top of page

10. ZIJN DE DODEN WERKELIJK DOOD?


De dood is misschien wel één van de meest verkeerd begrepen onderwerpen van vandaag. Het is een onderwerp die vaak word omhuld in mysterie. Het roept vaak emoties op van angst, onzekerheid en zelfs hopeloosheid. Anderen geloven dat hun overleden geliefden helemaal niet dood zijn, maar wel nog samen met hun leven. Alleen in een andere dimensie die wij met ons blote oog niet kunnen zien. Mensen zijn verward over de relatie tussen het lichaam, de geest en de ziel. Maar maakt het werkelijk uit wat men geloofd? Ja… absoluut! Want wat je gelooft over de staat van de doden heeft direct invloed met wat er zal gaan gebeuren in de eindtijd. Je kunt het je niet veroorloven om over dit onderwerp te gokken. Daarom is er deze studie. Die je exact laat weten wat God zegt over dit onderwerp. Je ogen zullen worden geopend door deze Bijbelse waarheid!


Adam is in het begin door God geschapen.

1. Hoe zijn wij eigenlijk ontstaan?

“Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levende ziel” (Genesis 2:7).


Antwoord: God heeft ons in het begin gemaakt van stof.


2. Wat gebeurt er wanneer een persoon sterft?

“Het stof waarvan je gemaakt was, gaat terug naar de aarde. En je geest gaat terug naar God die jou je geest gegeven had” (Prediker 12:7).


Antwoord: Het lichaam veranderd weer in stof, en je geest gaat terug naar God, die het gegeven heeft. De geest van elke persoon die sterft —zowel de goede en de slechte— gaat na de dood terug naar God.3. Wat is de “geest” die na de dood terug keert naar God?

“Geloof zonder daden is dood. Net zoals een lichaam zonder geest dood is” (Jakobus 2:26).

“Zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en de geest van God in mijn neusgaten, zullen mijn lippen waarlijk geen onrecht spreken, en zal mijn tong geen bedrog uiten” (Job 27:3).


Antwoord: De geest die na de dood terug keert naar God is de adem des levens. Nergens in de hele Bijbel heeft de “geest” leven, wijsheid, of gevoel nadat een persoon gestorven is. Het is de “adem des levens” en niets meer dan dat.


Dit zijn vier mensen, en vier zielen.
Dit zijn vier mensen, en vier zielen.

4. Wat is een “ziel”?

“Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levende ziel” (Genesis 2:7).

Antwoord: Een ziel is een levend wezen. Een ziel is altijd een combinatie van twee dingen: lichaam plus adem. Een ziel kan niet bestaan tenzij lichaam en adem samen zijn gecombineerd. Gods Woord leert ons dat wij zelf zielen zijn.


lichaam (aarde) - adem (geest) = dood (geen ziel)

5. Gaan zielen dood?

“De ziel die zondigt, zal sterven” (Ezechiël 18:20).

“Elke levende ziel in de zee ging dood” (Openbaring 16:3).

Antwoord: Volgens Gods woord gaan zielen weldegelijk dood! Wij zijn zielen, en zielen gaan dood. De mens is sterfelijk (Job 4:17). Alleen God is onsterfelijk (1 Timotheüs 6:15-16). Het concept van een onsterfelijke, eeuwig levende ziel gaat tegen de Bijbel in, die leert dat zielen onderworpen zijn aan de dood.


De Bijbel suggereert dat koning David in Gods koninkrijk zal zijn, maar dat hij nu in zijn graf ligt, waar hij op de opstanding wacht.

6. Gaan goede mensen naar de hemel wanneer zij sterven?

“Het zal niet lang meer duren voordat de doden in de graven Zijn stem zullen. Dan zullen zij uit de dood op staan.” (Johannes 5:28, 29).


“Broeders, ik kan over onze voorvader David rustig zeggen dat hij dood en begraven is. Want zijn graf is hier, tot op de dag van vandaag. … Want David is zelf niet naar de hemel opgestegen.” (Handelingen 2:29, 34).

