top of page

17. GOD HEEFT DE PLANNEN UITGETEKEND


Waarschijnlijk weet je al dat God de Tien Geboden aan Mozes had gegeven op de top van de berg Sinaï. Maar wist je ook dat, tegelijkertijd, de Heer aan Mozes de blauwdruk had gegeven voor één van het meest mysterieuze bouwwerk ooit gebouwd? Het is het heiligdom genaamd, een unieke tempel die representeerde Gods verblijfplaats tussen Zijn volk. Het gehele ontwerp met zijn diensten liet, aan dit uit slavernij bevrijdde volk, een 3D weergave zien van het verlossingsplan. Een voorzichtige blik in de geheimen van het heiligdom zullen jouw begrip verbeteren en verankeren over hoe Jezus de verloren zondaar redt en hoe Hij Zijn kerk leidt. Het heiligdom speelt ook een sleutelrol in het begrijpen van verschillende verbazingwekkende profetieën. Er staat jou een opwindend avontuur te wachten want deze Bijbelstudie verkent het heiligdom en zijn verborgen betekenissen!


1. Wat heeft God aan Mozes gevraagd om te bouwen?

“En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen” (Exodus 25:8).


Antwoord: De Heer heeft tegen Mozes gezegd dat hij een heiligdom moest bouwen—een speciaal gebouw dat zou dienen als een verblijfsplaats voor de God van de hemel.


Een korte beschrijving van het heiligdom

Het originele heiligdom was een elegant, tent-achtig bouwwerk (15 voet bij 45 voet) waar de aanwezigheid van God verbleef en waar speciale diensten werden gehouden. De muren waren gemaakt van rechtopstaande houten planken die in zilveren voetstukken stonden en die overlegt waren met goud (Exodus 26:15-19, 29). Het dak was gemaakt van 4 lagen: linnen, geitenhaar, ramshuid en dassenhuid (Exodus 26:1, 7-14). Het had twee kamers: het Heilige en het Allerheiligste. Een dik, zwaar gordijn scheidde de kamers. Het voorhof—het gedeelte dat het heiligdom omringd was 75 voet bij 150 voet (Exodus 27:18). Het was omheind met fijn linnen kleden ondersteund door 60 koperen pilaren (Exodus 27:9-16).


2. Wat verwachte God dat Zijn volk zou leren van het heiligdom?

“O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God?” (Psalmen 77:14).


Antwoord: Gods weg, het verlossingsplan, is geopenbaard in het heiligdom. De Bijbel leert ons dat alles in het heiligdom—de verblijfplaats, meubelstukken en diensten—symbolen zijn voor dingen die Jezus voor ons gedaan heeft om ons te redden. Dit betekent dat we het verlossingsplan in zijn volledigheid kunnen begrijpen wanneer we het symbolisme dat verbonden is met het heiligdom in zijn volledigheid begrijpen. Dus, het belang van deze studiegids kan niet worden overschat.


3. Van welke bron verkreeg Mozes de blauwdruk voor het heiligdom? Waarvan was het bouwwerk een kopie?

“De hoofdzaak van de dingen waar wij over spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. … Er zijn priesters … die dienst doen in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is” (Hebreeën 8:1, 2, 4, 5).


Antwoord: God zelf gaf Mozes de bouwspecificaties voor het heiligdom. Het gebouw was een kopie van het originele heiligdom in de hemel


4. Welke meubelstukken stonden in het binnenhof?

Antwoord: A. Het brandofferaltaar waar dieren werden geofferd, bevond zich net binnen de ingang (Exodus 27:1-8). Dit altaar symboliseert het kruis van Christus. Het dier symboliseert Jezus, het ultieme offer (Johannes 1:29).B. De wastafel, gelegen tussen het altaar en de ingang van het heiligdom, was een grote wasbak gemaakt van koper. Hier wasten de priesters hun handen en voeten voordat ze een offer brachten of het heiligdom binnen gingen (Exodus 30:17-21; 38:8). Het water symboliseert de reiniging van de zonde en de nieuwe geboorte (Titus 3:5).


5. Welke meubelstukken stonden in het heilige?

Antwoord: A. De tafel voor de toonbroden (Exodus 25-23-30) symboliseert Jezus, het levende brood (Johannes 6:51).

B. De zevenarmige kandelaar (Exodus 25:31-40) symboliseert ook Jezus, het licht van de wereld (Johannes 9:5; 1:9). De olie symboliseert de Heilige Geest (Zacharia 4:1-6;Openbaring 4:5).C. Het reukofferaltaar (Exodus 30:7, 8) symboliseert de gebeden van Gods volk (Openbaring 5:8).
6. Welk meubelstuk stond in het allerheiligste?


