top of page

4. EEN KOLOSSALE STAD IN DE RUIMTE

Bijgewerkt op: 6 aug. 2019


Stel je je favoriete dorp of stad voor zonder kuilen, verkeer, vervuiling of welke misdaad dan ook! Onmogelijk? De Bijbel vertelt ons over een stad met straten geplaveid met goud! En binnen zijn hoge muren gemaakt van pure jaspis, zal er niet eens één persoon hoesten, niezen, of verkouden zijn. Iedereen zal in perfecte gezondheid zijn en zal van elkaars gezelschap genieten. Wilt u deze stad bezoeken? Nou, niet alleen kunt u een bezoek brengen, u kunt daar ook wonen! Lees verder om erachter te komen hoe...


God is de architect en bouwer van de heilige stad.

1. Wie is de architect en bouwer van deze ongelooflijke stad?

"God schaamt zich niet om hun God te heten, want Hij heeft een stad voor hen voorbereid" (Hebreeën 11:16).


Antwoord: De Bijbel zegt dat God een geweldige en enorme stad bouwt voor Zijn volk - en het is net zo echt als elke andere stad in de wereld!


2. Waar is deze geweldige stad?

"Toen zag ik, Johannes, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God" (Openbaring 21:2).

"O Heer, mijn God ... hoor in de hemel Uw woonplaats" (1 Koningen 8:28, 30).


Antwoord: Op dit moment is de heilige stad nu in aanbouw in de hemel.


1500 mijlen is wel 2414km!

3. Hoe beschrijft de Bijbel deze verbazingwekkende stad?

Antwoord: A. Naam

De stad wordt aangeduid met de naam "Nieuw Jeruzalem" (Openbaring 21:2).


B. Grootte

"En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën." (Openbaring 21:16). De stad is een perfect vierkant. De omtrek is 12.000 stadiën lang, dat staat gelijk aan 1500 mijlen. Het is 375 mijl lang aan elke kant!


C. Muren

"De engel heeft de muur gemeten met behulp van menselijke maat, en hij was 144 el dik. De muur was gemaakt van jaspis" (Openbaring 21:17, 18). Een muur die op 144 ellen staat - dat is 216 voet hoog! - rondom de stad. De muur is gemaakt van massief jaspis, met een uitstraling en schoonheid die niet te beschrijven is. Denk eraan: bijna 20 verdiepingen hoge en solide jaspis!


D. Poorten

"Het had een geweldige, hoge muur met twaalf poorten. ... Er waren drie poorten in het oosten, drie in het noorden, drie in het zuiden en drie in het westen. ... De twaalf poorten waren twaalf parels, elke poort gemaakt van één enkele parel" (Openbaring 21:12, 13, 21).


E. Fundering

"De muur van de stad had twaalf fundamenten ... versierd met elke soort kostbare steen. Het eerste fundament was jaspis, de tweede saffier, de derde agaat, de vierde smaragd, de vijfde onyx, de zesde robijn, de zevende chrysoliet, de achtste beril, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde hyacint, en de twaalfde amethist" (Openbaring 21:14, 19, 20). De stad heeft 12 volledige, complete fundamenten - elk gemaakt van edelsteen. Elke kleur van de regenboog wordt weergegeven, dus op een afstand lijkt de stad op een regenboog te rusten.


F. Straten

"De straat van de stad was puur goud, zoals transparant glas" (Openbaring 21:21).


G. Uiterlijk

"De heilige stad ... klaargemaakt als een bruid die prachtig gekleed is voor haar man ... schitterde met de glorie van God, en zijn schittering was als die van een zeer kostbaar juweel, zoals een jaspis, helder als kristal. ... De stad werd aangelegd als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte" (Openbaring 21:2, 11, 16). De stad, met al haar edelstenen, goud en glinsterende schoonheid, zal worden verlicht met de glorie van God. De adembenemende majesteit en zuiverheid wordt vergeleken met "een bruid die prachtig gekleed is voor haar man."