Antwoord: Nee, mensen gaan niet óf naar de hemel, óf naar de hel direct nadat zij dood gaan. Zij blijven in hun graf totdat de wederkomst van Jezus daar is en zij uit de dood zullen herrijzen.


7. Hoeveel weet men of begrijpt men na de dood?

“De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets. Ze hebben niets meer te verwachten. Ze zijn vergeten. Hun liefde, hun haat, hun verlangens- alles is verdwenen. De doden doen niet meer mee met de dingen die onder de zon gebeuren. … Doe wat je moet doen en doe dat zo goed mogelijk. Want als je dood bent, is er geen werk, geen gedachte, geen kennis, geen wijsheid” (Prediker 9:5, 6, 10).

”Niet de doden zullen de Heer prijzen. Niemand die in de stilte van het graf ligt, zal de Heer nog prijzen” (Psalmen 115:17).

Antwoord: God zegt dat de doden absoluut niets weten!


8. Maar kunnen de doden niet communiceren met de levenden, En zijn zij zich niet bewust van wat de levenden aan het doen zijn?

“Zo gaat een mens liggen als hij sterft en staat niet meer op. Zolang de hemel blijft bestaan wordt hij niet meer wakker. Hij slaapt de slaap van de dood. … misschien gaat het heel erg goed met zijn zonen, maar hij ziet het niet. En als het slecht afloopt met zijn zonen, merkt hij daar ook niets van” (Job 14:12, 21).


De doden doen niet meer mee met de dingen die onder de zon gebeuren” (Prediker 9:6).

Antwoord: Nee, de doden kunnen niet communiceren met de levenden, noch weten zij wat de levenden aan het doen zijn. Zij zijn dood. Hun gedachten en hun plannen zijn geëindigd (Psalmen 146:4).


9. Jezus noemde de onbewust-zijnde staat van de doden “slaap” in Johannes 11:11-14. Hoe lang zullen zij slapen?

“Zo gaat een mens liggen als hij sterft en staat niet meer op. Zolang de hemel blijft bestaan wordt hij niet meer wakker” (Job 14:12).

“Maar de dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel met gedreun verdwijnen” (2 Petrus 3:10).

Antwoord: De doden slapen totdat de grote dag van de Heer komt bij het einde van de wereld. In de dood is de mens zich helemaal nergens van bewust en zonder enige vorm van activiteit of kennis.


10. Wat gebeurt er tijdens de wederkomst van Jezus met de rechtvaardigen die zijn overleden?

“Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden” (Openbaring 22:12).

“Want de Heere Zelf zal met een geroep neerdalen uit de hemel, … en de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan … Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn” (1 Thessalonicenzen 4:16, 17).

“Wij zullen allemaal veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, … Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. … Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterflijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Korinthiërs 15:51-53).

Antwoord: Zij zullen beloond worden. Zij zullen uit de dood worden opgewekt, Onsterfelijke lichamen krijgen, en zij zullen de Heer in de lucht ontmoeten. Het zou zinloos zijn om mensen uit de dood te herrijzen als zij direct na de dood al naar de hemel zouden gaan.


11. Wat was de eerste leugen van de duivel?

“En de slang zij tegen de vrouw, Je zult helemaal niet sterven” (Genesis 3:4).

“Hij is de oude slang en wordt ook wel de duivel of satan genoemd” (Openbaring 12:9).

Antwoord: Satan zei tegen Eva dat de zonde niet zou leiden tot de dood. “Je zult helemaal niet dood gaan,” zei hij.

12. Waarom heeft de duivel tegen Eva gelogen over de dood? Zou het kunnen dat dit onderwerp veel belangrijker is dan dat velen denken dat het is?

Antwoord: Het is één van de hoekstenen van het koninkrijk van de duivel. Hij heeft door de eeuwen heen krachtige wonderen verricht door mensen die beweren hun krachten van de geesten van de doden te hebben gekregen. (Voorbeelden: De magiërs van Egypte Exodus 7:11, De vrouw van Endor 1 Samuël 28:3-25, Tovenaars Daniël 2:2, Een zekere dame- Handelingen 16:16-18.)


