top of page

18. PRECIES OP TIJD! PROFETISCHE AFSPRAKEN GEOPENBAARD!


Doe je gordel om! Je gaat nu de langste tijds-profetie ervaren die in de Bijbel staat. Een profetie die de eerste komst van Jezus perfect voorspelde alsook de tijd van Zijn dood. In Daniël 8 en 9 openbaart God de datum waarop Zijn laatste oordeel begint, en er staan krachtige aanwijzingen in die bewijzen dat Jezus de Messias is. Er is geen enkele andere profetie die belangrijker is dan deze, en toch weten maar weinige ervan! Anderen hebben een totaal verkeerde interpretatie hierover. Lees eerst Daniël hoofdstuk 8 en 9 voordat je aan deze studie begint, en vraag Gods leiding in het begrijpen van deze fenomenale les.

1. Daniël zag in een visioen een ram met twee hoorns die in de richting van het westen, het noorden en het zuiden aan het stoten was, en die elk dier veroverde die het tegenkwam (Daniël 8:3, 4). Wat symboliseert deze ram?

De ram vertegenwoordigt Medisch-Perzië.

“De ram met de twee hoorns die je hebt gezien, stelt de koningen van Medië en Perzië voor” (Daniël 8:20). Antwoord: De ram is een symbool van het wereldkoninkrijk van Medisch-Perzië, die ook gesymboliseerd wordt als de beer van Daniël 7:5. De profetieën in de Bijbelboeken Daniël en Openbaring volgen het principe van “herhaal en breidt uit,” wat betekent dat zij profetieën, die in eerdere hoofdstukken zijn besproken, herhalen en hier dieper op in gaan. Deze manier van aanpak brengt duidelijkheid en zekerheid aan de profetieën van de Bijbel.


2. Welk opvallend dier zag Daniël hierna?

“De harige geitenbok stelt de koning van Griekenland voor. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. Die hoorn breekt plotseling af. Op zijn plaats ontstaan vier nieuwe horens. Dat betekent dat er vier koninkrijken uit dat ene koninkrijk zullen opstaan” (Daniël 8:21, 22).

De geit vertegenwoordigt Griekenland.

Antwoord: Het volgende dat gebeurt in Daniël zijn visioen is dat er plotseling een mannetjes geit met een enorme hoorn verschijnt die met een grote snelheid aankomt. Hij valt de ram aan en verovert hem. Daarna brak de grote hoorn af en er kwamen vier horens voor in de plaats. De mannetjes geit stelt het derde wereldkoninkrijk van Griekenland voor, en de grote hoorn symboliseert Alexander de Grote (Het rijk van Medië en Perzië werd veroverd door Alexander de Grote van Griekenland). De vier horens die in de plaats van de grote hoorn zijn gekomen staan symbool voor de vier rijken waarin Alexander zijn rijk was verdeeld na zijn dood. (Alexander de Grote stierf plotseling, op jonge leeftijd. Na zijn dood werd zijn rijk verdeeld over zijn vier legeraanvoerders. Daardoor ontstonden vier rijken: Syrië, Egypte, Griekenland en klein-Azië). In Daniël 7:6 worden deze 4 rijken gesymboliseerd als de vier hoofden van het luipaard-beest, die ook Griekenland voorstelt. Deze symbolen zijn zo passend dat het makkelijk is om ze te herkennen en te identificeren in onze geschiedenis.

3. Volgens Daniël 8:8, 9 komt er daarna een kleine hoorn aan de macht. Wie symboliseert deze kleine hoorn?

Antwoord: De kleine hoorn symboliseert Rome. Sommigen gaan er van uit dat het hier om koning Antiochus IV van Syrië gaat. Maar dat klopt niet met de Geschiedenis. Anderen, zoals de meeste leiders van de reformatie, geloven dat de kleine hoorn Rome voorstelt. Zowel heidens Rome als Pauselijk Rome. Laten we eens het Bijbelse bewijs hiervoor onderzoeken:

A. In harmonie met de regel “herhaal en breidt uit” kan het niet anders dan dat het Rome is die hier uitgebeeld

De "kleine hoorn" van Daniel hoofdstuk 8 vertegenwoordigt Rome in zowel zijn heidense en pauselijke staat. Dus de kleine hoorn van de laatste dagen is het pausdom.

wordt omdat zowel Daniël hoofdstuk 2 en 7 naar Rome wijzen als zijnde het koninkrijk dat na Griekenland aan de macht komt. Ook Daniël 7:24-27 bevestigt het feit dat Rome als pausdom zijnde zal worden opgevolgd door het koninkrijk van Jezus. De kleine hoorn van Daniël hoofdstuk 8 past precies in dit patroon: Het komt na Griekenland aan de macht en wordt uiteindelijk op een supernatuurlijke wijze vernietigd of “gebroken zonder handen” tijdens Jezus zijn wederkomst. (Vergelijk Daniël 8:25 met Daniël 2:34.)

