top of page

22. DE “ANDERE” VROUW


Elk huwelijk moet op gebaseerd zijn op vertrouwen. En in onze vereniging met Christus, moeten we eveneens trouw aan Hem en Zijn Woord blijven. Het boek Openbaring spreekt over de ware bruid van Christus, maar er is een andere "vrouw" die probeert gelovigen weg te lokken van Gods Woord. Openbaring bevat een schokkende boodschap over Babylon - de andere vrouw. Babylon is gevallen en mensen moeten aan haar charmes ontsnappen of ten onder gaan! Zo begint het tweede deel van de drie-engelenboodschap. Hier leer je de verbluffende echte identiteit van spiritueel Babylon en hoe je kunt voorkomen dat je gehypnotiseerd wordt door haar fatale schoonheid. Wat kan er belangrijker zijn?


1. Hoe beschrijft Jezus Babylon in het boek Openbaring?

"Ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. ... En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: GEHEIMENIS, HET GROTE BABYLON, DE MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN VAN DE AARDE” (Openbaring 17:1, 3-5).

Antwoord: In Openbaring 17:1-5 beschrijft Jezus Babylon als een hoer gekleed in rood en paars. Ze zit op een scharlaken rood beest met zeven koppen en tien horens en zit op veel wateren.2. Wie is de symbolische zuivere vrouw van Openbaring hoofdstuk 12?

Antwoord: Een zuivere vrouw, bekleed met de zon, is afgebeeld in Openbaring 12:1-6. We hebben in Studiegids 20 geleerd dat deze pure vrouw Gods zuivere kerk symboliseert, die trouw is aan haar echtgenoot, Jezus. We zullen Openbaring hoofdstuk 12 grondig bestuderen in Studiegids 23.


3. Wat symboliseert een hoer in Bijbelse profetieën?

"Omdat Jeruzalem haar gruwelen kent. ... u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij" (Ezechiël 16:2, 15).


Antwoord: Zoals een zuivere vrouw een zuivere kerk symboliseert die trouw is aan Jezus, zo vertegenwoordigt een onzuivere vrouw een onzuivere of gevallen kerk die ontrouw is aan Jezus (Jacobus 4:4).


4. Kunnen we de hoer (kerk) identificeren, die in Openbaring hoofdstuk 17 "Babylon de Grote, de moeder van de hoeren" wordt genoemd?

Antwoord: Ja. Het is algemeen bekend dat er maar één kerk is die beweert de moederkerk te zijn - de rooms-katholieke kerk. Een prominente katholieke priester, John A. O'Brien, zei: "Die viering [zondag houden] is nog steeds een herinnering aan de Moederkerk waaruit de niet-katholieke sekten zich hebben afgescheiden." (1)

De punten die in Openbaring 17 worden gebruikt om moeder Babylon te beschrijven en het beest dat ze berijdt, passen duidelijk in het pausdom:

A. Ze vervolgde de heiligen (vers 6). (Zie studiegidsen 15 en 20.)

B. Ze was gekleed in paars en scharlaken (vers 4). De paus draagt ​​vaak de koninklijke kleur van paars bij belangrijke functies, en rood is de kleur van de gewaden van katholieke kardinalen.

C. De zeven hoofden van het beest (vers 3) waarop de vrouw zit, zijn zeven bergen (vers 9). Het is bekend dat Rome, het hoofdkwartier van het pausdom, is gebouwd op zeven heuvels of bergen.

D. Het beest is schuldig aan godslastering (vers 3), een punt dat ook duidelijk past bij het pausdom. (Zie studiegidsen 15 en 20.)

E. Ze regeerde "over de koningen der aarde" (vers 18). Alexander Flick zegt dat de paus in de 13e eeuw "in theorie tenminste ... de heerser van de hele wereld was in tijdelijke en spirituele aangelegenheden." (2) Dit punt zou geen ander aards koninkrijk of bestuur kunnen zijn. Het pausdom wordt zo duidelijk beschreven in Openbaring 17 dat hier geen twijfel over kan bestaan.


