top of page

6. IN STEEN GESCHREVEN!

Bijgewerkt op: 1 sep. 2019


Als misdaad en geweld onze steden en huizen overspoelen, is het dan niet logisch dat we de wetten van het land gehoorzamen om vrede en veiligheid te waarborgen? Zo ook heeft God, eeuwen geleden Zijn eigen wet in steen geschreven - en de Bijbel zegt dat we ons vandaag nog steeds hieraan moeten houden. Het overtreden van een deel van Gods wet brengt altijd negatieve gevolgen met zich mee. Maar het belangrijkste is dat het houden van de hele wet van God onze vrede en veiligheid verzekert. Omdat er zoveel op het spel staat, is het niet de moeite waard om een ​​paar minuten de tijd te nemen om serieus na te denken over de plek die Gods Tien Geboden hebben in je leven?


1. Heeft God werkelijk de tien geboden zelf geschreven?

"Hij gaf Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. ... Die tafelen waren Gods eigen werk; ook was het schrift Gods eigen schrift, in de tafelen gegraveerd." (Exodus 31:18; 32:16).


Antwoord: ja! De God van de hemel schreef de Tien Geboden op tafels van steen met Zijn eigen vinger.


2. Wat is Gods definitie van zonde?

"De zonde is de wetteloosheid"(1 Johannes 3:4).


Antwoord: Zonde is het overtreden van Gods wet, de Tien Geboden. De wet van God is volmaakt (Psalmen 19:7) en zijn principes dekken elke denkbare zonde. De geboden houden "geld voor alle mensen [de plicht van de mens]"(Prediker 12:13). Niemand is uitgesloten.
3. Waarom heeft God ons de Tien Geboden gegeven?

"Gelukkig is hij die de wet houdt"(Spreuken 29:18).


“laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen”(Spreuken 3:1, 2)


Antwoord A: Als een gids voor een gelukkig, overvloedig leven. God schiep ons om geluk, vrede, een lang leven, tevredenheid, prestatie en alle andere grote zegeningen te ervaren waar onze harten naar verlangen. Gods wet is een landkaart die de juiste wegen aanwijst om te volgen zodat wij dit ware, allerhoogste geluk kunnen vinden.


"Door de wet is de kennis der zonde"(Romeinen 3:20).


"ik zou de zonde niet hebben gekend dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren" (Romeinen 7:7).


Antwoord B: Om ons het verschil tussen goed en kwaad te laten zien. Gods wet is als een spiegel (Jakobus 1:23-25). Het wijst op de foute dingen in ons leven, net zoals een spiegel ons erop wijst wanneer iets vuils op onze gezicht hebben. De enige manier om te weten dat we zondigen, is om ons leven zorgvuldig te controleren door de spiegel van Gods wet. Vrede voor een verwarde wereld is te vinden in Gods Tien Geboden. Het vertelt ons waar de grens ligt!


"Daarom gebood de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor Hem te tonen. (Deuteronomium 6:24).


"Houd mij staande en ik zal veilig zijn, en ik zal Uw wetten voortdurend in acht nemen. U verwerpt wie afdwalen van Uw wetten"(Psalmen 119:117, 118).


Antwoord C: Om ons te beschermen tegen gevaar en tragedie. Gods wet is als een sterke kooi in de dierentuin die ons beschermt tegen wilde, verwoestende dieren. Het beschermt ons tegen valsheid, moord, afgoderij, diefstal en vele andere kwaden die leven, vrede en geluk vernietigen. Alle goede wetten beschermen, en de wet van God is geen uitzondering.


"En hierdoor weten we dat we Hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen"(1 Johannes 2:3).


Antwoord D: Het helpt ons om God te kennen.


Speciale opmerking:De eeuwige beginselen binnen Gods wet zijn diep in ieders aard geschreven door de God die ons heeft geschapen. Het schrijven is misschien vervaagd en vlekkerig geworden, maar het is er nog steeds. We zijn gemaakt om in harmonie met hen te leven. Wanneer we ze negeren, resulteert dit altijd in spanning, onrust en tragedie, net zoals het negeren van de regels voor veilig rijden kan leiden tot ernstig letsel of de dood.


4. Waarom is Gods wet buitengewoon belangrijk voor u persoonlijk?

"Spreek zó en handel zóals mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid"(Jakobus 2:12).


Antwoord: Omdat de wet van de Tien Geboden de norm is waarmee God mensen onderzoekt in het hemelse oordeel.