B. Daniël hoofdstuk 8 zegt dat Medisch-Perzië erg “machtig” zou worden (vers 4), De Grieken “nog machtiger” (vers 8), en de kleine hoorn “uitermate machtig” (vers 9). De geschiedenis is duidelijk, er is geen rijk dat “uitermate machtig” is geworden na Griekenland anders dan Rome.

C. Rome breidde zijn macht uit naar het zuiden (Egypte), het oosten (Macedonië), en naar “het sieraadland” (Palestina) precies zoals de profetie voorspelde (vers 9). Geen enkel ander machtig rijk dan Rome voldoet aan deze omschrijving.

D. Alleen Rome is in opstand gekomen tegen Jezus, “de Heer van de hemelse legers” (vers 11) en de “vorst der vorsten” (vers 25). Heidens Rome heeft Hem gekruisigd. Ook hebben zij ook de Joodse tempel vernietigd. En pauselijk Rome heeft er effectief voor gezorgd dat het hemelse heiligdom werd “neergehaald en vernederd” (vers 11) en “het vertrapte” (vers 13) door het belangrijke ministerie van Jezus, onze Hoge Priester in de hemel, te vervangen met een aards priesterschap dat beweert zonden te vergeven. Niemand dan God kan zonden vergeven (Lukas 5:21). En Jezus is onze enige Priester of bemiddelaar (1 Timotheüs 2:5).


De kleine hoornmacht heeft miljoenen van Gods volk vervolgd en vernietigd.

4. Daniël 8 informeert ons dat deze kleine hoorn ook veel van Gods mensen zal vernietigen (verzen 10, 24, 25) en de waarheid te gronde richt (vers 12). Wanneer een heilige vroeg hoelang Gods mensen en het hemelse heiligdom vertrapt zullen worden, wat was het hemels antwoord?

“En hij zei tegen mij: Drieëntwintighonderd avonden en ochtenden; daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld” (Daniël 8:14).


Antwoord: Het hemels antwoord was dat het heiligdom in de hemel zal worden hersteld na 2.300 profetische dagen, of 2.300 letterlijke jaren. (Vergeet niet dat in Bijbelse profetie een profetische dag staat voor een letterlijke jaar. Deze dag-voor-een-jaar principe vind je in Ezechiël 4:6 en Numeri 14:34.) We hebben al geleerd dat het herstellen of reinigen van het aardse heiligdom plaats had gevonden op de grote verzoendag in het oude Israël. Op die dag werden Gods mensen duidelijk geïdentificeerd als zijnde, en alle zonden die zij gedaan hadden werden uitgewist. De slechten die zich vast bleven houden aan de zonde werden voor altijd verbannen van het Gods volk. Hierdoor was het kamp gereinigd van zonde. Daniël werd hier verzekerd dat de zonde en de kleine hoorn niet altijd zullen heersen, de wereld domineren, en Gods mensen eindeloos vervolgen. In plaats daarvan Zal God, na 2.300 jaar, ingrijpen met de hemelse dag van verzoening, of oordeel, waar zonde en zondaars geïdentificeerd worden en later voorgoed uit het universum verwijderd zullen worden. Daardoor zal het universum hersteld en gereinigd zijn van de zonde. Al het onrecht dat Gods mensen is aangedaan zal eindelijk rechtgezet worden, en de vrede en harmonie van Eden zal opnieuw het universum vervullen.


5. Welk dringend punt werd door de engel Gabriël herhaaldelijk benadrukt?

“Begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het einde verwijst. … Ik zal je vertellen wat er aan het eind van de tijd zal gebeuren, aan het einde van Gods straf. … Maar zorg ervoor dat alles wat je hebt gezien, geheim blijft. Want het gaat pas in de verre toekomst gebeuren” (Daniël 8:17, 19, 26).

