top of page

11. IS DE DUIVEL DE BAAS OVER DE HEL?

Bijgewerkt op: 24 feb. 2020


En? Heeft God de duivel op zijn loonlijst staan? Is hij de chef die de straf van de verloren zielen bepaald? Bijna de hele wereld heeft een beeld van de hel die absoluut niet Bijbels is. Je bent het jezelf verschuldigd om te weten wat de Bijbel ons werkelijk leert over dit onderwerp. Laat je niet voor de gek houden. Wat jij gelooft over de hel beïnvloedt weldegelijk de manier waarop jij Gods persoonlijkheid en karakter ziet! Neem een moment de tijd om de waarheid te leren die de Bijbel ons verteld over dit onderwerp!


1. Hoeveel verloren zielen zijn er momenteel die in de hel worden gestraft?

“De Heer weet hoe Hij de vromen uit de beproeving moet redden en om de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen” (2 Petrus 2:9).

Antwoord: Er is vandaag de dag niet één enkele ziel in de hel. De Bijbel zegt dat God de onrechtvaardigen bewaart, of gevangen houdt, tot de dag van het oordeel om hen dan te straffen.


2. Wanneer zullen de zondaars in het hellevuur geworpen worden?

“Zo zal het zijn bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen erop uit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeen brengen; en hen in de vuuroven werpen” (Mattheüs 13:40-42).


“Mensen die niets van Mij willen weten en niet naar mij willen luisteren, zullen op de laatste dag veroordeeld worden door de woorden die ik heb gezegd” (Johannes 12:48).


Antwoord: Zondaars zullen in het hellevuur worden gegooid op de dag des oordeels tijdens het einde van de wereld—niet wanneer zij sterven. God gaat een persoon niet straffen in het vuur totdat zijn zaak is besproken en er een oordeel is uitgesproken in de rechtbank tijdens het einde van de wereld. Ook gaat God niet een moordenaar straffen in het vuur die 5000 jaar geleden is overleden. Diegene zou dan 5000 jaar langer gestraft worden dan een moordenaar die vandaag dood gaat en straf verdient voor dezelfde zonde.

3. Waar zijn de zondaars (die al gestorven zijn) nu ?

“Het zal niet lang meer duren voordat de doden in de graven naar zijn stem zullen luisteren. Dan zullen ze uit de dood opstaan. De mensen die het goede gedaan hebben zullen dan het eeuwige leven binnengaan. Maar de mensen die slechte dingen hebben gedaan, zullen worden gestraft” (Johannes 5:28, 29).


“De zondaar wordt bewaard tot de dag van de vernietiging. … Toch zal hij naar zijn graf gebracht worden. Hij zal daar blijven totdat hij op de laatste dag uit de dood herrezen wordt” (Job 21:30, 32).


Antwoord: De Bijbel is heel duidelijk. Zowel de zondaars als de rechtvaardigen die zijn overleden liggen in hun graf “te slapen” tot de wederopstanding. (Zie Bijbelstudiegids 10 voor meer informatie over wat er gebeurt na de dood.)


4. Wat is het eindresultaat van de zonde?

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23).


“Is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort” (Jakobus 1:15).


“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Jezus is gestorven om ons van onze zonden te redden. Degenen die Zijn gratis gave van verlossing niet accepteren, zullen de dood ontvangen.
Jezus is gestorven om ons van onze zonden te redden. Degenen die Zijn gratis gave van verlossing niet accepteren, zullen de dood ontvangen.

Antwoord: Het loon (de straf) voor de zonde is de dood, niet het eeuwige leven in het hellevuur. De zondaars “vergaan,” of ontvangen “de dood.” De rechtvaardigen ontvangen het “eeuwige leven.”
5. Wat gaat er gebeuren met de zondaars in het hellevuur?

“Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood” (Openbaring 21:8).

Antwoord: De zondaars sterven de tweede dood in het hellevuur. Als de doden voor eeuwig zouden branden in de hel dan zou dit betekenen dat zij onsterfelijk zijn. Dit is onmogelijk, omdat de Bijbel ons leert dat “alleen God onsterfelijk is” (1 Timotheüs 6:16). Toen Adam en Eva uit het paradijs werden gestuurd, was er een engel bij de boom des levens geplaatst om de boom te bewaken zodat de zondaars niet van het fruit van de boom zouden eten en daardoor “eeuwig zouden leven” (Genesis 3:22-24). De valse leer dat zondaars onsterfelijk zijn en voor eeuwig branden in de hel vindt zijn oorsprong bij satan en is een leugen. God heeft dit weten te voorkomen door, op het moment dat de zonde de wereld in is gekomen, de boom des levens te bewaken.