5. Kan de wet van God (de Tien Geboden) ooit worden veranderd of afgeschaft?

"Het is gemakkelijker dat de hemel en aarde voorbijgaan dan datééntittel van de wet wegvalt"(Lukas 16:17).


"Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen"(Psalmen 89:35).


"Al zijn bevelen [geboden] zijn zeker. Ze staan ​​vast, voor altijd en eeuwig" (Psalmen 111:7, 8).


Antwoord: Nee. De Bijbel is duidelijk dat de wet van God niet kan worden veranderd. De geboden zijn geopenbaarde principes van Gods heilige karakter en vormen het fundament van Zijn koninkrijk. Ze zullen waar zijn zolang God bestaat.

De volgende grafiek laat ons zien dat God en Zijn wet exact dezelfde kenmerken hebben, en onthullen dat de wet van de Tien Geboden eigenlijk het karakter van God is in geschreven vorm - geschreven zodat we God beter kunnen begrijpen. Het is net zo onmogelijk om Gods wet te veranderen dan het is om God zelf te veranderen. Jezus liet ons zien hoe de wet - dat wil zeggen, het patroon voor heilig leven - eruit ziet wanneer deze in menselijke vorm wordt uitgedrukt. Gods karakter kan niet veranderen; daarom kan ook Zijn wet niet veranderen.6. Heeft Jezus de wet van God afgeschaft terwijl Hij hier op aarde was?

"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.. ... Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is"(Mattheüs 5:17, 18).

Antwoord: Zeker niet! Jezus beweerde specifiek dat Hij niet kwam om de wet te vernietigen, maar om haar te vervullen (of te houden). In plaats van de wet af te schaffen, maakte Jezus het groot (Jesaja 42:21) als de perfecte gids voor heilig leven. Jezus wees er bijvoorbeeld op dat de wet "Gij zult niet moorden"boosheid zonder oorzaak veroordeelt (Matteüs 5:21, 22) en haat (1 Johannes 3:15), en dat lust een vorm van overspel is (Mattheüs 5:27, 28). Hij zei: "Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14:15).


7. Zullen mensen die bewust Gods geboden blijven breken, worden gered?

"Het loon van de zonde is de dood"(Romeinen 6:23).


"Hij zal Zijn zondaars vernietigen"(Jesaja 13:9).


"Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden"(Jakobus 2:10).Antwoord: De Tien Geboden-wet leidt ons naar heilig leven. Als we zelfs één van de geboden negeren, verwaarlozen we een essentieel onderdeel van de goddelijke blauwdruk. Als slechts éénschakel van een ketting wordt verbroken, wordt het hele doel ervan ongedaan gemaakt. De Bijbel zegt dat wanneer we willens en wetens een gebod van God overtreden, we zondigen (Jakobus 4:17) omdat we Zijn wil voor ons hebben geweigerd. Alleen zij die Zijn wil doen, kunnen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Natuurlijk zal God iemand vergeven die oprecht berouw toont en de macht van Christus aanvaardt om hem of haar te veranderen.


8. Kan iemand worden gered door de wet te houden?

"Door de daden der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor Zijn aangezicht"(Romeinen 3:20).


"Door genade bent u gered door geloof, en dat niet uit uzelf; het is de gave van God, niet van werken, opdat niemand zou roemen"(Efeziërs 2:8, 9).


Antwoord: Nee! Het antwoord is te eenvoudig om te missen. Niemand kan worden gered door de wet te houden. Redding komt alleen door genade, als een gratis geschenk van Jezus Christus, en we ontvangen deze gave door geloof, niet door onze werken. De wet dient als een spiegel die wijst op de zonde in ons leven. Net zoals een spiegel je vuiligheid op je gezicht kan laten zien, maar je gezicht niet kan reinigen, dus reiniging en vergeving van die zonde komen alleen door Christus.


9. Waarom dan, is de wet essentieel om het karakter van een Christen te verbeteren?

"Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit is de gehele plicht van de mens"(Prediker 12:13).


"Door de wet is de kennis van de zonde"(Romeinen 3:20).