Antwoord: Gabriël benadrukte herhaaldelijk dat de gebeurtenissen in de 2.300 dagen visioen over de eindtijd gaan, die in 1798 is begonnen, zoals we in studiegids 15 al geleerd hebben. De engel wilde dat wij begrepen dat de 2.300 dagen profetie een boodschap is die voornamelijk aan een ieder gericht is die in de eindtijd van s werelds geschiedenis leven. Het heeft een speciale betekenis voor vandaag. Introductie tot Daniël Hoofdstuk 9 Na Daniël’s visioen van hoofdstuk 8, kwam de engel Gabriël en begon de visioen aan hem uit te leggen. Toen Gabriël het punt van de 2.300 dagen bereikte, zakte Daniël in elkaar en was hij een tijdje ziek. Hij kreeg zijn kracht weer terug en ging verder met zijn werk voor de koning maar hij was erg bezorgd over het onuitgelegde deel van de visioen, de 2.300 dagen. Daniël bad ernstig voor zijn volk, de Joden die in gevangenschap zaten in Medië-Perzië. Hij biechtte zijn zonde op en pleitte met God om Zijn volk te vergeven. Daniël hoofdstuk 9 begint met de profeet die ernstig aan het bidden is om te biechten en te pleiten bij God.


Neem aub nu de tijd om Daniël 9 te lezen voordat je verder gaat met deze studie.


6. Wie raakte plotseling Daniël aan toen hij aan het bidden was, en wat was zijn boodschap (Daniël 9:21-23)? Antwoord: De engel Gabriël raakte hem aan en hij gaf aan dat hij was gekomen om de rest van het visioen, die in Daniël hoofdstuk 8 wordt omschreven, uit te leggen (vergelijk Daniël 8:26 met Daniël 9:23). Daniël bad dat God hem zou helpen om Zijn boodschap, die door Gabriël gebracht werd, te begrijpen.

7. Hoeveel van de 2.300 profetische dagen zouden toegewezen worden aan (of afgenomen van) Daniël’s volk, de Joden, en hun hoofdstad Jeruzalem (Daniël 9:24)?

Antwoord: Zeventig weken waren “toegewezen,” of afgenomen van de Joden. De zeventig profetische weken zijn gelijk aan 490 letterlijke jaren (70 x 7 = 490). Gods volk zou snel terugkeren uit gevangenschap van Medisch-Perzië, en God zou 490 jaar van de 2.300 jaren profetie (afnemen) toewijzen aan Zijn verkozen volk als een nieuwe kans om berouw te tonen en Hem te dienen.

8. Welke gebeurtenis en datum markeren het startpunt voor de 2.300 dagen en 490 jaren profetieën (Daniël 9:25)?

Antwoord: Het startpunt was een bevel van de Persische koning Artaxerxes die bevoegdheid gaf om God’s volk (die gevangen zaten in Medisch-Perzië) terug te laten keren naar Jeruzalem om hun stad te herbouwen. Het bevel, gevonden in Ezra hoofdstuk 7, werd uitgegeven in 457 V.C. –het zevende jaar van de koning (vers 7)—en werd geïmplementeerd in de herfst. Artaxerxes begon zijn heerschappij in 464 V.C.


9. De engel zij dat 69 profetische weken, of 483 letterlijke jaren (69 x 7 = 483), toegevoegd aan 457 V.C. de Messias zouden bereiken (Daniël 9:25). Is dit gebeurt?

Antwoord: Ja, inderdaad! Wiskundige berekeningen tonen aan dat als je 483 volle jaren vooruit telt, vanaf de herfst van 457 V.C., je dan uitkomt in de herfst van 27 N.C. Het woord “Messias” betekent “gezalfde” (Johannes 1:41). Jezus was gezalfd met de Heilige Geest (Handelingen 10:38) bij Zijn doop (Lukas 3:21, 22). Zijn zalving vond plaats in het 15e jaar van Tiberius Caesar’s heerschappij (Lukas 3:1), wat 27 N.C. was. En dan te bedenken dat de voorspelling meer dan 500 jaar daarvoor gedaan was! Daarna begon Jezus te prediken dat “de tijd vervuld is” (verwijzend naar de 483 jaar die naar de Messias reikt). Hier heeft Jezus dus de profetie mondelijk bevestigd (Markus 1:14, 15, Galaten 4:4). Dus Jezus begon zijn ministerie door duidelijk te verwijzen naar de 2.300 dagen profetie waar Hij het belang en zijn accuraatheid ervan benadrukt. Dit is geweldig en opwindend bewijs dat:


A. De Bijbel geïnspireerd is. B. Jezus de Messias/gezalfde is. C. Alle andere data in de 2.300 dag/490 jaar profetie kloppen. Wat een stevige basis om op te bouwen!

