top of page

23. DE BRUID VAN CHRISTUS


De Bijbel zegt dat er maar één lichaam of kerk is waarin Jezus Zijn eindtijd-mensen naartoe roept - de bruid van Christus. Voor sommigen is dit beangstigend, omdat er tegenwoordig duizenden kerken zijn die zichzelf Christen noemen. Vrijwel elk van hen beweert de kerk van God te zijn, maar toch verschillen ze allemaal sterk in Bijbelse interpretatie, geloof en praktijk. Het is vrij onmogelijk voor een eerlijke zoeker naar waarheid om de beweringen van iedereen te onderzoeken. We kunnen echter dankbaar zijn dat Jezus dit dilemma voor ons heeft opgelost door Zijn kerk zo gedetailleerd te beschrijven dat je het gemakkelijk kunt identificeren! Die beschrijving, levendig en krachtig, is te vinden in Openbaring 12 en 14. De opwindende en verbazingwekkende waarheden die je daar zult vinden zullen je helpen in de eindtijd.

Let op: lees eerst Openbaring 12:1-17 voordat u begint aan uw ontdekkingsreis naar deze transformerende waarheden.


1. Met welk profetisch symbool vertegenwoordigt Jezus Zijn ware kerk?

"Ik heb de dochter van Sion vergeleken met een lieftallige en delicate vrouw" (Jeremia 6:2). "Laat ons blij zijn en ons verheugen en Hem eer geven, want het huwelijk van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf gereedgemaakt. En haar werd het toegestaan ​​gekleed te zijn in fijn linnen, schoon en helder, want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen" (Openbaring 19:7, 8).


Antwoord: We hebben in Studiegids 22 geleerd dat Jezus Zijn ware kerk (dochter van Sion) symboliseert als een zuivere vrouw en de valse, afvallige kerken als een hoer. (Zie ook 2 Korinthiërs 11:2; Efeziërs 5:22, 23; en Jesaja 51:16).


2. In Openbaring 12:1 symboliseert Jezus Zijn kerk als een vrouw 'bekleed met de zon', met 'de maan onder haar voeten' en 'op haar hoofd een kroon van twaalf sterren'. Wat betekenen deze symbolen?


Antwoord: De zon vertegenwoordigt Jezus, Zijn evangelie en Zijn gerechtigheid. "De Here God is een zon" (Psalm 84:11). (Zie ook Maleachi 4:2.) Zonder Jezus is er geen redding (Handelingen 4:12). Jezus wilt meer dan alles dat Zijn kerk overstroomt met Zijn aanwezigheid en glorie. "De maan onder haar voeten" vertegenwoordigt de offerdiensten van het Oude Testament. Zoals de maan het licht van de zon weerkaatst, zo waren de offerdiensten alleen spiritueel nuttig omdat het licht reflecteerde van de komende Messias (Hebreeën 10:1). De "kroon van twaalf sterren" vertegenwoordigt het werk van de 12 discipelen, die de eerste jaren van de nieuwtestamentische kerk bekroonden.

3. Vervolgens zegt de profetie dat de vrouw aan het bevallen is, op het punt staat een baby te baren die op een dag alle naties zou regeren met een ijzeren roede. Zij heeft toen het 'mannelijke kind' gebaard en later werd Hij opgenomen in Gods hemelse troon (Openbaring 12:1, 2, 5). Wie was deze baby?

Antwoord: Deze baby was Jezus. Hij zal op een dag alle volken regeren met een ijzeren roede (Openbaring 19:13-15, Psalm 2:7-9, Johannes 1:1-3, 14). Jezus, die gekruisigd werd voor onze zonden, werd opgewekt uit de dood en steeg op naar de hemel (Handelingen 1:9-11). De kracht van Zijn opstanding in onze levens is één van Jezus' essentiële gaven aan Zijn volk (Filippenzen 3:10).