De Bijbel is duidelijk – De zondaars zullen uitgewist worden

De Bijbel zegt dat de zondaars “de dood” krijgen (Romeinen 6:23), “vernietigd” zullen worden (Job 21:30), “zullen vergaan” (Psalmen 37:20), “zullen opbranden” (Maleachi 4:1), “samen vernietigd zullen worden” (Psalmen 37:38), “zullen verdwijnen” (Psalmen 37:20), “worden verdelgd” (Psalmen 37:9), “gedood zullen worden” (Psalmen 62:4), God “vernietigd” hen (Psalmen 145:20), en “vuur zal hen verteren” (Psalmen 21:10). Al deze verzen maken het heel erg duidelijk dat de zondaars sterven en vernietigd zullen worden. Zij leven niet in een eeuwig durende pijniging.


6. Wanneer en hoe wordt het hellevuur aangestoken?

“Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal … hen in de vuuroven werpen” (Mattheüs 13:40-42).


“Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen” (Openbaring 20:9).


“De rechtvaardigen krijgen op aarde wat zij hebben verdiend. Maar reken maar: de zondaars en goddelozen óók!” (Spreuken 11:31).

Antwoord: God zal zelf het hellevuur aanstichten bij het einde van de wereld. Wanneer de heilige stad vanuit God uit de hemel neerdaalt (Openbaring 21:2), zullen de zondaars de stad aan gaan vallen. Op dat moment zal God vuur vanuit de hemel op de aarde laten regenen die de zondaars en de goddelozen zal verteren. Dit vuur is Bijbels hellevuur.


7. Hoe groot en hoe heet zal het hellevuur zijn?

“De dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht; De hemel zal die dag met luid gedreun vergaan, de elementen zullen smelten door de intense hitte. De aarde en alles wat op aarde is gedaan, zal verbranden” (2 Petrus 3:10).

Antwoord: Het hellevuur zal net zo groot zijn als de aarde omdat de hele aarde in brand staat. Dit vuur zal zo heet zijn dat de aarde smelt en “alles wat op de aarde is gedaan, zal verbranden.” De atmosfeer zal exploderen en “zal die dag met luid gedreun vergaan.”


8. Hoe lang zullen de zondaars lijden in het vuur?

“En let op: Ik kom gauw! En dan geef Ik alle mensen wat ze hebben verdiend met wat ze hebben gedaan, goed of kwaad” (Openbaring 22:12).


“Dan zal Hij aan alle mensen geven wat ze hebben verdiend voor het goed of kwaad wat ze hebben gedaan” (Mattheüs 16:27).


“De dienaar die weet wat zijn Heer wil, maar … niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn Heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen” (Lukas 12:47, 48).

Antwoord: De Bijbel vertelt niet hoe lang de zondaars gestraft zullen worden voordat zij zullen sterven in het vuur. Wat God wel specifiek verteld, is dat iedereen gestraft zal worden afhankelijk van hun daden. Dit betekent dat sommige een zwaardere straf zullen krijgen dan anderen, gebaseerd op hun daden.

9. Zal het vuur uiteindelijk ophouden te branden en uit gaan?

“Let op, ze zullen zijn als stro dat door het vuur wordt verbrand. Ze zullen hun leven niet uit de vlammen kunnen redden. Er zal geen kool zijn om bij te warmen, noch vuur om daarvoor neder te zitten” (Jesaja 47:14).


“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. … En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rauw, geen pijn; want wat er eerst was is voorbij” (Openbaring 21:1, 4).

Antwoord: Ja, inderdaad, de Bijbel leert specifiek dat het hellevuur uit zal gaan en dat er “geen kool zal zijn om bij te warmen, noch vuur om daarvoor neder te zitten.” De Bijbel leert ook dat in God’s nieuwe koninkrijk alle “voormalige dingen” voorbij zullen zijn. De hel is één van die voormalige dingen dus wij hebben God’s belofte dat het niet meer bestaat.