10. We hebben nu 483 jaar van de 490 jaar profetie behandeld. Er is nog één profetische week, of zeven letterlijke jaren, over (Daniël 9:26, 27). Wat gebeurt er hierna? Wanneer gaat dat gebeuren?

Antwoord: Jezus is “gedood” of gekruisigd “in het midden van de week,” wat drie en een half jaar na Zijn zalving was of tijdens de lente van 31 N.C. Let erop dat het evangelie wordt geopenbaard in vers 26: Na tweeënzestig weken zal de gezalfde worden vermoord, maar niet voor hemzelf.” Nee, prijs God, toen Jezus gedood werd, was dat niet voor Hemzelf. Hij “die zonder zonde is” (1 Petrus 2:22) is gekruisigd voor onze zonden (1Korintiërs 15:3, Jesaja 53:5). Jezus Zijn onschatbaar waardevolle leven was liefdevol en vrijwillig opgeofferd om ons van onze zonden te redden. Halleluja, wat een Redder! Jezus verzoenend offer staat centraal in Daniël hoofdstuk 8 en 9.

11. Hoe kon Jezus, aangezien Hij na drie en een half jaar gestorven is, “het verbond met velen” sluiten voor de gehele laatste zeven jaar, zoals de profetie in Daniël 9:27 voorspelt?


Antwoord: Het verbond is Zijn gezegende overeenkomst om mensen te redden van hun zonden (Hebreeën 10:16, 17). Nadat Zijn ministerie van drie en een half jaar geëindigd was, heeft Jezus zijn verbond bevestigd a.d.h.v. Zijn discipelen (Hebreeën 2:3). Hij heeft hen eerst naar het Joodse volk gestuurd (Mattheüs 10:5, 6), omdat zijn verkozen volk nog steeds drie en een half jaar over hadden van hun 490 jaar lange kans om te bekeren/berouwen.

12. Wat deden de discipelen toen de 490 jarige laatste kans voor het Joodse volk eindigde in de herfst van 34 N.C?

Na het stenen van Stefanus, begonnen de discipelen te prediken aan de heidenen

Antwoord: Zij begonnen het evangelie te prediken aan de andere volken en naties van de wereld (Handelingen 13:46). Stefanus, een rechtvaardig diaken, werd publiekelijk gestenigd in 34 N.C. Vanaf die datum zijn de Joden, omdat zij Jezus en Gods plan verworpen, niet langer Gods verkozen volk of natie. In plaats daarvan ziet God mensen van alle nationaliteiten, die Hem accepteren en dienen, als spirituele Joden. Zij zijn Gods verkozen volk geworden; “erfgenamen volgens de belofte” (Galaten 3:27-29).Uiteraard horen Joodse mensen die Jezus accepteren en Hem dienen ook bij de spirituele Joden (Romeinen 2:28, 29).
13. Hoeveel jaar, van de 2.300 jaren profetie, bleef er nog over na 34 N.C? Wat is de einddatum van deze profetie? Wat zei de engel dat zou gebeuren op deze datum (Daniël 8:14)?


