top of page

Honger voor God’s woord!

Bijgewerkt op: 8 apr. 2023

Je wordt uitgenodigd om een opmerkelijk Boek te openen. Dit verbazingwekkende Boek, de Bijbel, is geschreven door inspiratie van God zelf door de Heilige Geest (zie 2 Tim. 3:16 en 2 Petr. 1:21). Ondanks de pogingen van de vijand om het Woord van God door de eeuwen heen uit te roeien, heeft de Bijbel het overleefd en blijft hij de levens veranderen van allen die zijn krachtige bladzijden openslaan.

De Bijbel geeft ons niet alleen de duidelijke weg naar verlossing en eeuwig leven, maar stelt ons ook persoonlijk voor aan de Auteur van verlossing en de Gever van eeuwig leven. "En dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3).


Inspiratie vertelt ons: "De Bijbel is de stem van God die tot ons spreekt, net zo zeker als dat we die met onze oren zouden kunnen horen. Als we ons dit realiseerden, met welk respect zouden we Gods Woord openen en met welke ernst zouden we de raadgevingen onderzoeken! Het lezen en overwegen van de Schriften zou worden beschouwd als een ontmoeting met de Oneindige" (Testimonies to the Church, vol. 6, blz. 393).


Veel christenen bewonderen Gods Woord, maar slagen er niet in het dagelijks te openen en te bestuderen. Vergeten Bijbels kwijnen weg op talloze boekenplanken, terwijl de wereld hongert naar het goede nieuws dat alleen in het Levende Woord te vinden is. Voor allen die naar nieuw leven verlangen, biedt Jezus deze onwankelbare hoop: "Wie tot Mij komt, zal nooit honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit dorst hebben" (Johannes 6:35). God wacht erop om al onze behoeften te vervullen met Zijn overvloedige zegeningen; open vandaag samen met ons Zijn Woord!
Ontdek de schatten

Mattheüs 13:44 vertelt over een man die een schat vond, verborgen in een akker. Vanwege zijn grote verlangen naar deze schat verkocht hij alles wat hij had, zodat hij de akker kon kopen. Ons wordt verteld: "De akker met de schat staat voor het Woord van God. Zoals de schat in deze akker werd gevonden, zo wordt door ernstig zoeken een schat gevonden in de Schriften" (Review and Herald, 3 juli 1900, art. A, par. 4).

God verlangt ernaar dat wij de kostbare schatten ontdekken die in Zijn Heilig Woord verborgen liggen. In Zijn grote liefde geeft Hij een antwoord op elke onmogelijke vraag en hoop voor de donkerste wanhoop. Neem een moment om enkele van Zijn beloften in herinnering te brengen:


"Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt." (Jesaja 41:10).

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." (1 Korinthe 10:13).

"De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen." (Psalm 34:8).


"maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." (Jesaja 40:31).


“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

“Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” (Filippenzen 4:19)


“Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.” (Psalm 103:12)

Opwekking door Zijn Woord

Opwekking en Bijbelstudie gaan altijd hand in hand. Dit was met Pinksteren, met de Reformatie en tijdens de Tweede Adventsbeweging. Het zal ook zo zijn wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort in de laatste regen.

"De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig." (Psalm 19:7-9).

"Een opleving in Bijbelstudie is nodig. Er moet aandacht worden gevraagd, niet voor de beweringen van mensen, maar voor het Woord van God. Als dit gebeurt, zal er een machtig werk worden verricht" (Evangelism, blz. 456).
Gods woord bestuderen

Ontdek inspiratie en praktische hulpmiddelen om de Bijbel tot leven te brengen. Neem de tijd om elke verwijzing op te zoeken wat hier staat beschreven. Bid met de woorden van de psalmist: "Doe mij herleven, o Heer, naar uw woord" (Psalm 119:107).


"De Heer heeft dit Heilige Boek door zijn eigen wonderbaarlijke kracht in zijn huidige vorm bewaard - een kaart of gids voor de menselijke familie om hen de weg naar de hemel te wijzen" (Selected Messages 1, blz. 15).

"Er is niets dat meer geschikt is om het intellect te versterken dan de studie van de Schrift. Geen ander boek is zo krachtig om de gedachten te verheffen, om kracht te geven aan de vermogens, als de brede, veredelende waarheden van de Bijbel. Als Gods Woord zou worden bestudeerd zoals het hoort, zouden de mensen een breedte van geest, een adel van karakter en een stabiliteit van doel hebben die in deze tijd zelden worden gezien" (Steps to Christ, blz. 90).


"Geen ander boek, geen andere studie, kan dit evenaren; de principes die het bijbrengt, zijn net als de kracht en de aard van zijn Auteur almachtig. Het is in staat het hoogste onderwijs te geven dat de sterfelijke geest kan bereiken" (Our High Calling, blz. 35).


"Wij moeten dag na dag de Bijbel ijverig bestuderen, elke gedachte afwegen en Schrift met Schrift vergelijken. Met goddelijke hulp moeten wij onze meningen voor onszelf vormen, zoals wij ons voor God moeten verantwoorden" (The Great Controversy, blz. 598).


Aan de slag: Praktische studietips

  • Kies een tijd. Schrijf het in je agenda en beschouw het als een onbreekbare afspraak met God. Vraag om goddelijke leiding als je je dagelijkse studiegewoonte aanlegt.

  • Kies een plaats. Zoek een studieplek die zo mogelijk privé is en vrij van afleiding. Gebruik waar mogelijk een consistente locatie.

  • Maak een plan. Beslis wat je gaat studeren en welke aanpak je gaat gebruiken. Een specifiek plan zal je gemotiveerd en gefocust houden. Volg tegelijkertijd de leiding van de Heilige Geest als je je geroepen voelt om van richting te veranderen.

  • Kies een Bijbel. Misschien heb je al een favoriete Bijbel, of wil je een nieuw exemplaar kopen als je van plan bent om uitgebreid in de tekst te schrijven. Sommige Bijbels hebben nuttige kanttekeningen en verwijzingen naar teksten. Studiebijbels bevatten extra materiaal, hoewel je studie zich moet concentreren op het Bijbelgedeelte zelf.

  • Kies je studiehulpmiddelen. Een notitieboekje is essentieel voor het bijhouden van een dagboek, het vastleggen van inzichten en het organiseren van uw ontdekkingen. Terwijl je schriftelijk reageert op Gods Woord, zal de Heilige Geest je gedachten verduidelijken en je leiden naar een dieper begrip van de passage. Andere nuttige hulpmiddelen zijn concordanties, bijbelwoordenboeken, commentaren en studiegidsen. Veel hulpmiddelen zijn online beschikbaar; gebruik ze verstandig, zodat je tijd besteedt aan studeren en bidden in plaats van aan surfen op het internet.

  • Begin vandaag. De Koning van het Universum verlangt ernaar tijd met u door te brengen!


BINNENKORT MEER HOE JE HET BESTE KAN VOORBEREIDEN VOOR EEN GOEDE STUDIE VAN DE BIJBEL EN LEER MEER OVER HET BELANG VAN BIJBELSTUDIE.

89 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page