Is God een martelaar? Als God Zijn vijanden voor eeuwig en eeuwig zou martelen in een vurige martel kamer dan zou Hij veel gemener en hartelozer zijn dan de mens ooit is geweest tijdens de ergste en wreedste oorlogen in de geschiedenis. Een eeuwigdurende hel vol martelingen zou ook hel zijn voor God, die zelfs van de gemeenste zondaar houdt.


10. Wat zal er nog overgebleven zijn wanneer het vuur uitgaat?

“Let op, die dag zal zeker komen, brandend als een gloeiend hete oven. Alle trotse en slechte mensen die zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. … Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de Heer van de hemelse machten” (Maleachi 4:1, 3).

Antwoord: Let erop, de verzen zeggen niet dat de zondaars eeuwig zullen branden, zoals velen vandaag de dag geloven, maar zij zullen opbranden tot er niets meer van hen over blijft dan hun as wanneer het vuur dooft. In Psalmen 37:10, 20, zegt de Bijbel dat de zondaars zullen verdwijnen als rook en volledig vernietigd zullen zijn.


11. Zullen de zondaars lichamelijk de hel binnen gaan en zal zowel de ziel als het lichaam vernietigd worden?

“Het is beter dat je één lichaamsdeel kwijt raakt dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid.” (Mattheüs 5:30).


“Wees liever bang voor hem die in staat is beide, én lichaam én ziel te vernietigen in de hel.“ Mattheüs 10:28. “De ziel die zondigt zal sterven.” Ezechiël 18:20.

Antwoord: Ja. Echte, levende mensen zullen de hel ingaan in lichamelijke vorm en zowel de ziel als het lichaam zullen worden vernietigd. Het vuur dat bij God vandaan uit de hemel komt zal op echte mensen regenen en zal hun bestaan uitwissen.

12. Zal de duivel de baas zijn over het hellevuur?

“En de duivel, die hen misleidde, wordt in de zee van vuur en brandende zwavel gegooid” (Openbaring 20:10).


“Daarom liet ik een vuur in je oplaaien dat je heeft verteerd, en ik heb je gemaakt tot een hoop as op de grond, voor de ogen van al degenen die jou zien. … En nooit zal jij meer bestaan” (Ezechiël 28:18, 19).

Antwoord: Absoluut niet! De duivel zal in de vuurzee geworpen worden, en hij zal verbranden tot er alleen nog maar as over is gebleven.

13. Refereert het woord “hel”, zoals gebruikt in de Bijbel, altijd naar een plaats van vuur of straf?

Antwoord: Nee, het woord “hel” wordt 54 keer gebruikt in de Bijbel, waarvan hij in slechts 12 gevallen refereert naar “een plek van vuur.”

Het woord “hel” in de Bijbel is vertaald vanuit meerdere verschillende woorden met verschillende betekenissen, zoals hieronder wordt weergegeven:

 

IN HET OUDE TESTAMENT

31 keer van het woord “Sheol”, wat “het graf” betekent.


IN HET NIEUWE TESTAMENT

10 keer van het woord “Hades”, wat “het graf” betekent.

12 keer van het woord “Gehenna”, wat “plaats van vuur” betekent.

1 keer van het woord “Tartarus”, wat “een plaats van duisternis” betekent

TOTAAL 54 KEER

 

Let op: Het Griekse woord “Gehenna” (hierboven vernoemd) is een transliteratie van het Hebreeuwse woord “Ge-Hinnom,” wat “vallei van Hinnom” betekent. Deze vallei, die meteen op het zuid-westen van Jeruzalem ligt, was een plaats waar dode dieren, vuilnis en ander afval gedumpt werd. Het stond altijd in brand, net als bij een moderne afvalberg. De Bijbel gebruikt het woord “Gehenna” of “de vallei van Hinnom” symbolisch voor het vuur dat de zondaars zal vernietigen tijdens het einde der tijden. Het vuur van Gehenna was niet oneindig. Anders zou het vandaag de dag nog steeds aan het branden zijn ten zuid-westen van Jeruzalem. Zo zal ook het hellevuur niet oneindig branden.


14. Wat is Gods werkelijke doel van het hellevuur?

“Verdwijn uit mij ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen” (Mattheüs 25:41).


“Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid” (Openbaring 20:15).


“Nog even, en verdwenen is de zondaar. … De vijanden van de Heer verdwijnen … verdwijnen als rook” (Psalmen 37:10, 20)

Antwoord: Gods doel is dat de hel de duivel, de zonde en alle zondaars vernietigd en de wereld veilig maakt voor de eeuwigheid. Als ook maar één zondaar over zou blijven op de aarde, dan zou dat een dodelijk virus zijn die het hele universum in gevaar zou brengen. Het is Gods plan om de zonde te isoleren en om het uit ons bestaan te verwijderen.

