top of page

1. IS ER NOG IETS OVER DAT U KUNT VERTROUWEN?

Bijgewerkt op: 10 dec. 2018

In deze snel veranderende en uitdagende tijden - waarin beloften van stabiliteit en veiligheid zelden voorkomen; wanneer vertrouwde spirituele leiders onwaar blijken te zijn; als liegen in de politiek de norm lijkt te zijn; wanneer degenen die afhankelijk zijn van de meesten je het diepst pijn doen, is er dan nog iets dat je kunt vertrouwen? Ja! Je kunt de Bijbel volledig vertrouwen! Waarom? Laten we het bewijsmateriaal eens bekijken ...1. Wat beweert de Bijbel over zichzelf?

De Bijbel zegt: "Heel de Schrift wordt door inspiratie van God ingegeven" (2 Timotheüs 3:16). "Profetie is nooit door de wil van de mens tot stand gekomen, maar heilige mannen van God hebben gesproken

terwijl zij werden bewogen door de Heilige Geest" (2 Petrus 1:21). "De Schrift blijft altijd van kracht" (Johannes 10:35).


Antwoord: De Bijbel beweert geïnspireerd te zijn, geschreven door mensen die werden geleid door de Heilige Geest. Er staat dat de berichten niet kunnen worden verbroken of ontkracht worden.


2. Hoe demonstreerde Jezus zijn vertrouwen en geloof in de Geschriften?

Jezus zei: "Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen ... Er staat opnieuw geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Want er staat geschreven: U zult de Here, uw God, aanbidden, en Hem alleen jij zal dienen" (Mattheüs 4:4, 7, 10).

"Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is waarheid"

(Johannes 17:17).


Antwoord: Jezus citeerde uit de Geschriften toen Hij verleidt werd door satan. Hij zei ook dat de Bijbel waarheid is (Johannes 17:17). Jezus citeerde de Geschriften als de autoriteit voor alles wat Hij leerde.


3. Hoe bevestigen Bijbelprofetieën haar goddelijke inspiratie?De Bijbel zegt: "Ik ben de Heer. ... Nieuwe dingen verkondig Ik, nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren" (Jesaja 42:8, 9).

"Ik ben God ... het einde verklaar vanaf het begin, en van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben"

(Jesaja 46:9, 10).

Antwoord: Bijbelvoorspellingen van toekomstige gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld, bevestigen op dramatische wijze de goddelijke inspiratie van de Geschriften. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vervulde Bijbelprofetieën:

 1. Vier wereldrijken zouden opkomen: Babylon, Medië-Perzië, Griekenland en Rome (Daniel hoofdstuk 2, 7, 8).

 2. Cyrus die de krijger zou zijn die Babylon veroverd (Jesaja 45:1-3).

 3. Na Babylons verwoesting zou het nooit meer worden bewoond (Jesaja 13:19, 20 Jeremia 51:37).

 4. Egypte zou nooit meer een gezaghebbende positie onder de naties hebben (Ezechiël 29:14, 15; 30:12, 13).

 5. Aardschokkende rampen en angsten tegen het einde der tijden (Lucas 21:25, 26).

 6. Morele ontaarding en achteruitgang van spiritualiteit in de laatste dagen (2 Timotheüs 3:1-5).

4. Worden de uitspraken van de Bijbel over de fysieke wereld bevestigd door de wetenschap?

De Bijbel zegt, “Vanaf het begin is Uw woord waarachtig” (Psalm 119:160).


Antwoord: Ja. De Heilige Geest, die elke Bijbelschrijver heeft geleid, spreekt altijd de waarheid. Hier zijn een paar uitspraken uit de Bijbel die zijn bevestigd door de wetenschap:

 1. “Hij hangt de aarde op aan het niets” (Job 26:7). Dit wetenschappelijke feit wordt genoemd in Job, het oudste boek van de Bijbel.

 2. “Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde,” (Jesaja 40:22). De Bijbel zegt dat de aarde rond is, eeuwen voordat het werd bevestigd door wetenschappers.

 3. “...terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt,” (Job 28:25). Lang voordat de wetenschap het geverifieerd heeft, zei de Bijbel dat lucht gewicht heeft.


5. Zijn de uitspraken van de Bijbel over gezondheid nog steeds relevant in de wereld van vandaag?

De Bijbel zegt: "Geliefde, ik bid dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat" (3 Johannes 1:2).