Let op: Veel leiders van de Reformatie (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchton, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley en anderen) hebben gezegd dat het pausdom de macht is die hier omschreven is. (3)


(1) John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

(2) The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), 575. (3) george Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

5. Wat is de letterlijke betekenis van het woord "Babylon", en wat is zijn oorsprong?

"Laten we een toren bouwen waarvan de top in de hemel is. ... En de Heer zei ... laten wij naar beneden gaan en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaars spraak niet begrijpen. ... Daarom heet de naam Babel ["verwarring"]; omdat daar de Heer de taal verwarde" (Genesis 11:4, 6, 7, 9).


Antwoord: De woorden "Babel" en "Babylon" betekenen "verwarring". De naam Babylon is ontstaan ​​in de Toren van Babel, die na de zondvloed werd opgericht door opstandige heidenen die hoopten het zo hoog te bouwen dat geen vloedwater het ooit zou kunnen bedekken (vers 4). Maar de Heer blokkeerde hun taal en de daaruit voortvloeiende verwarring was zo groot dat ze gedwongen werden de constructie te stoppen. Ze noemden toen de toren "Babel" (Babylon), of "verwarring". Later, in oudtestamentische dagen, verrees een wereldwijd heidenrijk genaamd Babylon; het was een vijand van Gods volk, Israël. Het belichaamde rebellie, ongehoorzaamheid, vervolging van Gods volk, trots en afgoderij (Jeremia 39:6, 7; 50:29, 31-34; 51:24; 34; 47; Daniël 3 en 5). In Jesaja hoofdstuk 14, gebruikt God Babylon als een symbool van satan omdat Babylon zo vijandig en verwoestend was voor Gods werk en Zijn volk. In het boek Openbaring van het Nieuwe Testament wordt de term 'Babylon' gebruikt om een ​​religieus koninkrijk aan te duiden dat een vijand is van Gods geestelijke Israël - Zijn kerk (Openbaring 14:8; 16:19).


6. Wie zijn de hoerendochters van de moeder Babylon beschreven in Openbaring 17:5?

Antwoord: Het zijn enkele van de kerken die oorspronkelijk protesteerden tegen de valse leringen van moeder Babylon en die haar achterlieten tijdens de grote protestantse reformatie. Maar later begonnen ze de beginselen en handelingen van de moeder na te bootsen en werden ze dus zelf afvallig. Geen enkele vrouw wordt als een hoer geboren. Noch werden de symbolische protestantse dochterkerken afvallig geboren. Elke kerk of organisatie die de valse doctrines en praktijken van Babylon leert en volgt, is een gevallen kerk of dochter geworden. Dus Babylon is een familienaam die zowel de Moederkerk omarmt als die van haar dochters die ook zijn gevallen.


7. Waarom wordt in Openbaring 17 moeder Babylon afgebeeld als rijdend op het beest? Wat symboliseert het beest?

Antwoord: In Openbaring 13:1-10 omschrijft Jezus het pausschap als een combinatie van kerk en staat. (Voor meer informatie, zie Studiegids 20.) In Openbaring hoofdstuk 17 beeldt Jezus de kerk (de hoer) en staat (het beest) af als afzonderlijke entiteiten, hoewel ze gerelateerd zijn. De vrouw zit op het beest, wat betekent dat de kerk de controle heeft over de staat.


8. Welke andere krachten verenigen zich met het pausdom bij het vervullen van eindtijd-gebeurtenissen?

"En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God" (Openbaring 16:13, 14).


Antwoord: De draak van Openbaring 12:3, 4 en de valse profeet van Openbaring 13:11-14 en 19:20 vormen een alliantie met het beest uit Openbaring 13:1-8 of het pausdom.