Eeuwige hel zou de zonde ook vereeuwigen

Een eeuwige hel zou ook de zonde vereeuwigen en dit zou het onmogelijk maken om de zonde uit te roeien. Een eeuwige hel vol kwelling maakt echt geen deel uit van Gods grootse plan. Zo’n vreselijke theorie is laster tegen de heilige naam van een liefdevolle God. De duivel geniet er van om onze liefdevolle schepper af te beelden als een monsterlijke tiran, en hij alleen haalt voordeel uit zulke leringen.

Eeuwige hel, een door mensen bedachte theorie

De “eeuwige hel vol kwelling” theorie vindt zijn oorsprong niet bij de Bijbel, maar bij misleidde mensen die (wellicht onbedoeld) geleid zijn door de duivel. En daarbij, niemand zal de hemel binnen kunnen gaan omdat zij vrees hebben voor de hel. Mensen zijn gered omdat zij van Jezus houden en hem gehoorzamen.


God zal erg bedroefd zijn wanneer Hij diegene moet vernietigen die Zijn Zoon door Zijn dood probeerde te redden.

15. Gaat de daad van het vernietigen van zondaars niet tegen Gods natuur in?

“Zo waar ik leef – spreekt God, de Heer -, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik heb veel liever dat ze veranderen en dat ze daardoor blijven leven. Houd dus op met de slechte dingen die jullie doen en kom bij Mij terug. Want ik wil niet dat jullie sterven” (Ezechiël 33:11).


“De mensenzoon is niet gekomen om mensen te doden, maar om mensen te redden” (Lukas 9:56).


“De Heer zal opstaan … Het zal iets heel ongewoons zijn, iets heel bijzonders; een vreemde daad” (Jesaja 28:21).

Antwoord: Ja, Gods werk is er altijd al geweest om te redden in plaats van om te vernietigen. De daad van het vernietigen van de zondaars gaat zo erg tegen God zijn natuur in dat de Bijbel het “een vreemde daad” noemt. Gods grote hart zal pijn doen wanneer de zondaars vernietigd zullen worden. Ow, hoe ijverig heeft Hij gewerkt om iedere ziel te redden! Maar als iemand Zijn liefde afwijst en zich vastklampt aan de zonde, dan heeft God geen andere keus dan om de zondaar samen met zijn zonde te vernietigen wanneer Hij het universum verlost van deze vreselijke, kwaadaardige ziekte genaamd “zonde” in het vuur van de laatste dag.


16. Wat zijn Gods plannen, ná de hel, voor de aarde en voor Zijn volk?

“Hij zal er een eind aan maken. Er zullen geen beproevingen meer voorkomen” (Nahum 1:9).

“Want let op, Ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wat vroeger gebeurd is, zal vergeten zijn. Niemand zal er nog aan denken” (Jesaja 65:17).


“Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. De dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij” (Openbaring 21:3, 4).

Antwoord: Nadat het hellevuur gedoofd is zal God een nieuwe aarde scheppen en al de pracht en glorie van Eden herstellen naar de staat zoals het was voordat de zonde de wereld in was gekomen en deze terug geven aan Zijn volk. De verschrikking van de zonde en het verleden zullen vergeten zijn. Pijn, dood, verdriet, schrik, tranen, ziekte, teleurstelling, leed en alle zonde zullen voor eeuwig verbannen zijn.

Zonde zal nooit meer bestaan

God belooft dat er nooit meer zonde zal zijn. Zijn mensen zullen vol zijn van perfecte vrede, liefde, vreugde en tevredenheid. Hun levens zullen vol geluk zijn en veel glorieuzer en opwindender dan woorden ooit kunnen omschrijven. De grootste tragedie van de hel is het mislopen van de hemel. Een persoon die er niet in slaagt om dit magistrale koninkrijk binnen te gaan heeft de treurigste keuze gemaakt die hij ooit kon maken in zijn leven.


17. Ik ben dankbaar om te leren dat God de zondaars niet voor eeuwig straft in het hellevuur.

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Spreekt de Bijbel niet over “eeuwige kwelling”?

Nee, de uitdrukking “eeuwige kwelling” komt niet voor in de Bijbel.