De fantastische boom des levens van de hemel brengt oneindig leven en jeugd aan iedereen die ervan eet.

4. Welke fenomenale functie van deze majestueuze stad verzekert elke burger van eeuwige jeugd en gezondheid?

“In zijn midden van haar straat en aan de ene zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt - van maand tot maand Geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken." (Openbaring 22:2).

"Neem ook de boom des levens en eet en leef in eeuwigheid" (Genesis 3:22).


Antwoord: De boom des levens draagt ​​12 soorten fruit, bevindt zich in het midden van de stad (Openbaring 2:7) en brengt oneindig leven en jeugd naar allen die ervan eten. Zelfs de bladeren bevatten prachtige behoudende eigenschappen. Deze boom levert elke maand een nieuwe oogst fruit op.

5. Is het waar dat deze verbazingwekkende stad naar deze aarde zal afdalen?

"Toen zag ik, Johannes, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God, bereid als een bruid, versierd voor haar man" (Openbaring 21:2).

"Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven" (Mattheüs 5:5).

"De rechtvaardigen krijgen vergelding op de aarde" (Spreuken 11:31).


Antwoord: Ja! De majestueuze heilige stad zal naar de aarde komen om de nieuwe hoofdstad van de aarde te worden. Allen die gered zijn hebben een thuis in deze stad.Zonden en zondaars zullen worden uitgeroeid door vuur van God.

6. Wat gebeurt er met de zonde en de goddelozen?

"Alle hoogmoedigen, ja, allen die goddeloosheid doen, zullen stoppels worden. En de dag die komt, zal ze opbranden" (Maleachi 4:1).

"De elementen zullen smelten met vurige hitte; zowel de aarde als de werken die daarin zijn zullen worden verbrand" (2 Petrus 3:10).

"Gij zult de goddelozen vertrappen, want zij zullen as zijn onder de zolen uwer voeten" (Maleachi 4:3).

"Niettemin verwachten wij, volgens Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin de gerechtigheid woont" (2 Petrus 3:13).


Antwoord: God zal de aarde van de zonde reinigen; Hij zal ook, diep verdrietig, de aarde reinigen van hen die in de zonde zouden blijven. Dan zal God een perfecte nieuwe aarde maken. De heilige stad zal de hoofdstad van de aarde zijn. Hier zullen de verlosten eeuwig leven in vreugde, vrede en heiligheid. God heeft beloofd dat de zonde niet meer zal opstaan. Zie Nahum 1:9. (Voor meer informatie over de hel, zie studiegids 11.)
7. Welke opwindende beloften heeft God gemaakt aan de mensen die Zijn nieuwe koninkrijk binnengaan?

Antwoord: A. De Heer zal persoonlijk bij hen wonen (Openbaring 21:3).


B. Ze zullen zich nooit vervelen. Er zal voor altijd plezier zijn (Psalmen 16:11).


C. Er zal geen dood, pijn, tranen, verdriet, ziekte, ziekenhuizen, operaties, tragedie, teleurstelling, problemen, honger of dorst meer zijn (Openbaring 21:4; Jesaja 33:24; Jesaja 65:23; Openbaring 7:16).


D. Ze zullen niet moe worden (Jesaja 40:31).


E. Iedereen zal op alle manieren fysiek gezond zijn. De doven zullen horen, de blinden zullen zien, en de verlamden zullen rennen (Jesaja 35:5, 6; Filipenzen 3:21).


F. Jaloezie, angst, haat, leugen, afgunst, onzuiverheid, cynisme, vuiligheid, zorgen en al het kwaad zal niet bestaan ​​in Gods koninkrijk (Openbaring 21:8, 27; 22:15). Mensen zullen niet langer worden belast met de zorgen en stress die hen afleiden en beschadigen. Er zal geen angst meer zijn. De tijd zal de eeuwigheid worden en de druk en deadlines van de aarde zijn voor altijd verdwenen.