A. De draak van Openbaring 12 stelt satan voor die door het heidense Rome heen werkt. (Zie studiegids 20 voor meer details.) In deze laatste dagen omvat het onheilige partnerschap niet-Christelijke religies zoals de islam, het boeddhisme, shintoïsme, het hindoeïsme, de new age, seculier humanisme, enz.

B. De valse profeet vertegenwoordigt afvallig Protestantisme gecentreerd in de Verenigde Staten, dat het voortouw zal nemen bij het aansporen tot wereldwijde verering van het beest (zie studiegids 21).

C. Het beest is het pausdom (zie studiegids 20).

D. Deze drie machten: niet-Christelijke religies en regeringen, afvallig protestantisme en rooms-katholicisme zullen bondgenoten worden in de Armageddon - de laatste oorlog tegen God, Zijn wet en Zijn loyale volgelingen. Deze coalitie wordt door Jezus in Openbaring 18:2 "Babylon de grote" genoemd.

9. Hoe zullen organisaties met dergelijke uiteenlopende achtergronden zich effectief verenigen?

"Deze zijn van één geest, en zij zullen hun macht en autoriteit aan het beest geven" (Openbaring 17:13).


Antwoord: Openbaring 16:13, 14 zegt: "onreine geesten als kikkers", die "geesten van demonen" zijn, zullen hen verenigen door de wonderen die ze zullen doen. Spiritisme - het geloof dat de doden leven en contact kunnen maken met de levenden - zal het leerstuk zijn dat alles samensmelt. Satan en zijn engelen – die zich voordoen als de geesten van overleden geliefden, profeten vanouds, engelen van de hemel (2 Korinthiërs 11:13, 14), en zelfs Christus zelf (Mattheüs 24:24) - zullen de wereld overtuigen dat hun zaak is geleid vanuit de hemel (zie studiegids 10). Overigens geloven alle drie entiteiten dat de doden levend zijn:


A. Katholicisme bidt tot Maria en andere dode heiligen en gelooft dat deze heiligen hun volgelingen zegenen met wonderen.


B. Niet-christelijke religies zijn overweldigend gebaseerd op het geloof in -en het aanbidden van geesten van de doden. De New Age benadrukt "channeling" – dat verondersteld te praten met de geesten van de doden.


C. Afvallige Protestantisme gelooft o.a. dat de doden niet dood zijn, maar eerder levend in de hemel of de hel. Zo zijn ze vatbaar voor misleiding door demonen die zich voordoen als geesten van de doden.


10. Voor welke zonden houdt God Babylon verantwoordelijk?

"Babylon de grote is gevallen" (Openbaring 18:2). "... en is een verblijfplaats van demonen geworden, een gevangenis voor elke vuile geest. ... door uw toverij werden alle naties misleid" (Openbaring 18:2, 23). "De inwoners van de aarde werden dronken gemaakt" van de wijn van gruwel en hoererij die in haar beker te vinden is (Openbaring 17:2, 4; 18:3). "De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd" (Openbaring 18:3).
Antwoord: Te vallen betekent zich afkeren van de Bijbelse waarheid en de aanbidding van de ware God (2 Petrus 3:17, 18). God klaagt Babylon aan voor (1) overleggen met duivels door kwade geesten in haar midden uit te nodigen door spiritisme en (2) virtueel de hele wereld te bedriegen door leugenachtige, demonische geesten. Leugens zijn een vorm van gruwel in de Bijbel (Spreuken 12:22). De wijn van Babylon, die valse leringen bevat, desoriënteert en verdooft degenen die het drinken en maakt hen geestelijk dronken. Haaks hiertegenover staat de kerk, de bruid van Christus (Openbaring 19:7, 8), die van Hem houdt en die loyaal is aan Hem alleen-- wat volgens Jezus betekent dat zij zich aan Zijn geboden houden (Johannes 14:15). Daarom is het pausdom hier bekritiseerd, omdat zij zich afgekeerd heeft van haar echtgenoot, Jezus (Jacobus 4:4) en voor het vormen van ongeoorloofde relaties met burgerlijke regeringen (vereniging van kerk en staat). Bovendien handelt Babylon in de "zielen van mensen" (Openbaring 18:11-13); dus veroordeelt God Babylon, omdat zij mensen behandelt als koopwaar in plaats van als kostbare kinderen van God.