2. Maar waarom zegt de Bijbel dan dat de zondaars vernietigd zullen worden door onuitblusbaar vuur?

Onuitblusbaar vuur is vuur dat niet uitgemaakt kan worden, maar pas uitgaat wanneer alles in as is veranderd. Jeremia 17:27 zegt dat Jeruzalem vernietigd zou worden door onuitblusbaar vuur, en in 2 Kronieken 36:19-21 zegt de Bijbel dat dit vuur de stad verbrandde en dat “zo gebeurde wat de Heer door zijn profeet Jeremia al had gezegd” en het land zou een wildernis worden. Toch weten we dat dit vuur uit is gegaan, omdat Jeruzalem vandaag de dag niet meer in brand staat.

3. Wordt er in Mattheüs 25:46 niet gezegd dat de zondaars “een eeuwige straf” te wachten staat?

Let op dat er staat “een eeuwige straf” en niet “voor eeuwig gestraft”. Voor eeuwig gestraft zou continue zijn, terwijl een eeuwige straf één enkele daad is. De straf voor de zondaars is de dood, en deze dood duurt eeuwig.

4. Kun je Mattheüs 10:28 uitleggen: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden.”?

Het woord “ziel” heeft drie betekenissen in de Bijbel: (1) een levend wezen--Genesis 2:7, (2) de geest--Psalmen 139:14, en (3) leven—1 Samuel 18:1, hier refereert het naar het eeuwige leven die God aan iedereen belooft die zijn koninkrijk binnen zullen gaan. Niemand kan dit van ons afpakken. Het laatste gedeelte van Matteüs 10:28 zegt dat beide, ziel én lichaam vernietigt zullen worden in de hel.

5. Mattheüs 25:41 spreekt over een “eeuwig vuur” voor de slechten. Zal dit vuur uit gaan?

Ja, volgens de Bijbel gaat dit uit. Wij moeten de Bijbel zichzelf uit laten leggen. Sodom en Gomorrah werd vernietigd door een eeuwig, nooit dovend vuur (Judas 1:7), en dat vuur heeft hun “tot as verbrand.” Hij deed dat als een waarschuwing voor “alle zondaars van latere tijden” (2 Petrus 2:6). Deze steden zijn vandaag de dag niet meer aan het branden. Het vuur werd gedoofd nadat alles opgebrand was. Ook zo, zal het eeuwige vuur uitgaan nadat het de zondaars tot as verbrand heeft. (Maleachi 4:3). Het resultaat van het vuur zal eeuwig zijn, niet het branden zelf.

6. Leert het verhaal van de rijke man en Lazarus in Lukas 16:19-31 ons niet dat de hel een eeuwige kwelling is?

Nee, Helemaal niet! Het is slechts een gelijkenis of een illustratie om een punt te maken of een conclusie te trekken. Er zijn veel feiten die duidelijk maken dat dit een gelijkenis is. Een aantal daarvan zijn als volgt:

A. Abraham’s boezem is niet in de hemel (Hebreeën 11:8-10, 16).

B. Mensen in de hel kunnen niet praten met die in de hemel. (Jesaja 65:17).

C. De doden liggen in hun graf (Job 17:13; John 5:28, 29). De rijke man was in lichamelijke vorm in de hel met ogen, een tong, etc. maar wij hebben geleerd dat het lichaam niet na de dood direct naar de hel gaat. Het is overduidelijk dat het lichaam in het graf blijft liggen tot de laatste dag, zoals de Bijbel ook zegt.

D. De mensen krijgen hun beloning bij Jezus zijn wederkomst, niet direct na de dood (Openbaring 22:11, 12).

E. De verloren zielen worden gestraft in de hel tijdens het einde van de wereld, niet direct nadat zij sterven (Mattheüs 13:40-42). Het punt wordt gemaakt in vers 31 van Lukas 16. Gelijkenissen kunnen niet letterlijk genomen worden. Als wij gelijkenissen letterlijk zouden nemen dan moeten wij geloven dat bomen spreken! (Bekijk deze gelijkenis in Richteren 9:8-15.)


