top of page

Zouden christenen Halloween kunnen vieren?

Halloween, alhoewel het meer uit Amerika komt, zie je het ook populairder worden in Europa. Er worden miljarden aan uit gegeven deze tijd, waarmee het een van de meest commerciële feestdagen is. Wat is het toch met Halloween dat 31 oktober zo populair maakt? Misschien is het het mysterie - of gewoon het snoep? Misschien de opwinding van een nieuw kostuum?


Hoe je het ook bekijkt, Halloween is een blijvertje. Maar wat zegt de Bijbel erover? Is Halloween verkeerd of slecht? Is het verkleden als geesten, kabouters en heksen echt "niets bijzonders"? Of is het een verheerlijking van Satan en geeft het hem de macht? Of is het een onschuldige manier om een avond van "fantasie en plezier" te hebben?


“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” - Filippenzen 4:8

Als wij ons hart en ons leven werkelijk aan Christus hebben toegewijd, zullen wij ons onderscheiden als mensen die Gods goedheid en liefde aan de wereld willen weerspiegelen. Omdat we worden zoals de dingen die we aanschouwen, raadt de apostel Paulus in Filippenzen 4:8 christenen aan om diep na te denken over - en voortdurend onze gedachten te vullen met - wat goed is. Een zorgvuldige, eerlijke kijk op Halloween onthult weinig of niets dat goed is. In plaats daarvan is het een dag die wijst in de richting van satanisme, angst en gulzigheid.


"Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial?" (2 Korinthe 6:14-15).


Waar komt Halloween vandaan?

Hoewel het woord Halloween "heilige of gewijde avond" betekent, laat de geschiedenis zien dat niets minder waar is. Halloween is duidelijk een overblijfsel uit heidense tijden, en het heeft nooit de ware christelijke deugden weerspiegeld.


De gewoonten in verband met Halloween worden meestal teruggevoerd op een feest dat gevierd werd door de Druïden - priesters van de Keltische stammen die Noord- en West-Europa bewoonden. Dit feest, dat dateert van enkele eeuwen voor Christus, begon elk jaar op 31 oktober en werd het feest van Samhain, de heer van de dood, genoemd.


Als onderdeel van hun verering van Samhain bouwden de Druïdische priesters reusachtige vreugdevuren waarop zowel dieren als mensen werden geofferd. Deze barbaarse praktijk werd honderden jaren lang openlijk voortgezet, tot Rome Brittannië veroverde en het verbod uitvaardigde.


Jaren gingen voorbij en Rome bleef nieuw gebied veroveren en in macht toenemen. De mensen van elk veroverd volk werden niet alleen gedwongen om Romeinse burgers te worden, maar ook om lid te worden van de Romeinse kerk. Zoals u zich kunt voorstellen, gaven deze nieuwe "bekeerlingen" weinig om het christendom en hielden zij hardnekkig vast aan hun gekoesterde heidense gebruiken.

Maar in de praktijk bleef het wat het altijd geweest was - een heidense viering van de "Dag van de Doden"

Aangezien de Roomse kerk er niet in slaagde de mensen van hun heidense feesten af te brengen, besloot zij sommige van die feesten te "heiligen". Het feest van de Druïden ter ere van de heer van de dood werd zo Allerheiligen, dat door alle kerken moest worden gevierd. Officieel werd het uitgeroepen tot een dag om alle heiligen te eren die gestorven waren, bekende of onbekende. Maar in de praktijk bleef het wat het altijd geweest was - een heidense viering van de "Dag van de Doden".

Doorheen zijn geschiedenis is Halloween beschouwd als de tijd waarop bovennatuurlijke krachten de bovenhand nemen. Anton LaVey, auteur van "De Satanische Bijbel" en hogepriester van de Kerk van Satan, zegt dat Satanisten Halloween beschouwen als de belangrijkste dag van het jaar. Hij zegt dat op deze nacht satanische, occulte en hekserij krachten op hun hoogste potentie niveau zijn, en dat elke heks of occultist die moeite heeft met een spreuk of vloek meestal succes kan boeken op 31 oktober, omdat Satan en zijn krachten op hun best zijn die nacht.


Men gelooft ook dat waarzeggerij zijn hoogste krachten bereikt op Halloween, omdat de mensen graag willen weten wat er in het komende jaar met hen kan gebeuren. Zelfs vandaag de dag worden voorspellingen van vooraanstaande helderzienden en astrologen over het algemeen rond de tijd van Halloween vrijgegeven.


Is dit vandaag nog steeds zo?

Het is duidelijk dat de riten en symbolen van deze feestdag onthullen dat het nog steeds een dag is waarop Satan wordt verheerlijkt. Kijk om u heen. Vaak ver van te voren kunt u waarschijnlijk al tekenen zien dat Halloween nadert. Overal zie je afbeeldingen van spoken, trollen, heksen, skeletten en pompoenen met duivelsgezichten op winkeletalages. Horrorfilms worden gepromoot op televisie en in de theaters, en de meeste boekwinkels geven prominent aandacht aan boeken die handelen over de dood en het occulte.