11. Wat zijn enkele valse leringen in Babylons wijn die mensen geestelijk dronken en verward maken?

Antwoord: Verbazingwekkend is dat sommige van de meest prominente doctrines van het hedendaagse protestantisme helemaal niet in de Bijbel voorkomen. Ze zijn in de Protestantse kerken binnengebracht door de Moederkerk van Rome, die ze op har beurt ontving van het heidendom. Een paar van deze valse leringen zijn:

A. De wet van God is gewijzigd of afgeschaft.

Gods wet kan nooit worden veranderd of worden afgeschaft (Lukas 16:17). Zie Studiegids 6 voor krachtig bewijs van deze waarheid.

B. De ziel is onsterfelijk.

De Bijbel vermeldt bijna duizend keer 'ziel' en 'geest'. Niet één keer wordt één van beiden onsterfelijk genoemd. Mensen zijn sterfelijk (Job 4:17) en niemand ontvangt onsterfelijkheid vóór de wederkomst van Jezus (1 Korinthiërs 15:51-54). (Zie studiegids 10 voor meer informatie.)

C. Zondaars branden eeuwig in de hel.

De Bijbel leert dat zondaars zullen worden geconsumeerd (niet meer zullen bestaan), zowel ziel als lichaam, in het vuur (Matteüs 10:28). Een eeuwige hel van pijniging wordt niet in de Bijbel geleerd. (Zie details in studiegids 11.)

D. Dopen door onderdompeling is niet nodig.

De doop door onderdompeling is de enige doop die door de Schrift wordt erkend. (Zie studiegids 9 voor meer informatie.)

E. Zondag is Gods heilige dag.

De Bijbel leert, zonder twijfel, dat Gods heilige dag de zevendedags Sabbat-zaterdag is. (Zie Studiegids 7 voor details)

Let op: Deze valse leringen hebben, eenmaal geloofd, de neiging om "verwarring" te brengen (wat de term "Babylon" letterlijk betekent) en daardoor het begrijpen van de Schriften veel moeilijker maken.

Een ontnuchterende gedachte

Het is ontnuchterend om te denken dat sommigen onbewust Babylon's wijn drinken. Misschien is dit allemaal nieuw voor jou. Als dat zo is, vraag God om je te leiden (Mattheüs 7:7, 8). Doorzoek vervolgens de Schriften (Handelingen 17:11). Beloof dat je zult volgen waar Jezus je naartoe leid, en Hij zal niet toestaan ​​dat je in dwaling eindigt (Johannes 7:17).


12. Wie staat er aan de kant van de Heer in de strijd om Armageddon?

Antwoord: In deze laatste strijd zullen de engelen van de hemel (Hebreeën 1:13, 14; Mattheüs 13:41, 42) en Gods volk - het overblijfsel (Openbaring 12:17) - verbonden zijn met Jezus, die de legers van hemel leidt(Openbaring 19:11-16) tegen satan en zijn aanhangers. Gods overblijfsel bestaat uit degenen die de onwaarheden van Babylon weigeren (zie studiegids 23). Ze staan ​​bekend om (1) hun liefde voor Jezus (1 Johannes 5:2, 3), (2) hun loyaliteit en geloof in Hem (Openbaring 14:12), en (3) hun gehoorzaamheid aan Zijn Woord en geboden (Openbaring 12:17; Johannes 8:31, 32).


