top of page

Enkele gedachten voor het nieuwe jaar

Het oude jaar, met zijn vele herinneringen, gaat snel voorbij. Het nieuwe jaar, met al zijn mogelijkheden, zal spoedig worden ingeluid. Welke vooruitgang hebben we het afgelopen jaar gemaakt in de kennis van Christus? Zijn we bereid om meer dan ooit te laten zien dat we aan de kant van de Heer staan? Zijn wij bereid om in deze tijd, waarin de naties van de wereld heen en weer geslingerd worden tussen ontrouw en afgoderij, als trouwe ambassadeurs voor Christus op te treden? Zullen we aan het begin van dit nieuwe jaar onszelf en alles wat we hebben niet aan God geven? Zullen we niet luisteren naar Zijn stem, die ons oproept tot een vernieuwde strijd, tot een grondiger toewijding van onszelf en onze toevertrouwde vermogens aan Zijn dienst?Aan God hebben we alles te danken wat we hebben en zijn. In Hem leven en bewegen we en hebben we ons wezen. Hij heeft ons niet vergeten. In Zijn boek heeft elk mens een bladzijde, waarop zijn hele geschiedenis staat opgetekend. Voortdurend en onvermoeibaar werkt God aan ons geluk. De schatten die Hij binnen ons bereik heeft gelegd zijn ontelbaar. "De Heer is goed voor allen en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken. Gij opent Uw hand en bevredigt de begeerte van al wat leeft." Hij is de Vader der barmhartigheden en de God van alle troost. De aarde is vol van Zijn goedheid. De schepping verkondigt met ontelbare stemmen de verdraagzaamheid, de liefde en het mededogen van de Almachtige.


Door alle eeuwen heen heeft God voor het menselijke ras een liefde betoond die zijn weerga niet kent. Hij hield zo veel van de mens dat Hij hem een geschenk schonk dat elke berekening tart. Om de overvloed van Zijn genade te openbaren stuurde Hij Zijn eniggeboren Zoon naar onze wereld om als mens onder de mensen te leven en Zijn leven in dienst van de mensheid te stellen. Namens ons werd de Zoon van de oneindige God met de overtreders gelijkgesteld. Christus was het kanaal waardoor de Vader de rijke stroom van Zijn genade in de wereld uitstortte. God kon niet minder geven dan de volheid, noch was het voor Hem mogelijk om meer te geven. "Hierin ligt de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zonden."


God heeft ons tot Zijn rentmeesters gemaakt. Aan iedereen heeft Hij een talent gegeven dat verbeterd en aan Hem teruggegeven moet worden. Iedereen is de bezitter van een of ander vertrouwen. Tijd, intellect, verstand, geld, de tedere bediening waaraan sommigen zijn aangepast - dit zijn de gaven van God. Van de laagste tot de hoogste, aan allen zijn de goederen van de hemel toevertrouwd, en allen worden opgeroepen om iets terug te geven aan de Gever.


Het eerste wat we moeten doen is onszelf aan de Heer geven. Het leven, met al zijn schenkingen en privileges, is Gods geschenk. Laten we onthouden dat het van God komt en dat we het volledig aan Hem moeten toewijden. Laten we met Paulus zeggen: "Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof". - Filippenzen 3:8


Wanneer we onszelf aan God hebben gegeven, zullen we bereid zijn Hem te geven wat Hij ons heeft gegeven. Alles wat we hebben en zijn moeten we aan Christus' voeten leggen. We zijn gekocht met een prijs die niet kan worden geschat, en we moeten het als een voorrecht beschouwen om met God samen te werken door onszelf te verloochenen, door onze aardse bezittingen af te staan om het mogelijk te maken dat mensen in de duisternis van de dwaling de waarheid horen. Elke geredde ziel is meer waard dan een wereld, want hij is gered tot het eeuwige leven. Zij die hun middelen in dit werk investeren, verdubbelen hun talenten.


Of we nu wel of niet onze geest, ziel en kracht aan God geven, alles behoort Hem toe. God spreekt tot elk menselijk wezen en zegt: "Ik heb een claim op jou. Geef me je ijver, je capaciteiten, je energie, je middelen." Hij heeft het recht om dit te vragen; want wij zijn van Hem, verlost door Zijn grenzeloze liefde en door de lijdensweg van het kruis van Golgotha uit de dienst van de zonde. In geen geval mogen we onze krachten aanwenden om onszelf te dienen. Dag na dag moeten we aan de Heer teruggeven wat Hij ons heeft toevertrouwd. En we moeten Hem niet alleen om tijdelijke zegeningen vragen, maar ook om geestelijke gaven. Wie in geloof vraagt, gelooft dat God zijn woord zal vervullen, en handelt in overeenstemming met zijn gebed en in alles Gods wil doet, zal rijke zegeningen van boven ontvangen. En zoals hij ontvangt, moet hij ook geven aan hen die hulp nodig hebben.Door Ellen G. White - van Signs of the Times, January 2, 1901.


110 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page