Antwoord: God wil dat Zijn schepping gelukkig en gezond is. Hier volgen enkele voorbeelden van Bijbelse gezondheidsbeginselen die Zijn goddelijke inspiratie bevestigen:


A. Bedek lichaamsrestanten met aarde (Deuteronomium 23:12, 13).

Het bevel van Mozes dat lichaamsrestanten buiten het kamp van Israël zouden worden begraven, was duizenden jaren op zijn tijd vooruit. Wanneer menselijke restanten niet op de juiste manier worden verwijderd, kan ziekte zich snel verspreiden via de watervoorziening. Deze Bijbelse raad heeft door de geschiedenis heen miljoenen levens bewaard.


B. "Laten we ook geen seksuele immoraliteit plegen" (1 Korinthiërs 10:8).

"Seksuele immoraliteit" verwijst naar ongepaste seksueel gedrag (zie Leviticus 18 voor een uitgebreide lijst). Door deze Bijbelse raad te volgen, zouden mensen weinig reden hebben om bang te zijn voor ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals syfilis en AIDS.


C. Laat alcoholische dranken alleen (Spreuken 23:29-32).

Als iedereen dit Bijbeladvies zou volgen, zouden miljoenen alcoholisten nuchtere, behulpzame burgers worden; miljoenen gebroken gezinnen zouden herenigd worden; duizenden levens zouden gered worden van dronken rijden; en regerings- en bedrijfsleiders zouden met een heldere geest beslissingen nemen.


Let op: God vertelt ons niet alleen hoe te slagen en vreugde te hebben te midden van de uitdagende problemen van vandaag, Hij geeft ons ook de wonderbare kracht om het te doen (1 Korinthiërs 15:57; Filippensen 4:13; Romeinen 1:16). De gezondheidsprincipes van de Bijbel zijn nog steeds relevant en zijn hard nodig.


6. Zijn de historische uitspraken van de Bijbel accuraat?

De Bijbel zegt: "Ik, de Heer, spreek gerechtigheid, ik verklaar de juiste dingen" (Jesaja 45:19).

Antwoord: Ja. Soms is er misschien niet direct bewijs voorhanden om bepaalde historische claims in de Geschriften te bewijzen, maar er is herhaaldelijk bewijsmateriaal boven water gekomen die de geldigheid van de Bijbel bewijst. Let op het volgende:

 1. Jarenlang zeiden sceptici dat de Bijbel onbetrouwbaar was omdat het de Hettitische natie (Deuteronomium 7:1) en steden als Ninevé (Jona 1:1, 2) en Sodom (Genesis 19:1) noemt, die ze allemaal ontkenden dat deze ooit hebben bestaan. Maar nu heeft de moderne archeologie bevestigd dat ze alle drie hebben bestaan.

 2. Critici zeiden ook dat de koningen Belshazar (Daniël 5:1) en Sargon (Jesaja 20:1) nooit hebben bestaan. Nogmaals, hun bestaan is sindsdien bevestigd.

 3. Sceptici zeiden dat het Bijbelse verslag van Mozes niet betrouwbaar was omdat het melding maakt van schrijven (Exodus 24:4) en voertuigen met wielen (Exodus 14:25), waarvan zij zeiden dat deze niet bestonden in zijn tijd. Vandaag weten we dat ze dat weldegelijk deden.

 4. Vroeger waren de 39 koningen van het oude Israël en Juda alleen bekend uit de Bijbel; dus twijfelden critici aan hun bestaan. Maar toen archeologen onafhankelijke oude archieven vonden waarin veel van deze koningen werden genoemd, bleek het Bijbelrecord opnieuw te kloppen.


Nieuwe ontdekkingen van Bijbelse mensen, plaatsen en gebeurtenissen hebben herhaaldelijk de critici van de Bijbel hun ongelijk bewezen.


