top of page

2. HEEFT GOD DE DUIVEL GESCHAPEN?


Wie is satan? Velen geloven dat hij slechts een mythische figuur is, maar de Bijbel zegt dat hij heel echt is en dat hij vastbesloten is om je te misleiden en je leven te vernietigen. Inderdaad, dit briljante maar wrede meesterbrein is zoveel meer dan wat je is verteld. Hij misleidt individuen, families, kerken en zelfs hele naties om verdriet en pijn in deze wereld te vergroten. Hier zijn de verbazingwekkende feiten van de Bijbel over deze donkere prins en hoe je hem kunt overwinnen!1. Met wie is de zonde ontstaan? "De duivel heeft vanaf het begin gezondigd" (1 Johannes 3:8).

"Die slang vanouds, genaamd de duivel en satan" (Openbaring 12:9)


Antwoord: Satan, die ook de duivel wordt genoemd, is de grondlegger van de zonde. Zonder de Bijbel zou de oorsprong van het kwaad onverklaard blijven.


Satan leefde in de hemel toen hij zondigde. Zijn naam was Lucifer, wat “lichtbrenger” betekent.

2. Wat was de naam van satan voordat hij zondigde? Waar woonde hij?"Hoe bent u uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de dageraad!" (Jesaja 14:12).


"[Jezus] zei tegen hen: 'Ik zag de satan als bliksem uit de hemel vallen'" (Lukas 10:18).

"U was op de heilige berg van God" (Ezechiël 28:14).


Antwoord: Satans naam was Lucifer en hij leefde in de hemel. Lucifer wordt ook gesymboliseerd door de "koning van Babylon" in Jesaja 14 en als de "prins van Tyrus" in Ezechiël 28.


Lucifer was een hemelse engel die door God was geschapen. Hij was perfect in wijsheid en schoonheid en stond naast Gods troon.

3. Wat was Lucifer’s oorsprong? Hoe beschrijft de Bijbel hem?"U bent geschapen" (Ezechiël 28:15).


"U was het zegel van perfectie, vol wijsheid en volmaakt in schoonheid. ... Elke kostbare steen was uw bedekking. ... Het vakmanschap van uw tamboerijnen en uw fluiten was voor u klaargemaakt op de dag dat u werd gemaakt. ... U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd" (Ezechiël 28:12, 13, 15).


"U was de gezalfde cherub die bedekt ... u was op de heilige berg van God; u liep heen en weer temidden van vurige stenen" (Ezechiël 28:14).


Antwoord: Lucifer is door God geschapen, zoals alle andere engelen (Efeziërs 3:9). Lucifer was een "bedekkende" cherub of engel. Eén bedekkende engel staat aan de linkerkant van Gods troon en een andere aan de rechterkant (Psalm 99:1). Lucifer was één van deze zeer verheven engelen en was een leider. De schoonheid van Lucifer was onberispelijk en adembenemend. Zijn wijsheid was perfect. Zijn helderheid was ontzagwekkend. Ezechiël 28:13 lijkt aan te geven dat hij speciaal was geschapen om een uitstekende muzikant te zijn. Sommige geleerden geloven dat hij het engelenkoor leidde.


4. Wat gebeurde er in het leven van Lucifer dat hem tot zonde leidde? Welke zonde heeft hij begaan?"Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw pracht" (Ezechiël 28:17).


"U hebt in uw hart gezegd: ... "ik zal mijn troon boven de sterren van God verhogen; ... ik zal als de Allerhoogste zijn"" (Jesaja 14:13, 14).


Antwoord: Trots, jaloezie en ontevredenheid ontstonden in Lucifer's hart. Hij begon al snel te verlangen om God van Zijn troon te zetten en te eisen dat iedereen hem aanbad in plaats van God.