4. Openbaring 12:3, 4 introduceert "een grote, vurige rode draak" die het "mannelijke kind" haatte en probeerde hem bij de geboorte te doden. (Je herinnert je misschien deze draak uit Studiegids 20.) Wie was de draak?

Antwoord: De draak staat voor satan, die uit de hemel werd geworpen (Openbaring 12:7-9) en die door het heidense Romeinse Rijk heen werkte in de tijd van Jezus’ geboorte. De heerser die Jezus bij zijn geboorte probeerde te doden was Herodus, een koning onder het heidense Rome. Hij doodde alle mannelijke baby's van Bethlehem in de hoop dat één van hen Jezus zou zijn (Mattheüs 2:16).

5. Wat is de betekenis van de "zeven koppen" en "tien horens" van de draak, en van "één derde van de sterren van de hemel" die op de aarde worden geworpen?

Antwoord: De "zeven koppen" hebben 3 toepassingen.

  1. Het zijn alle hoofden van de voorgaande beesten (koninkrijken) die zijn samengevoegd. (Leeuw, beer, luipaard met 4 hoofden en het beest met de ijzeren tanden) Dit is omdat het geloofsovertuigingen van alle voorgaande koninkrijken met zich meedraagt.

  2. Zij vertegenwoordigen de zeven heuvels of bergen waarop Rome werd gebouwd (Openbaring 17:9, 10).

  3. In Openbaring 17:9, 10 lezen we dat de vrouw op 7 bergen zit. Bergen in de Bijbel staan symbool voor aanbidding. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: (Johannes 4:20; 2 Kronieken 21:11; Ezechiel 20:28; 1 Koningen 3:2-3; 1 Samuel 9:12; Leviticus 26:30; Numeri 33:52; Deuteronomy 12:2; 1 Koningen 11:7; 2 Koningen 17:11; 2 Koningen 15:3-4). In Bijbelstudiegids 22 vraag 7, waar de vrouw op het beest zit, hebben we geleerd dat dit symbool staat voor de controle die de vrouw heeft over het beest of de staat wat het beest symboliseert. Dus Openbaring 17:9, 10 leert ons dat deze vrouw (de Rooms Katholieke Kerk) de controle heeft over alle religies in de wereld (7 is een nummer wat compleetheid symboliseert). Dit punt zal ook duidelijk worden wanneer, in de oecumene, de andere religies de Rooms Katholieke kerk zullen erkennen als de “moederkerk” tezamen met haar leidende rol in deze beweging.

We hebben nu drie keer een beest ontmoet met zeven koppen en tien hoorns in onze studiegidsen (Openbaring 12:3; 13:1; 17:3).

De "tien hoorns" vertegenwoordigen de regeringen, of naties, die de grootmachten ondersteuning geven in hun onderdrukking van Gods volk en kerk. Tijdens de heerschappij van heidense Rome (Openbaring 12:3, 4) vertegenwoordigden zij de 10 barbaarse stammen die het pausdom steunden om uiteindelijk het Romeinse Rijk ten val te brengen (Daniël 7:23, 24). Deze stammen werden later het moderne Europa. In de laatste dagen vertegenwoordigen ze alle naties van de wereld verenigd in de eindtijd-coalitie (Openbaring 16:14; 17:12, 13, 16) die "Babylon de grote" in haar strijd tegen Gods volk. "Een derde van de sterren van de hemel" zijn de engelen die zich bij Lucifer aansloten tijdens zijn opstand in de hemel en die met hem werden uitgestoten (Openbaring 12:9, Lukas 10:18, Jesaja 14:12).

Een review en samenvatting

Tot dusverre heeft de profetie de volgende Bijbelse feiten behandeld:

1. Gods ware kerk verschijnt, gesymboliseerd als een zuivere vrouw.

2. Jezus wordt in de gemeente geboren.

3. Satan, die door koning Herodes, van het heidense Rome, heen werkt, probeert Jezus te doden.

4. Het plan van satan is niet succesvol.

5. Jezus' hemelvaart is afgebeeld.


Vele miljoenen werden leven verbrand op de brandstapel vanwege Satans vervolging.

