

Daniël 7:4

 • In Daniël 2 werd Babylon voorgesteld als het gouden hoofd van het beeld; hier wordt het voorgesteld als een leeuw met adelaarsvleugels. Dit was een symbool dat de Babyloniërs gebruikten. Zelfs in de Bijbel wordt Babylon vergeleken met een leeuw (zie Jeremia 4:6-7 en Jeremia 50:17). De adelaarsvleugels staan voor vlugheid bij militaire veroveringen (zie Klaagliederen 4:19 en Habakkuk 1:6-8).De beer: Medo-Perzië

Daniël 7:5

 • In Daniël 2 werd het Medo-Perzische Rijk uitgebeeld door de armen en de zilveren borst van het beeld. Hier wordt het voorgesteld als een aan één zijde opgetrokken beer om aan te geven dat de Perzen een vooraanstaande rol speelden.

 • Het bevel was om veel vlees te verslinden, dat wil zeggen te veroveren. De ribben in zijn bek zijn wat er over is van het opgegeten vlees en stellen daarom 3 grote veroveringen voor: Babylon, Lydië en Egypte.

De 4-koppige en 4 gevleugelde luipaard: Griekenland

Daniël 7:6

 • In Daniël 2 werd Griekenland voorgesteld door de buik en de dijen van brons van het beeld. Hier wordt het voorgesteld door een luipaard met 4 vleugels. De luipaard is een snel dier en als vleugels staan voor vlugheid, dan staan de 4 vleugels voor uitzonderlijke vlugheid in veroveringen. Alexander de Grote veroverde uitgestrekte koninkrijken in een relatief korte tijd.

 • De 4 hoofden stellen de verdelingen van het rijk voor: na de dood van Alexander werd het grondgebied van het koninkrijk opgedeeld in 4 koninkrijken, bestuurd door 4 generaals van zijn leger: Cassander, Lysimachus, Ptolemaeus en Seleucus.
Het verschrikkelijke beest: Rome

Daniël 7:7,23

 • In Daniël 2 werd Rome voorgesteld door de ijzeren poten van het beeld. Er is een duidelijk verband tussen de twee profetieën: dit vreselijke beest heeft ijzeren tanden.

 • Militaire macht was het kenmerk dat in Daniël 2 werd benadrukt: "En als ijzer dat verbrijzelt, zal dat koninkrijk in stukken breken en alle andere verbrijzelen" (Daniël 2:40). Hier vinden we een soortgelijke beschrijving dat Rome "verslond, in stukken brak, en het overblijfsel met zijn voeten vertrapte" (v. 7).

De 10 horens op het beest: het verdeelde Rome

Daniël 7:7,24

 • In Daniël 2 werd het verdeelde Rome voorgesteld door de voeten of ijzer en klei van het beeld. Er is nog een duidelijk verband tussen de twee profetieën: zoals de 10 voeten 10 grote barbaarse stammen voorstelden, heeft dit vreselijke beest 10 horens. Deze stammen werden de moderne naties van Europa: Alemannen, Angelsaksen, Franken, Bourgondiërs, Visigoten, Suevi, Longobarden, Vandalen, Ostrogoten en Heruliërs.


De kleine hoorn: de antichrist

Daniël 7:8,19-25

 • Het vierde beest en de kleine hoorn trokken Daniëls aandacht. Hij vroeg om meer details aan de engel.

 • De kleine hoorn stelt de antichrist voor, een macht in vijandschap met God. Het woord antichrist betekent in het Grieks: tegen of in de plaats van Christus zijn. Het is een macht die probeert zich de autoriteit van Christus toe te eigenen. We zullen 10 kenmerken van de kleine hoorn macht opnoemen:

 1. Een klein koninkrijk: "er was een andere hoorn, een kleine hoorn" (v. 8). Hoornen staan voor koningen en koninkrijken (zie Daniël 7:24 en Daniël 8:22). Het is een kleine hoorn: dit betekent dat het grondgebied van dit koninkrijk klein is in vergelijking met dat van de vorige koninkrijken.

 2. Komt uit onder de 10 hoornen: "Ik beschouwde de hoornen, en er was een andere hoorn, een kleine, opkomende onder hen" (v. 8). De 10 hoornen stellen de Europese volken voor die voortkwamen uit de barbaarse stammen die het West-Romeinse Rijk binnenvielen. Dit betekent dat de macht van de Antichrist zich bevindt op het grondgebied van het voormalige Romeinse Rijk.

 3. Komt uit na de 10 horens: "De tien hoornen zijn tien koningen die uit dit koninkrijk zullen opstaan. En een ander zal na hen opstaan" (v. 24). De Antichrist kwam uit na de val van het Romeinse Rijk, dat wil zeggen na 476 n.Chr.

 4. Geplukt uit 3 hoornen: "...voor wie drie van de eerste horens bij de wortels werden uitgerukt" (v. 8); "...en drie koningen zal onderwerpen" (v. 24). De Antichrist vernietigde 3 van deze 10 barbaarse stammen.