Let op: Waarom is aanbidding zo belangrijk? Het is de hoofdfactor in het voortdurende conflict tussen God en Satan. Mensen zijn geschapen om gelukkig en vervuld te zijn wanneer we alleen God aanbidden. Zelfs de engelen van de hemel mogen niet worden aanbeden (Openbaring 22:8, 9). Satan zocht zelfzuchtig naar deze aanbidding die alleen God toebehoort. Eeuwen later, toen hij Jezus in de woestijn verleidde, was aanbidding nog steeds zijn centrale verlangen en een grote test (Mattheüs 4:8-11). Nu, in deze laatste dagen, zoals God alle mensen oproept om Hem te aanbidden (Openbaring 14:6, 7), maakt dit de satan zo erg boos dat hij zal proberen om mensen te dwingen om hem te aanbidden of anders te worden gedood (Openbaring 13:15). Iedereen aanbidt iemand of iets: macht, eer, voedsel, plezier, bezittingen, enz. Maar God zegt: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben" (Exodus 20:3). Net als Lucifer hebben we een keuze over wie we aanbidden. Als we ervoor kiezen om iemand of iets anders dan de Schepper te aanbidden, zal Hij onze keuze eren, maar we zullen daardoor wel tegen Hem zijn (Mattheüs 12:30). Als iets of iemand anders dan God de eerste plaats in ons leven krijgt, zullen we eindigen in de voetsporen van satan. Heeft God de eerste plaats in uw leven - of dient u satan? Het is een ontnuchterende vraag, is het niet?


5. Wat gebeurde er in de hemel als gevolg van de zonde van Lucifer? "Oorlog brak uit in de hemel: Michael en zijn engelen vochten met de draak; en de draak en zijn engelen vochten, maar zij hadden niet de overhand, noch was er een plaats meer voor hen gevonden in de hemel. Dus de grote draak werd uitgeworpen, die slang vanouds, genaamd de duivel en satan, die de hele wereld bedriegt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen werden met hem uitgeworpen" (Openbaring 12:7-9).


Antwoord: Lucifer bedroog één derde van de engelen (Openbaring 12:3, 4) en veroorzaakte een rebellie in de hemel. God had geen andere keuze dan Lucifer en de andere gevallen engelen uit te werpen, omdat het Lucifer’s doel was om Gods troon toe te eigenen, zelfs als het moord betekende (Johannes 8:44). Na zijn verdrijving uit de hemel werd Lucifer satan genoemd, wat 'tegenstander' betekent, en de duivel, wat 'lasteraar' betekent. De engelen die satan volgden werden demonen genoemd.


Het hoofdkwartier van satan is de aarde. Hij haat mensen en probeert God pijn te doen door jou te vernietigen.

6. Waar is het huidige hoofdkwartier van satan? Hoe denkt hij over mensen?"De Heer zei tegen satan: "Waar komt u vandaan?"” Dus de satan antwoordde de Heer en zei: “Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.” (Job 2:2).


"Wee de bewoners van de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald met grote toorn, omdat hij weet dat hij een

korte tijd heeft" (Openbaring 12:12).

"Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." (1 Petrus 5:8).


Antwoord: In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, is het hoofdkwartier van satan de aarde, niet de hel. God gaf Adam en Eva heerschappij over de aarde (Genesis 1:26). Toen zij zondigden, verloren zij deze heerschappij aan satan (Romeinen 6:16), die toen heerser of vorst van de aarde werd (Johannes 12:31). Satan veracht mensen, die geschapen werden naar Gods beeld. Omdat hij God niet rechtstreeks kan schaden, richt hij zijn toorn op Gods kinderen op aarde. Hij is een hatelijke moordenaar wiens doel het is om je te vernietigen en dus God pijn te doen.


7. Toen God Adam en Eva schiep, wat vroeg Hij ze om niet te doen? Wat zei Hij dat het resultaat zou zijn van ongehoorzaamheid? "Van de boom der kennis van goed en kwaad, zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven" (Genesis 2:17).


Antwoord: Adam en Eva werd verteld niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. De straf voor het eten van de vrucht van deze boom was de dood.


Let op: Vergeet niet dat God Adam en Eva met Zijn eigen handen schiep en ze in een prachtige tuin plaatste waar ze konden genieten van het eten van elke soort boom (Genesis 2:7-9) - behalve één boom. Het was Gods genadige manier om hen een eerlijke keuze te geven. Door op God te vertrouwen en niet van de verboden boom te eten, zouden ze voor eeuwig in het paradijs leven. Door ervoor te kiezen om naar satan te luisteren, kozen ze ervoor weg te rennen van de Bron van alle leven - God - en, op een natuurlijke manier, de dood ervaren.