7. Welke andere feiten over de Bijbel bewijzen zijn goddelijke inspiratie?

De Bijbel zegt: "De hele Schrift wordt gegeven door inspiratie van God" (2 Timotheüs 3:16). Antwoord: Eén van de grootste wonderen van de Bijbel is zijn eenheid. Denk maar aan deze verbazingwekkende feiten:

De 66 boeken van de Bijbel werden geschreven:

 1. Op drie continenten.

 2. In drie talen.

 3. Door ongeveer 40 verschillende mensen (zoals koningen, herders, wetenschappers, advocaten, een legergeneraal, vissers, priesters en een arts)

 4. Over een periode van ongeveer 1500 jaar

 5. Over de meest controversiële onderwerpen

 6. Door mensen die in de meeste gevallen nooit hadden ontmoet

 7. Van auteurs wiens opleiding en achtergrond sterk varieerden

Maar hoewel het totaal ondenkbaar lijkt, onderhouden de 66 boeken een perfecte harmonie met elkaar. En zelfs wanneer nieuwe concepten over een bepaald onderwerp tot uiting komen, ondermijnen ze niet wat andere Bijbelschrijvers over hetzelfde onderwerp zeggen.


Dit is bijna te geweldig om te geloven! Vraag mensen die dezelfde gebeurtenis hebben bekeken een verslag te maken van wat er is gebeurd en je zult ontdekken dat hun verhalen vaak sterk van elkaar verschillen en elkaar op één of andere manier tegenspreken. Maar de Bijbel, geschreven door 40 schrijvers over een periode van 1500 jaar, leest alsof het door één geest is geschreven. En inderdaad dit was het ook: "Heilige mannen van God spraken terwijl zij werden bewogen door de Heilige Geest" (2 Petrus 1:21). De Heilige Geest "bewoog" ze allemaal; Hij is de echte Bijbelauteur.


8. Welk bewijs van Bijbelinspiratie is te vinden in het leven van mensen?

De Bijbel zegt: "Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden" (2 Korinthiërs 5:17).

Antwoord: De veranderde levens van degenen die Jezus volgen en de Geschriften gehoorzamen, bieden enkele van de meest overtuigende bewijzen van de goddelijke inspiratie van de Bijbel. De dronkaard wordt nuchter; de immorele persoon wordt puur; de verslaafde wordt vrij; de respectloze persoon wordt eerbiedig; de angstige persoon wordt moedig; en de wrede persoon wordt vriendelijk.
9. Welk bewijs voor Bijbelse inspiratie komt naar voren wanneer we de oudtestamentische profetieën van de Messias die komen zou, vergelijken met nieuwtestamentische gebeurtenissen in het leven van Jezus?

de Bijbel zegt: "Beginnend bij Mozes en alle Profeten, en [Jezus] legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was." (Lukas 24:27).

"[Apollos] weerlegde krachtig de Joden in het openbaar, door uit de Schriften te laten zien dat Jezus de Christus is" (Handelingen 18:28).

Antwoord: De oudtestamentische voorspellingen van de Messias waren zo specifiek en zo duidelijk vervuld door Jezus van Nazareth dat zowel Jezus als Apollos deze profetieën gebruikten om te bewijzen dat Jezus inderdaad de Messias was. Er zijn meer dan 125 van deze profetieën. Laten we er slechts 12 bekijken:

Wat is de kans dat Jezus slechts acht van deze profetieën door louter toeval kon hebben vervuld? Dr. Peter Stoner, voormalig voorzitter van de afdelingen wiskunde, astronomie en engineering aan Pasadena College in Californië, paste het principe van waarschijnlijkheid op deze vraag toe.


Hij berekende de kans dat slechts acht mensen door één man worden vervuld als één op 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000


Wat zou de kans zijn dat alle 125 profetieën over de Messias alleen door het toeval worden vervuld? Het kon simpelweg niet door toeval zijn gebeurd!


10. Welk voordeel heeft een persoon die de Bijbel als Gods geïnspireerde woord accepteert?

De Bijbel zegt: "Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb" (Psalm 119:100).


"U ... maakt mij wijzer dan mijn vijanden" (Psalm 119:98).


"Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn ... Mijn

gedachten [hoger] dan uw gedachten" (Jesaja 55:9).


Antwoord: Een persoon die het Woord van God aanvaardt, zal antwoorden vinden op vele mysteries die diegenen verwarren die alleen wereldlijke antwoorden zoeken. Er is bijvoorbeeld geen bekende manier waarop leven zou kunnen ontstaan uit niet- leven; de Bijbel zegt dat er een bovennatuurlijke wezen - God - nodig was voor het ontstaan van leven. Wetenschappers weten nu ook dat alle mensenlevens van vandaag van één vrouw kwamen; dit is exact wat de Bijbel leert in Genesis.