13. Wat zal de strategie van satan zijn in dit laatste conflict tussen de waarheid van God en de leugens van satan?

Antwoord: Hoewel satan God en zijn Zoon haat, zullen hij en zijn demonen zich voordoen als heilige engelen en als toegewijde Christelijke geestelijken (2 Korinthiërs 11:13-15). Wat hij als bewijs voor zijn zijde presenteert, zal zo rechtvaardig, geestelijk en Jezus-achtig lijken dat bijna iedereen op aarde zal worden misleid en hem zal volgen (Mattheüs 24:24). Hij zal ongetwijfeld de Bijbel gebruiken, zoals hij deed toen hij Jezus in de woestijn verleidde (Mattheüs 4:1-11). Satans logica is zo overtuigend dat hij één derde van de engelen van de hemel, Adam en Eva, en ten tijde van de zondvloed iedereen op aarde behalve acht mensen heeft weten te misleiden.


14. Wat is Gods tegenstrategie?

"Naar de wet en naar de getuigenis! Als zij niet volgens dit woord spreken, komt dat omdat er geen licht in hen is" (Jesaja 8:20).

Antwoord: God bestrijd satans leugens altijd met de waarheid. Toen Jezus, verleid door satan in de woestijn heeft Hij herhaaldelijk de Schriften geciteerd (Matteüs 4:1-11). Door de mensen die Zijn overblijfsel vormen, zal God de waarheid vertellen over de onBijbelse natuur van Babylon de Grote. Hij zal duidelijk maken dat Babylon een vals evangelie presenteert (Galaten 1:8-12), die de deur heeft geopend voor miljarden om misleid te worden en daardoor verloren zijn. Gods tegenbeweging wordt geschetst in de grote drie engelenboodschap van Openbaring 14:6-14, die we onderzoeken in negen van de 27 studiegidsen in deze reeks. Deze drie fantastische boodschappen onthullen en waarschuwen tegen de leugens en vervalsingen van satan en roepen mensen op om God te aanbidden en Hem te gehoorzamen, niet alleen in de geest, maar ook in de Bijbelse waarheid.


15. Zullen Gods eindtijd-boodschappen van waarschuwing en hoop effectief zijn?

"Na deze dingen zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel, groot gezag hebbend, en de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid" (Openbaring 18:1).

Antwoord: In de Schrift vertegenwoordigen engelen boodschappers of boodschappen (Hebreeën 1:13, 14). Gods eindtijd oproep wordt gesymboliseerd door een machtige engel wiens kracht zo groot is dat de hele wereld wordt verlicht met Gods waarheid en glorie. Deze laatste, door God gegeven boodschap, zal naar de bewoners van de hele wereld gaan (Openbaring 14:6; Markus 16:15; Mattheüs 24:14).


16. Welke laatste, dringende oproep zal Jezus doen aan degenen die in Babylon zijn?

Antwoord: Hij zal zeggen: "Kom uit haar, mijn volk, opdat u geen deel hebt haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God heeft Zich haar ongerechtigheden herinnerd" (Openbaring 18:4, 5).


Merk a.u.b. op dat Jezus naar veel mensen in Babylon verwijst als "mijn volk". Er zijn miljoenen oprechte Christenen in Babylon die deze waarschuwingsboodschap nog niet hebben gehoord. Deze mensen hebben de Heer het meest lief en Jezus zegt dat zij Zijn kinderen zijn.


17. Hoe zullen mensen die van Jezus houden maar die nu in Babylon zijn, reageren wanneer ze Zijn oproep horen om uit Babylon te komen?

Antwoord: Jezus zegt: "Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.. ... Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij" (Johannes 10:16, 27). Jezus erkent zijn kinderen die in Babylon zijn. Verder belooft Hij om hen uit Babylon te roepen voordat het wordt vernietigd. En, het meest heerlijke van alles, Jezus belooft dat Zijn volk dat nog in Babylon is, Zijn stem zal horen en herkennen, en veilig eruit zal komen.

Let op: dit is de zevende studiegids in onze reeks van negen over de boodschappen van de drie engelen van Openbaring 14:6-14. Onze volgende studiegids zal Gods kerk in de eindtijd zo duidelijk beschrijven dat het onmogelijk is dat je haar niet zal herkennen.