8. Hoe heeft satan Eva bedrogen? Welke leugens heeft hij haar verteld? "De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld dat de Here God had gemaakt. En hij zei tegen de vrouw: "Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? "'... Toen zei de slang tegen de vrouw: “U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend" (Genesis 3:1, 4, 5).


Antwoord: Satan gebruikte een slang - één van de wijste en mooiste dieren die God had gemaakt - om Eva te misleiden. Sommige geleerden geloven dat de slang oorspronkelijk vleugels had en vloog (Jesaja 14:29; 30:6). Bedenk dat het niet over de grond kroop totdat God het vervloekte (Genesis 3:14). Satans leugens waren: (1) je zult niet sterven, en (2) het eten van de vrucht zal je wijs maken. Satan, die leugens uitvond (Johannes 8:44), mengde de waarheid met de leugens die hij Eva vertelde. Leugens met één of andere waarheid zijn de meest effectieve misleidingen. Het was waar dat zij "het kwade zou kennen" na het zondigen. In de liefde had God de kennis van het kwaad onthouden, waaronder hartzeer, verdriet, lijden, pijn en dood. Satan maakte de kennis van het kwaad aantrekkelijk en vertelde leugens om Gods karakter verkeerd neer te zetten, omdat hij weet dat mensen eerder geneigd zijn zich van een liefhebbende God af te keren als ze Zijn karakter verkeerd begrijpen.


9. Waarom was het eten van een stuk fruit zo slecht dat Adam en Eva uit de tuin werden verwijderd? "Aan hem die weet het goede te doen en het niet doet, voor hem is het zonde" (Jakobus 4:17).


"Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden" (1 Johannes 3:4).


"Toen zei de Here God: "Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!” ... Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken." (Genesis 3:22, 24).


Antwoord: Het eten van de verboden vrucht was een zonde omdat het een afwijzing was van één van Gods weinige eisen. Het was een openlijke rebellie tegen Gods wet en Zijn autoriteit. Door Gods bevel te verwerpen, kozen Adam en Eva ervoor om satan te volgen en brachten daarom scheiding tussen zichzelf en God (Jesaja 59:2). Satan hoopte waarschijnlijk dat het paar na hun zonde zou blijven eten van de boom des levens, en zo onsterfelijke zondaars zouden worden, maar God verwijderde hen uit de tuin om dit te voorkomen.


10. Wat openbaart de Bijbel over satans methoden om mensen te kwetsen, te bedriegen, te ontmoedigen en te vernietigen?Antwoord: De Bijbel openbaart dat satan elke denkbare benadering gebruikt om mensen te misleiden en te vernietigen. Zijn demonen kunnen zich voordoen als rechtvaardige mensen. En satan zal op een dag verschijnen als een glorieuze engel van licht met kracht om vuur uit de hemel neer te laten dalen. Hij zal zelfs zich als Jezus voordoen! Maar je bent gewaarschuwd, dus val er niet voor. Wanneer Jezus komt, zal elk oog Hem zien (Openbaring 1:7). Hij zal in de wolken blijven en de aarde niet aanraken (1 Thessalonicenzen 4:17).


11. Hoe effectief zijn satans verleidingen en strategieën?

Satan overtuigde: één derde van de engelen (Openbaring 12:3-9); Adam en Eva (Genesis 3); alle mensen behalve acht in de tijd van Noach (1 Petrus 3:20). Bijna de hele wereld volgt hem in plaats van Jezus (Openbaring 13:3). Velen zullen voor altijd verloren zijn vanwege zijn leugens (Mattheüs 7:14; 22:14).


Antwoord: Satans succespercentage is zo verbazingwekkend hoog dat het bijna ongelooflijk is. Hij bedroog één derde deel van Gods engelen. In de tijd van Noach werden bijna alle mensen op aarde misleid. Voordat Jezus voor de tweede keer komt, zal satan verschijnen als een engelachtig wezen, en zich voordoen als Christus. Zijn misleidende kracht zal zo groot zijn dat onze enige veiligheid erin bestaat te weigeren hem te gaan zien (Mattheüs 24:23-26). Als je weigert naar hem te luisteren, zal Jezus je beschermen tegen satans bedrog (Johannes 10:29). (Voor meer informatie over de wederkomst van Jezus, zie Studiegids 8.)


