top of page

Christus & Corona


Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn - Deuteronomium 6:5-8

We moeten God liefhebben met heel ons hart. Zijn woorden moeten in onze harten zijn. Als je iets op je hart hebt, dan kan je aan niets anders denken. Dan denk je steeds aan die bepaalde persoon. Het zegel Gods is dat we Zijn boodschap op onze harten dragen.


Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. - Openbaring 7:1-3

God wacht nog op de grote catastrofe. Als wat we nu meemaken erg is, dan hebben we het boek De Grote Strijd al een tijdje niet gelezen. In dit boek wordt er gesproken over de dingen die zullen gebeuren in de eindtijd. Maar Jezus wil terugkomen, en misschien wordt dit ons zo langzaam aan meer bewust. Hij wil niet dat we half klaar zijn. Als wij Hem niet in onze harten hebben, dan zal de hemel ook geen vreugde zijn voor ons.


Hoe zullen we God vertrouwen voor de dingen die gebeuren en die zullen gebeuren en die veel dramatischer en erger zijn dan de corona-crisis?


Bij de verzegeling gaat het er niet om, om alle theologische ideeën te kennen. Het gaat daarom om een vriend te zijn aan de Troon van God. Of we Jezus echt lief hebben en niet alleen een bekentenis enkel met onze woorden.


Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen. - Jeremia 32:38-39

Laten we op Jezus zien. Hij wil het beste voor ons, Hij wil ons zegenen en de Heilige Geest geven en dat we zijn geboden houden en doen. Hij wil ons hart besnijden. Wij moeten dan naar Hem toe komen. Hij is onze Vriend en Hij helpt ons. Hij beantwoordt altijd de gebeden van iemand die vraagt “Heer help mij”.


Gevaar voor coronavirus of gevaar voor zonde?

We horen nu overal dat we beter binnen kunnen blijven vanwege de corona. De mensen die ziek zijn of de corona al hebben, moeten in quarantaine. Het grootste probleem is nu niet de scheiding van elkaar. Het grootste probleem is de scheiding in onze harten van Jezus. Hoe veel tijd heeft u voor Jezus?


Niets, geen evangelisatie actie, geen prediking, geen bijbelstudie, niets kan ons bij verre niet zoveel geven als de persoonlijke tijd met Hem.


U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. - Jeremia 29:13

Als je met geheel je hart Hem zoekt, zul je Hem vinden


Wandelen met God

Enoch wandelde met God. Wandelen wij met God? Eigenlijk is het heel eenvoudig: in alles wat we doen dat we ons bewust worden dat God naast ons is. Als we God s’ morgens uitnodigen en we met Hem hebben gesproken, dan wordt het natuurlijker dat de gedachten tijdens de dag automatischer over Hem gaan. Wie een verlangen heeft naar vrede, waarheid en gerechtigheid wordt bij Jezus meer dan vervuld.


Kent u het boek “De Weg naar Christus"?. Misschien wordt het tijd om deze opnieuw te lezen. En om die relatie met Hem weer op te bouwen.

Te bestellen bij de Ellen White Stichting of mail naar info@lightchanneltv.org voor een pdf.Het grootste probleem vandaag is niet de corona, maar of de mensen werkelijk met God wandelen. En hierdoor wordt de kracht van het evangelie nog krachtiger. Neem de tijd elke dag iets te lezen, en niet alleen lezen maar ook erover na te denken. Lees een zin, denk er over na. Bid erover en leer Jezus kennen.


Het belangrijkste probleem is niet corona, het belangrijkste probleem is de zonde.

Coronavirus een gelijkenis

Maar misschien kan corona ons iets leren, misschien is het een gelijkenis, een wereldwijde gelijkenis. Wanneer we in de Bijbel en de Geest der Profetie kijken, dat we in deze crisis het handschrift van God mogen zien dat ons iets wil zeggen.


Hoe kwam corona in de wereld? Dat één mens iets at wat God verboden had. Op een markt, een vleermuis. Zoals de zonde, die door één mens in de wereld kwam.


Maar het onderscheid tussen corona waarbij de wetenschap zegt dat waarschijnlijk 60-70% van de mensen corona virus krijgen, de aanwezigheid van de zonde is hoger. Elk mens, zegt de Bijbel, is geïnfecteerd met de virus van de zonde.


Waar corona een klein sterftecijfer heeft (waarbij het nog niet helemaal bekend is), maar de sterftecijfer van zonde, wanneer het niet behandeld wordt, is 100% in verhouding tot het eeuwig leven.