18. Als u in Babylon bent, wilt u dan gehoor geven aan de dringende oproep van Jezus om uit haar te komen?

Antwoord:


 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Moet ik niet in Babylon blijven en haar proberen te hervormen in plaats van eruit te komen?

Nee. Jezus zegt dat Babylon zal worden vernietigd, niet hervormd. Ze zal hopeloos dronken worden van haar wijn (geïdentificeerd als valse doctrine in Openbaring 18:2-6). Het is om deze reden dat Hij Zijn volk roept (Openbaring 18:4).


2. Wie zijn de koningen van het oosten van Openbaring 16:12?

De koningen van het oosten zijn de koningen (Vader en Zoon) van de hemel. Ze worden koningen van het oosten genoemd omdat dat de richting is van waaruit hemelse wezens de aarde naderen. Houd rekening met het volgende, bijvoorbeeld:

A. Jezus' tweede komst zal vanuit het oosten zijn (Mattheüs 24:27).

B. Gods glorie komt uit het oosten (Ezechiël 43:2).

C. De verzegelende engel van de Openbaring komt uit het oosten (Openbaring 7:2).

D. De zon, die Jezus symboliseert, staat op in het oosten (Maleachi 4:2).


3. Betekent de waarschuwing over de val van Babylon dat Babylon niet altijd gevallen was?

Ja. Veel van de kerken waaruit Babylon bestaat, waren in het verleden sterk, groot en loyaal aan Jezus. De oprichters waren gebrekkige maar toegewijde mensen van God die ijverig in de Bijbel speurden om al haar waarheden te ontdekken. Elke kerk die de valse doctrines van moeder Babylon leert en haar praktijken volgt, is één van haar gevallen dochters.


4. Wanneer zou een Christen uit Babylon geroepen moeten worden?

Zoek de mensen die Gods geboden onderhouden, het geloof van Jezus hebben, en die de drie-engelenboodschap over de hele wereld prediken, en sluit je bij hen aan (Openbaring 14:6-12). Studiegids 23 zal de kerk van God volledig beschrijven voor de laatste dagen.

5. Wat vertegenwoordigen de 10 koningen van Openbaring 17:12-16?

De 10 koningen symboliseren de naties van de wereld. De 10 tenen van het beeld van Daniël hoofdstuk 2 en de 10 hoorns van het monsterbeest van Daniël hoofdstuk 7 symboliseren de 10 koninkrijken van Europa. De betekenis hiervan wordt echter breder in Openbaring hoofdstuk 11 tot en met 18 waar het alle "koningen van de aarde" of "alle naties" betekent. (Zie Openbaring 16:14; 18:3.)


6. Wat betekent de symboliek van de "kikkers" in Openbaring 16:13, 14?

Een kikker vangt zijn prooi met zijn tong, die de valse gave van tongen die nu de wereld over gaat zou kunnen symboliseren. Bedenk dat wonderen, inclusief de gave van tongen, maar één ding bewijzen: bovennatuurlijke kracht. Maar de Bijbel vertelt ons dat bovennatuurlijke kracht van God of van satan kan zijn. Het verklaart verder dat satan, die zich voordeed als een engel (2 Korinthiërs 11:14), bovennatuurlijke wonderen zo effectief zal gebruiken dat bijna de hele wereld zal worden misleid en hem zal volgen (Openbaring 13:3). Tegenwoordig gebruikt hij de namaakgave van tongen om kerken en religies van allerlei aard samen te brengen - inclusief heidenen. Elk van deze groepen voelt dat de gave van tongen bewijs is van authenticiteit.