12. Wanneer en waar zal de duivel zijn straf ontvangen? Wat zal die straf zijn?

"Zo zal het aan het einde van deze tijd zijn. De Zoon des Mensen zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit al Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en zij die wetteloosheid bedrijven, en ze in de vuuroven werpen" (Mattheüs 13:40-42).


"De duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen"(Openbaring 20:10).


"Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is." (Mattheüs 25:41).


"Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken ... en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid." (Ezechiël 28:18, 19).


Aan het einde van de wereld zal satan in de poel des vuur worden gegooid, die hem in as zal veranderen en zijn bestaan zal beëindigen.

Antwoord: De duivel zal op deze aarde aan het einde van de wereld in zonde-vernietigend vuur worden geworpen. God zal met de duivel afrekenen vanwege zijn zonde, voor het verleiden van anderen om te zondigen, en voor het kwetsen en vernietigen van de mensen van wie God houdt.

Let op: Het is niet mogelijk om op een adequate manier te beschrijven welk verdriet God zal voelen wanneer satan, Zijn eigen schepping, in dit vuur wordt geworpen. Hoe pijnlijk zal dit niet alleen zijn voor degenen die in het vuur zijn geworpen, maar voor Degene die ze in liefde heeft geschapen. (Voor meer informatie over de hel, zie studiegids 11.)


13. Wat zal uiteindelijk het vreselijke probleem van de zonde oplossen? Zal het ooit weer ontstaan? "Terwijl ik leef, zegt de Heer, zal elke knie zich voor Mij buigen en elke tong zal God belijden" (Romeinen 14:11; zie ook Filippenzen 2:10, 11; Jesaja 45:23).


"Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen" (Nahum 1:9).


Antwoord: Twee cruciale gebeurtenissen zullen het zondeprobleem oplossen:


Ten eerste, alle wezens in hemel en aarde, inclusief de duivel en zijn demonen, zullen uit vrije wil voor God knielen en openlijk belijden dat Hij waarachtig, eerlijk en rechtvaardig is. Geen vragen zullen onbeantwoord blijven. Alle zondaars zullen toegeven dat ze verloren zijn vanwege hun weigering om Gods liefde en redding te accepteren. Ze zullen allemaal bekennen dat ze de eeuwige dood verdienen.


Ten tweede, zal de zonde uit het universum worden gezuiverd door de permanente vernietiging van allen die voor de zonde kiezen: de duivel, de demonen en de mensen die hen hebben gevolgd. Gods Woord is duidelijk op dit punt; de zonde zal nooit meer opkomen om Zijn schepping of Zijn volk schade te berokkenen.


Jezus maakte de vernietiging van de zonde mogelijk.

14. Wie maakt de definitieve, volledige uitroeiing van de zonde uit het universum zeker?

"Met dit doel werd de Zoon van God gemanifesteerd, opdat Hij de werken van de duivel zou vernietigen" (1 Johannes 3:8).


"In zoverre als de kinderen deel hebben gehad aan vlees en bloed, deelde Hij Zelf eveneens mee, dat Hij door de dood hem zou kunnen vernietigen die de macht van de dood had, dat is de duivel" (Hebreeën 2:14).


Antwoord: Door zijn leven, dood en opstanding maakte Jezus de uitroeiing van de zonde een zekerheid.


15. Hoe denkt God werkelijk over mensen?

"De Vader zelf houdt van u" (Johannes 16:27; zie ook Johannes 3:16; 17:22, 23).


Antwoord: God de Vader houdt net zoveel van mensen als dat Jezus dat doet. Jezus' belangrijkste doel in het leven was om het karakter van Zijn Vader te tonen, zodat mensen zouden weten hoe liefdevol, warm en zorgzaam de Vader werkelijk is (Johannes 5:19).


Satan geeft een verkeerd/vertekent beeld van de Vader

Satan stelt God voor als ongevoelig, afstandelijk, veeleisend, streng en onbenaderbaar. De duivel bestempelt zelfs zijn eigen lelijke, rampspoedige geweld als 'daden van God'. Jezus kwam om deze laster van de naam van zijn Vader weg te vegen en te laten zien dat de hemelse Vader nog meer van ons houdt dan een moeder van haar kinderen houdt (Jesaja 49:15). Jezus' favoriete thema was Gods geduld, tederheid en overvloedige genade.


