top of page

Bijbelverzen over liefde

Wat zegt de Bijbel over liefde? Wat is liefde volgens de Bijbel en waar in de Bijbel wordt over liefde gesproken? Hier zijn enkele Bijbelse beloften waar je je aan kunt vastknopen!


U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. - Leviticus 19:17-18

Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. - Deuteronomium 6:5

Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen. - Deuteronomium 11:1


De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. - Deuteronomium 30:6

Wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw hoede dat u de HEERE, uw God, liefhebt. -

Jozua 23:11


Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben. - Psalm 5:12

Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. - Psalm 33:5


Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. - Psalm 91:14

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. - Psalm 97:10

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. - Psalm 103:13

Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. - Psalm 112:1

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. - Psalm 116:1-2


Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. - Psalm 119:97

Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben de dood lief. - Spreuken 8:36

Beter is een schotel groente waar liefde is, dan een gemeste os met haat erbij. -

Spreuken 15:17


Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden. - Spreuken 17:9

Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. - Prediker 9:5-6


Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. - Hooglied 8:7

Zi