Antwoord: De ark van het verbond, het enige meubelstuk in het allerheiligste (Exodus 25:10-22), was een kist gemaakt van acaciahout dat bedekt was met goud. Bovenop de kist bevonden zich het verzoendeksel. Bovenop het verzoendeksel stonden twee engelen gemaakt van massief goud (Exodus 25:17-22). Tussen deze twee engelen was waar de aanwezigheid van God verbleef. Dit symboliseert Gods troon in de hemel, die zich eveneens tussen twee engelen bevindt (Psalmen 80:1).


7. Wat was er binnenin de ark?

Antwoord:

De Tien Geboden, die God op stenen tafelen had geschreven, en welk Zijn volk altijd zal gehoorzamen (Openbaring 14:12), waren binnenin de ark (Deuteronomium 10:4, 5). Maar het verzoendeksel bevond zich boven de stenen tafelen, wat betekent dat, zolang Gods volk de zonden beleden en de zonde na zouden laten (Spreuken 28:13), genade zou worden verleend aan hen door het bloed dat door de priester op het verzoendeksel was gesprenkeld (Leviticus 16:15, 16). Het bloed van het dier vertegenwoordigde het bloed van Jezus dat zou worden vergoten om ons vergeving van zonden te brengen (Mattheus 26:28; Hebreeën 9:22).


8. Waarom moesten dieren worden geofferd in de heiligdoms-diensten?

“Volgens de wet worden bijna alle dingen met bloed gezuiverd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22). “Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheus 26:28).


Antwoord: Het offeren van dieren was nodig om mensen te helpen begrijpen dat zonder het vergieten van Jezus Zijn bloed hun zonden nooit vergeven konden worden. De lelijke, schokkende waarheid is dat het loon voor de zonde de eeuwige dood is (Romeinen 6:23). Omdat we allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal de dood verdient. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, zouden ze direct gestorven zijn ware het niet dat Jezus aanbood Zijn volmaakte leven te geven als een offer om de doodstraf voor alle mensen te betalen (Johannes 3:16; Openbaring 13:8). Na de zonde heeft God uitgelegd dat het noodzakelijk is voor de zondaar om een dierenoffer te brengen (Genesis 4:3-7). De zondaar moest het dier met zijn eigen handen doden (Leviticus 1:4, 5). Het was bloedig en schokkend, en het maakte op de zondaar een onuitwisbare indruk over de verschrikkelijke gevolgen van de zonde (eeuwige dood) en de wanhopige behoefte aan een Verlosser en Plaatsvervanger. Zonder een verlosser heeft niemand enige hoop op redding. Het offersysteem leerde, door de symbolische betekenis van het geslachte dier, dat God Zijn eigen Zoon zou geven om voor hun zonden te sterven. (1 Korintiërs 15:3). Jezus zou niet alleen hun verlosser worden maar ook hun Plaatsvervanger (Hebreeën 9:28). Toen Johannes de Doper Jezus ontmoette, zei hij: “Zie! Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). In het oude testament keken mensen vóóruit naar het kruis om gered te worden. Wij kijken terug naar Golgotha voor redding. Er is geen andere bron van redding (Handelingen 4:12).


9. Hoe werden de dieren geofferd in de heiligdomsdiensten en met welke betekenis?

“Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. … Hij moet het slachten aan de noordkant van het altaar” (Leviticus 1:4, 11).


Antwoord: Wanneer een zondaar een offerdier naar de deur van het voorhof bracht, overhandigde een priester hem een mes en een schaaltje. De zondaar legde zijn handen op de kop van het dier en beleed zijn zonden. Dit symboliseerde de overdracht van de zonde van de zondaar naar het dier. Op dat moment werd de zondaar als onschuldig beschouwd en het dier schuldig. Omdat het dier nu symbolisch schuldig was, moest het het loon van de zonde betalen---de dood. Door het dier met zijn eigen hand te doden, werd de zondaar dus op een visueel aangrijpende manier geleerd dat zonde de dood van het onschuldige dier veroorzaakte en dat zijn zonde de dood van de onschuldige Messias zou veroorzaken.


10. Wanneer een offerdier werd geofferd voor het hele volk, wat deed de priester met het bloed? Wat symboliseert dit?

“Dan moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier naar de tent van ontmoeting brengen. En de priester moet zijn vinger in een deel van het bloed dopen en dat zeven keer sprenkelen voor het aangezicht van de HEERE, namelijk vóór het voorhangsel” (Leviticus 4:16, 17).