6. Wat deed satan nadat hij gefaald had in zijn plan om Jezus te vernietigen?

"Hij vervolgde de vrouw die het mannelijke kind heeft gebaard" (Openbaring 12:13).


Antwoord: Omdat hij Jezus niet meer persoonlijk kon aanvallen, richtte hij zijn woede en vervolging op Gods kerk en zijn volk.

Zes identificatiepunten

In Openbaring hoofdstuk 12 en 14 geeft Jezus ons zes herkenningspunten om te gebruiken bij het identificeren van Zijn eindtijdkerk. Kijk uit naar deze punten terwijl je de rest van deze studiegids bestudeert. Je gaat ze namelijk alle 6 tegenkomen.


7. Wat deed de vrouw (kerk) in Openbaring 12:6, 14 om zichzelf te beschermen en wat is de "wildernis"?

Antwoord: Verzen 6 en 14 zeggen: "De vrouw vluchtte de wildernis in", waar ze werd beschermd voor "Een tijd en tijden en een halve tijd" (of 1260 letterlijke jaren) van de toorn van satan - die door het pauselijke Rome heen werkte. De "twee vleugels" vertegenwoordigen de bescherming en ondersteuning die God de kerk gaf gedurende haar tijd in de "woestijn" (Exodus 19:4; Deuteronomium 32:11). De tijd doorgebracht in de wildernis is dezelfde 1.260-jarige periode van pauselijke macht en vervolging (538 tot 1798) die herhaaldelijk wordt genoemd in de Bijbelse profetie. Bedenk dat één profetische dag gelijk is aan één letterlijk jaar (Ezechiël 4:6).


Veel mensen van Gods volk vluchtte naar de Verenigde Staten om aan vreselijke vervolging te ontsnappen.

De term 'wildernis' verwijst naar de eenzame plaatsen van de aarde (bergen, grotten, bossen, enz.) Waar Gods volk zich hebben kunnen verbergen en waardoor ze hebben kunnen ontsnappen aan totale vernietiging (Hebreeën 11:37, 38). En inderdaad, velen hebben zich op die manier verbergt - de Waldenzen, Albigenzen, Hugenoten en vele anderen. Gods volk (zijn kerk) zou zijn vernietigd als ze niet waren gevlucht en zich in de wildernis hadden verstopt tijdens deze verwoestende vervolging door het pausdom. (In een periode van 40 jaar, "vanaf het begin van de orde van de jezuïeten, in het jaar 1540 tot 1580, werden negenhonderdduizend Christenen vernietigd. In 30 jaar zijn honderdvijftig duizend Christenen omgekomen in de Inquisitie." (1) Ten minste 50 miljoen Christenen stierven voor hun geloof tijdens deze periode van 1.260 jaar. Gods kerk bestond in deze jaren niet als een officiële organisatie. Vanaf 538 tot 1798 was ze al actief maar nog niet identificeerbaar als een organisatie. Toen ze niet meer hoefde te onderduiken na de 1260 jaar en weer “tevoorschijn kwam” had ze nog steeds dezelfde doctrine en karakteristieken als de apostolische kerk, die in 538 de “wildernis” in ging.


We hebben nu onze eerste twee herkenningspunten voor Jezus 'eindtijdkerk ontdekt:

1. Ze zou officieel niet bestaan ​​als een organisatie tussen AD 538 en 1798.

2. Ze zou ontstaan ​​en haar eindtijdwerk doen na 1798.

Er zijn veel liefhebbende, oprechte Christenen in kerken die officieel vóór 1798 bestonden. Maar geen van deze kerken kan Gods eindtijdkerk zijn waarin Jezus al Zijn volk naartoe roept, omdat de kerk van de eindtijd na 1798 moest opstaan Dit betekent dat de meeste van de populaire Protestantse kerken niet de eindtijdkerk van God kunnen zijn omdat ze officieel vóór 1798 bestonden.Een overblijfsel van stof is het laatste resterende deel van de originele rol. Het komt overeen met het eerste stuk van dezelfde rol.