We moeten de geesten testen De Bijbel waarschuwt dat we de geesten moeten testen (1 Johannes 4:1). Als zij het niet eens zijn met de Bijbel, dan zijn zij vals (Jesaja 8:19, 20). Verder worden de ware gaven van de Heilige Geest nooit gegeven aan iemand die opzettelijk en bewust God ongehoorzaam is (Handelingen 5:32). Er is een echte gave van tongen. Het is een wonderbaarlijke mogelijkheid om vloeiend vreemde talen te spreken die eerder onwetend en onbekend waren door de spreker (Handelingen 2:4-12). God gebruikt dit geschenk wanneer dat nodig is om zijn eindtijdboodschap te presenteren aan hen die van andere talen zijn. Het was nodig op Pinksteren omdat er 17 taalgroepen in de menigte waren en Zijn discipelen al die talen niet kenden.

7. Zal de New Age beweging een belangrijke rol spelen in het laatste eindtijdconflict tussen goed en kwaad?

Zonder twijfel! Het is sterk betrokken bij de occult, paranormale verschijnselen en spiritisme. Spiritisme zal een belangrijke factor zijn in het slotdrama van de aarde. Gecombineerd met de bovennatuurlijke kracht van de nagemaakte gave van tongen en verbonden met de wereldwijde eindtijd-coalitie van kerken, zal spiritisme de hele wereld doorkruisen. Het New Age-geloof in geestcommunicatie en reïncarnatie is simpelweg oud heidendom in een nieuw jasje. Haar geloof dat een onsterfelijke ziel met aardse mensen kan communiceren, is dezelfde leugen die satan tegen Eva in Eden vertelde: "Gij zult zeker niet sterven" (Genesis 3:4). (Zie studiegids 10 voor meer informatie over de dood.)

8. Het is duidelijk dat God de activiteiten van de antichrist of pausdom onthult in Daniël hoofdstuk 7 en Openbaring hoofdstuk 13, 17 en 18. Wordt de antichrist ook nog ergens anders in de Schrift genoemd?

Ja. De macht (of de activiteiten) van het beest, of de antichrist, worden genoemd in ten minste negen profetieën van het Oude en Nieuwe Testament: Daniël 7; Daniel 8, 9; Daniel 11; Openbaring 12; Openbaring 13; Openbaring 16; Openbaring 17; Openbaring 18; en Openbaring 19. Wanneer God negen keer dezelfde kracht benadrukt, wilt Hij met zekerheid dat wij luisteren!

9. Is het koninkrijk van satan dat "Babylon" heet, afkomstig van de Toren van Babel?

Nee. Het ontstond toen satan in de hemel rebelleerde tegen God. De profeet Jesaja kenmerkte Lucifer ten tijde van zijn val als de koning van Babylon (Jesaja 14:4, 12-15). God heeft vanaf het begin van de zonde satans koninkrijk als Babylon beschouwd. Satans openlijke doel is om Gods koninkrijk uit te roeien en om zijn eigen koninkrijk te vestigen. Jezus zei dat er maar twee kanten zijn (Mattheüs 7:13, 14). Elke ziel op aarde zal uiteindelijk aan de kant van Jezus of Babylon staan. Het is een kwestie van leven en dood. Degenen die Jezus dienen en ondersteunen, zullen gered worden in Zijn hemels koninkrijk. Degenen die Babylon ondersteunen zullen vernietigd worden. En er is heel weinig tijd over voor het nemen van beslissingen. Daarom is het zo uiterst cruciaal en urgent om Jezus' eindtijd-waarschuwing tegen Babylon op te volgen.


10. Wat wordt er in Openbaring 16:12 bedoeld wanneer de wateren van de rivier de Eufraat worden opgedroogd om de weg te effenen voor de koningen van het oosten?

Voordat het oude koninkrijk Babylon werd veroverd door de Mediaanse generaal Darius, werd het water van de rivier de Eufraat, dat onder de muren van de stad liep, omgeleid in een door mensen gemaakt meer-bed waardoor het water daarnaartoe geleidt werd en een meer vormde waardoor de rivier opdroogde. Door deze afleiding kon het leger van Darius 's nachts de stad veroveren door onder de muren door, via de lege rivierbedding naar binnen te gaan. In de profetieën van Openbaring symboliseert water mensen (Openbaring 17:15). Aldus verwijzen de wateren van de rivier de Eufraat naar de volgelingen van "Babylon de grote", wiens steun opdroogt wanneer zij zich tegen Babylon keren met de bedoeling haar te vernietigen (Openbaring 17:16).


