top of page

Voorbereiding op Bijbelstudie

Uw hart voorbereiden op Bijbelstudie

Door de hele Schrift heen worden wij door woord en voorbeeld aangemoedigd om te leren ons voor God goed te keuren, als werkers die zich niet hoeven te schamen, "het woord der waarheid recht doende" (2 Tim. 2:15). Succesvolle bijbelstudie is echter niet alleen een intellectueel proces, want zelfs Satan is een uitstekende bijbelstudent.


Naast geestelijk begrip en "de juiste verdeling" moeten we ons hart veranderen. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest.

"Het is de taak van de hemelse engelen om het hart zo voor te bereiden dat het Gods Woord begrijpt, zodat we gecharmeerd worden van de schoonheid ervan, vermaand door de waarschuwingen, of bezield en gesterkt door de beloften. Wij moeten ons het verzoek van de psalmist eigen maken: "Open mijn ogen, opdat ik wonderlijke dingen zie uit Uw wet. Psalm 119:18" (The Great Controversy, blz. 600).


In Ezra 7:10 wordt ons verteld: "Want Ezra had zijn hart voorbereid om de wet des Heren te zoeken en die te doen, en om inzettingen en verordeningen in Israël te onderwijzen." Hoe kunnen we ons hart voorbereiden als we Gods Heilig Woord naderen?


- Bereid voor met gebed, vragend om de Heilige Geest.

"De Bijbel mag nooit bestudeerd worden zonder gebed. Voordat wij de bladzijden openen, moeten wij vragen om de verlichting van de Heilige Geest, en die zal gegeven worden" (Christian Education, blz. 59).


"Deze dingen spreken wij ook, niet in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar die de Heilige Geest leert, door geestelijke dingen met geestelijke te vergelijken. Maar de natuurlijke mens ontvangt de dingen van de Geest van God niet, want zij zijn voor hem dwaasheid, en hij kan ze ook niet kennen, want zij zijn geestelijk onderscheiden" (1 Kor. 2:13, 14).


- Bereid je voor met een nederig hart.

"God weerstaat de hoogmoedigen, maar geeft genade aan de nederigen" (Jakobus 4:6).

"Iedereen moet nu voor zichzelf de Bijbel onderzoeken op zijn knieën voor God, met het nederige, leerzame hart van een kind, als hij wil weten wat de Heer van hem verlangt" (Testimonies to the Church, vol. 5, blz. 214).


"Als je de Schrift doorzoekt om je eigen mening te rechtvaardigen, zul je nooit de waarheid bereiken. Zoek om te leren wat de Heer zegt" (Christ Object Lessons, blz. 112).

- Bereid je voor om de waarheid te zoeken als een begraven schat, op zoek naar een vollediger kennis van Christus.


"En je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij zoekt met heel je hart" (Jer. 29:13).


"Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, en onderzochten dagelijks de Schriften om na te gaan of deze dingen zo waren." (Handelingen 17:11)


"Zoals de mijnwerker aders van kostbaar metaal ontdekt die onder de oppervlakte van de aarde verborgen liggen, zo zal hij die volhardend het Woord van God doorzoekt als een verborgen schat, waarheden van de grootste waarde vinden die voor het oog van de onoplettende zoeker verborgen blijven" (Steps to Christ, blz. 90).

Belangrijke principes van Bijbelstudie

Overweeg deze basisprincipes bij het bestuderen van Gods Woord:

- Laat de Schrift zichzelf interpreteren.

Voordat je je naar externe bronnen haast, zoek eerst in de hele Bijbel naar aanwijzingen om moeilijke passages te verlichten. Let op de woorden van Jesaja: "Want voorschrift moet zijn op voorschrift, voorschrift op voorschrift, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje" (Jes. 28:10).


"Het is de eerste taak van een uitlegger om zijn auteur te laten zeggen wat hij zegt, in plaats van hem toe te schrijven wat wij denken dat hij zou moeten zeggen" (Johannes Calvijn).