Antwoord: Omdat het volledige patroon, of "de gehele plicht", voor het Christelijk leven te vinden is in Gods wet. Zo als een zesjarige die zijn eigen meetlat heeft gemaakt, zichzelf heeft gemeten en zijn moeder heeft verteld dat hij 3,5 meter lang is, zo zijn onze eigen maatstaven ook nooit veilig. We kunnen niet weten of we zondaars zijn, tenzij we zorgvuldig naar de perfecte standaard kijken - Gods wet. Velen denken dat goede werken hun zaligheid garanderen, zelfs als ze negeren dat ze de wet naleven (Mattheüs 7:21-23). Daarom denken ze dat ze rechtvaardig en gered zijn, terwijl ze in feite zondig en verloren zijn."Hierdoor weten we dat we Hem kennen, als we zijn geboden onderhouden"(1 Johannes 2:3).


10. Wat stelt een werkelijk bekeerde Christen in staat om het patroon van Gods wet te volgen?

"Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen en ze in hun hart schrijven (Hebreeën8:10).


"Ik kan alles doen, door Christus, die mij kracht geeft"(Filippenzen 4:13).


"God deed door Zijn eigen Zoon te sturen ... opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons"(Romeinen 8:3, 4)


Antwoord: Christus vergeeft niet alleen berouwvolle zondaars, Hij herstelt ook in hen het beeld van God. Hij brengt ze in harmonie met Zijn wet door de kracht van Zijn inwonende aanwezigheid. "Gij zult niet" wordt een positieve belofte dat de Christen niet zal stelen, liegen, moorden, enz., Omdat Jezus in ons leeft en de controle heeft. God zal Zijn morele wet niet veranderen, maar Hij heeft een voorziening door Jezus getroffen om de zondaar te veranderen, zodat we ons kunnen meten met die wet.


11. Maar is een Christen die geloof heeft en die onder de genade leeft, niet bevrijd van het houden van de wet?

"De zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen we zondigen [de wet overtreden] omdat we niet onder de wet maar onder de genade zijn? Zeker niet!"(Romeinen 6:14, 15).


"Maken we dan de wet ongeldig door geloof? Zeker niet! Integendeel, wij bevestigen de wet"(Romeinen 3:31).


Antwoord: Nee! De Schrift leert precies het tegenovergestelde. Genade is als de vergeving van een gouverneur voor een gevangene. Het vergeeft hem, maar het geeft hem niet de vrijheid om een ​​andere wet te overtreden. De vergeven persoon, levend onder genade, zal in feite Gods wet willen houden in zijn of haar dankbaarheid voor redding. Een persoon die weigert Gods wet te houden, zeggende dat hij onder de genade leeft, vergist zich ernstig.


12. Worden de Tien Geboden van God ook bevestigd in het Nieuwe Testament?

Antwoord: Ja - en heel duidelijk. Bekijk het volgende zorgvuldig. De wet van God in het Nieuwe Testament.


1. "Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen u dienen"(Mattheüs4:10).


2. "Kindertjes, bewaar uzelf voor afgoden" (1 Johannes 5:21)."Aangezien we de nakomelingen van God zijn, moeten we niet denken dat de goddelijke natuur is als goud of zilver of steen, iets gevormd door kunst en door de mens bedacht" (Handelingen 17:29).


3."Dat de naam van God en Zijn leer niet gelasterd mag worden"(1 Timotheüs 6:1).


4. "Hij heeft op een bepaalde plaats van de zevende dag op deze manier gesproken: 'En God rustte op de zevende dag van al Zijn werken.' Er blijft dus een rust ["het houden van de Sabbat,"] voor het volk van God. Want hij die Zijn rust is ingegaan, is zelf ook opgehouden met zijn werken zoals God van de Zijne"(Hebreeën4:4, 9, 10).


5. "Eert uw vader en uw moeder"(Matteüs 19:19).


6. "Gij zult niet moorden" (Romeinen 13:9).


7. "Gij zult geen overspel plegen"(Matteüs 19:18).


8. "Gij zult niet stelen"(Romeinen 13:9).


9. "Gij zult geen valse getuigenis afleggen" (Romeinen 13:9).


10. "Gij zult niet begeren"(Romeinen 7:7).


De wet van God in het Oude Testament.

1. "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben"(Exodus 20:3).

2. "Gij zult voor uzelf geen beeld maken, noch enige afbeelding van iets dat boven in de hemel is, of dat beneden op de aarde is, of dat in het water onder de aarde is, u zult niet voor hen buigen noch hen dienen want ik, de HEERE, uw God, ben een jaloerse God, bezoekende de ongerechtigheid van de vaderen over de kinderen tot de derde en vierde generatie van degenen die Mij haten, maar barmhartigheid tonende voor duizenden, voor hen die Mij liefhebben en Mijn geboden houden"(Exodus 20:4-6).