 

QUIZ VRAGEN

1. Wat is de betekenis van het woord "Babylon"? (1) _____ Verwarring. _____ Rebellie. _____ Bedrieger. 2. Waar staat moeder Babylon symbool voor in Bijbelse profetie? (1) _____ De Verenigde Naties. _____ Het pausdom. _____ Maria, de moeder van Jezus. 3. Wie zijn de dochters van moeder Babylon? (1) _____ Nieuwtestamentische dames - Priscilla, Elizabeth en Dorcas. _____ De koninginnen van Europa. _____ Kerken die de valse doctrines en praktijken van moeder Babylon volgen. 4. Wat wordt gesymboliseerd door moeder Babylon, zittend op het scharlaken beest? (1) _____ De kerk heeft de controle over de staat, die haar nauw ondersteunt. _____ Vrouwen zijn goede trainers voor dieren. _____ Vrouwen zouden moeten rijden en niet moeten lopen. 5. Welke valse doctrines van Babylon zullen mensen geestelijk in verwarring brengen? (4) _____ Heiligheid van het huwelijk. _____ De dood is een slaap. _____ Zondaars branden eeuwig in de hel. _____ Zondag als Gods heilige dag. _____ Geesten, of zielen, zijn onsterfelijk. _____ Doop door onderdompeling. _____ Gods wet is ingetrokken of gewijzigd. 6. "Babylon is gevallen" betekent dat… (1) _____ Een engel viel uit de hemel. _____ Babylon is getroffen door een aardbeving. _____ De moederkerk en andere kerken die haar valse leringen omarmen zijn afgevallen van Bijbelse waarheid en van ware aanbidding van de ware God.

7. Het symbool "Koningen van het oosten" vertegenwoordigt… (1) _____ Jezus en Zijn Vader. _____ Satan werkend door het heidendom. _____ Naties van de wereld. 8. Wat symboliseert het opdrogen van de wateren van de rivier de Eufraat? (1) _____ Een ernstig watertekort in de laatste dagen. _____ Er zal geen voedselvoorziening zijn in de eindtijd. _____ Babylon zal de steun van zijn volgelingen verliezen. 9. Babylon is een familienaam die bijna alle religies en kerken omvat. (1) _____ Ja. _____ Nee. 10. Wie roept de mensen op om uit Babylon weg te gaan? (1) _____ Engelen. _____ De 10 koningen. _____ Lucifer. _____ Jezus. 11. Zou het niet beter zijn om te proberen een gevallen kerk te bekeren, dan om eruit weg te gaan? (1) _____ Ja. _____ Nee. 12. Wat betekent het om dronken te worden van de wijn van Babylon? (1) _____ Om alcoholist te zijn. _____ Om samen met haar te feesten. _____ Om lichamelijk ziek te zijn. _____ Om verward te zijn door haar valse doctrines. 13. Welke drie krachten zullen zich verenigen om in de eindtijd tegen Jezus en zijn volk te strijden? (3) _____ Niet-Christelijke religies. _____ De Verenigde Naties. _____ Afvallig Protestantisme. _____ Ruimtemannen. _____ Het pausdom. 14. Wanneer Jezus Zijn volk uit Babylon roept, zullen zij er dan uitkomen? (1) _____ Ja. _____ Nee. 15. Veel mensen zijn in Babylon, maar weten het niet. (1) _____ Ja. _____ Nee. 16. Als je in Babylon bent, ben je dan bereid om te luisteren naar de dringende oproep van Jezus om uit haar te komen? _____ Ja. _____ Nee.


Bijbelstudie afkomstig van Amazing Facts

Bekijk hier de bijbelstudie in het engels

237 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page