8. In Openbaring 12:17 noemt God zijn eindtijdkerk het overblijfsel of restant. Wat betekent het woord "overblijfsel" of “restant”?

Antwoord: Het betekent het laatste resterende deel. In verwijzing naar de kerk van Jezus, betekent het Zijn kerk van de allerlaatste dagen, die is gebaseerd op de gehele Geschriften, net als de apostolische kerk.


9. Welke bijkomende tweedelige beschrijving gaf Jezus in Openbaring 12:17 van Zijn “overblijfsel of restant-kerk” van de eindtijd?

Antwoord: Het zou alle Tien Geboden houden, inclusief de zevende-dags Sabbat van het vierde gebod (Johannes 14:15; Openbaring 22:14). Het zou ook het "getuigenis van Jezus" hebben. De Bijbel vertelt ons dat dit de geest der profetie is (Openbaring 19:10). (Zie Studiegids 24 voor een volledige uitleg van de gave van profetie.)


We hebben nu de volgende twee identificatiemiddelen van Jezus voor Zijn overblijfsel of restant-kerk:

3. Het zal Gods geboden houden, inclusief zijn zevende-dags Sabbat van het vierde gebod.

4. Het zal de gave van profetie hebben.

Vergeet niet dat, terwijl er oprechte Christenen worden gevonden in kerken die de Sabbat niet houden of de gave der profetie niet hebben, deze kerken kunnen niet de overblijfsel of restants-eindtijdkerk van God zijn waarin Jezus de Christenen van de laatste dagen naartoe roept, omdat Gods eindtijd-kerk alle geboden van God zal houden en de gave der profetie zal hebben.

10. Welke laatste twee identificatiemogelijkheden voor Gods restant-kerk biedt het boek Openbaring?

Antwoord: De laatste twee punten van de zes zijn:

5. Het zal een wereldwijde zendingswerk kerk zijn (Openbaring 14:6).

6. Het zal de drie-engelenboodschap van Openbaring 14:6-14 prediken, die hieronder kort wordt samengevat.

A. Gods oordeel is in zitting. Aanbid Hem! Gods eindtijd-kerk moet prediken dat het oordeel begonnen is in 1844 (zie Studiegidsen 18 en 19). Het roept mensen ook op om "Hem te aanbidden die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en de waterbronnen" (Openbaring 14:7). Hoe vereren we God als Schepper? God schreef het antwoord in het vierde gebod. "Herinner de Sabbatdag, om hem heilig te houden. ... Want in zes dagen heeft de Heer de hemelen en de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die" (Exodus 20:8, 11). Dus de boodschap van de eerste engel beveelt allen om God als Schepper te aanbidden door zijn zevende-dags Sabbat heilig te houden, die Hij gaf als een gedenkteken van de Schepping.

B. Kom uit de gevallen kerken van Babylon.

C. Aanbid het beest niet en ontvang zijn merkteken niet, dat de zondag als een heilige dag beschouwt ter vervanging van de ware Sabbat. Pas op voor alle vervalsingen.


Laten we nu de zes punten bekijken die Jezus ons geeft voor het identificeren van Zijn eindtijd-restants-kerk:

1. Het zou niet bestaan ​​als een officiële organisatie tussen 538 en 1798 na Chr.

2. Het zou opstaan ​​en zijn werk doen na 1798.

3. Het zou de Tien Geboden houden, inclusief de zevende-dags Sabbat.

4. Het zou de gave der profetie hebben.

5. Het zou een wereldwijde zendingswerk kerk zijn.

6. Het zou Jezus' driedelige boodschap van Openbaring 14:6-14 onderwijzen en prediken.


11. Nu we Jezus’ zes identificatiepunten voor zijn eindtijd-restant-kerk hebben vastgesteld, wat zegt Jezus dat wij moeten doen en met welke resultaten?