8. Hoe zal de nieuwe aarde van onze huidige aarde verschillen?

Antwoord:

A. Grote oceanen zoals we ze vandaag kennen, zijn verdwenen (Openbaring 21:1). Tegenwoordig bedekken oceanen ongeveer 70 procent van het aardoppervlak. Dit zal niet het geval zijn in Gods nieuwe koninkrijk. De hele wereld zal een enorme tuin van onovertroffen schoonheid zijn, afgewisseld met meren, rivieren en bergen (Openbaring 22:1; Handelingen 3:20, 21).

B. Woestijnen zullen worden vervangen door tuinen (Jesaja 35:1, 2).


C. Elk dier zal tam zijn. Geen enkel schepsel - wolven, leeuwen, beren, enz. - zullen anderen aanvallen, en kleine kinderen zullen hen leiden (Jesaja 11:6-9, Jesaja 65:25).


D. Er zal geen vloek meer zijn (Openbaring 22:3). De vloek van de zonde, zoals gedetailleerd in Genesis 3:17-19, zal er niet meer zijn.


E. Er zal geen enkel soort geweld meer zijn (Jesaja 60:18). Dit omvat: geen misdaad, stormen, overstromingen, aardbevingen, tornado's, verwondingen, enz.


F. Er zal niets onrein bestaan (Openbaring 21:27). Er zullen geen dronkenschappen, cafe’s, alcoholische dranken, bordelen, pornografie of welke andere onzuiverheid dan ook in het nieuwe koninkrijk zijn.


9. Zullen er jonge kinderen in Gods koninkrijk zijn? Zo ja, zullen ze opgroeien?

"De straten van de stad zullen vol zitten met jongens en meisjes die op straat spelen" (Zacharia 8:5).

"Jullie zullen uitgaan en groeien ... zoals kalfjes van de stal" (Maleachi 4:2).


Antwoord: Er zullen veel jonge kinderen in de heilige stad zijn (Jesaja 11:6-9) en deze jongeren zullen opgroeien. Sinds de val van de mens zijn we veel gedegenereerd in status, intellect en vitaliteit, maar dit alles zal worden hersteld! (Handelingen 3:20, 21).


10. Als geliefden herenigd worden in de hemel, zullen ze elkaar dan herkennen?

"Dan zal ik kennen, zoals ik zelf bekend ben" (1 Korinthiërs 13:12).


Antwoord: De Bijbel leert duidelijk dat de verlosten die zijn gestorven tot leven zullen worden gewekt, zich zullen voegen bij de verlosten die leven en samen het nieuwe koninkrijk van God zullen binnengaan (Jesaja 26:19; Jeremia 31:15-17; 1 Korinthiërs 15:51- 55; 1 Thessalonicenzen 4:13-18). Het leert ook dat geliefden in Gods nieuwe koninkrijk elkaar zullen kennen, net zoals mensen elkaar vandaag op aarde herkennen.


11. Zullen de mensen in de hemel gemaakt zijn van vlees en botten?

"Jezus zelf stond in hun midden en zei tegen hen: 'Vrede zij met je.' Maar ze waren geschrokken en doodsbang en dachten dat ze een geest hadden gezien. En Hij zei tegen hen: 'Waarom ben je verontrust? En waarom ontstaan ​​er twijfels in je hart? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Voel Mij en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je ziet dat ik heb.' ... Maar terwijl ze nog steeds niet in vreugde geloofden, en verwonderd waren, zei Hij tegen hen: 'Heb je hier enig voedsel?' Dus ze gaven hem een ​​stuk van een geroosterde vis en wat honingraat. En Hij nam het en at in hun aanwezigheid. ... En Hij leidde hen naar Bethanië en ... terwijl Hij hen zegende ... werd Hij van hen gescheiden en naar de hemel gedragen" (Lukas 24:36-39, 41-43, 50, 51).

