top of page

Trek het bruiloftskleed aan


“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, . . . Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Mt. 22:2, 11-14


“Roeping en rechtvaardiging zijn niet hetzelfde. Roeping betekent dat de zondaar naar Christus wordt getrokken. Dit werk wordt in het hart verricht door de Heilige Geest, het overtuigt van zonde en nodigt uit tot berouw.” 1SM 390


Wij worden allemaal geroepen, maar alleen degenen die het bruiloftskleed hebben aangetrokken worden gekozen. Wat is het bruiloftskleed?

“De gelijkenis van het bruiloftskleed betekent voor ons een les met de grootste betekenis. Door het huwelijk wordt de vereniging van de mensheid met God voorgesteld. Het bruiloftskleed stelt het karakter voor dat ieder moet bezitten die gerekend zal worden als gast bij de bruiloft.” LLA 188

“De gemeente is gegeven ‘zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden,’ ‘stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.’ De Schrift zegt dat dit linnen de gerechtigheid der heiligen is.’ Op. 19:8; Ef. 5:27. Het is de gerechtigheid van Christus, Zijn onbesmet karakter, dat door het geloof wordt meegedeeld aan allen die Hem als hun persoonlijke Heiland aanvaarden.” LLA 190

Hoe krijgen we dit meegedeelde karakter, dat de gerechtigheid van de heiligen is?

“Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt Gods geboden te gehoorzamen. Als wij ons aan Christus onderwerpen, wordt ons hart één met Zijn hart, onze wil gaat op in Zijn wil, onze geest wordt één met Zijn geest en onze gedachten worden aan Hem onderworpen. Wij leiden Zijn leven. Dit wordt bedoeld met het dragen van het kleed van Zijn gerechtigheid.” LLA 191


Velen willen dit niet geloven. Zij geloven dat het bruiloftskleed alleen een bedekking is die Christus geeft wanneer Hij komt, maar zij worden misleid. Het kleed is het karakter dat God in ons werkt.


“De gerechtigheid van Christus is geen mantel om onbeleden en nog niet opgegeven zonde mee te bedekken; het is een levensbeginsel dat het karakter verandert en het gedrag beheerst. Heiligheid betekent volledig voor God zijn; het is een volkomen overgave van hart en leven aan de inwoning van de hemelse beginselen.” WdE 481


“Zelfs uw gedachten moeten onderdanig worden gemaakt aan de wil van God en uw gevoelens moeten beheerst worden door rede en de godsdienst. Uw verbeelding is u niet gegeven om de vrije loop te laten zonder dat er moeite wordt gedaan voor beheersing en discipline. Als de gedachten verkeerd zijn, zullen de gevoelens verkeerd zijn. Gedachten en gevoelens tezamen vormen het morele karakter.” 5T 252


Van allen wordt zedelijke volmaaktheid geëist. Nooit mogen wij de standaard van gerechtigheid verlagen om te beantwoorden aan geërfde of aangeleerde neigingen tot het kwaad. Wij moeten inzien dat onvolmaaktheid van karakter zonde is.” LLA 200

“De mensen kunnen zich nu nog verontschuldigen over de gebreken in hun karakter, maar op die dag zullen zij geen excuus hebben.” LLA 194


“God zal niets anders aannemen dan reinheid en heiligheid; één vlek, één rimpel, één gebrek in het karakter, zal hen voor altijd van de hemel uitsluiten, met al zijn heerlijkheden en schatten.” 2T 453

Wat zijn de vlekken en gebreken van het karakter? Omdat de “gedachten en gevoelens tezamen het morele karakter vormen”, moeten gebreken verkeerde gedachten en gevoelens zijn of verkeerde houdingen. Hoe zou God ons in de hemel kunnen toelaten met harten die wrok, bitterheid, afgunst, jaloezie, haat, kwaaddenken of andere karaktergebreken hebben? Het karakter zal niet veranderd worden wanneer Jezus komt.


“Veel mensen misleiden zichzelf, en denken dat hun karakter bij de komst van Christus wel veranderd zal worden. Maar bij Zijn verschijning worden harten niet meer bekeerd. Wij moeten hier berouw hebben over de gebreken in ons karakter. We moeten die door de genade van Christus overwinnen, zo lang de genadetijd nog voortduurt.” BG 261

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en on te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Joh. 1:9

Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Joh. 1:7


Vandaag kunnen onze harten rein zijn. Vandaag kunnen we een goede houding hebben. Als we naar Jezus gaan en Hem al onze verkeerde gedachten en gevoelens geven, onze verkeerde houdingen, dan zal het bloed van Jezus ons reinigen van alle zonde. Hij kan onze harten veranderen en ons vandaag met Zijn liefde vervullen.


“Zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” Ef. 5:25-27


“Alleen de gezegenden en heiligen zullen bereid zijn voor de eerste opstanding; want wanneer Christus komt, zal Hij het karakter niet veranderen. . . . Het Woord van God verklaart dat we onberispelijk moeten worden bevonden, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.” ST 9-2-1891


Het is het geestelijke en morele karakter dat van waarde is in de ogen van de hemel en het graf zal overleven en verheerlijkt worden met onsterfelijkheid voor de eindeloze eeuwen van de eeuwigheid.” 1SM 259

“Beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.” 2 Petr. 3:14


“De genade van Christus moet in ieder facet van het karakter worden geweven.” CH 633

“In zijn pogen om Gods ideaal voor hem te bereiken, mag de christen nergens aan wanhopen. Zedelijke en geestelijke volmaaktheid wordt door de genade en macht van Christus aan een ieder beloofd. Jezus is de bron van alle kracht, de fontein des levens. . . . Bij elke stap ontdekken we Zijn levende macht.” JR 351


We zullen nog één voorbeeld bekijken van mensen die dachten dat zij ware volgelingen van Jezus waren, maar toen ontdekten dat zij bedrogen waren. Wat hadden de Laodicenzen nodig?


Geschreven door Margaret Davis uit het boek "Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?" Bestel hier

183 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page