Antwoord: "Zoek en gij zult vinden" (Mattheüs 7:7). Jezus geeft je deze zes specifieke punten en zegt: "Ga Mijn gemeente zoeken." Hij belooft dat degenen die naar hemelse dingen zoeken hen ook zullen vinden.

12. Hoeveel kerken passen in deze zes specificatiepunten?

Antwoord: Jezus gaf zulke onderscheidende specificaties dat ze maar naar één kerk wijzen. Jezus gaf geen vage algemeenheden zoals "Er zullen veel goede mensen in mijn kerk zijn" en "Er zullen ook enkele hypocrieten zijn." Voor hoeveel kerken zouden die twee punten waar zijn? Allemaal. Die twee punten passen ook bij de supermarkt op de hoek en de sportclub in het centrum! Ze zouden in alles passen en dus niets betekenen. In plaats daarvan gaf Jezus zulke specifieke, exact beschrijvende punten dat ze in één kerk passen en slechts in één kerk - de Zevende-dags Adventkerk. Laten we de specificaties nogmaals controleren.

De Zevende-dags Adventkerk:

1. Bestond niet als een officiële organisatie tussen ad 538 en 1798.

2. Ontwaakte na 1798. Het begon zich in de vroege 1840s te vormen.

3. Houdt de Tien Geboden, inclusief de zevende-dags Sabbat van Gods vierde gebod.

4. Heeft de gave der profetie.

5. Is een wereldwijde zendingskerk en werkt tegenwoordig in bijna alle landen.

6. Leert en predikt Jezus' driedelige boodschap van Openbaring 14:6-14.

Jezus vraagt ​​je om deze zes specificatiepunten te nemen en ze voor jezelf te controleren. Het is eenvoudig. Je kan het niet missen.

Let op: Vergeet a.u.b. niet dat er veel liefhebbende Christenen in kerken zijn die deze punten niet passen, maar een dergelijke kerk kan niet het eindtijd overblijfsel van God zijn waarin Hij vandaag al Zijn mensen naartoe roept.


13. Nadat één van Jezus' kinderen Zijn liefdevolle waarschuwingsroep heeft gevolgd, en uit Babylon komt (Openbaring 18:2, 4), Wat vraagt ​​Jezus hem of haar vervolgens te doen?

"U bent in één lichaam geroepen" (Kolossenzen 3:15).

"Hij [Jezus] is het hoofd van het lichaam, de kerk" (Kolossenzen 1:18).

Antwoord: De Bijbel zegt dat Gods volk in één lichaam geroepen is, de kerk. Jezus vraagt ​​degenen die Babylon verlaten om zich bij de restants-kerk te voegen - waarvan Hij het hoofd is. Jezus zei: "Andere schapen heb ik die niet van deze schaapskooi zijn" (Johannes 10:16). Hij noemt ze ook "Mijn volk" in zowel het Oude Testament (Jesaja 58:1) als het Nieuwe Testament (Openbaring 18:4). Van Zijn schapen buiten Zijn kudde (kerk), zegt Hij: "Die moet Ik ook brengen en zij zullen mijn stem horen; en er zal één kudde en één herder zijn. ... Mijn schapen horen mijn stem ... en zij volgen Mij" (Johannes 10:16, 27).14. Hoe kom je dat lichaam, of kerk, binnen?

"Door één Geest zijn we allemaal in één lichaam gedoopt - hetzij Joden of Grieken" (1 Korinthiërs 12:13).


Antwoord: We gaan Jezus' eindtijd overblijfsel of restant-kerk binnen door de doop. (Zie Studiegids 9 voor details over de doop.)


15. Geeft de Bijbel ander bewijs dat Jezus slechts één overblijfsel of restant-kerk heeft waar Hij al Zijn volk naartoe roept?