"Deze zelfde Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal zo op dezelfde manier komen als u Hem in de hemel zag opgaan" (Handelingen 1:11).

"De Heer Jezus Christus ... zal ons nederige lichaam transformeren zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam" (Filippenzen 3:20, 21).


Antwoord: Na zijn opstanding heeft Jezus de discipelen bewezen dat Hij vlees en bloed was door Zich door hen aan te laten raken en door voedsel te eten. Deze zelfde Jezus is opgestegen naar zijn Vader en zal opnieuw naar de aarde komen. De verlosten zullen lichamen zoals het lichaam van Christus worden gegeven en zullen in de eeuwigheid fysieke mensen met vlees en botten zijn. Het verschil zal zijn dat onze hemellichamen niet onderhevig zijn aan achteruitgang en dood. De lering dat de geredden in de hemel slechts geesten zullen zijn die rondzweven op wolken en niets anders doen dan op de harp spelen, heeft geen basis in de Bijbel. Jezus stierf niet aan het kruis om zo'n triviale toekomst te bieden aan hen die Zijn liefde accepteren en Zijn weg volgen. De meeste mensen hebben geen interesse in een dergelijk bestaan ​​en hebben daarom geen behoefte om Gods hemelse koninkrijk binnen te gaan - soms geven ze er de voorkeur aan, alleen omdat ze de hel vrezen. Als iedereen de waarheid over Gods heilige stad en de nieuwe aarde zou kunnen leren, zouden miljoenen meer Zijn liefde beginnen te begrijpen en zich tot Hem wenden en genieten van de vrede, vreugde en het doel dat Hij voor hen bestemd heeft.


12. Hoe zullen mensen hun tijd doorbrengen in het nieuwe koninkrijk?

"Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. en mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen" (Jesaja 65:21, 22).

Antwoord: De verlosten zullen hun eigen huizen bouwen op de nieuwe aarde. (Elke persoon zal ook een thuis in de stad hebben die door Christus is gebouwd - zie Johannes 14:1-3.) Ze zullen wijngaarden planten en de vruchten ervan eten. De Bijbel is hier duidelijk over: echte mensen doen echte dingen in de hemel, en ze zullen er grondig van genieten.


13. Wat zullen de verlosten nog meer in dit paradijs doen?

Antwoord: A. Zingen en hemelse muziek maken (Jesaja 35:10; 51:11; Psalmen 877; Openbaring 14: 2, 3).

B. Aanbidding elke week vóór Gods troon (Jesaja 66:22, 23).


C. Genieten van nooit verwelkende bloemen en bomen (Ezechiël 47:12, Jesaja 35:1, 2).


D. Geliefden, voorouders, bijbelfiguren, etc. bezoeken (Mattheüs 8:11; Openbaring 7:9-17).


E. De dieren van het paradijs bestuderen (Jesaja 11:6-9; 65:25).


F. Reizen en verkennen zonder ooit moe te worden (Jesaja 40:31).


G. Luister hoe God zingt (Zefanja 3:17).


H. Hun diepste verlangens ervaren (Psalmen 37:3, 4; Jesaja 65:24).


I. En de grootste vreugde van iedereen - genieten van het voorrecht om als Jezus te zijn, met Hem te reizen en Hem van aangezicht tot aangezicht te zien! (Openbaring 14:4; 22:4; 21:3; 1 Johannes 3:2).


14. Kan de menselijke taal de glorie van ons huis in het paradijs volledig beschrijven?

"Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." (1 Korinthiërs 2:9).


Antwoord: Zelfs niet in de wildste dromen kan het hart van de mensheid de wonderen van Gods eeuwige koninkrijk beginnen te begrijpen. Het paradijs dat Adam verloor, zal worden hersteld (Handelingen 3:20, 21).


15. Wordt dit koninkrijk voor jou persoonlijk voorbereid?

"Wie wil, laat hij het water des levens nemen, voor niets" (Openbaring 22:17).