"De Bijbel is zijn eigen uitlegger. De Schrift moet vergeleken worden met de Schrift. De student moet leren het Woord als een geheel te zien, en het verband tussen de delen ervan" ("Education", blz. 190).


- Let op de context. Vermijd het bouwen van een doctrine op één enkel vers.

In Handelingen 10:9-16 zag Petrus een visioen met een laken vol onreine dieren, die God hem opdroeg te doden en op te eten. Velen gebruiken deze vers om te beweren dat we nu onrein vlees mogen eten. Maar als je de context in vers 28 en vervolgens in Handelingen 11 bestudeert, besef je dat dit visioen helemaal niet over voedsel gaat, maar over het evangelie dat naar de heidenen gaat. Bovendien geven vele andere bijbelverzen grote duidelijkheid over het onderwerp van rein en onrein vlees. We moeten niet één passage uit de context halen bij het opbouwen van een doctrine. Bekijk de hele Bijbel in zijn historische, culturele en geografische context. De Schrift zal zichzelf als geheel nooit tegenspreken.


"Eén passage zal een sleutel blijken te zijn die andere passages zal ontsluiten, en zo zal licht worden geworpen op de verborgen betekenis van het Woord. Door verschillende teksten die over hetzelfde onderwerp gaan met elkaar te vergelijken en hun invloed van alle kanten te bekijken, zal de ware betekenis van de Schrift duidelijk worden" (Christian Education, blz. 85).

- Aan de andere kant is het beter de diepe betekenis van één of twee verzen te begrijpen dan vele hoofdstukken zonder doel te lezen.


Algemeen lezen is een belangrijk onderdeel van Bijbelstudie, maar veel verzen vereisen diepgaande studie voordat hun betekenis duidelijk wordt. Lees eerst licht en breed rond jouw gekozen vers, en lees daarna het vers zelf dieper. Noteer sleutelwoorden en zoek ze op in een bijbelwoordenboek. Gebruik een concordantie om het vers met andere te vergelijken. Je kunt ook commentaren raadplegen. Neem de tijd om te bidden over de persoonlijke toepassing op je leven.


"Bij dagelijkse studie is de vers-voor-vers methode vaak het nuttigst. Laat de leerling één vers nemen en zijn geest concentreren op het vaststellen van de gedachte die God voor hem in die vers heeft gelegd, en dan bij die gedachte stilstaan tot ze de zijne wordt. Eén passage die aldus wordt bestudeerd totdat de betekenis ervan duidelijk is, is van meer waarde dan het doornemen van vele hoofdstukken zonder duidelijk doel en zonder positief inzicht" (Education, blz. 189).


- Neem de tijd. Lees of studeer niet overhaast.

Wij lezen de Bijbel niet om aan een dagelijkse verplichting te voldoen. We brengen tijd door in het Woord, zodat we God kunnen leren kennen, Hem kunnen liefhebben, en veranderd kunnen worden naar Zijn beeld.


"Velen, zelfs in hun seizoenen van toewijding, slagen er niet in de zegen van echte gemeenschap met God te ontvangen. Zij hebben te veel haast. Met haastige stappen dringen zij door de cirkel van Christus' liefdevolle aanwezigheid, waarbij zij misschien een ogenblik stilstaan binnen het heilige terrein, maar niet wachten op raad. Ze hebben geen tijd om bij de goddelijke Leraar te blijven. Met hun lasten keren zij terug naar hun werk. Deze werkers kunnen nooit het hoogste succes bereiken totdat zij het geheim van kracht leren kennen. Zij moeten zichzelf tijd geven om na te denken, te bidden, op God te wachten voor een vernieuwing van lichamelijke, geestelijke en spirituele kracht. . . . Niet een ogenblik stilstaan bij Hem, maar persoonlijk contact met Christus, in gezelschap van Hem gaan zitten - dat is onze behoefte" ("Education", blz. 260, 261).