3. "Gij zult de naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt"(Exodus 20:7).

4. "Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de Sabbatdag, en heiligde die"(Exodus 20:8-11).

5. "Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geeft" (Exodus 20:12).

6. "Gij zult niet moorden"(Exodus 20:13).

7. "Gij zult geen overspel plegen" (Exodus 20:14).

8. "Gij zult niet stelen" (Exodus 20:15).

9. "Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste"(Exodus 20:16).

10. "Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is"(Exodus 20:17) .


13. Zijn Gods wet en de wet van Mozes hetzelfde?

Antwoord: Nee, ze zijn niet hetzelfde. Bestudeer de volgende contrasten:

Mozes' wet bevatte de tijdelijke ceremoniële wet van het Oude Testament. Het regelde het priesterschap, offers, rituelen, vlees- en drankoffers, enz., Die allemaal voorafschaduwingen waren van het kruis. Deze wet werd toegevoegd "totdat het zaad zou komen", en dat zaad was Christus (Galaten 3:16, 19). Het ritueel en de ceremonie van Mozes' wet wezen vooruit naar Christus Zijn offer. Toen Hij stierf, kwam er een einde aan deze wet, maar de Tien Geboden (Gods wet) "staan ​​voor eeuwig en altijd vast"(Psalmen 111:8). Dat er twee wetten zijn, wordt duidelijk gemaakt in Daniël 9:10, 11.

Let op: Gods wet bestaat minstens zo lang als de zonde heeft bestaan. De Bijbel zegt: "Waar geen wet is, is geen overtreding [zonde]" (Romeinen 4:15). Dus Gods Tien Geboden-wet bestond al vanaf het begin. Mannen hebben die wet overtreden (gezondigd - 1 Johannes 3:4). Vanwege de zonde (of het overtreden van Gods wet), werd de wet van Mozes gegeven (of "toegevoegd" -Galaten 3:16, 19)totdat Christus zou komen en sterven. Er zijn twee afzonderlijke wetten bij betrokken: Gods wet en de wet van Mozes.14. Hoe denkt de duivel over mensen die hun leven inrichten volgens Gods Tien Geboden?

"De draak [de duivel] was woedend op de vrouw [ware kerk], en ging heen om oorlog te voeren met de rest van haar nageslacht, die de geboden van God onderhouden"(Openbaring 12:17).

"Hier is het geduld van de heiligen; hier zijn zij die de geboden van God onderhouden"(Openbaring 14:12).

Antwoord: De duivel haat degenen die Gods wet handhaven omdat de wet een patroon van recht leven is, dus het is niet verrassend dat hij zich bitter verzet tegen allen die Gods wet handhaven. In zijn oorlog tegen Gods heilige standaard gaat hij zelfs zover dat hij religieuze leiders gebruikt om de Tien Geboden te ontkennen terwijl hij tegelijkertijd de tradities van mensen hooghoudt. Geen wonder dat Jezus zei: "Waarom overtreden jullie ook het gebod van God vanwege je traditie? ... tevergeefs eren zij Mij, lerende als doctrines de geboden van mensen"(Mattheüs 15:3, 9). En David zei: "Het is tijd voor U om te handelen, O Heer, want zij hebben Uw wet gebroken"(Psalmen 119:126). Christenen moeten wakker worden en Gods wet herstellen naar zijn rechtmatige plaats in hun hart en in hun leven.


15. Gelooft u dat het essentieel is voor een Christen om de Tien Geboden te gehoorzamen?

Antwoord:

 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Zegt de Bijbel niet dat de wet onvolmaakt was (of is)?

Nee. De Bijbel zegt dat de mensen defect waren. God vond "schuld met hen"(Hebreeën 8:8). En in Romeinen 8:3zegt de Bijbel dat de wet 'zwak door het vlees'was. Het is altijd hetzelfde verhaal. De wet is perfect, maar de mensen zijn defect of zwak. Dus God zou zijn Zoon laten leven in Zijn volk "opdat de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld zou worden"(Romeinen 8:4) door Christus in ons.


2. Wat betekent het als Galaten 3:13 zegt dat we verlost zijn van de vloek van de wet?

De vloek van de wet is de dood (Romeinen 6:23). Christus proefde "de dood voor iedereen"(Hebreeën 2:9). Aldus verloste Hij allen van de vloek van de wet (de dood) en gaf ons daarvoor in de plaats het eeuwige leven.