"Tot een onverderfelijke erfenis ... gereserveerd in de hemel voor u" (1 Petrus 1:4).

"Ik ga een plaats voor je bereiden" (Johannes 14:2).


Antwoord: Ja! Het wordt nu persoonlijk voor je klaargemaakt. En de uitnodiging van de Heer is voor jou persoonlijk. Weiger Zijn aanbod alsjeblieft niet!


16. Hoe kun je verzekerd zijn van een plaats in dit grote en glorieuze koninkrijk?"

Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen" (Openbaring 3:20).

"Niet iedereen die tegen Mij zegt, 'Heer, Heer', zal het koninkrijk des hemels binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet” (Mattheüs 7:21).

"Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, opdat zij het recht hebben op de boom des levens, en door de poorten de stad mogen binnengaan" (Openbaring 22:14).

"Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden" (Johannes 1:12).

"Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden" (1 Johannes 1:7).


Antwoord: Geef je leven aan Christus en blijf in Hem zodat Hij je kan reinigen van de zonde en het verlangen om te zondigen. Het is zo simpel! Wanneer je in Hem blijft, geeft Jezus je de kracht om Zijn wil te doen en Zijn geboden te houden uit liefhebbende gehoorzaamheid. Dit betekent dat je zult gaan leven zoals Christus leefde en dat Hij je zal helpen alle zonden te overwinnen. "Wie overwint, zal alle dingen beërven" (Openbaring 21:7). Een persoon is voorbereid op de hemel wanneer de hemel in het hart is.


17. Heb je de glorieuze uitnodiging van Jezus geaccepteerd om voor altijd in Zijn hemelse koninkrijk met Hem te leven?

Antwoord:VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Hoe kan de hemel een gelukkige plaats zijn wanneer de verlosten denken aan geliefden die verloren zijn?

De Bijbel zegt dat God "elke traan uit hun ogen zal wissen" (Openbaring 21:4). Omringd door de schoonheid en vreugde van de nieuwe aarde, zullen Gods verloste mensen de tragedies en hartzeer van het verleden vergeten. Jesaja 65:17 zegt: "De vorige dingen zullen niet worden herinnerd of in je gedachten komen."


2. De Bijbel zegt: "vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven" (1 Korinthiërs 15:50). Hoe kunnen de verlosten dus vlees en botten zijn?

Hier benadrukt de apostel Paulus wat hij in de verzen 35-49 zei, dat onze opgestane lichamen anders zullen zijn dan onze huidige lichamen. Zonde heeft ons lichaam en onze aard veranderd. Daarom zullen onze lichamen, wanneer we het herstelde paradijs van Eden binnengaan, worden veranderd, zodat we ten volle kunnen genieten van de perfectie van de hemel. "Vlees en bloed" is slechts een uitspraak die verwijst naar het menselijk lichaam op deze aarde (zie Mattheüs 16:17; Galaten 1:16, 17; Efeziërs 6:12). Christus verklaarde in Zijn herrezen lichaam dat Hij echt van "vlees en botten" was (Lukas 24:39). En volgens Filippenzen 3:21 zullen we lichamen hebben zoals de Zijne.


3. Heeft de apostel Petrus de leiding over de poorten van de heilige stad?

Nee. De Bijbel zegt in Openbaring 21:12 dat het nieuwe Jeruzalem - de heilige stad van God - twaalf poorten heeft en aan de poorten twaalf engelen. Er wordt in de Bijbel niet verwezen naar één van de apostelen als bewakers van de poorten.


4. Is de heilige stad echt groot genoeg om alle verloste mensen van alle leeftijden te huisvesten?

Als elke verloste persoon 100 vierkante voet grondruimte zou krijgen, zou er ruimte zijn voor 39 miljard mensen in de stad, wat vele malen de huidige populatie van de wereld is. Veel statistici geloven dat als alle mensen die ooit geleefd hebben, gered zijn, er in de heilige stad voldoende ruimte voor hen zou zijn. De Schrift maakt echter duidelijk dat niet iedereen zal worden gered (Mattheüs 7:14). Er zal dus meer dan genoeg ruimte zijn in de grote stad.