Een belangrijke waarschuwing In de eindtijd zal satan opnieuw tovenarij gebruiken om de wereld te misleiden op dezelfde manier zoals hij in de tijd van Daniël heeft gedaan (Openbaring 18:23). Tovenarij is een bovennatuurlijke handeling en zij die dit beoefenen beweren hun krachten en wijsheden van de geesten van de doden te krijgen.

Zich voordoen als Jezus zijn Discipelen Zich voordoen als overleden familieleden, heilige geestelijken die nu dood zijn, profeten uit de Bijbel, of zelfs de apostelen of discipelen van Jezus (2 Korinthiërs 11:13), satan en zijn engelen zullen miljarden misleiden. Zij die geloven dat de doden leven, in welke vorm dan ook, zullen zeer zeker misleidt worden.


Niet alle wonderwerken komen van God, want de duivel kan ook wonderen verrichten.

13. Verrichten duivels of demonen echt wonderen?

“Zij zijn de geesten van duivels, die wonderen verrichten” (Openbaring 16:14).

“Want er zullen mensen komen die valselijk beweren dat ze de Messias zijn of dat ze zijn profeten zijn. Zij zullen grote tekenen en wonderen verrichten. In zoverre dat zij, als het mogelijk is, zelfs de gelovigen weten te misleiden.” (Mattheüs 24:24).

Antwoord: Ja, weldegelijk! Duivels verrichten ongelooflijk overtuigende wonderen (Openbaring 13:13, 14). Satan zal verschijnen als een engel van het licht (2 Korinthiërs 11:14) en, nog schokkender, als Jezus zelf (Mattheüs 24:23, 24). Het algemene gevoel zal zijn dat Jezus en zijn engelen de leiding nemen in een fantastisch wereldwijde vernieuwing. De gehele nadruk zal zo spiritueel en zo bovennatuurlijk lijken dat alleen Gods trouwe volgers niet hierdoor misleidt zullen worden.


14. Waarom zullen Gods mensen niet misleidt worden?

“Want zij luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd” (Handelingen 17:11).

“Als zij niet volgens het Woord spreken dan komt dit omdat er geen licht in hen is” (Jesaja 8:20).

Antwoord: God’s mensen zullen dankzij het serieus bestuderen van Zijn boek de Bijbel weten dat de doden dood zijn, niet levend. Geesten van de doden bestaan niet. Vandaar dat God’s mensen zich afkeren van alle wonder-werkers en meesters die beweren speciaal “licht” te hebben of die wonderen verrichten door te communiceren met de doden. En God’s mensen zullen zich op dezelfde manier afkeren van een net zo gevaarlijke en valse leer die beweert dat de doden leven in welke vorm dan ook, waar dan ook.


15. Wat moest vroeger in Mozes’ tijd, volgens Gods opdracht, gebeuren met mensen die leerden dat de doden levend zijn?

“Als iemand de geest van een dode of een waarzeggende geest door zich heen laat spreken, moet hij worden gedood. Hij moet met stenen doodgegooid worden. Hij verdient de doodstraf” (Leviticus 20:27).

Antwoord: God stond erop dat tovenaren en anderen met “bekende geesten” (zij die beweerden te kunnen communiceren met de doden) met stenen doodgegooid moesten worden. Dit laat zien wat Gods standpunt is tegenover de valse leer dat de doden leven.


16. Zullen de rechtvaardige mensen die zijn herrezen uit de dood ooit nog sterven?

“Wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, … Zij kunnen ook niet meer sterven” (Lukas 20:35, 36).

“God zal alle tranen uit hun ogen wissen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want wat eerst was is voorbij” (Openbaring 21:4).

Antwoord: Nee! Dood, verdriet, gehuil, en pijn zullen nooit Gods nieuwe koninkrijk binnengaan.


17. Het geloof in reïncarnatie groeit in een rap tempo vandaag de dag. Is deze leer Bijbels?

“De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets. … De doden doen niet meer mee met de dingen die onder de zon gebeuren” (Prediker 9:5, 6).


Antwoord: Bijna de helft van alle bewoners op aarde geloven in reïncarnatie, een geloof die leert dat de ziel nooit sterft maar in plaats daarvan telkens weer opnieuw geboren wordt in een ander soort lichaam na elke geslaagde generatie. Deze leer is echter tegenstrijdig met de Schriften.