Je kunt ook weten dat God de wereld heeft geschapen in zes, letterlijke, 24-uurs dagen; dat een wereldwijde overstroming elk levend wezen vernietigde behalve het zeeleven en behalve wat zich in de ark bevond; en dat de verschillende wereldtalen ontstaan zijn bij de Toren van Babel.


God, die altijd heeft bestaan en alles weet, deelt deze waarheden met ons in de Bijbel, en erkent dat wij nooit uit onszelf achter al deze dingen zouden kunnen komen. Gods kennis is "ondoorgrondelijk" (Romeinen 11:33). Geloof de Bijbel en je zult altijd voorlopen op de wijsheid van slechts mensen.


11. Welke recente gebeurtenissen hebben de kracht en de aantrekkingskracht van de Bijbel scherp in beeld gebracht?

Antwoord: Het toenemende aantal natuurrampen en de opkomst van het wereldwijde terrorisme zijn tekenen die voorspeld zijn door de Bijbel, die zegt dat aan het einde van de tijd: "Op de aarde benauwdheid onder de volken, in

radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven." (Lukas 21:25). De tsunami van 26 december 2004 is slechts een voorbeeld. Meer dan 250.000 mensen werden dood of vermist verklaard in wat één van de dodelijkste natuurrampen in de moderne geschiedenis was. Een jaar later scheurde de orkaan Katrina door New Orleans en herinnerde ons opnieuw aan de profetische kracht van Jezus' woorden dat er “bulderende golven” zouden zijn.


De Bijbel voorspelde ook dat "natie zal opstaan tegen natie" (Mattheüs 24:7). Na de verwoestende aanval op de torens van het World Trade Center op 11 september 2001, beseften mensen dat geen enkele natie echt veilig is. De aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en de voortdurende kwelling van het terrorisme hebben mensen naar de Bijbel gebracht als een bron van kracht en hoop.

Sommige mensen stellen de Bijbel in twijfel, omdat het spreekt over de wereld die geschapen wordt in plaats van "evoluerend". Jezus vroeg: "Zal de Zoon des mensen echt geloof vinden op aarde?" (Lukas 18:8). De evolutietheorie wordt nu echter in brede kring in diskrediet gebracht. De moleculaire biologie laat bijvoorbeeld zien dat de enkele cel onherleidbaar complex is, waardoor de toevallige oorsprong van het leven in een enkele cel niet alleen onwaarschijnlijk maar ook onmogelijk is.


Misschien is dat de reden waarom veel voormalige atheïsten nu geloven dat de wereld is geschapen, inclusief Fred Hoyle en ooit beruchte atheïst Antony Flew, die zei: "De meest indrukwekkende argumenten voor Gods bestaan zijn diegene die worden ondersteund door recente wetenschappelijke ontdekkingen."


De evolutietheorie leert dat mensen en apen van een gemeenschappelijke voorouder komen, ontkennend dat mensen naar het beeld van God geschapen zijn en dat je een echt doel hebt: eeuwig leven met God. De wetenschappelijke ineenstorting van de evolutie, samen met de vervulling van de Bijbelse profetie, kan helpen om jouw geloof in het Woord van God te vestigen.


12. Waarom is de Bijbel de beste kans op blijvende geluk en vrede?

De Bijbel zegt: "Uw woord is een ... licht op mijn pad" (Psalm 119:105). "Deze dingen heb Ik tot u gesproken ... opdat uw vreugde vol moge zijn"

(Johannes 15:11).

"Naar het beeld van God ... Hij heeft ze geschapen" (Genesis 1:27).


"Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken" (Mattheüs 5:16).


"Ik zal terugkomen en u bij Mijzelf ontvangen; dat waar Ik ben, u daar ook zult zijn" (Johannes 14:3).


Antwoord: Omdat het de meest raadselachtige vragen van het leven beantwoordt:

 1. Waar kom ik vandaan? God schiep ons naar Zijn evenbeeld; we zijn niet slechts per toeval ontstaan zonder enig doel. Wij zijn kinderen van God (Galaten 3:26). Nog beter, als Zijn kinderen zijn we dierbaar voor Hem en Hij verlangt ernaar dat we voor eeuwig bij Hem zijn.

 2. Waarom ben ik hier? De Bijbel zegt dat onze doelen voor het leven van vandaag zouden moeten zijn om Gods perfecte, praktische antwoorden op de problemen van het leven te ontdekken, om het aanbod van Jezus van de verlossing van de zonde aan te nemen en om elke dag meer op Hem te gaan lijken (Romeinen 8:29).