5. Soms vraag ik me af of de beloning het offer waard is. Het lijkt erop dat satan me op het punt staat te overweldigen. Biedt de Bijbel enige aanmoediging?

Ja! De apostel Paulus moet aan je hebben gedacht toen hij schreef: "Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet waardig om vergeleken te worden met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden" (Romeinen 8:18). Slechts één glimp van je hemelse Vader die op je wacht in dat eeuwige koninkrijk zal ervoor zorgen dat de ergste beproevingen en verleidingen van de aarde in onbeduidendheid vervagen!


6. Zullen baby's die sterven worden gered in Gods koninkrijk?

We hebben geen specifiek Bijbelantwoord op deze vraag, maar velen geloven dat baby's gered zullen worden op basis van Mattheüs 2:16-18, waar de Bijbel vertelt over Koning Herodes die de jonge mannelijke kinderen in Bethlehem doodt. Het Oude Testament voorspelde dit tragische voorval, maar God zei de moeders dat ze moesten stoppen met huilen omdat hun kinderen op een dag zouden worden hersteld. "Weerhoud je stem van huilen. ... Uw kinderen zullen terugkeren naar hun gebied" (Jeremia 31:16, 17).


7. Begrijp ik het goed dat het huis van de verlosten hier op deze aarde zal zijn?

Ja! Hoewel de heilige stad nu in Gods woonplaats is, zal Hij het naar deze aarde brengen. De heilige stad zal de hoofdstad van de nieuwe aarde zijn, en God zal hier Zijn troon vestigen (Openbaring 21:2, 3; 22:1, 3) en leven met het behouden recht op aarde gedurende de eeuwigheid. En waar de Heer verblijft, dat is de hemel. Gods plan is om tot ons te herstellen wat Adam verloor: de glorie van een perfect leven op een perfecte aarde. Satan en zonde onderbraken Gods plan, maar het plan zal worden uitgevoerd. We kunnen allemaal delen in dit nieuwe koninkrijk - het is te veel om te missen! (Zie studiegids 12 voor meer informatie.)


8. Waarom geloven zovelen dat het huis van de verlosten een mistige plaats is met spookachtige inwoners die op wolken zweven en niets anders doen dan op een harp spelen?

Deze lering komt voort van de duivel, de vader van de leugen (Johannes 8:44). Hij wil het liefdevolle plan van God verdraaien en de hemel presenteren als een onwerkelijke, 'spookachtige' plek, zodat mensen hun interesse verliezen of sceptisch worden over Gods Woord. Satan weet dat wanneer mannen en vrouwen de Bijbelse waarheid volledig begrijpen met betrekking tot het huis van de verlosten, zijn macht over hen verbroken is, omdat zij plannen gaan maken om dat koninkrijk binnen te gaan. Dit is de reden waarom hij zo hard werkt om het onderwerp te verwarren en leugens over ons hemelse thuis te verspreiden.


QUIZ VRAGEN

1. De heilige stad in de ruimte… (1)

_____ Is niet letterlijk maar symbolisch. _____ Is een letterlijke stad die nu door God wordt voorbereid in Zijn woonplaats. _____ Bestaat niet, behalve in de geest van sommige mensen.

2. Deze heilige stad… (1)

_____ Wordt vernietigd door een nucleaire explosie. _____ Zal worden overmeesterd door satan en zijn gevallen engelen. _____ Zal afdalen naar deze aarde en de hoofdstad worden van de nieuw gemaakte aarde.