Antwoord: Er waren nog 1.810 jaren overgebleven (2.300 min 490 = 1.810). De eind datum voor deze profetie is 1844 (34 N.C. +1810 = 1844). De engel zei dat het hemelse heiligdom gereinigd zou worden, dat het hemelse oordeel zou beginnen. (Het aardse heiligdom was vernietigd in 70 N.C.) We hebben in de 17e Bijbelstudie geleerd dat de hemelse dag van verzoening, of oordeel, gepland was voor de eindtijd. Nu weten we dat de datum waarop deze begint 1844 is. God heeft deze datum vastgesteld. Deze is net zo zeker als de 27 N.C. datum waar Jezus de Messias is geworden. Gods eindtijd-volk moet dit verkondigen (Openbaring 14:6, 7). Je zult opgewekt zijn en voldoening krijgen wanneer je de details over het oordeel leert in Bijbelstudie 19. In de tijd van Noach vertelde God dat het oordeel van de vloed na 120 jaar zou zijn (Genesis 6:3) en dat gebeurde ook. In de tijd van Daniël vertelde God dat Zijn eindtijd-oordeel na 2.300 jaar zou beginnen (Daniël 8:14) en dat gebeurde ook. Gods eindtijd-oordeel is al bezig sinds 1844. Betekenis van de verzoening Het woord “verzoening” komt van het Engelse woord “atonement” dat van oorsprong betekent “at-one-ment” dat is, een gemoedstoestand “at one” oftewel “één zijn” in overeenstemming. Het duidt harmonie in relatie aan. Perfecte harmonie bestond oorspronkelijk in het hele universum. Toen heeft Lucifer, een briljante hemelse engel (zoals we geleerd hebben in Bijbelstudie 2), God en Zijn manier van regeren betwist. Één derde van de engelen sloten zich aan bij Lucifer’s rebellie. (Openbaring 12:3, 4, 7-9). Deze rebellie tegen God en tegen Zijn liefdevolle manier van regeren wordt in de Bijbel zondig genoemd (Jesaja 53:6; 1 Johannes 3:4) Het brengt verdriet, verwarring, chaos, tragedie, telleurstelling, leed, verraad en elke vorm van kwaad. Het allerergste is dat de straf die daarop staat de dood is (Romeinen 6:23) van waaruit, na de vuurzee, geen wederopstanding mogelijk is (Openbaring 21:8). Zonde breidt zich sneller uit en is dodelijker dan de meest dodelijke vorm van kanker. Het heeft zelfs het universum in gevaar gebracht.


Dus God heeft Lucifer en zijn engelen de hemel uitgeworpen (Openbaring 12:7-9), en Lucifer kreeg een nieuwe naam “satan,” wat “tegenstander” of “vijand” betekent. Zijn gevallen engelen worden nu demonen genoemd. Satan verleide Adam en Eva, en daardoor kwam de zonde op alle mensen. Wat een vreselijk tragedie! Het verwoestende conflict tussen goed en kwaad was begonnen, en het kwaad leek te gaan winnen. De situatie leek hopeloos.

Maar, nee! Jezus, God’s Zoon die Zelf Goddelijk is, die waardiger is dan alle mensen die ooit op aarde zullen leven, heeft ermee ingestemd Zijn eigen leven als offer te geven, om de doodstraf te betalen voor elke zondaar (1 Korinthiërs 5:7). Door Zijn offer te accepteren is de zondaar bevrijdt van de schuld van de zonde (Romeinen 3:25). Wat ook deel uitmaakt van dit glorieuze plan is dat Jezus, wanneer uitgenodigd, in diegene zijn leven komt (Openbaring 3:20) en hem in een nieuw persoon verandert (2 Corinthiërs 5:17). Jezus Zijn kracht is nodig om Satan te weerstaan en om elke bekeerde persoon naar het evenbeeld van God, waarnaar hij gemaakt is, te herstellen (Genesis 1:26, 27; Romeinen 8:29).

Dit gezegend verzoeningsoffer bevat een plan om de zonde te isoleren en om het, samen met satan en zijn gevallen engelen en iedereen die met hem in opstand komen, te vernietigen (Mattheüs 25:41; Openbaring 21:8). Daarbij zal de volledige informatie met betrekking tot Jezus en Zijn liefdevolle regering -en satan en zijn duivels dictatorschap naar elke persoon op aarde gebracht worden zodat een ieder een intelligente en goed geïnformeerde beslissing kan maken om zich of bij Jezus -of bij satan aan te sluiten (Mattheüs 24:14; Openbaring 14:6, 7). De zaak van elke persoon zal in de hemelse rechtszaal onderzocht worden (Romeinen 14:10-12), en God zal ieder zijn keuze respecteren om –of Jezus –of satan te dienen. (Openbaring 22:11, 12). Uiteindelijk zal God, nadat de zonde is uitgeroeid, zijn plan uitvoeren om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17), waar de zonde nooit meer zal zijn (Nahum 1:9), en die aan Zijn volk geven als hun thuis voor in de eeuwigheid (Openbaring 21:1-5). De vader en de Zoon zullen dan bij hun volk wonen in perfecte vreugde en harmonie voor eeuwig. Dit is allemaal samengevat in de “at-one-ment” of “verzoening.” God legt ons dit uit in Zijn Woord en dit werd in het oude testament gedemonstreerd d.m.v. de diensten in het heiligdom. Vooral door de “dag van verzoening.” Jezus is de sleutel tot verzoening. Zijn liefdevolle offer voor ons op Golgotha maakt dit alles mogelijk. Het verwijderen van de zonde uit ons leven en uit het universum is alleen mogelijk door Hem (Handelingen 4:12). Geen wonder dat hemel’s driedelige laatste boodschap (drie engelen boodschap) voor de wereld ons allen oproept om Hem te aanbidden (Openbaring 14:6, 7).