3. Wordt in Kolossenzen 2:14-17 en Efeziërs 2:15 niet geleerd dat Gods wet aan het kruis eindigde?

Nee. Deze passages verwijzen beide naar de wet met "verordeningen (voorschriften)"of de wet van Mozes, die een ceremoniële wet was die het opofferingssysteem en het priesterschap reguleerde. Al deze ceremonies en rituelen voorafschaduwden het kruis en eindigden bij de dood van Christus, zoals God het had bedoeld. De wet van Mozes werd toegevoegd totdat het "zaad zou komen", en dat "zaad ... is Christus"(Galaten 3:16, 19). Hier wordt niet over Gods tien geboden-wet gesproken, want Paulus sprak erover als heilig, rechtvaardig, en dit vele jaren na het kruis (Romeinen 7:7, 12).


4. De Bijbel zegt: "liefde is de vervulling van de wet" (Romeinen 13:10). Mattheüs 22:37-40 gebiedt ons om God lief te hebben en onze naasten lief te hebben, eindigend met de woorden: "Aan deze twee geboden hangen de Wet en de Profeten." Vervangen deze geboden de Tien Geboden?

Nee. De Tien Geboden hangen aan deze twee bevelen net zo als onze tien vingers aan onze twee handen hangen. Ze zijn onafscheidelijk. Liefde voor God maakt het houden van de eerste vier geboden (die met God te maken hebben) plezierig, en liefde tot onze naaste maakt het houden van de laatste zes (die met onze naaste te maken hebben) een vreugde. Liefde vervult de wet door het gezwoeg van louter gehoorzaamheid weg te nemen en door het houden van de wetten een verrukking te maken (Psalmen 40:8). Wanneer we echt van een persoon houden, wordt het respecteren van zijn of haar verzoeken een plezier. Jezus zei: "Als u Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden"(Johannes 14:15). Het is onmogelijk om de Heer lief te hebben en zijn geboden niet na te komen, omdat de Bijbel zegt: "Dit is de liefde van God, dat we zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet belastend" (1 Johannes 5:3)."Hij die zegt: 'Ik ken Hem', en Zijn geboden niet houdt, is een leugenaar, en de waarheid is niet in hem” (1 Johannes 2:4).


5. Leert 2 Korinthiërs 3:7 niet dat de wet die in steen was gegraveerd, moest worden afgeschaft?

Nee. De passage zegt dat de "glorie" van Mozes' bediening van de wet moest worden afgeschaft, maar niet de wet. Lees de hele passage van2 Korinthiërs 3: 3-9 zorgvuldig door. Het onderwerp is niet het afschaffen van de wet of de houden van de wet, maar eerder de verandering van de locatie van de wet van stenen tafelen naar de tafels van het hart. Onder de bediening van Mozes was de wet op stenen. Onder de bediening van de Heilige Geest, door Christus, is de wet op het hart geschreven (Hebreeën 8:10). Een regel die op een prikbord op school wordt geplaatst, wordt alleen van kracht wanneer deze het hart van een student raakt. Evenzo wordt het houden van Gods wet een vreugde en een vreugdevolle manier van leven omdat de Christen een ware liefde heeft voor zowel God als voor de mens.


6. Romeinen 10:4 zegt dat "Christus het einde van de wet is." Dus het is beëindigd, is het niet?

"Einde" in dit vers betekent doel of object, zoals in Jakobus 5:11. De betekenis is duidelijk. Mensen naar Christus leiden - waar zij gerechtigheid vinden - is het doel, het doel of het einde van de wet.


7. Waarom ontkennen zoveel mensen de bindende geboden van Gods wet?

"Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan Zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe"(Romeinen 8:7-9).


8. Werden de rechtvaardige mensen in het Oude Testament gered door de wet?

Niemand is ooit door de wet gered. Allen die in alle tijden gered zijn, zijn gered door genade. Deze "genade ... werd ons gegeven in Christus Jezus voordat de tijd begon"(2 Timotheüs 1:9). De wet wijst alleen op zonde. Christus alleen kan redden. Noach "vond genade" (Genesis 6:8); Mozes vond genade (Exodus 33:17); de Israëlieten in de woestijn vonden genade (Jeremia 31:2); en Abel, Enoch, Abraham, Izaak, Jakob, Jozef en vele andere oudtestamentische personages werden "volgens het geloof"gered volgens Hebreeën 11. Zij werden gered door vooruit naar het kruis uit te zien, en wij, door er naar terug te kijken. De wet is noodzakelijk omdat het, net als een spiegel, het "vuil" in ons leven onthult. Zonder dit zijn mensen zondaars, maar weten ze dat niet. De wet heeft echter geen kracht om te redden. Het kan alleen op zonde wijzen. Jezus, en Hij alleen, kan een persoon van de zonde redden. Dit is altijd waar geweest, zelfs in oudtestamentische tijden (Handelingen 4:10, 12; 2 Timotheüs 1:9).