Antwoord: Ja, dat doet het. Laten we het eens gaan bekijken:

A. De Bijbel zegt dat er slechts één ware lichaam of kerk is (Efeziërs 4:4, Kolossenzen 1:18).

B. De Bijbel zegt dat onze dagen zijn als in de dagen van Noach (Lukas 17:26, 27). Hoeveel manieren om te ontsnappen waren er in de tijd van Noach? Slechts één - de ark. Nogmaals, vandaag heeft God ons van een boot voorzien, de kerk, die Zijn volk veilig door de laatste gebeurtenissen van de aarde heen zal brengen. Mis deze boot niet!

16. Wat is het goede nieuws over Gods restant-kerk?

Antwoord:

A. Het centrale thema is "het eeuwige evangelie" - dat wil zeggen, gerechtigheid door geloof in Jezus alleen (Openbaring 14:6).

B. Het is gebouwd op Jezus, de Rots (1 Korinthiërs 3:11; 10:4), en "de poorten van Hades zullen er niet tegen heersen" (Matteüs 16:18).

C. Jezus stierf voor zijn kerk (Efeziërs 5:25).

D. Jezus beschrijft Zijn restant-kerk zo duidelijk dat het gemakkelijk te identificeren is. Hij beschrijft ook de gevallen kerken en roept Zijn volk op om eruit te komen. Satan zal alleen diegenen in de val lokken die hun ogen en harten dicht houden voor Zijn liefdevolle roeping.

E. Haar doctrines zijn allemaal waar (1 Timotheüs 3:15).


17. Wat is het goede nieuws met betrekking tot Gods restant-volk?

Antwoord: zij zullen:

A. Gered zijn in Zijn hemels koninkrijk (Openbaring 15:2).

B. De duivel overwinnen door de "kracht" en het "bloed" van Jezus (Openbaring 12:10, 11).

C. Geduldig zijn (Openbaring 14:12).

D. Het geloof van Jezus hebben (Openbaring 14:12).

E. Glorierijke vrijheid vinden (Johannes 8:31, 32).18. Het uur op de aarde is erg laat. Jezus' tweede komst volgt onmiddellijk het geven van de van de drie-engelenboodschap op (Openbaring 14:6-14). Wat is het dringende verzoek dat Jezus nu heeft aan Zijn volk?

"Kom in de ark, u en uw hele huis" (Genesis 7:1).


Antwoord: In de tijd van Noach gaven slechts acht mensen (inclusief Noach) gehoor aan de uitnodiging van God. Jezus is voor de deur van Zijn eindtijd-ark, de restant-kerk, op jou aan het wachten.

Let op: Dit is onze achtste studiegids in de spannende serie over de drie-engelenboodschap van Openbaring 14:6-14. De laatste studiegids van deze serie zal de gave der profetie bespreken.


19. Ben je bereid om gehoor te geven aan Jezus' roeping om in de veiligheid van Zijn eindtijd-restant-kerk te komen?

Antwoord:


 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. China, met ongeveer één vierde van de wereldbevolking, is nauwelijks in contact gekomen met het evangelie. Zou het niet lang duren om iedereen daar te bereiken?

"Bij mannen is het onmogelijk, maar niet bij God; want met God zijn alle dingen mogelijk" (MarKus 10:27). De Bijbel zegt dat de Heer "het werk zal afmaken en het zal inkorten in gerechtigheid, omdat de Here een kort werk op de aarde zal verrichten" (Romeinen 9:28). Diezelfde Heer die Jona de macht gaf om in minder dan 40 dagen een hele stad tot berouw te brengen (Jona, hoofdstuk 3) zal Zijn werk in deze laatste dagen heel snel voltooien. Hij zegt dat Zijn werk met zo'n adembenemende snelheid zal bewegen dat het voor de kerk van God bijna onmogelijk zal zijn om de overweldigende influx van zielen adequaat te hanteren (Amos 9:13). God beloofde het. Het zal gebeuren - en binnen korte tijd!