 5. Verschillend van de 10 horens: "Hij zal anders zijn dan de eersten" (v. 24). Dit is een religie-politieke macht: "Hij zal hoogdravende woorden spreken tegen de Allerhoogste, hij zal de heiligen van de Allerhoogste vervolgen" (v. 25).

 6. Hij heeft ogen en een mond: "En er waren in deze hoorn ogen als de ogen van een mens, en een mond die hoogdravende woorden sprak" (v. 8). De vorige koninkrijken hadden hun kracht in militaire macht en werden voorgesteld door woeste dieren met spieren, tanden en nagels. De wapens van deze macht zijn ogen en een mond: het is een macht die invloed uitoefent door zijn vermogen om te voorzien, te beheersen en door zijn woorden.

 7. Woorden tegen God: "...en een mond die hoogdravende woorden spreekt" (v. 8); "Hij zal hoogdravende woorden spreken tegen de Allerhoogste" (v. 25). Deze macht spreekt tegen God. In het boek Openbaring wordt de antichrist voorgesteld door een beest dat "was als een luipaard, zijn voeten waren als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw" (Openbaring 13:2). Dit beest heeft ook 10 horens en komt uit de zee (zie Openbaring 13:1). Er zijn duidelijke verbanden met Daniël 7. Dit zeebeest "kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak" (Openbaring 13:5). Jezus werd beschuldigd van godslastering toen Hij zei dat Hij zonden kon vergeven en toen Hij Zichzelf als God maakte (zie Marcus 2:5-7 en Johannes 10:30,33). Jezus kon deze dingen met recht zeggen, maar niemand kan beweren de macht te hebben om zonden te vergeven of om gelijk te zijn aan God. De antichrist beweert deze dingen.

 8. Vervolging: "En dezelfde hoorn voerde oorlog tegen de heiligen, en zegevierde tegen hen" (v. 21); "Hij... zal de heiligen van de Allerhoogste vervolgen" (v. 25). De antichrist vervolgt Gods volk.

 9. Denkt tijden en wetten te veranderen: "En zal van plan zijn tijden en wet te veranderen" (v. 25). De tekst spreekt niet over de wetten van een koninkrijk, maar over de wet van God. De antichrist denkt dat hij het gezag heeft om de onveranderlijke wet van God te veranderen.

 10. De duur van de heerschappij/vervolging: "Dan zullen de heiligen in zijn hand gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd" (v. 25). De uitdrukking "tijd" duidt op een jaar (zie Daniël 4:23). "En tijden" is een tweevoud: het betekent twee tijden. Dus de periode van de Antichristelijke heerschappij is: 1 jaar + 2 jaar + 1⁄2 jaar = 3 1⁄2 jaar. Een Joods jaar had 360 dagen: 3 1⁄2 jaar = 1260 dagen = 42 maanden. Deze zelfde tijdsperiode vinden we in het boek Openbaring uitgedrukt in deze verschillende vormen: 1260 dagen (zie Openbaring 12:6), 42 maanden (Openbaring 13:5) en 3 1⁄2 jaar (zie Openbaring 12:14). Er is een principe in de tijdsprofetieën van Daniël en Openbaring: een profetische dag vertegenwoordigt een letterlijk jaar (zie Ezechiël 4:6). Dus de Antichrist regeerde en vervolgde Gods volk gedurende 1260 jaar.


 • Voordat we de antichrist identificeren, moeten we het volgende in overweging nemen: in Daniël 2 zien we dat het vierde koninkrijk, Rome, niet werd veroverd maar verdeeld. Het is interessant op te merken dat het ijzer dat in de benen is, Rome, nog steeds in de voeten is, die deels van ijzer en deels van klei zijn. Dit betekent dat Rome zal blijven bestaan tot het einde der tijden, maar in een andere vorm.

 • In Daniël 7 zien we dat de antichrist uit Rome komt, want Daniël zag de kleine hoorn op het hoofd van het vierde beest. Dit beest zal bij de wederkomst worden vernietigd (zie Daniël 7:11,26-27): ook dit betekent dat Rome op de een of andere manier tot het einde van de wereld zal blijven bestaan.

 • Er is slechts één macht op deze aarde die alle kenmerken van de kleine hoorn vervult: het pausdom. De Bijbel spreekt over een instelling en veroordeelt geen mensen die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren. Hier is hoe het pausdom aan elk kenmerk voldoet: 1. Een klein koninkrijk: het Vaticaan is altijd een betrekkelijk klein koninkrijk geweest, dat een deel van Midden-Italië bezette.

 2. Komt uit onder de 10 horens: Rome maakt duidelijk deel uit van het grondgebied van het voormalige Romeinse Rijk!

 3. Komt uit na de 10 horens: De paus won geleidelijk aan religieus en politiek prestige. Maar het pausdom begon te regeren na de val van het West-Romeinse Rijk (476 n.Chr.).

 4. 3 hoornen uitgepikt: het pausdom roeide 3 barbaarse stammen uit: de Heruli (493 n.Chr.), de Vandalen (534 n.Chr.) en de Ostrogoten (538 n.Chr.).