9. Waarom piekeren over de wet? Is ons geweten geen veilige gids?

Nee! De Bijbel spreekt van een slecht geweten, een verontreinigd geweten en een beschadigd geweten - geen enkele van deze is veilig. "Er is een weg die een mens goed lijkt, maar het einde is de weg des doods" (Spreuken 14:12). God zegt: "Hij die op zijn eigen hart vertrouwt is een dwaas" (Spreuken 28:26).


 


QUIZ VRAGEN


1. De tien geboden werden geschreven door… (1) _____ God. _____ Mozes. _____ Een onbekende persoon.

2. Volgens de Bijbel is zonde… (1) _____ Een persoonlijkheidsdefect. _____ Gods wet overtreden. _____ Wat ook maar verkeerd lijkt.

3. Controleer de uitspraken die de waarheid vertellen over Gods wet: (4) _____ Het is een perfecte gids voor een gelukkig leven. _____ Als een spiegel wijst het op zonde. _____ Het is lastig en benauwend. _____ Het kan me tegen het kwaad beschermen. _____ Het heeft dezelfde kenmerken als God. _____ Het werd geannuleerd in het Nieuwe Testament. _____ Het is een vloek.


4. Gods tien geboden-wet… (1) _____ Was alleen voor oudtestamentische tijden. _____ werd door Jezus aan het kruis afgeschaft. _____ is onveranderbaar.

5. Op de oordeelsdag zal ik gered worden als… (1) _____ Ik een uitstekende staat van dienst met goede werken behoudt. _____ Ik van de Heer houdt, ongeacht of ik de Tien Geboden al dan niet gehoorzaam. _____ Mijn persoonlijke liefdesrelatie met Jezus mij ertoe brengt om al Zijn geboden te gehoorzamen.

6. Mensen worden gered door… (1) _____ De wet houden. _____ De wet te overtreden. _____ Jezus Christus alleen.

7. Echt bekeerde Christenen… (1) _____ Houden Gods wet door de kracht van Christus. _____ Negeren de wet omdat deze is afgeschaft. _____ Zien het houden van de geboden als onnodig.

8. Een persoon die onder genade leeft… (1) _____ Kan de Tien Geboden breken zonder te zondigen. _____ Is bevrijd van het houden van de wet. _____ Zal graag de geboden van God houden.

9. Liefde vervult de wet omdat… (1) _____ Liefde doet afstand van de wet. _____ Ware liefde voor God en mensen maakt het houden van de wet tot een vreugde. _____ Liefde belangrijker is dan gehoorzaamheid.

10. De wet van Mozes bevat… (1) _____ Hetzelfde als Gods wet. _____ De wet van ceremoniën en offers, die vooruit wees naar Christus en eindigde aan het kruis. _____ Een vereiste die wij altijd moeten te houden.

11. Mensen die de Tien Geboden gehoorzamen… (1) _____ Zijn allen legalisten. _____ Zullen worden tegengestaan ​​door de duivel, die God en Zijn wet haat. _____ Worden gered door de wet te houden.

12. Controleer de uitspraken die waar zijn aangaande Christus en de wet: (4) _____ Jezus heeft de wet overtreden. _____ Jezus is het perfecte menselijke voorbeeld van het houden van de wet. _____ Jezus heeft de wet afgeschaft. _____ Jezus zei: "Als je van mij houdt, onderhoud dan mijn geboden." _____ Jezus heeft de wet grootgemaakt en heeft laten zien dat deze alle zonden dekt. _____ Jezus zei dat de wet niet kan worden veranderd.

13. Ik geloof dat een Christen graag Gods tien geboden gehoorzaamt, en ik vraag Jezus om me te helpen mijn leven in harmonie met hen te brengen. _____ Ja. _____ Nee.

311 weergaven0 opmerkingen

تعليقات


bottom of page