7. Maar spreekt de Bijbel niet over de zondaars dat zij “voor altijd” gekweld zullen worden?

De term “voor altijd,” zoals gebruikt in de Bijbel, betekent simpelweg een periode van tijd, beperkt of onbeperkt. Het wordt 56 keer gebruikt in de Bijbel in connectie met dingen die al beëindigd zijn. ( Om dit te controleren zoek het woord “altijd” op in de grondtekst.) Het is als het woord “lang,” wat iets anders betekent in het omschrijven van mannen, bomen, of bergen. In Jona 2:6, betekent “voor altijd” “drie dagen en nachten.” (Zie ook Jona 1:17.) In Deuteronomium 23:3, betekent dit “10 generaties.” In het geval van de mens, betekent dit “zo lang als hij leeft” of “tot hij sterft.” (Zie 1 Samuël 1:22, 28; Exodus 21:6; Psalmen 48:14.) Dus de zondaars zullen branden in het vuur zolang als zij leven, of tot aan hun dood. Deze vurige straf voor de zonde zal variëren afhankelijk van de mate van de zondes voor elke individu, maar na de straf, zal het vuur uit gaan. De lering van de eeuwige kwelling heeft meer gedaan om mensen naar het atheïsme en krankzinnigheid te leiden dan elke andere uitvinding van de duivel. Het is laster op het liefdevolle karakter van een zachtaardige, genadige hemelse vader en heeft onnoemelijk veel schade aangericht aan de Christelijke beweging.


 

QUIZ VRAGEN

1. Zondaars worden in het hellevuur gegooid… _____ Wanneer zij sterven. _____ Tijdens het einde van de wereld. _____ Door de duivel.

2. De beloning die zondaars zullen ontvangen in het hellevuur is? _____ De dood. _____ Eeuwige kwelling. _____ Gemarteld worden door de duivel, die de baas is.

3. Het hellevuur… _____ Zal de hele wereld zijn die door God in brand is gezet. _____ Is nu aan het branden. _____ Brandt tijdens de eindeloze tijden van de eeuwigheid.

4. Zondaars die zijn gestorven zijn nu in… _____ Het vagevuur. _____ Het hellevuur. _____ In hun graf.

5. Het aantal mensen in de hel vandaag de dag… _____ Is exact nul. _____ Is in de miljoenen. _____ Kan niet bepaald worden. 6. Het hellevuur… _____ Vernietigt alleen het lichaam van de zondaars _____ Martelt de ziel van de zondaars door de eeuwigheid heen. _____ Vernietigt zondaars –beide, zowel lichaam als ziel- verbrand hen tot as, en gaat daarna uit.

7. Een eeuwige hel vol kwelling… _____ Is een belangrijk onderdeel van God’s grootse plan. _____ Is een leer van de duivel en is laster op de heilige, liefdevolle naam van God, die verafschuwt om mensen te zien lijden. _____ Geeft satan een baan door de eeuwigheid heen.

8. “Hel” in de Bijbel… _____ Refereert altijd naar een plaats van vuur. _____ Heeft verschillende betekenissen, waarvan één “het graf” betekent. _____ Refereert naar satan’s ondergrondse martelkamers.

9. Het doel van de hel is… _____ Om wraak te nemen op God’s vijanden door hen te martelen. _____ Om mensen bang te maken zodat ze goed zullen zijn. _____ Om zonde en kwaad volledig te verwijderen uit het universum en het een veilige plaats te maken voor de rechtvaardigen voor de eeuwigheid.

10. Het vernietigen van mensen in de hel… _____ Zal een genot zijn voor de grote God van de hemel. _____ Wordt God’s ‘vreemde daad’ genoemd, omdat het zo tegen Zijn liefdevolle plan in gaat om mensen te redden. _____ Wordt het werk van de duivel, in samenwerking met God’s plan.

11. Nadat het hellevuur uitgaat… _____ Zal God satan verbannen naar een plek diep in de ruimte. _____ Zal God een perfecte nieuwe aarde maken, waar zonde nooit meer zal bestaan, en deze aan Zijn volk geven. _____ Zullen de rechtvaardigen leven in de angst dat de zonde ooit weer terug zal keren.

12. Het verhaal van de rijke man en Lazarus… _____ Is een gelijkenis en moet niet letterlijk genomen worden. _____ Is Bijbels bewijs voor de leer van eeuwige kwelling. _____ Bewijst dat de zielen in de hel kunnen praten met de zielen in de hemel.

13. De term “voor altijd” zoals gebruikt in de Bijbel refereert naar het leven van de mens als… _____ Een tijd zonder einde. _____ Iets mysterieus dat niet begrepen kan worden. _____ Meestal als ‘levenslang’, of ‘totdat iemand sterft’

382 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page