De vader kan nauwelijks wachten

Met als enig doel om u gelukkig te maken, heeft onze hemelse Vader een fantastisch eeuwig huis voor u voorbereid. Je wildste dromen hier op aarde zijn geen partij voor wat Hij heeft gemaakt dat op jou staat te wachten! Hij kan nauwelijks wachten om je te verwelkomen. Laten we het bekend maken! En laten we klaar zijn, want het zal niet lang meer duren!


16. Heb je het gevoel dat God de Vader zoveel van jou houdt als dat Jezus dat doet?

Antwoord:

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Was het fruit dat Adam en Eva aten, een appel?

We weten het niet. De Bijbel zegt het niet.


2. Waar kwam het concept vandaan dat de duivel voorstelt als een rood, half mens en half beest met hoorns en staart?

Het komt van de heidense mythologie en de duivel is blij met deze misvattingen. Hij weet dat rationele mensen monsters verwerpen als fabels en zo worden geleid om zijn bestaan te ontkennen. Degenen die niet in een duivel geloven, worden gemakkelijker gevangen door zijn misleidingen.


3. God zei tot Adam en Eva: "Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven" (Genesis 2:17). Waarom zijn zij die dag niet gestorven?

De letterlijke weergave van het woord “sterven” in Genesis 2:17 is 'dood gaan, je zult sterven', wat in de kantlijn van de meeste Bijbels wordt opgemerkt. Het betekent dat Adam en Eva het stervensproces zouden ingaan. Voordat ze zondigden, bezat het paar een onsterfelijk, zondeloos karakter. Deze aard werd vereeuwigd door het eten van de boom des levens. Op het moment van de zonde veranderde hun aard in stervende, zondige aard. Dit is wat God tegen hen zei dat zou gebeuren. Omdat ze waren uitgesloten van de boom des levens, begon onmiddellijk het verval en de achteruitgang - uiteindelijk leidend tot de dood -. Het graf werd een zekerheid voor hen. De Heer benadrukte dit later toen Hij tegen hen zei: "Want stof ben je en tot stof zul je terugkeren" (Genesis 3:19).


Daarnaast is er nog een reden waarom Adam en Eva niet direct hoefden te sterven voor hun zonden: “En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee” (Genesis 3:21). Hier zien we dat God kleren maakte voor Adam en Eva van dierenhuiden. Deze dieren zijn de eerste offers die vooruit wezen naar “het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29). Op het moment dat Adam en Eva hadden gezondigd was er al een verlosser! Een verlosser die belooft dat Hij de straf van hun zonden op zich zou nemen als zij dit in geloof zouden aannemen. Deze ongelofelijk liefdevolle belofte geld ook voor jou! Neem jij ook dit liefdevolle en gratis geschenk aan in geloof?


4. Maar sinds Hij Lucifer schiep, is God dan niet werkelijk verantwoordelijk voor zijn zonde? Helemaal niet. God schiep Lucifer als een perfecte, zondeloze engel. Lucifer heeft een duivel van zichzelf gemaakt. Vrijheid om te kiezen is een hoeksteenprincipe van Gods regering. God wist dat Lucifer zou zondigen toen Hij hem schiep. Als God op dat moment had geweigerd om Lucifer te creëren, zou Hij één van Zijn eigen kenmerken van liefde hebben verworpen; dat wil zeggen, de vrijheid om te kiezen.


Keuzevrijheid is Gods weg

Goed wetende wat Lucifer zou gaan doen, heeft God hem nog steeds geschapen. Hij deed hetzelfde voor Adam en Eva - en voor jou! God wist voordat je werd geboren hoe je zou leven, maar alsnog, staat Hij je toe te leven, zodat je Hem of de duivel kunt kiezen. God is bereid om verkeerd begrepen en valselijk beschuldigd te worden terwijl Hij de tijd neemt om iedereen vrij te laten kiezen wie hij of zij zal volgen.