- Gebruik je gezond verstand als je studeert.


Soms zijn we geneigd om onduidelijke verklaringen voor bijbelpassages te verzinnen. Ons is echter verteld: "De taal van de Bijbel moet worden uitgelegd volgens zijn duidelijke betekenis, tenzij er een symbool of figuur wordt gebruikt" (The Great Controversy, blz. 599).

Als wij Exodus 20:15 lezen, waarin staat: "Gij zult niet stelen", dan nemen wij aan dat dit precies betekent wat er staat - dat wij geen dingen mogen nemen die niet van ons zijn. Maar hoe zit het dan met een vers als Mattheüs 19:24, waarin staat: "Het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke man om het koninkrijk van God binnen te gaan"? We weten dat een kameel in de natuur niet letterlijk door het oog van een naald kan. Deze illustratie betekent veeleer dat het voor de rijken heel, heel moeilijk is om de hemel binnen te gaan - niet omdat God hen niet wil, maar omdat de rijken hun rijkdom liefhebben en erop vertrouwen, in plaats van hun vertrouwen op Jezus te stellen. Andere geschriften verduidelijken deze gedachten, maar we moeten niet vergeten ons gezond verstand te gebruiken als we lezen.


- Studeer met een open geest en hart. Je hebt altijd meer te leren over de Bijbel.

De mensen uit Jezus' tijd dachten dat ze alle geboden kenden. Toen liet Jezus hen zien dat boosheid op iemands broeder gelijk is aan moord. In de hele Bijbel vind je altijd meer waarheid onder de oppervlakte. Vraag de Heilige Geest om je te leiden.


"Een wijs man zal horen en meer leren, en een man van verstand zal tot wijze raad komen" (Spreuken 1:5).


"Wanneer het volk van God groeit in genade, zal het voortdurend een duidelijker begrip krijgen van Zijn Woord. Zij zullen nieuw licht en schoonheid ontdekken in zijn heilige waarheden. Dit is het geval geweest in de geschiedenis van de kerk in alle tijden, en het zal zo blijven tot het einde" (Gospel Workers, blz. 297).


- Deel wat u leert met anderen, en wees niet bang voor een kruisverhoor.

Niemand leert meer over een onderwerp dan iemand die het aan anderen moet onderwijzen. Wanneer wij de Bijbel delen, groeien onze toehoorders in hun kennis van Christus; even belangrijk is dat wij onze eigen kennis en geloof vergroten.

"Maar heiligt de Here God in uw harten, en weest altijd bereid om een ieder die u een reden vraagt voor de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrees te verdedigen" (1 Petr. 3:15).


"Wij moeten zegeningen van God vragen die wij aan anderen mogen meedelen. Het vermogen om te ontvangen blijft alleen behouden door te geven. Wij kunnen de hemelse schat niet blijven ontvangen zonder deze door te geven aan onze omgeving" (Christ Object Lessons, blz. 143).Tijd maken voor Bijbelstudie

Voor sommigen is het moeilijkste deel van Bijbelstudie het maken van tijd om te beginnen. Heb je ooit geprobeerd God in te passen in je drukke levensstijl? Hoeveel beter is het om onze levensstijl aan te passen aan onze tijd met God! Als we wat werk, dienstprojecten, tijd met vrienden, extra slaap of zelfs een maaltijd moeten schrappen, dan moeten we dat doen. Koppel zo nodig de televisie en het internet los. Alles kan geschrapt worden - zolang we onze tijd met God in Zijn Woord maar niet te kort doen. Zonder deze tijd sterven we geestelijk.


Overweeg de volgende tips toe te passen om je dagelijkse tijd met God opzettelijk veilig te stellen:

  • Herzie je dagelijkse takenlijst. Herschik of schrap de niet-essentiële zaken.