Antwoord: Wanneer een offer werd gebracht voor de zonden van het hele volk, werd het bloed door de priester, die Jezus symboliseerde (Hebreeën 3:1), in het heiligdom gebracht en besprenkeld voor het gordijn die de twee kamers scheidde. De aanwezigheid van God verbleef aan de andere kant van de sluier. Dus werden de zonden van het volk verwijderd en symbolisch overgebracht naar het heiligdom. Deze bediening van het bloed door de priester was een voorafschaduwing van Jezus 'huidige bediening voor ons in de hemel. Nadat Jezus stierf aan het kruis als een offer voor de zonde, stond Hij op en ging Hij naar de hemel als onze priester om Zijn bloed aan te bieden in het hemels heiligdom (Hebreeën 9:11, 12). Het bloed dat wordt aangeboden door de aardse priester symboliseert Jezus die Zijn bloed toepast op al onze zonden in het heiligdom hierboven, en dit laat zien dat zij vergeven worden wanneer we ze belijden in Zijn naam (1 Johannes 1:9).


11. Op basis van de heiligdomsdiensten, in welke twee belangrijke hoedanigheden dient Jezus Zijn volk? Welke fantastische voordelen ontvangen we van Zijn liefhebbende bediening?

Als ons offer geeft Jezus ons een volledig getransformeerd leven met de vergeving van alle zonden.

“Ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus” (1 Korintiërs 5:7).

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden in tijd van nood” (Hebreeën 4:14-16).


Antwoord: Jezus dient als het Offer voor onze zonden en als onze hemelse Hogepriester. De dood van Jezus als ons offerlam en substituut, en zijn voortdurende krachtige bediening als onze hemelse Priester, volbrengen twee ongelooflijke wonderen voor ons:

Als onze Hogepriester geeft Jezus ons de kracht om zowel in het heden als in de toekomst op een correcte juiste manier te leven.

A. Een complete levensverandering, de nieuwe geboorte genoemd, met alle zonden uit het verleden vergeven (Johannes 3:3-6; Romeinen 3:25)


B. Kracht om rechtvaardig te leven, in het heden en in de toekomst (Titus 2:14; Filippenzen 2:13).


Deze twee wonderen maken een persoon rechtvaardig, wat betekent dat er een juiste relatie bestaat tussen de persoon en God. Er is geen mogelijkheid voor een persoon om rechtvaardig te worden door werken (zijn eigen inspanningen) omdat gerechtigheid wonderen vereist die alleen Jezus kan volbrengen (Handelingen 4:12). Een persoon wordt rechtvaardig door de Heiland te vertrouwen om voor hem te doen wat hij niet voor zichzelf kan doen. Dit is wat wordt bedoeld met de Bijbelse term 'gerechtigheid door geloof'. We vragen Jezus om de heerser van ons leven te worden en Hem te vertrouwen om de benodigde wonderen te doen, terwijl we volledig met Hem samenwerken. Deze gerechtigheid, die op wonderbaarlijke wijze door Christus voor ons en in ons is volbracht, is de enige ware gerechtigheid die bestaat. Elke andere soort is een valse vorm van gerechtigheid.


12. Welke zes beloften geeft de Bijbel ons over de rechtvaardigheid die ons door Jezus wordt aangeboden?


Antwoord: A. Hij zal onze zonden uit het verleden bedekken en ons als schuldeloos beschouwen. (Jesaja 44:22; 1 Johannes 1:9).


B. We zijn in het begin geschapen naar Gods evenbeeld (Genesis 1:26, 27). Jezus belooft ons te herstellen naar Gods evenbeeld (Romeinen 8:29).


C. Jezus geeft ons het verlangen om rechtvaardig te leven en Hij verleent ons vervolgens Zijn kracht om dit daadwerkelijk te volbrengen (Filippenzen 2:13).


D. Jezus zal er door Zijn wonderkracht voor zorgen dat wij vol blijdschap alleen de dingen doen die God welbehagen (Hebreeën 13:20, 21; Johannes 15:11).


E. Hij verwijdert de doodstraf van ons door Zijn zondeloze leven en verzoenende dood aan onze levens toe te schrijven (2 Korintiërs 5:21).


F. Jezus neemt de verantwoordelijkheid op zich om ons trouw te houden totdat Hij terugkeert om ons naar de hemel te brengen (Filippenzen 1:6; Judas 1:24).