14. Waarom wordt de laatste week (of zeven jaar) door sommige Bijbelgeleerden van de 490 aan-de-Joden-toegewezen-jaren afgehaald en toegevoegd aan het werk van de anitichrist aan het einde van ’s werelds geschiedenis?


Antwoord: Dit is een goede vraag. “Waarom zou ook maar iemand de laatste zeven jaar van de 490 aan-de-joden-toegewezen-jaren afhalen en deze aan het einde van ’s werelds geschiedenis toevoegen?” Laten wij de feiten eens gaan bekijken: A. Er is geen enkel bevel of bewijs dat er ook maar ergens een pauze of een gat komt ergens tussen de jaren van de 490 jaar profetie. Ze zijn opeenvolgend, net zoals de 70 jaren waar Gods volk in ballingschap leefde zoals genoemd in (Daniël 9:2). B. Het komt nergens in de geschriften voor dat een specifiek getal of tijdsduur (dagen, weken, maanden, jaren) die over een tijdsperiode gaan ook maar iets anders betekenen dan opeenvolgende of doorlopende tijdseenheden. De bewijslast ligt bij diegenen die beweren dat er ergens een deel van een tijdsprofetie af kan worden gehaald en dat deze later weer ergens anders aan kan worden toegevoegd. C. 27 N.C. (het jaar van Jezus zijn doop) was de startdatum voor de laatste zeven jaar van de profetie, wat Jezus ook benadrukt door direct te beginnen te prediken dat “de tijd is aangebroken” (Markus 1:15). D. Op het moment van zijn dood aan het kruis in de lente van 31 N.C. riep Jezus uit, “het is volbracht.” Het is duidelijk dat de Redder hier verwijst naar de voorspellingen over Zijn dood die gedaan zijn in Daniël hoofdstuk 9, zoals:

1. De “Messias” zal “gedood” of gekruisigd worden (vers 26).

2. Dankzij Hem zou het “offerritueel” ophouden te bestaan door voor ons allen te sterven als het ware Lam van God (vers 27; 1 Korinthiërs 5:7, 15:3).

3. Hij zou “verzoening voor de ongerechtigheid brengen” (vers 24). Er is geen enkel Bijbels bewijs om de laatste week, of zeven jaar, van de 490 aan-de-joden-toegewezen jaren af te halen en deze aan het werk van de antichrist toe te voegen richting het einde van ’s werelds geschiedenis. Nog belangrijker, de laatste zeven jaar weghalen van de 490 jarige profetie zou resulteren in een vervorming van de ware betekenis van veel van de profetieën van Daniël en Openbaring waardoor de mensen deze profetieën simpelweg niet zouden kunnen begrijpen. Dit is waarom God eigen interpretatie op de profetieën, zoals deze zevenjarige kloof, veroordeelt. Zulke interpretaties brengen mensen altijd op een dwaalspoor.


15. Jezus’ verzoenend offer was voor jou gemaakt. Wil je Hem uitnodigen in je leven om je van de zonde te reinigen en om een nieuw persoon van jou te maken?

Antwoord:


 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Er verschijnt een heerser in de vorm van een kleine hoorn in zowel Daniël hoofdstuk 7 als in Daniël hoofdstuk 8. Gaat het in beide hoofdstukken om dezelfde heerser?

De kleine hoorn van Daniël 7 symboliseert het pausdom. De kleine hoorn van Daniël 8 symboliseert zowel heidens als pauselijk Rome.

2. De letterlijke Hebreeuwse vertaling van de “tweeduizend en driehonderd dagen” van Daniël 8:14 leest “tweeduizend driehonderd avonden en ochtenden”. Betekent dit dan 1.150 dagen zoals sommige beweren?

Nee, de Bijbel laat duidelijk in Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 zien dat een avond en een ochtend gelijk zijn aan één dag. Er is in de geschiedenis geen enkele gebeurtenis die, aan het eind van de 1.150 dagen, deze profetie zou doen vervullen.