  • Maak van jouw tijd met God de eerste prioriteit van je dag - letterlijk. Doe niets anders als je wakker wordt (behalve hygiënische noodzakelijkheden, het drinken van een glas water drinken, enz.) totdat je tijd met God hebt gehad. We verdienen onze redding niet door vroeg op te staan, maar als we echt van de Heer houden, zullen we naar Zijn aanwezigheid verlangen en Hem op de eerste plaats zetten in ons leven.

  • Maak 's morgens een afspraak met God en kom die na (net als met een baas of belangrijke hoogwaardigheidsbekleder). Als je niet vroeg genoeg kunt opstaan, begin dan te bidden dat God je wakker maakt (zie Jes. 50:4; Markus 1:35; Spreuken 8:17; Ps. 5:3). Reken niet op God als je eigen slaapgewoonten moeten veranderen. Wat je eet en hoeveel je slaapt de avond tevoren zal van invloed zijn op je succes in de ontmoeting met God de volgende ochtend.

  • Probeer jezelf elke dag minstens een uur te geven voor Bijbelstudie en gebed. Dit lijkt misschien onmogelijk, maar waar een wil is, is een weg. Al snel zul je ontdekken dat een uur lang niet lang genoeg is om met de Koning van het Universum door te brengen. Welke tijd je God ook geeft, Hij zal het je meer dan terugbetalen.

  • Houd elektronische media uitgeschakeld tot na je tijd met God. Bewaar e-mails, sms-berichten, nieuwsberichten, radio en telefoongesprekken voor later.

  • Zoek, indien mogelijk, een rustige plek uit de buurt van lawaai en afleiding voor jouw devotie.

  • Als je je ertoe verbindt om elke dag deze tijd met God door te brengen, verwacht dan dat Satan er alles aan zal doen om je af te leiden en je plannen te doen ontsporen. Maar als je volhardt, zal God je fysieke en geestelijke overwinning geven, en zul je rijk goud beginnen te ontdekken zoals je nog nooit eerder hebt gezien.

"Ik heb de woorden van zijn mond meer gekoesterd dan mijn noodzakelijk voedsel" (Job 23:12).


"Satan weet heel goed dat iedereen die hij ertoe kan brengen het gebed en het onderzoek van de Schrift te verwaarlozen, door zijn aanvallen zal worden overwonnen. Daarom bedenkt hij alle mogelijke middelen om de geest in beslag te nemen" (The Great Controversy, blz. 519).


"Zoals ons lichamelijk leven wordt onderhouden door voedsel, zo wordt ons geestelijk leven onderhouden door het Woord van God. En iedere ziel moet voor zichzelf het leven uit Gods Woord ontvangen. Zoals wij zelf moeten eten om voedsel te ontvangen, zo moeten wij het Woord voor onszelf ontvangen" (The Desire of Ages, blz. 390).

"Het leven van God, dat leven geeft aan de wereld, is in zijn Woord. . . . De hele Bijbel is een manifestatie van Christus. Het is onze enige bron van kracht" (Gospel Workers, blz. 250).

Een stap verder dan de Bijbelstudie

Wij bidden dat je geïnspireerd bent door de Bijbelstudie suggesties in deze blog en de vorige blog en dat je gemotiveerd bent om ze spoedig toe te passen. Maar zonder Gods transformerende genade en de zegen van de Heilige Geest is elke methode niet meer dan een stel regels. Wat echt belangrijk is:

  • Wil je toestaan dat Gods Woord je hart van binnenuit verandert?

  • Wanneer je nieuw licht vindt in de Schrift, volg je dan waarheen het leidt?

  • Laat je de Bijbel elk deel van je dagelijks leven vorm geven?

"Dit boek der wet zal niet wijken van uw mond, maar gij zult het dag en nacht overdenken, opdat gij u houdt aan al wat daarin geschreven staat" (Joz. 1:8).


"Maar weest doeners van het woord, en niet hoorders alleen, die uzelf bedriegen" (Jakobus 1:22).


57 weergaven0 opmerkingen
bottom of page