Alleen een liefhebbende God zou het risico nemen om volledige vrijheid voor iedereen te hebben

Deze glorieuze en cruciale gave van vrijheid zou alleen kunnen komen van een rechtvaardige, transparante en liefhebbende God. Het is een eer en een vreugde om zo'n Schepper, Heer en Vriend te dienen!


Kies ervoor om God te dienen

Het zondeprobleem zal binnenkort eindigen. In het begin was alles "zeer goed" (Genesis 1:31). Nu "ligt de hele wereld onder de heerschappij van de goddeloze" (1 Johannes 5:19). Overal kiezen mensen ervoor om God of satan te dienen. Gebruik alstublieft uw door God gegeven vrijheid om te kiezen om de Heer te dienen!


5. Waarom heeft God Lucifer niet vernietigd toen hij zondigde en daarmee het probleem onmiddellijk beëindigd? Omdat zonde iets geheel nieuws was in Gods schepping en de inwoners het niet begrepen. Het is waarschijnlijk dat zelfs Lucifer het in eerste instantie niet helemaal begreep. Lucifer was een briljante, zeer gerespecteerde leider van de engelen. Zijn benadering zou kunnen zijn als iemand die erg begaan was met de hemel en de engelen. Zijn boodschap zou misschien zo zijn gegaan: "De hemel is goed, maar het zou beter worden met meer inbreng van de engelen. Te veel onbetwiste autoriteit heeft, zoals de Vader dat heeft, de neiging leiders tot het werkelijke leven te verblinden. God weet dat mijn suggesties correct zijn, maar Hij voelt zich bedreigd. We moeten niet toestaan dat onze Leider, die geen contact meer heeft met onze werkelijkheid, ons geluk en onze plaats in de hemel in gevaar brengt. God zal luisteren als we eendrachtig samen bewegen. We moeten handelen. Anders worden we allemaal geruïneerd door een regering die ons niet waardeert.”


Eén derde van de engelen sloten zich bij Lucifer aan (Openbaring 12:3, 4)

De argumenten van Lucifer overtuigden vele engelen, en één derde voegde zich bij hem in rebellie. Als God Lucifer onmiddellijk had vernietigd, zouden sommige engelachtige wezens die Gods karakter niet volledig begrepen, misschien beginnen om God te gehoorzamen door angst in plaats van liefde, door te zeggen: "Zou Lucifer gelijk hebben gehad? We zullen het nooit weten. Doe voorzichtig. Als je God zelfs vraagt naar zijn regering, zou hij je kunnen doden." Niets zou zijn opgelost in de gedachten van Gods geschapen wezens als Hij Lucifer onmiddellijk had vernietigd.


God verlangt alleen liefdevolle, vrijwillige dienst

De enige dienst die God verlangt is een vrolijke, vrijwillige dienst ingegeven door oprechte liefde. Hij weet dat gehoorzaamheid ingegeven door iets anders, zoals angst, ineffectief is en uiteindelijk tot zonde zal leiden.


God geeft satan de tijd om zijn beginselen te demonstreren

Satan beweert dat hij een beter plan heeft voor het universum. God geeft hem de tijd om zijn principes te demonstreren. De Heer zal de zonde alleen afschaffen nadat elke ziel in het universum overtuigd is van de waarheid - dat satans regering oneerlijk, hatelijk, meedogenloos, leugenachtig en destructief is.

Het universum kijkt naar deze wereld

De Bijbel zegt: "Wij zijn een schouwspel geworden [sommige vertalingen zeggen "theater"] voor de wereld, zowel voor engelen als voor mensen" (1 Korinthiërs 4:9). Het hele universum kijkt toe terwijl we allemaal een rol spelen in de grote strijd tussen Christus en satan. Naarmate de controversie beëindigt, zal elke ziel de beginselen van beide koninkrijken volledig begrijpen en ervoor kiezen om Christus of satan te volgen. Degenen die ervoor gekozen hebben om zich te verenigen met satan zullen met hem worden vernietigd voor de veiligheid van het universum, en Gods volk zal eindelijk in staat zijn om te genieten van de eeuwige veiligheid van hun huis in het paradijs.