De Bijbel zegt Na de dood veranderd een mens weer in stof (Psalmen 104:29), weet niets (Prediker 9:5), bezit geen mentale krachten (Psalmen 146:4), heeft niets meer te maken met wat er op de aarde gebeurt (Prediker 9:6), leeft niet (2 Koningen 20:1), wacht in het graf (Job 17:13), leeft een kort leven (Job 14:1, 2).

Satan’s verzinsel We hebben in vraag 11 en 12 geleerd dat satan de leer dat de doden nog leven verzonnen heeft. Reïncarnatie, geesten toelaten, communiceren met geesten, geesten aanbidden, en de onsterfelijke ziel zijn allemaal verzinsels van satan, met als doel de mensen te overtuigen dat als je dood gaat je niet echt dood bent. Wanneer mensen geloven dat de doden leven, “geesten van duivels, die wonderen verrichten” (Openbaring 16:14) en zich voordoen als de geesten van de doden zullen zij open staan voor de misleiding en zullen zij op een dwaalspoor worden gebracht. Elke keer weer (Mattheüs 24:24).


18. Ben je dankbaar voor de Bijbel, die ons de waarheid verteld over het gevoelige onderwerp van de dood?

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Ging de dief die naast Jezus aan het kruis hing niet samen met Jezus naar het paradijs de dag dat hij dood ging?

Nee. In feite, op zondag morgen zei Jezus tegen Maria, “Ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel opgestegen” (Johannes 20:17). Dit laat zien dat Jezus niet naar de hemel is gegaan direct na zijn dood. En realiseer je ook dat interpunctie (het gebruik van leestekens) niet voorkomt in de originele tekst van de Bijbel. Deze zijn er later aan toegevoegd zodat het makkelijker leest. De komma in Lukas 23:43 had geplaatst moeten worden na het woord “vandaag” in plaats van ervoor. De tekst leest dan, “Ik verzeker je vandaag, jij zal met mij in het paradijs zijn.” Of, “Ik verzeker je vandaag—wanneer het lijkt alsof ik niemand kan redden, als ik zelf gekruisigd ben alsof ik een crimineel ben—Ik geef jou vandaag de garantie dat jij met mij zal zijn in het paradijs.” Jezus zijn koninkrijk is al opgericht wanneer Hij wederkomt. (Mattheüs 25:31), en alle rechtvaardigen van alle generaties zullen op dat moment binnen gaan (1 Thessalonicenzen 4:15-17) en niet al meteen na de dood.

2. Spreekt de Bijbel niet over de “eeuwige,” “onsterfelijke” ziel?

Nee, de eeuwige, onsterfelijke ziel wordt niet genoemd in de Bijbel. Het woord “onsterfelijk” wordt slechts één keer genoemd in de Bijbel, en daar refereert het woord naar God. (1 Timotheüs 1:17).

3. Na de dood veranderd het lichaam weer in stof en de geest (of adem) keert terug naar God. Maar waar gaat de ziel naartoe?

De ziel gaat nergens naartoe. Hij houdt slechts op te bestaan. Een ziel bestaat uit twee dingen: lichaam en geest (adem). Wanneer de geest (adem) weg is, houdt de ziel op te bestaan omdat de ziel alleen bestaat als er een combinatie van beide bestaat. Wanneer je een lamp uit maakt, waar gaat het licht dan naar toe? Het gaat nergens naartoe. Het houdt slechts op te bestaan. Om licht te maken moet er een combinatie zijn van twee dingen: een lampje en elektriciteit. Zonder deze combinatie, is er geen licht mogelijk. Hetzelfde geldt voor de ziel; tenzij lichaam en geest (adem) zijn gecombineerd, kan er geen ziel bestaan. Iets zoals een ziel die zich los heeft gemaakt van het lichaam bestaat niet.