Wat zal er gebeuren wanneer mensen erkennen hoe dodelijk de zonde is. We zien voor onze ogen wat er gebeurt, wanneer mensen angst hebben voor een virus. Zij doen niet meer de dingen die ze eerder nog wel gedaan zouden hebben, die ze leuk vinden om te doen. Zij geven de dingen op waar ze geld voor hebben betaald. Omdat ze angst hebben voor het corona virus. Welke dingen doen wij niet meer omdat we angst hebben voor de zonde?


Risicogebieden van corona weten we, maar wat zijn de risicogebieden van zonde?

Kennen wij de risicogebieden van de zonde? Nu zijn Iran, Italië, Frankrijk, Wuhan risicogebieden en daar kan je beter niet heen gaan, omdat de gevaren van de contaminaties en infecties van het corona virus te groot zijn. Zijn er ook risicogebieden waar het gevaarlijk is met zonde geïnfecteerd te worden zeer groot is?


Waar Ellen White als een geestelijke “viroloog” zegt: hou je niet met deze dingen bezig. Ze waarschuwt voor het theater, voor competitieve sporten en nog meer. Dan kunnen we denken, dat is toch niet zo erg? Maar kan het zijn dat wij die geestelijke waarschuwing van de geestelijke virus onderschat hebben?


Kunnen we niet wat leren van deze mensen die angst hebben voor dit coronavirus, met dit lage sterfte cijfer, die 60-70% mensen bereikt, maar die bereid zijn om alles stop te zetten om zichzelf en andere te beschermen?


In hoeverre zijn wij bereid om onszelf voor de zonde te beschermen?

Er zijn dingen die we zelf kunnen doen, die we kunnen doen in verbinding met de Heilige Geest. Beslissingen die we kunnen nemen, dingen waar we niet meer naar kijken, en ons daar niet meer mee bezig te houden. Om daar niet meer naar te luisteren of bepaalde dingen niet meer te eten. Omdat we daarmee ons geestelijke immuunsysteem zwak maken.


Grondig handen wassen - wassen wij onze kleren?

Corona virus - we moeten onze handen wassen, grondig en vaker per dag. De Bijbel zegt ons dat wij onze kleren moeten wassen, wat symbolisch staat voor ons karakter.


Hoe grondig wassen wij ons karakter dagelijks in het bloed des Lams?


En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. - Openbaring 7:14

Bij het coronavirus is het zelfs zo dat wanneer je het gehad hebt, je er immuun voor bent en je het niet meer kan krijgen. Maar bij de zonde is het anders. Tegen de zonde bestaat er geen menselijke immuniteit. Maar anders bij het coronavirus waar geen vaccinatiemiddel tegen bestaat of geen medicijnen of middel, is er voor de zonde een 100% werkzaam middel: Jezus Christus de gerechtigheid. Jezus die voor u en voor mij gestorven is.


Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. - 1 Johannes 1:9

U hebt waarschijnlijk gemerkt hoe mensen zich voorbereiden op de mogelijke quarantaine, waarbij sommige levensmiddelen worden gehamsterd en je er moeilijk aan kan komen. Mensen hamsteren de levensmiddelen. Zijn wij geestelijk aan het hamsteren?


Als we kijken naar het verhaal in Mattheüs 25:1-13, de wijze en dwaze meisjes.


Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. - Mattheüs 25:1-13

De dwaze meisjes wilden olie. Hebben wij genoeg olie? Hamsteren wij de olie?


We weten niet wanneer Jezus komt, ook niet wat er verder precies zal gebeuren. Maar we geloven dat Hij komt en het zal snel zijn. En we geloven dat we ons moeten voorbereiden.


Vandaag is de dag om olie te kopen. Vandaag is de dag om te zeggen Heer vervul mij met uw Heilige Geest. Vandaag is de dag interesse te hebben in de adventsboodschap. Vandaag kunnen we bedenken - waarom geloof ik dat Jezus weer komt? Waarom geloof ik dat de doden dood zijn? Waarom geloof ik? Vandaag is de dag om Daniel 2, 7, 8 en 9 zo goed te kennen en te bestuderen dat we geen tijd hebben voor YouTube videos, maar dat we de boodschap kennen. De liefde voor Jezus en voor Zijn woord.


Die olie is de gerechtigheid van Christus, zegt Ellen White, karakter is niet overdraagbaar.


Lieve zusters en broeders, we zullen in de verzegeling niet zo even door een toverspreuk van God met een knip in de hand, plotseling heilig worden. Dat is een proces. Een proces van een liefdes relatie met God. Dat we hem steeds beter leren kennen.


Laten we olie kopen en Jezus beter te leren kennen. Laat ons beginnen om Hem te zoeken.


Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. - Johannes 14:1-3

Door Christopher Kramp, zie hier.

Meer van zijn lezingen in het Duits op Joel Media

246 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page