top of page

Heb olie in uw kruik

“Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.


“Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

“Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” Mt. 25:1-12


Wat is de betekenis van deze zeer belangrijke gelijkenis?


“De beide groepen wachtenden stelden de beide klassen voor die op de komst van hun Heer wachtten. Zij worden maagden genoemd omdat zij een zuiver geloof belijden. Door de lampen wordt Gods Woord voorgesteld. . . . De olie is een zinnebeeld van de Heilige Geest. . . . In de gelijkenis gingen alle tien maagden uit om de bruidegom te ontmoeten. Allen hadden lampen en kruikjes voor de olie. . . . Maar vijf hebben geen olie voor hun lampen in hun kruiken. . . .

“Een tijd lang was er geen verschil tussen hen zichtbaar. Dit is ook het geval met de gemeente die kort voor de wederkomst van Christus leeft. Allen kennen de Schriften. Allen hebben de boodschap van de nabije komst van Christus vernomen en verwachten vol vertrouwen zijn verschijning. . . . ‘De Bruidegom komt; ziet, gaat uit hem tegemoet.’ Velen zijn niet gereed. Zij hebben geen olie in hun kruiken voor hun lampen. Zij zijn verstoken van de Heilige Geest.” LLA 253, 254


Allen hadden lampen, dat wil zeggen, een uiterlijke schijn van godsdienst; maar slechts vijf van hen hadden de innerlijke vroomheid. Vijf van hen hadden onvoldoende genadeolie. De Geest van leven in Christus Jezus, de Heilige Geest, woonde niet in hun hart.” SD 118


Allen hadden lampen met olie. Allen bestudeerden het Woord van God en vroegen de Heilige Geest om hen te leiden, maar slechts vijf hadden de Heilige Geest in hun leven uitgenodigd, die wordt voorgesteld door de kruikjes.


Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” Rom. 8:9

“Dit is de grootste misleiding die de menselijke geest kan overkomen; deze mensen geloven dat zij gelijk hebben terwijl zij ongelijk hebben. . . . Zij worden te licht bevonden wanneer het voor altijd te laat is om in hun gebreken te laten voorzien.” 1T 417


Ik was één van die dwaze maagden geweest. Ik leefde en werkte oprecht voor God, maar had mij niet gerealiseerd dat ik geen olie in mijn kruik had.


De groep die voorgesteld wordt door de dwaze maagden, bestaat niet uit huichelaars. Ze hebben eerbied voor de waarheid en hebben deze verkondigd. Zij voelen zich aangetrokken tot hen die de waarheid geloven, maar zij hebben zich niet overgegeven aan het werk van de Heilige Geest. Zij zijn niet op Christus Jezus, als de Rots, gevallen, waardoor hun oude natuur gebroken zou zijn. . . . De Geest werkt aan het menselijk hart naarmate men verlangt en bereid is om een nieuwe natuur ingeplant te krijgen. Maar de groep, voorgesteld door de dwaze maagden, is met een oppervlakkig werk tevreden geweest. Zij kennen God niet. Zij hebben zijn karakter niet bestudeerd. Zij hebben geen gemeenschap met Hem onderhouden en weten daarom niet hoe zij moeten vertrouwen, verwachten en leven.” LLA 254

“Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.” Sp. 14:12

Soms zeggen mensen: “Door u voelen wij ons zo verloren!” Prijs God, omdat er nog steeds tijd is om gereinigd te worden van zonde en de Heilige Geest in uw leven te ontvangen. Kunt u zich voorstellen hoe deze oprechte mensen, vertegenwoordigd door de vijf dwaze maagden, zich zullen voelen wanneer Jezus komt en het voor altijd te laat is? Ik ben zo dankbaar dat mijn vader om hulp riep en mij wakker schudde voordat het te laat was om olie in mijn kruik te krijgen.


Nu is de tijd om te smeken dat zielen niet alleen het woord van God zullen horen, maar zonder uitstel olie in hun kruiken voor hun lampen zullen bemachtigen. Die olie is de gerechtigheid van Christus. Het vertegenwoordigt karakter en karakter is niet overdraagbaar. Geen mens kan die bemachtigen voor iemand anders. Ieder moet voor zich een karakter verkrijgen dat gereinigd is van iedere smet van de zonde.” TM 233, 234


“Reinig u, u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt!” Jes. 52:11

“De hele hemel wacht op kanalen waardoor de heilige olie kan stromen om een zegen en blijdschap te zijn voor menselijke harten. . . . Als iedereen bereidwillig was om Hem aan te nemen, zouden allen met Zijn Geest vervuld worden.” LLA 259


“De godsdienst van Christus betekent meer dan alleen vergeving van zonden. Ze betekent het wegnemen van onze zonden en deze lege ruimte te vullen met de gaven van de Heilige Geest.” LLA 259, 260“Door in hun harten de beginselen van Zijn Woord te planten, ontwikkelt de Heilige Geest in de mensen Gods eigenschappen. Het licht van Zijn heerlijkheid – Zijn karakter – moet in Zijn volgelingen gezien worden. Op deze wijze moeten zij God verheerlijken en de weg verlichten naar het huis van de Bruidegom, naar de stad Gods, naar de bruiloft van het Lam.” LLA 256


Wat hebben we nog meer nodig om voorbereid te zijn voor het bruiloftsmaal?Tekst uit het boek "Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?" van Margaret Davis.

209 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page