QUIZ VRAGEN


1. Bij wie is de zonde ontstaan? (1)_____ Michael

_____ Lucifer.

_____ Gabriel.


2. Waar leefde Lucifer toen hij voor het eerst zondigde? (1)

_____ Op de aarde.

_____ In de hemel.

_____ Op de Poolster.


3. Vink de uitspraken aan die ooit Lucifer hadden beschreven: (6)_____ Geschapen engel. _____ Vol wijsheid. _____ Reed een hemels wit paard. _____ Perfect in zijn wegen. _____ Bewaarder van de poort van de hemel.

_____ Uitstekende muzikant. _____ Perfect in schoonheid. _____ Dekkende cherub.


4. Markeer de items die de waarheid vertellen over de rebellie van Lucifer: (5)

_____ Hij werd uit de hemel geworpen. _____ Hij bekeerde zich en bleef in de hemel. _____ Hij verstopte zich in een paleis. _____ Zijn naam werd satan. _____ Hij was de eerste zondaar. _____ Jezus zag hem uitgeworpen worden. _____ Eén derde van de engelen vielen met hem mee.


5. Wat wilde Lucifer? (2)

_____ Om aanbeden te worden. _____ God afzetten en zijn plaats innemen.

_____ Om door het hele universum te vliegen.

6. Vink de uitspraken aan die waar zijn over de duivel, satan: (4)_____ Hij is rood met hoorns en hoeven. _____ Zijn huis is in de hel. _____ Hij houdt van mensen. _____ Hij kan verschijnen als een hemelse engel.

_____ Hij kan geen wonderen verrichten.

_____ Hij is een leugenaar en een moordenaar. _____ Hij kan vuur vanuit de hemel neer laten dalen. _____ De meeste mensen zullen hem volgen en verloren zijn.


7. Welke van de onderstaande uitspraken zijn waar over de val van Adam en Eva? (3)_____ Satan was vermomd als een engel. _____ Satan noemde God een leugenaar. _____ We weten dat Satan ze appels heeft gegeven. _____ Satan kwam eerst naar Adam. _____ Satan hoopte dat ze onsterfelijke zondaars zouden worden.

_____ Door hen te verleiden, mengde satan leugens met waarheid.


8. Wat is er waar aan satans laatste straf? (4)_____ Hij zal in het vuur worden gegooid. _____ Zijn engelen zullen ontsnappen. _____ Het vuur zal in de hemel zijn. _____ Satan en zijn engelen zullen toegeven dat ze ongelijk hadden.

_____ Zondaars zullen in de poel des vuur worden geworpen.

_____ Satan zal Gods gerechtigheid belijden.


9. Waarom heeft God Lucifer niet gedood toen hij zondigde? (4)_____ Engelen zouden het verkeerd kunnen begrijpen. _____ Sommigen zouden misschien bang worden voor God.

_____ Lucifer was te sterk voor God. _____ De goede engelen lieten Hem niet toe dit te doen. _____ Er was tijd nodig om het plan van Lucifer te demonstreren.

_____ Er was tijd nodig om Gods plan te rechtvaardigen.


10. Welk ding zal uiteindelijk de regering van God bevestigen? (1)

_____ God zal enkele wonderen verrichten. _____ Elke ziel in het universum zal knielen en God's liefde en gerechtigheid belijden. _____ De engelen van de hemel zullen iedereen vragen God te dienen.


11. Welke feiten hieronder zijn waar over de zonde? (5)

_____ Jezus heeft de vernietiging van de zonde zeker gemaakt. _____ Zonde is Gods wet overtreden. _____ De zonde scheidt ons van God. _____ Zonde is gemakkelijk te overwinnen.

_____ Satan vond de zonde van liegen uit. _____ Eenmaal vernietigd, zal de zonde niet meer opstaan.

12. Welke onderstaande items zijn waar? (5)_____ Satan schrijft zijn eigenschappen toe aan God.

_____ God houdt meer van ons dan onze ouders dat doen.

_____ Zogenaamde "daden van God" zijn daden van Satan.

_____ Het leven van Jezus openbaarde Gods karakter.

_____ God de Vader is streng. _____ De meeste mensen begrijpen God verkeerd.


13. Ik ben blij om te weten dat de Vader net zoveel van mij houdt als dat Jezus dat doet.

_____ Ja.

_____ Nee.

756 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page