Jezus is klaar om al deze glorieuze beloften in jouw leven te vervullen! Ben jij er klaar voor?


13. Heeft iemand ook maar enige rol te spelen in het rechtvaardig worden door geloof?

“Niet iedereen die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemel is” (Mattheus 7:21).


Antwoord: Ja. Jezus zei dat we de wil van Zijn Vader moeten doen. In de tijd van het oude testament bleef een persoon, die echt bekeerd was, lammeren brengen om te offeren, waarmee hij zijn berouw voor de zonde aangaf en dat hij met heel zijn hart verlangde om de Heer in zijn leven te laten leiden. Hoewel we vandaag de wonderen niet kunnen doen die nodig zijn om rechtvaardig te worden, moeten we ons dagelijks opnieuw aan Jezus overgeven en ons aan Hem verbinden (1 Korintiërs 15:31), Hem uitnodigen om ons leven te leiden zodat die wonderen kunnen plaatsvinden. We moeten bereid zijn om gehoorzaam te zijn en te volgen waar Jezus leidt (Johannes 12:26, ​​Jesaja 1: 18-20). Onze zondige natuur zorgt ervoor dat we willen dat het op onze eigen manier gaat (Jesaja 53: 6) en zo dus rebelleren tegen de Heer, precies zoals Satan dit deed in het begin (Jesaja 14: 12-14). Het toestaan ​​van Jezus om ons leven te regeren is soms net zo moeilijk als wanneer een oog uitgestoken wordt of een arm afgescheurd (Mattheus 5:29, 30), omdat zonde verslavend is en alleen overwonnen kan worden door Gods wonderbare kracht (Markus 10:27). Velen geloven dat Jezus diegenen naar de hemel brengt die slechts beweren gered te zijn, ongeacht hun gedrag. Maar dit is niet zo. Het is een misleiding. Een Christen moet het voorbeeld van Jezus volgen (1 Petrus 2:21). Het krachtige bloed van Jezus kan dit voor ons volbrengen (Hebreeën 13:12), maar alleen als we Jezus volledige controle over ons leven geven en volgen waarheen Hij leidt - zelfs als het pad soms ruw kan zijn (Mattheus 7:13, 14, 21).


14. Wat was de grote verzoendag?

Antwoord: A. Eénmaal per jaar, op de grote verzoendag, vond er een plechtige dag des oordeels plaats in Israël (Leviticus 23:27). Iedereen moest elke zonde belijden. Degenen die weigerden, werden diezelfde dag voor altijd buitengesloten van het kamp van de Israëlieten (Leviticus 23:29).

B. Twee geiten werden geselecteerd: de één, de geit van de Heer de andere, de zondebok, die satan voorstelt (Leviticus 16: 8). De geit van de Heer werd gedood en geofferd voor de zonden van het volk (Leviticus 16: 9). Maar op deze dag werd het bloed naar het allerheiligste gebracht en op en vóór het verzoendeksel gesprenkeld (Leviticus 16:14). Alleen op deze speciale dag van oordeel ging de hogepriester het allerheiligste naar binnen om God te ontmoeten op het verzoendeksel.

Het gesprenkelde bloed (dat Jezus' offer symboliseert) werd door God aanvaard en de beleden zonden van het volk werden overgebracht van het heiligdom naar de hogepriester. Vervolgens bracht hij deze beleden zonden over naar de zondebok, die naar de woestijn werd geleid (Leviticus 16:16, 20-22). Op deze manier werd het heiligdom gereinigd van de zonden van het volk, die daar waren overgebracht door het bloed dat voor het voorhangsel was gesprenkeld en zich een jaar lang had opgehoopt.

15. Symboliseerde de Grote Verzoendag een deel van Gods grote reddingsplan, zoals ook de andere onderdelen van het aardse heiligdom en zijn diensten dit deden?

Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze (Hebreeën 9:23).


Antwoord: Ja. De diensten van die dag wezen op het uitwissen van de zonde door de echte Hogepriester in het hemelse heiligdom. Door Zijn vergoten bloed toegepast op degenen die geschreven zijn in het boek des levens, zou Christus de beslissingen van Zijn volk bevestigen om Hem eeuwig te dienen. Deze speciale dag van oordeel, zoals die van Yom Kippur in Israël, was een voorafschaduwing van de laatste verzoening die moest worden gedaan voor de aarde. Van het jaarlijkse symbool van de oude Verzoendag is de gehele mensheid verzekerd dat onze trouwe Hogepriester, Jezus, nog steeds bemiddelt in de hemel voor Zijn volk en klaarstaat om de zonden uit te wissen van allen die geloof oefenen in Zijn vergoten bloed. De laatste verzoening leidt tot het laatste oordeel, dat de zondevraag beantwoord in het leven van elk individu, resulterend in leven of dood.