3. Controleer in de volgende lijst de ware Bijbelfeiten met betrekking tot de heilige stad: (7)

_____ Het wordt het nieuwe Jeruzalem genoemd. _____ Het gaat om de grootte van Londen. _____ De muren zijn van topaas. _____ De stad is zo lang als hij wijd is. _____ De straten zijn van puur goud. _____ De stad heeft 14 fundamenten _____ De apostel Petrus staat aan de poort. _____ Elk van zijn 12 poorten is gemaakt van één parel. _____ De omtrek is 1.500 mijl. _____ De fundamenten zijn allemaal gemaakt van edelstenen. _____ De stad zal in perfecte verhouding zijn.

4. De boom des levens… (1)

_____ Is een echte boom die eeuwige gezondheid en jeugd aan Gods volk zal geven. _____ Is een gezegde en betekent alleen dat God Zijn volk kracht zal geven. _____ Bestond in het begin maar zal geen deel uitmaken van het nieuwe koninkrijk.


5. Vink in de volgende lijst alle uitspraken aan die echte Bijbelbeloften zijn voor mensen in Gods nieuwe koninkrijk: (5)

_____ De Heer zal dagelijks huwelijken sluiten/ in de echt verbinden. _____ De levensboom draagt ​​20 soorten fruit. _____ De Heer zelf zal bij Zijn volk wonen. _____ Na een miljoen jaar zullen de heiligen zich vervelen. _____ Er zal geen dood of verdriet meer zijn. _____ Mensen zullen nooit moe worden. _____ De verlamden worden gedragen door engelen. _____ Engelen zullen de artsen zijn en alle operaties uitvoeren. _____ De blinde zal niet langer blind zijn. _____ Jaloezie, angst, haat, leugens, afgunst en onreinheid zullen voor altijd verdwenen zijn. _____ Baby's worden niet volwassen.

6. Vink de onderstaande uitspraken aan die de waarheid vertellen over de nieuwe aarde: (6)

_____ De oceanen van vandaag zullen er niet meer zijn. _____ De woestijnen worden groter. _____ Dieren worden gehouden in prachtige hemelse kooien.

_____ Tornado's, aardbevingen en overstromingen zullen niet gebeuren. _____ De prullenbak wordt dagelijks zorgvuldig door de engelen van de straat gehaald. _____ Bloemen en bomen zullen niet verwelken of vervagen. _____ De hemel zal hier op aarde zijn. _____ Zonde zal niet voor de tweede keer verschijnen. _____ De glorie van dit alles kan niet voldoende worden beschreven.

7. De rechtvaardigen in het hemels koninkrijk… (1)

_____ Zullen geesten zijn die harpen spelen en op wolken zweven. _____ Zullen andere geliefden en vrienden die er mogelijk zijn niet kennen. _____ Zullen echte lichamen van vlees en botten hebben en zullen elkaar kennen.

8. We weten dat mensen in de hemel echt zullen zijn en echte dingen zullen doen omdat… (1)

_____ Wetenschap dit overtuigend heeft bewezen. _____ De Bijbel zegt dat we zullen zijn zoals Christus, die na Zijn opstanding vlees en botten had en echte dingen deed. _____ Veel predikanten zeggen dat dit zo is.

9. Ik kan zeker zijn van een plaats in dat hemels koninkrijk als ik… (1)

_____ Dagelijks zeg dat ik de Heer liefheb. _____ Ben bang voor de hel. _____ Christus accepteer en volg en Zijn geboden onderhoudt.


10. Wat zullen de verlosten doen in het hemelse koninkrijk? Vink de ware Bijbel-feiten aan die hieronder zijn vermeldt: (5)

_____ Huizen bouwen en in hen leven. _____ Wijngaarden planten. _____ Dieren doden en ze opeten. _____ Hemelse instrumenten bespelen en lof zingen voor God. _____ Vóór Gods troon Hem aanbidden. _____ Langs de hel vliegen en de verlorenen bespotten. _____ Van de boom des levens eten.

11. Ik accepteer het aanbod van Jezus om voor altijd in Zijn koninkrijk met Hem te leven.

_____ Ja. _____ Nee.


434 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page