2. Is er echt een serieus gevaar dat veel belijdende Christenen niet op hun hoede zijn en verloren gaan wanneer Jezus terugkeert?

Ja. Jezus maakte dat punt glashelder. Hij waarschuwde voor verschillende dingen die Christenen zullen in de val zullen lokken en vernietigen: (1) brasserij, (2) dronkenschap, (3) de zorgen van dit leven, en (4) slapen (Lukas 21:34; Markus 13:34- 36).

A. Brasserij is overdrijven in alles - eten, werken, lezen, recreatie, etc. Het verstoort het evenwicht en vernietigt helder denken. Het belet ook om tijd door te brengen met Jezus.

B. Dronkenschap verwijst naar dingen die een verdoving veroorzaken en ons een afkeer voor hemelse dingen geven. Voorbeelden zijn pornografie, ongeoorloofde seks, slechte metgezellen, verwaarlozing van Bijbelstudie en gebed, en kerkdiensten vermijden. Zulke dingen zorgen ervoor dat mensen in een droomwereld leven en daarom veel belangrijke dingen mislopen.

C. Zorgen van dit leven vernietigen Christenen die zo druk bezig zijn, met het doen van dingen waar op zichzelf niks mis mee is, dat er geen tijd voor Jezus, gebed, studie van het Woord, getuigenis en het bijwonen van kerkdiensten meer is. Door dit te doen, houden we onze ogen van het echte doel en verdrinken we in bijzaken.

D. Slapen verwijst naar geestelijk slapen. Het is vandaag misschien het grootste probleem. Wanneer een persoon slaapt, weet hij niet dat hij slaapt. Onze relatie met Jezus als vanzelfsprekend beschouwen, een vorm van godsvrucht zonder kracht hebben en weigeren om actief betrokken te worden bij Jezus’ werk - al deze dingen en anderen maken slaapwandelaars van degenen die, tenzij ze wakker gemaakt worden, door het moment van de waarheid heen zullen slapen.

3. Ik sloot me aan bij de restant-kerk van God en ben nog nooit zo gelukkig geweest. Maar ik ben ook nooit zo erg lastig gevallen door de duivel. Waarom is dit?

Omdat de duivel boos is op Gods restants-volk en zijn tijd doorbrengt met proberen ze pijn te doen en hen te ontmoedigen (Openbaring 12:17). Jezus beloofde niet dat Zijn volk geen beproevingen, ellende, aanvallen van de duivel, moeilijke tijden en zelfs ernstige verwonding van satan zou ondergaan. Hij beloofde dat zulke dingen inderdaad tot Zijn volk zouden komen (2 Timoteüs 3:12). Hij gaf echter de volgende glorieuze beloften: (1) dat Hij Zijn volk de overwinning zou geven (1 Korinthiërs 15:57), (2) altijd bij Zijn volk te zijn, in alles waar zij mee te maken zullen krijgen (Mattheüs 28:20), (3) om ze vrede te geven (Johannes 16:33; Psalmen 119:165), en (4) om ze nooit in de steek te laten (Hebreeën 13:5). Ten slotte beloofde Jezus Zijn kinderen zo vast te houden dat niemand ze uit zijn handen kan nemen (Johannes 10:28, 29). Amen!

4. Wat betekent het woord "kerk"?

Het woord "kerk" is vertaald uit het Griekse woord "ekklesia", wat "geroepenen" betekent. Hoe passend! Het volk van Jezus wordt uit de wereld en Babylon geroepen en in Zijn kostbare veilige vouw. Mensen worden een deel van Jezus' overblijfsel of restant van de eindtijdkerk door zich te laten dopen als Jezus hen roept. Jezus zegt: "Mijn schapen horen Mijn stem ... en zij volgen Mij" (Johannes 10:27).


 

QUIZ VRAGEN


1. Hoe symboliseert Jezus zijn ware kerk in de profetie? (1) _____ Als een hoge kerktoren. _____ Als een beest. _____ Als een heldere engel. _____ Als een pure vrouw. _____ Als een mysterieuze wolk.