3. Welke rol speelt “vrije wil” in het leven van een Christen?

Het is DE sleutel tot succes. Gods manier is er altijd één geweest van vrije wil (Jozua 24:15). Ondanks dat Hij iedereen wilt redden (1 Timotheüs 2:3, 4), laat Hij toch ieder zijn eigen keuze maken (Deuteronomium 30:19). God liet Satan vrij in zijn keuze om tegen Hem in opstand te komen. Hij liet ook Adam en Eva’s keuze toe om ongehoorzaam aan Hem te zijn. Rechtvaardigheid is nooit een ingebouwd, voorgeprogrammeerde voorziening die mij, ongeacht hoe ik leef, naar de hemel brengt, zelfs als ik daar niet wil zijn. Vrije keuze betekent dat ik altijd vrij ben om van gedachte te veranderen. Jezus vraagt mij om Hem te kiezen (Mattheüs 11:28-30) en om mijn keuze dagelijks aan Hem te bevestigen (Psalmen 86:3). Als mijn keuze elke dag voor Hem is, zal Hij mij veranderen en mij maken zoals Hij is en uiteindelijk zal Hij mij deel uit laten maken van zijn gezegende nieuwe koninkrijk. Maar vergeet niet dat ik op elk moment de vrijheid heb om van richting te veranderen en een andere kant op kan gaan. God gaat mij niet dwingen. Mijn dagelijkse keuze om Hem te dienen is dus uit vrije wil.


4. Velen geloven dat Koning Antiochus Epiphanes de heerser is die omschreven wordt als de kleine hoorn van Daniël 8. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat dit niet waar is?

A. Antiochus Epiphanes is niet zo “geweldig groot” geworden zoals de profetie voorspeld (Daniël 8:9). B. Hij heerste niet tijdens “het einde van hun heerschappij” zoals de profetie voorspelt (Daniël 8:23) maar, eerder, ongeveer in het midden. C. Degene die beweren dat Antiochus Epiphanes de kleine hoorn is tellen de 2.300 dagen als letterlijke dagen in plaats van de profetische dag-voor-een-jaar dagen. Deze letterlijke tijdsperiode van iets meer dan zes jaar heeft geen betekenisvolle toepassing op Daniël hoofdstuk 8. Alle pogingen om deze letterlijke tijdsperiode toe te passen op Antiochus Epiphanes zijn gezamenlijk mislukt. D. De kleine hoorn bestaat nog steeds tijdens het “einde der tijden” (Daniël 8:12, 17, 19), terwijl Antiochus Epiphanes in 164 N.C. al gestorven is. E. De kleine hoorn zou “geweldig groot” worden in het zuiden, oosten en Palestina het sieraad (Daniël 8:9). Ook al heeft Antiochus Epiphanes een tijd over Palestina geregeerd, Hij had vrijwel geen succes in Egypte (zuiden) en in Macedonië (oosten).

F. De kleine hoorn haalt God’s heiligdom neer (Daniël 8:11). Het was niet Antiochus Epiphanes die de tempel in Jeruzalem vernietigd heeft. Hij heeft de tempel wel ontheiligd, maar deze werd door de Romeinen vernietigd in 70 N.C. Ook heeft hij Jeruzalem zelf, zoals voorspeld in de profetie (Daniël 9:26), niet vernietigd. G. Jezus heeft de verwoestende gruwelen van Daniël 9:26 en 27 toegepast, niet aan de in het verleden gedane wandaden van Antiochus Epiphanes in 167 V.C., maar eerder aan de nabije toekomst waar het Romeinse leger Jeruzalem en de tempel zouden verwoesten in Zijn eigen generatie in 70 N.C. (Lukas 21:20-24). In Mattheüs 24:15 vermeld Jezus specifiek de profeet Daniël en zegt dat zijn voorspelling van Daniël 9:26, 27 vervuld zou worden wanneer de Christenen de “gruwel die verwoest” zouden zien “staan in de heilige plaats” (in de toekomst) in Jeruzalem. Dit is te duidelijk om het verkeerd te begrijpen. H. Jezus heeft heel duidelijk het verband gelegd tussen de vernietiging van Jeruzalem en Israëls laatste weigering om Hem te accepteren als Koning en Redder (Mattheüs 21:33-43; 23:37, 38; Lukas 19:41-44). De relatie tussen het verwerpen van de Messias en de vernietiging van de stad en tempel is de cruciale boodschap van DanIël 9:26, 27. Het is een boodschap die de gevolgen van de door Israël voortdurende verwerping van de Messias aankondigt. Zelfs nadat zij, uit liefde, een extra proeftijd van 490 jaar hadden gekregen. Door deze profetie aan Antiochus Epiphanes toe te passen, die in 164 V.C. gestorven is, lang voordat Jezus geboren was, wordt de betekenis van Daniël hoofdstuk 8 en 9, de meest belangrijke tijdsprofetie uit de Bijbel, volledig vernietigd.