Zeer Belangrijke Gebeurtenissen Je zult in de volgende twee Bijbelstudiegidsen ontdekken dat de symboliek van het aardse heiligdom en met name de grote verzoendag zeer belangrijke gebeurtenissen van de eindtijd voorafschaduwde die God tot uitvoering zal brengen vanuit het hemelse heiligdom.


Datum voor het Oordeel In de volgende Bijbelstudiegids zullen we een cruciale Bijbelprofetie bespreken waarin God een datum vaststelt waarop het hemelse oordeel moet beginnen. Zeer zeker heel erg opwindend!


16. Ben je bereidt om waarheid te accepteren, dat wellicht nieuw is voor jou, zoals God het openbaart?

Antwoord: 

QUIZ VRAGEN


1. Welke meubelstukken stonden in het voorhof van het heiligdom? (2) ______ Het verzoendeksel. ______ De wastafel. ______ Stoelen. ______ Het brandofferaltaar. 2. Gods aanwezigheid was op het verzoendeksel. (1) ______ Ja. ______ Nee. 3. De zevenarmige kandelaar symboliseerde… (1) ______ Jezus, het licht van de wereld. ______ De wederkomst van Christus. ______ De glitterende muren van het nieuwe Jeruzalem. 4. Het doel van het heiligdom en zijn diensten was om… (1) ______ De mensen te helpen engelen beter te begrijpen. ______ Vlees voedsel te voorzien voor de mensen. ______ Het reddingsplan te symboliseren. 5. Wie heeft de plannen getekend voor het heiligdom? (1) ______ Noach. ______ Een engel. ______ Aaron. ______ God. 6. De Tien Geboden lagen in de ark van het verbond. (1) ______ Ja. ______ Nee. 7. De geslachte offerdieren symboliseerde… (1) ______ De Heilige Geest. ______ Oorlog. ______ Jezus. 8. Op basis van het heiligdom, in welke twee hoedanigheden dient Jezus ons? (2) ______ Koning. ______ Offer. ______ Hoge Priester. ______ Heerser van het universum. 9. Welke van de volgende uitspraken over het aardse heiligdom zijn waar? (2) ______ Het had drie kamers. ______ Het was een tent-achtig bouwwerk. ______ De grootte was 500 voet bij 1.000 voet. ______ Het voorhof was gemaakt van brons/koperen pilaren en linnen doeken. ______ Het dak was gemaakt van Egyptische tegels. ______ De wastafel stond in het allerheiligste.


10. Rechtvaardigheid door geloof is de enige ware rechtvaardigheid. (1) ______ Ja. ______ Nee. 11. Rechtvaardigheid door geloof komt door… (1) ______ De werken van de mens. ______ Gedoopt te worden. ______ Geloof in Jezus Christus alleen. 12. Wie doodde het slachtofferdier dat door een zondaar gebracht werd? (1) ______ God. ______ De priester. ______ De zondaar. 13. Welke uitspraken over de rechtvaardigheid die Jezus biedt zijn waar? (3) ______ Het zal ons herstellen naar Gods evenbeeld. ______ Het is niet wonderbaarlijk. ______ Onze goede werken maken er een groot deel van uit. ______ Het dekt onze zonden uit het verleden. ______ Het geeft ons het verlangen om rechtvaardig te leven. ______ Het dekt zonden die we niet op willen geven. 14. Welke van de volgende uitspraken over de grote verzoendag zijn waar? (4) ______ Het kwam iedere maand voor. ______ Het was een dag des oordeels. ______ Het was vol spelletjes en plezier. ______ Het symboliseerde het laatste oordeel. ______ De zondebok symboliseerde satan. ______ Het bloed werd binnenin het allerheiligste gebracht. 15. Rechtvaardigheid betekent een juiste relatie met God. (1) ______ Ja. ______ Nee. 16. Door een dier te doden, realiseerden de mensen zich dat zonde de doodstraf op alle mensen bracht. (1) ______ Ja. ______ Nee. 17. Ben je bereid om de gerechtigheid van Christus te accepteren, die vergeving, reiniging van zonden en de kracht om rechtvaardig in het heden en in de toekomst te leven omvat? ______ Ja. ______ Nee.
© Copyright foto's van Amazing Facts

262 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page