4. Heeft het woord “ziel” ooit een andere betekenis dan “een levend wezen”?

Ja, het kan ook betekenen (a) het leven zelf, of (b) de geest (gedachten), of kennis/bewustzijn. Het maakt niet uit welke betekenis bedoeld wordt, de ziel is nog steeds een combinatie van twee dingen (lichaam en geest/adem), en het houdt op te bestaan na de dood.


5. Kun je uitleggen wat er in Johannes 11:26 bedoeld wordt, waar staat, “En iedereen die in mij gelooft zal nooit sterven”?

Dit refereert niet naar de eerste dood, die alle mensen mee maken (Hebreeën 9:27), maar naar de tweede dood, die alleen de slechten mee zullen maken en waarvan men niet terug kan keren uit de dood (Openbaring 2:11; 21:8).


6. Mattheüs 10:28 zegt, “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden.” Is dit geen bewijs dat de ziel onsterfelijk is?

Nee, het bewijst juist het tegendeel. De tweede helft van datzelfde vers bewijst dat de zielen sterven. Het zegt, “Wees liever bang voor hem die die in staat is om én ziel én lichaam om te laten komen in het hellevuur.” Het woord “ziel” betekent hier “leven” en refereert naar het eeuwige leven, dat een geschenk is (Romeinen 6:23) dat gegeven zal worden aan de rechtvaardigen op de laatste dag (Johannes 6:54). Niemand kan het eeuwige leven wegnemen die God gegeven heeft. (Zie ook Lukas 12:4, 5).


7. Wordt er in 1 Petrus 4:6 niet gezegd dat het evangelie aan de doden verkondigd was?

Nee. Het zegt dat het evangelie verkondigd “was” aan diegenen die dood “zijn”. Zij zijn nu dood, maar het evangelie “was” aan hen verkondigd toen zij nog levend waren.


 

QUIZ VRAGEN

1. De Bijbel spreekt over de dood als zijnde… _____ Een slaap. _____ Een kans op een andere vorm van leven.

_____ Een onverklaarbare mysterie.

2. De “geest” die terugkeert naar God na de dood is… _____ Iemand zijn eigen persoon. _____ De ziel. _____ De adem des levens.

3. Een persoon die sterft gaat naar… _____ De hemel of de hel. _____ Het graf. _____ Het vagevuur.

4. Een ziel is… _____ De spirituele natuur van een persoon. _____ Het onsterfelijke gedeelte van een persoon. _____ Een levend wezen.

5. Gaan zielen dood? _____ Ja. _____ Nee.

6. Wanneer worden de rechtvaardigen beloond? _____ In dit leven. _____ Direct na de dood. _____ Tijdens de wederkomst van Jezus.

7. Waarom probeert satan de mensen te misleiden door te zeggen dat de doden niet dood zijn maar leven? _____ Zodat zij zijn wonderen zullen geloven en misleidt worden en daardoor eeuwig verloren gaan. _____ Omdat hij medelijden met hen heeft. _____ Omdat hij gewoon gemeen en slecht is.

8. Mensen die met de doden “communiceren” zijn in werkelijkheid aan het communiceren met… _____ Onsterfelijke zielen. _____ Heilige engelen. _____ Gevallen engelen/demonen die zich voordoen als de overledenen.

9. In de tijd van Mozes beval God dat iedereen die de mensen leerden dat de doden leven… _____ Priesters moesten worden. _____ Geëerd moesten worden. _____ Gedood moesten worden.

10. Hoe kan iemand zeker zijn dat hij veilig is en dat hij het juiste doet? _____ Vraag God om een speciaal teken uit de hemel. _____ Doe wat de predikant of de dominee zegt dat je moet doen. _____ Bestuur de Bijbel, biddend, en volg Gods woord met oplettendheid.

11. Wanneer iemand sterft dan… _____ Blijven zijn geest, of ziel, leven _____ Is hij in staat om de levenden te observeren en met hen te communiceren. _____ Is hij in elk opzicht dood—het lichaam sterft, de ziel houdt op te bestaan, en er is geen enkel contact met de levenden mogelijk.

12. Zijn wonderen het bewijs dat iets van God afkomstig is? _____ Ja. Alleen God kan wonderen verrichten. _____ Nee. De duivel kan ook grootse wonderen verrichten.

786 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page