 3. Wat houdt de toekomst voor mij in? U hoeft niet te raden! Niet alleen zul je vandaag meer vrede en vreugde ervaren, de Bijbel zegt dat Jezus heel snel zal komen om Zijn volk naar het wonderbaarlijke huis te brengen die Hij voor hen in de hemel aan het bereiden is (Johannes 14:1-3). In de allerhoogste vreugde en geluk zult u voor altijd in Gods tegenwoordigheid leven (Openbaring 21:3, 4).

13. Ben je God dankbaar dat je liefdevol de meest raadselachtige vragen van het leven beantwoordt?

Antwoord:


VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN 1. Waarom geeft de Bijbel zulke afschuwelijke, grafische beschrijvingen van de zonde van mensen?

De zonde is vreselijk voor God en Hij wil dat we er net zo van walgen als dat Hij dat doet. Het opnemen van dergelijke verhalen, zowel de goede als de slechte, geeft ook geloofwaardigheid aan de Bijbel. Omdat de Bijbel het verteld zoals het is geeft het mensen de zekerheid dat de Bijbel te vertrouwen is; het verbergt niets. Satans strategie is mensen ervan te overtuigen dat ze zulke vreselijke zondaars zijn dat God ze niet kan of wil redden. Welke blijdschap overkomt hen wanneer ze Bijbelverhalente zien krijgen van mensen zoals zij die God verlost heeft van de zonde! (Romeinen 15:4).


2. Is alles van de Bijbel geïnspireerd - of slechts een deel ervan?

"De hele Schrift wordt gegeven door inspiratie van God en is nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid" (2 Timotheüs 3:16). De Bijbel bevat niet alleen de woorden van God - het is het Woord van God. De Bijbel is de handleiding voor het menselijk leven. Negeer het en je zult onnodige problemen ervaren.


3. Is het niet onveilig om te vertrouwen op een oud boek dat zo ver van onze tijd verwijderd is? Nee. De leeftijd van de Bijbel is één van de bewijzen van zijn inspiratie. Er staat: "Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan" (1 Petrus 1:25). De Bijbel staat als een rots; het kan niet worden vernietigd. Mannen en zelfs hele naties hebben de Bijbel in brand gestoken, verbannen en geprobeerd de Bijbel in diskrediet te brengen, maar in plaats van de Bijbel hebben ze zichzelf vernietigd. Lang nadat ze verdwenen waren, bleef (en blijft) de Bijbel een bestseller en is er een constante vraag naar. De boodschap is door God gegeven en up-to-date. Voordat je het bestudeert, bid dat God je hart opent terwijl je leest.


4. Veel briljante mensen in de wereld geloven dat niemand de Bijbel kan begrijpen. Als het echt Gods boek is, hoort dan niet iedereen het te kunnen begrijpen?

Wijze mensen die vrijwel alle andere dingen kunnen begrijpen, zijn vaak snel verbijsterd wanneer ze de Bijbel lezen. De reden is dat geestelijke dingen "geestelijk worden onderscheiden" (1 Korinthiërs 2:13, 14). De diepe dingen van het Woord zullen nooit begrepen worden door een wereldse geest, hoe briljant ook. Tenzij iemand oprecht een ervaring met God zoekt, kan hij of zij de dingen van God niet begrijpen. De Heilige Geest, die de Bijbel uitlegt (Johannes 16:13; 14:26), wordt door de wereldlijke geest niet begrepen. Aan de andere kant ontvangt de nederige, zelfs ongeschoolde, zoeker die de Bijbel bestudeert, een verbazingwekkend begrip van de Heilige Geest (Mattheüs 11:25; 1 Korinthiërs 2:9, 10).

5. Sommigen zeggen dat de Bijbel vol fouten zit. Hoe kan iemand geloven dat het geïnspireerd is?

Van de overgrote meerderheid van de zogenaamde fouten in de Bijbel is aangetoond dat het slechts een beoordelingsfout of een gebrek aan begrip is van degenen die de kwestie beklagen. Het zijn helemaal geen fouten, maar gewoon verkeerd begrepen waarheid. De geïnspireerde Bijbel:

 1. Zal je altijd de waarheid vertellen

 2. Zal je nooit misleiden

 3. Kan volledig worden vertrouwd

 4. Is betrouwbaar en gezaghebbend in spirituele, historische en wetenschappelijke aangelegenheden

Het is waar dat in sommige gevallen kopiisten hier en daar een verkeerd woord of nummer verkeerd hebben gekopieerd, maar een dergelijke veronderstelde fout of een andere vermeende fout heeft de absolute waarheid van Gods Woord niet beïnvloed. Doctrine is niet gebouwd op één Bijbelvers, maar op het totaal van goddelijk geïnspireerde opmerkingen over een onderwerp. Natuurlijk zijn sommige dingen in de Bijbel moeilijk te verzoenen. Er zal altijd ruimte zijn voor twijfel. Zelfs beweerde fouten die nog niet volledig zijn toegelicht, zullen uiteindelijk worden verzoend, zoals in het verleden altijd is gebeurd. Het lijkt erop dat hoe meer de mensen proberen om de Bijbel te ondermijnen, hoe helderder zijn licht schijnt.


1. Welke vervulde profetieën bevestigen de inspiratie van de Bijbel? (4)

_____ Cyrus zou Babylon veroveren. _____ George Washington zou president van de Verenigde Staten worden.

_____ Egypte zou nooit meer een sterke, leidende natie zijn. _____ Moraliteit zou in de laatste dagen degenereren. _____ Duitsland zou 20 jaar droogte hebben. _____ Babylon, ooit vernietigd, zou nooit meer bewoond worden.


2. Jezus liet zijn geloof in Bijbelinspiratie zien door: (1)

_____ Luid en hard te praten over het onderwerp.

_____ Eruit te citeren zoals Hij ook leerde. _____ Vuur op degenen af te roepen die twijfelden.

_____ Het vanaf de tempeltreden te verkondigen.


3. Welke van de volgende gezondheidsregels verschijnen in de Bijbel? (2)

_____ Drink dagelijks vijftien liter water. _____ Laat alcoholische dranken staan. _____ Ren elke ochtend en avond. _____ Onthoud je van immoreel seksueel gedrag.


4. De volgende uitspraken over de Bijbel zijn waar: (3)

_____ Ongeveer 40 mensen hielpen bij het schrijven van de Bijbel.

_____ De Bijbel is geschreven over een periode van 10.000 jaar.

_____ Alleen delen van de Bijbel zijn geïnspireerd. _____ De echte Bijbelauteur is de Heilige Geest.

_____ De Bijbel is een bestseller.


5. Welke van de volgende voorspelde de Bijbel over het leven van de Messias? (3)

_____ Zou in Nazareth geboren worden. _____ Zou vaak naar de hemel vliegen. _____ Zou voor 30 zilverstukken verkocht worden.

_____ Herodes zou proberen Hem te doden.

_____ Zou worden gekruisigd. _____ Zal na zeven jaar tot leven worden gebracht.


6. Welke Bijbelregel zou AIDS het beste kunnen voorkomen? (1)

_____ Wees niet seksueel immoreel.

_____ Aanbid geen beelden. _____ Eet regelmatig maaltijden.

7. Welke onderstaande beweringen over evolutie zijn waar? (2)

_____ Het is een niet-bewezen theorie. _____ Het ondermijnt het Christendom. _____ Het is een bewezen feit. _____ Het bewijst dat mensen en apen gemeenschappelijke voorouders hebben. _____ Het is een sterk leerstuk van het communisme.


8. Welke onderstaande beweringen helpen Bijbelinspiratie te bewijzen? (5)

_____ Zijn biografieën omvatten zowel de slechte als de goede dingen. _____ Het verandert de levens van zijn volgelingen. _____ De profetieën uit het Oude Testament van de Messias werden door Jezus vervuld.

_____ Het voorspelde de opkomst van de vier wereldrijken. _____ Het heeft een verbazingwekkende eenheid. _____ Het vertelt de dag en het uur van de wederkomst van Jezus.


9. Volgens de Bijbel schiep God de aarde in zes, letterlijke, dagen van 24 uur. (1)

_____ Waar.

_____ Niet waar.


10. In de tijd van Noach vernietigde een wereldwijde vloed elk levend wezen behalve het zeeleven en wat er in de ark was. (1)_____ Waar. _____ Niet waar.


11. De verschillende talen van de wereld zijn ontstaan in de Toren van Babel. (1)

_____ Waar.

_____ Niet waar.


12. Ik ben God dankbaar voor het geven van positieve antwoorden op de meest raadselachtige vragen van het leven._____ Ja. _____ Nee.

392 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page