2. Wat was de "wildernis" waarnaar de kerk vluchtte? (1) _____ Eenzame plaatsen zoals grotten, bossen, enz. _____ De Sahara woestijn. _____ Irak. _____ De Gobi-woestijn.

3. De volgende uitspraken maken deel uit van de drie-engelenboodschap: (3) _____ Babylon is gevallen. Kom uit haar! _____ De hel brandt voor altijd en eeuwig. _____ Gods oordeel is in zitting. Vereer Hem, loof Hem en aanbid Hem als de Schepper door Zijn heilige Sabbat te houden - wat Zijn zegel, of teken is. _____ De plagen zijn beëindigd. _____ Iedereen zal gered worden. _____ Aanbid het beest niet en ontvang zijn merkteken niet.

4. Jezus geeft zes identificatiepunten om ons naar zijn restant-kerk te leiden. Deze kerk zal… (6) _____ Veel fijne Christenen hebben. _____ De tien geboden houden, inclusief de Sabbat. _____ Enkele hypocrieten hebben. _____ Geniet van het zingen van geweldige Christelijke liederen. _____ Veel bidden. _____ Niet als officiële organisatie hebben bestaan tussen 538 en 1798 na Christus. _____ De gave der profetie hebben. _____ In tongen spreken. _____ Een wereldwijde zendingskerk zijn. _____ Veel mooie kerkgebouwen hebben. _____ Opkomen en zijn werk na 1798 verrichten. _____ De drie-engelenboodschap van Openbaring 14:6-14 prediken en leren.

5. Hoe lang was de kerk in de woestijn? (1) _____ 5 jaar. _____ 1.000 jaar. _____ 680 jaar. _____ 1.260 jaar. _____ 33 jaar.

6. In Openbaring hoofdstuk 12, staat het symbool van een baby geboren uit een vrouw voor… (1) _____ De apostolische kerk. _____ Jezus. _____ Het evangelie dat naar de heidenen gaat.

7. Roept Jezus Zijn volk uit de wereld en uit Babylon en in Zijn restant-kerk? (1) _____ Ja. _____ Nee.

8. Hoe sluit je je aan bij de restant-kerk? (1) _____ Door de hand van de prediker te schudden. _____ Door een lidmaatschapskaart te ondertekenen. _____ Door de doop. _____ Door een grote donatie te geven.

9. Er zijn veel goede Christenen in alle kerken, en zelfs sommigen die geen lid zijn van een kerk. (1) _____ Ja. _____ Nee.

10. Welke van de volgende dingen zorgen ervoor dat Christenen niet op hun hoede zijn en verloren gaan?(4) _____ Brasserij. _____ De zorgen van dit leven. _____ Te enthousiast worden over je religie. _____ Geestelijke dronkenschap. _____ Geestelijk slapen. _____ Getrouw getuigen. _____ De krant lezen.

11. God zal Zijn werk op aarde verkorten door het evangelie snel aan elk schepsel te geven. (1) _____ Ja. _____ Nee.

12. Welke van de volgende beloften belooft God aan Zijn kinderen? (4) _____ Vrede. _____ Ze zullen geen problemen hebben. _____ Overwinning. _____ Ze zullen nooit ziek worden. _____ Niemand kan ze uit Zijn en Jezus handen nemen. _____ Hij zal ze nooit in de steek laten. _____ Ze zullen rijk zijn.

13. Wat betekent het woord 'kerk' letterlijk? (1) _____ Een juiste aangewezen plaats van aanbidding. _____ Een congregatie van gelovigen. _____ "Zij die geroepen zijn". _____ Een kathedraal.

14. Ik wil deel worden van Gods eindtijd-restant-kerk. _____ Ja. _____ Nee.


Bijbelstudie afkomstig van Amazing Facts

Bekijk hier de bijbelstudie in het engels

212 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page