 

QUIZ VRAGEN

1. De ram van Daniël 8 symboliseert? (1) _____ Babylon. _____ Medisch-Perzië. _____ Griekenland. _____ Rome. 2. De mannetjes geit van Daniël 8 symboliseert? (1) _____ Egypte. _____ Palestina. _____ Griekenland. _____ Assyrië. 3. De kleine hoorn van Daniël 8 symboliseert? (1) _____ Antiochus Epiphanes. _____ Rome, in zijn heidense en Pauselijke staat. _____ Atheïsme _____ Irak 4. De grote verzoendag in het oude Israël was een dag van oordeel. (1) _____ Ja. _____ Nee. 5. Hoeveel van de 2.300 jaar was toegewezen aan de Joden? (1) _____ 490 jaar. _____ 700 jaar. _____ 1810 jaar. _____ 100 jaar. 6. In Bijbelse profetie staat een profetische dag gelijk aan een letterlijke jaar. (1) _____ Ja. _____ Nee. 7. De 2.300 jaar profetie voorspelde (500 jaar voordat het gebeurde) dat de Messias in 27 N.C. zou verschijnen. Hij verscheen precies op tijd. Dit bewijst dat… (3) _____ De Bijbel geïnspireerd is _____ De engel Gabriël juist gegokt had. _____ Alle andere datums in de profetie accuraat zijn. _____ Jezus de Messias is. 8. Wat deden de discipelen toen de 490 aan-de-Joden-toegewezen-jaren eindigde in 34 N.C.? (1) _____ Zij begonnen te prediken aan mensen van andere naties. _____ Zij namen een lange vakantie _____ Zij zeiden dat er nooit meer een Jood gered zou worden na 34 N.C. 9. Wat gebeurde er in 1844 volgens de 2.300 jaren profetie van Daniël hoofdstuk 8 en 9? (1) _____ Het oordeel was begonnen in de hemel. _____ De proeftijd voor het Joodse volk was geëindigd. _____ Jezus steeg op naar de hemel. _____ God heeft de proeftijd beëindigd voor alle volken. 10. De hemelse grote verzoendag zal het hele universum in perfecte harmonie met God brengen. Welke van de volgende uitspraken vertellen de waarheid over sommige facetten van de verzoening? (10) _____ Jezus heeft Zijn leven geofferd om onze doodstraf te betalen. _____ Jezus bevrijd ons van de schuld van de zonde. _____ Jezus verandert ons en maakt van ons compleet nieuwe personen. _____ Jezus herstelt ons tot het evenbeeld van God. _____ God respecteert, In de hemelse rechtszaal, de keuze van elk persoon om –of Jezus –of satan te dienen. _____ Elke persoon op aarde zal de volledige informatie krijgen m.b.t. satan’s plan om te vernietigen -en Gods glorierijke plan om mensen te redden. _____ Zonde, satan en zondaars zullen geïsoleerd en vernietigd worden. _____ God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen voor Zijn volk en daar samen net hen wonen. _____ De zonde zal nooit meer bestaan. _____ De verzoening is mogelijk gemaakt door Jezus Zijn offer op Golgotha. _____ Satan en zijn engelen zullen zich bekeren en zij zullen gered worden. 11. Er is geen enkel Bijbels bewijs om de laatste week of zeven jaar van de 490 aan-de-joden-toegewezen-jaren af te halen en om deze toe te passen aan het werk van de antichrist richting het einde van ’s werelds geschiedenis. (1) _____ Waar. _____ Niet waar. 12. In 34 N.C. (3) _____ Liep de proeftijd af voor de Joden als God’s verkozen volk. _____ Begonnen de discipelen tegen andere volken en naties te prediken. _____ Werd Stefanus, een rechtvaardige diaken, gestenigd. _____ Begon het oordeel in de hemel.

13. De tijdsperiode van de 2.300 dagen begon in… (1) _____ 34 N.C. _____ 1944. _____ 1491 V.C. _____ 457 V.C. 14. De profetieën van Daniël en Openbaring hebben voornamelijk betrekking op ons en op onze tijd. (1) _____ Ja. _____ Nee. 15. Ik heb Christus 'verzoenende offer voor mijn leven aanvaard en Hem uitgenodigd om mij van de zonde te reinigen. (1) _____ Ja. _____ Nee.

259 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page