top of page

Coronavirus - eindtijd epidemie?

Het coronavirus is op weg om een wereldwijde pandemie te worden, zeggen wereldgezondheidsdeskundigen. Is dit onderdeel van een voorspelde eindtijd-epidemie?


“…en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.” Mattheüs 24:7

We horen nu van aardbevingen op verschillende plaatsen, van branden, van stormen, van rampen door de zee en op het land, van dodelijke epidemieën, van hongersnoden. Welke waarde hebben deze tekenen op u? Dit is slechts het begin van wat er zal komen. De beschrijving van de dag des Heren wordt door Johannes gegeven de schrijver van Openbaringen "De grote dag van Zijn toorn is gekomen; en wie zal kunnen standhouden?" De apostel zelf was onder de indruk en overweldigd.


Een uitspraak uit de Geest van Profetie, waar over de macht gesproken wordt die Satan in de laatste periode van de wereldgeschiedenis zal uitoefenen, zegt de schrijver:


"Satan werkt evenzeer door de elementen, om zijn oogst van onvoorbereide zielen in te zamelen. Hij heeft de geheimen van de laboratoria van de natuur onderzocht, en doet zijn uiterste best om de elementen te beheersen, voor zover God hem dit toelaat. Met welk een snelheid werden de kudden groot- en kleinvee, dienstknechten, huizen en kinderen weggevaagd, toen het hem vergund werd, toen hij Job bezocht; het ene ongeluk volgde als in een oogwenk op het andere. God is het, die Zijn schepselen behoedt, en hen beschut tegen de macht van de vernieler. Maar de Christenwereld heeft verachting betoond voor de wet van Jehova; en de Heer zal precies doen, wat Hij gezegd heeft, dat geschieden zou: — Hij zal Zijn zegeningen van de aarde terugtrekken, en Zijn beschermende zorg wegnemen van hen, die tegen Zijn wet zijn opgestaan, en anderen leren en dwingen, hetzelfde te doen. Satan heeft allen onder zich, die niet bijzonder door God worden bewaakt. Hij zal sommigen begunstigen en voorspoedig maken, om zijn eigen plannen te bevorderen, en over anderen zal hij moeite brengen, en de mensen doen geloven, dat het God is, die hen bezoekt." GT 689.3


"Terwijl hij zich aan de mensen voordoet als de grote heelmeester, die al hun krankheden kan genezen, zal hij ziekte en onheil over hen uitstorten, totdat dichtbevolkte steden tot ondergang en verwoesting worden gebracht. Reeds nu is hij aan het werk. Satan oefent zijn macht uit in ongelukken en rampen op zee en op het land, in grote branden, hevige wervelwinden en vreselijke hagelstormen, in orkanen, overstromingen, cyclonen, vloedgolven en aardbevingen op allerlei plaatsen, en in duizenderlei vormen. Hij verteert de rijpende oogst, hongersnood en ellende volgen. Hij besmet de lucht met dodelijk gift, en duizenden sterven aan de pest. Deze bezoekingen zullen voortdurend meer voorkomen en noodlottiger worden. Verwoesting zal komen over mens en beest. Het land treurt, het verwelkt,” “de hoogsten. . . . kwijnen. Want het land is bevlekt wegens zijn inwoners; want ze overtreden de wetten, ze veranderen de inzettingen, ze vernietigen het eeuwig verbond.” GT 690.1


We zien hier de verschrikkelijke dingen die we zullen inzien in de toekomst. Wat ook de onderliggende oorzaak van dit grote leed mag zijn. Het is een grote oproep aan Gods volk om tot Hem te naderen, zodat zij verborgen kunnen worden in de schaduw van de Almachtige. Het is een oproep tot gebed, tot toewijding, tot het wegdoen van zonde, van alle strijd, van kwaad spreken en tot nederigheid van het hart, dat Christus, door de Heilige Geest, in waarheid kan wonen in het midden van zijn volk.


"Nader tot God, en Hij zal tot u naderen" Jakobus 4:8


Voor meer informatie kijk hier de video van Timo Hoffmann over o.a. de corona virus.


732 weergaven0 opmerkingen
bottom of page