 5. Anders dan de 10 horens: het pausdom is een politieke macht (het regeert over een monarchie) en ook een religieuze macht.

 6. Het heeft ogen en een mond: het pausdom heeft nooit een groot leger gehad, maar heeft altijd zijn macht van invloed gebruikt. Eeuwenlang deden de woorden van de paus koningen sidderen.

 7. Woorden tegen God: in de Bijbel is godslastering beweren de macht te hebben om zonden te vergeven en gelijk te zijn aan God. Katholieke bronnen verklaren: "Deze rechterlijke macht omvat zelfs de macht om zonden te vergeven" ("De Katholieke Encyclopedie", Vol. XII, artikel "Paus", p. 265). "De paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus, maar hij is Jezus Christus zelf, verborgen onder het voorhangsel van het vlees. Spreekt de paus? Het is Jezus Christus die spreekt" (Paus Pius X toen hij aartsbisschop van Venetië was, "The Catholic National", juli 1895).

 8. Vervolging: historici schatten dat het pausdom tussen de 50 en 100 miljoen mensen heeft vermoord. Waldenzen, Albigenzen, Hugenoten, Lutheranen zijn slechts enkele groepen die op brute wijze werden vervolgd omdat zij weigerden het gezag van de Paus te erkennen, maar trouw bleven aan de Schriften "De Kerk van Rome heeft meer onschuldig bloed vergoten dan enig ander instituut dat ooit heeft bestaan" (W.E. Lecky, "Rise and influence of rationalism in Europe", vol. II, p. 32).

 9. Denkt de tijden en de wet te veranderen: Het pausdom probeerde de wet van God te veranderen. In de versie van de Catechismus is het tweede gebod geschrapt en het tiende in tweeën gesplitst. Het vierde gebod, de sabbat, werd ook veranderd. "De paus is van zo'n groot gezag en macht dat hij zelfs goddelijke wetten kan wijzigen, uitleggen of interpreteren...De paus kan de goddelijke wet wijzigen, omdat zijn macht niet van de mens is, maar van God" (Lucius Ferraris, "Prompta Bibliotheca", vol. VI, p. 29). "Vraag: Welke is de Sabbatdag? Antwoord: Zaterdag is de sabbatdag. Vraag: Welke is de sabbatdag? Antwoord: "Wij nemen de zondag waar in plaats van de zaterdag, omdat de katholieke kerk de plechtigheid van zaterdag op zondag heeft overgebracht" ("The Convert's Catechism of Catholic Doctrine", Peter Geiermann, St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed., p. 50). Louis, B. Herder Book Co, 1957 ed., blz. 50). "De kerk staat boven de Bijbel, en deze verschuiving van de sabbat van zaterdag naar zondag is een positief bewijs van dat feit" ("The Catholic Record", Londen, Ontario, Canada, 1 september 1923).

 10. De duur van de heerschappij/vervolging: de opperheerschappij van het pausdom duurde 1260 zoals voorzegd. De heerschappij van het pausdom begon in 538 AD, nadat Belisarius de Ostrogoten uit Rome had verdreven. "De macht van de (Romeinse kerkstaat) werd oppermachtig in het Christendom in 538 AD. Door een brief van de Romeinse keizer Justinianus, bekend als het decreet van Justinianus, waarin de bisschop van Rome werd ingesteld en erkend als het hoofd van alle kerken. Het gaf (de Romeinse kerk-staat) zowel politieke macht, burgerlijke macht als kerkelijke macht. Deze brief werd onderdeel van het wetboek van Justinianus, de fundamentele wet van het rijk en dat jaar besteeg paus Vigilius de troon onder de militaire bescherming van Belisarius" ("The History of the Christian Church", vol. III, p. 327). De Donkere Middeleeuwen begonnen, de donkerste periode van de menselijke geschiedenis. Wat gebeurde er aan het einde van de 1260 jaar? De 1260 vervielen in 1798. De Bijbel profeteerde wat er zou gebeuren met het pausdom in 1798: "En ik zag een van zijn koppen, alsof het dodelijk gewond was" (Openbaring 13:3). Berthier, de generaal van Napoleon, trok in 1798 Rome binnen, riep een Romeinse Republiek uit en nam Paus Pius VI mee naar Frankrijk. "Toen Paus Pius VI in 1797 ernstig ziek werd, gaf Napoleon bevel dat bij zijn dood geen opvolger mocht worden gekozen en dat het pausdom moest worden opgeheven. "Maar de paus herstelde. De vrede werd spoedig verbroken; Berthier kwam Rome binnen op 10 februari 1798 en riep een republiek uit. De oude paus weigerde zijn eed te schenden door die te erkennen, en werd in Frankrijk van gevangenis naar gevangenis gesleept... Geen wonder dat half Europa dacht dat Napoleons veto zou worden gehoorzaamd, en dat met de paus het pausdom dood was" (Rev. Joseph Rickaby, Engelse Jezuïet, "The Modern Papacy" p. 1, Londen: Catholic Truth Society).428 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page