Als christenen moeten wij ons niet inlaten met de dingen van Satan. Christus zelf zei: "Niemand kan twee heren dienen, want of hij haat de ene en heeft de andere lief, of hij houdt vast aan de ene en veracht de andere" (Matteüs 6:24).


"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, maar een geest van kracht, liefde en een gezond verstand" (2 Timotheüs 1:7).


Vanaf het begin heeft het feest Halloween ingespeeld op de angsten van de mensen. De Keltische bevolking geloofde dat in de nacht van 31 oktober demonen, heksen en de geesten van allen die in het afgelopen jaar gestorven waren, vrij rondliepen. De meeste mensen waren bang om op deze nacht hun huis te verlaten. Degenen die absoluut naar buiten moesten, droegen griezelige maskers en angstaanjagende kostuums. Zij redeneerden dat als zij er maar afschuwelijk genoeg uitzagen, de geesten zouden denken dat zij een van hen waren en hun geen kwaad zouden doen!

Vrede beter dan angst?

Angst is ook een groot onderdeel van de moderne Halloweenvieringen. Griezelige versieringen, horrorfilms en spookhuizen maken een zeer reële indruk op kleine kinderen. Is het een wonder dat zoveel jongeren nachtmerries hebben of bang zijn om alleen in het donker te zijn? Satan vindt het heerlijk om de gedachten van mensen te vullen met angst, dood en vernietiging. Het is een tactiek die hij al eeuwenlang gebruikt om de mensheid onder zijn controle te houden.


God, aan de andere kant, verlangt ernaar om Zijn kinderen vrede te geven. Hij wil niet dat we verlamd raken door onze angsten. In feite zegt de Bijbel dat Christus stierf "opdat Hij door de dood hem zou vernietigen die de macht over de dood had, dat wil zeggen de duivel, en hen zou bevrijden die door de vrees voor de dood hun leven lang onderworpen waren aan slavernij" (Hebreeën 2:15).

"Of gij nu eet of drinkt, of wat gij ook doet, doe alles tot eer van God" (1 Korintiërs 10:31).

Enkele dagen voor hun festival begon, gingen de Druïden priesters van huis tot huis om voedsel of andere dingen op te eisen die ze zouden gebruiken in hun verering van Samhain, de heer van de dood. Als een dorpeling weigerde hen te geven wat ze wilden, zou de priester een demonische vloek over het huis uitspreken. Het was ook geen loos dreigement. Iemand van dat huis stierf meestal binnen het jaar. Het is uit deze afschuwelijke praktijk dat onze huidige "trick-or-treat" gewoonte is ontstaan.


Het is waar dat trick-or-treat niet meer in de eerste plaats om vervloekingen gaat, maar om gulzigheid. Kinderen gaan van huis tot huis, vullen boodschappentassen met snoep en keren dan naar huis terug om zich tegoed te doen aan hun grote schat. Vaak consumeren degenen die thuisblijven om het snoep uit te delen er zelf ook grote hoeveelheden van!

Is het niet onschuldig?

Zelfs dit element van Halloween, dat in vergelijking misschien onschuldig lijkt, doet niets om God te verheerlijken. De Bijbel zegt dat het lichaam de tempel is van de Heilige Geest. We moeten die tempel niet verontreinigen met voedsel dat onze waarneming vertroebelt en ons wegleidt van God.

"En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer." (Efezie 5:11)

Satan verheugt zich er ongetwijfeld over dat zo'n groot deel van deze "christelijke natie" een feestdag ter ere van hem ziet als iets onschuldigs. Zou het kunnen dat wij door onze achteloosheid bijdragen aan de buitengewone macht die Satan op 31 oktober lijkt te hebben?


Hoe leuk of opwindend het ook mag lijken, Halloween is geen feest voor een christen. Als wij er werkelijk naar streven om God te verheerlijken, hoe kunnen wij dan één dag van het jaar wijden aan het aanbidden van Satan? Dat kunnen wij niet.


De Bijbel zegt: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.t" (1 Petrus 2:9).

Vertaald van Amazing Facts - Engels naar Nederlands.


218 weergaven1 opmerking

1 comentario


Mooi artikel, ik kon verder geen artikel vinden over of christenen wel Kerstfeest, Paasfeest en Pinksteren moeten vieren Inplaats van ‘Zijn Heilige Feesten’ zoals deze in Numeri 28 door JHWH voor eeuwig zijn ingesteld ?

Hebben jullie daar ook meer info over, ik ben zeer benieuwd naar jullie visie?


Me gusta
bottom of page