top of page

Bron en doel van ware onderwijs

"De kennis van de heilige is begrip;" "Leer uzelf nu kennen met Hem."

Onze ideeën over onderwijs zijn te beperkt en te laag gegrepen. Er is behoefte aan een bredere reikwijdte, een hoger doel. Ware onderwijs betekent meer dan het volgen van een bepaalde studie. Het betekent meer dan een voorbereiding op het leven dat nu is. Het heeft te maken met het hele wezen, en met de hele periode van het bestaan dat voor de mens mogelijk is. Het is de harmonieuze ontwikkeling van de fysieke, de mentale en de spirituele krachten. Het bereidt de student voor op de vreugde van het dienen in deze wereld en op de hogere vreugde van een bredere dienstbaarheid in de wereld die komt.


De bron van zo'n onderwijs komt naar voren in deze woorden van de Heilige Schrift, die wijzen naar de Oneindige:


In Hem "zijn alle schatten der wijsheid verborgen." Kolossenzen 2:3. "Hij heeft raad en inzicht." Job 12:13.

Elke flits van het intellect, is van het Licht van de wereld.

De wereld heeft haar grote leraren gehad, mannen met een enorm intellect en uitgebreid onderzoek, mannen van wie de uitspraken de gedachten hebben geprikkeld en uitgestrekte kennisvelden voor het oog hebben geopend; en deze mannen zijn geëerd als gidsen en weldoeners van hun ras; maar er is Eén die hoger staat dan zij. Wij kunnen de lijn van de leraren van de wereld zo ver terug volgen als menselijke verslagen reiken; maar het Licht was vóór hen. Zoals de maan en de sterren van ons zonnestelsel schijnen door het weerkaatste licht van de zon, zo weerkaatsen, voor zover hun leer waar is, de grote denkers van de wereld de stralen van de Zon der Gerechtigheid. Elk schijnsel van de gedachte, elke flits van het intellect, is van het Licht van de wereld.


In deze dagen wordt veel gesproken over de aard en het belang van "hoger onderwijs". Het ware "hoger onderwijs" is die welke gegeven wordt door Hem bij wie "wijsheid en kracht is" (Job 12:13), uit wiens mond "kennis en verstand voortkomen". Spreuken 2:6.De ware kennis

In de kennis van God hebben alle ware kennis en werkelijke ontwikkeling hun bron. Waar wij ons ook wenden, op lichamelijk, verstandelijk of geestelijk gebied; in alles wat wij aanschouwen, los van de vloek van de zonde, wordt deze kennis geopenbaard. Welke lijn van onderzoek we ook volgen, met een oprecht doel om tot waarheid te komen, we worden in contact gebracht met de ongeziene, machtige Intelligentie die in en door alles werkzaam is. De geest van de mens wordt in gemeenschap gebracht met de geest van God, het eindige met het Oneindige. Het effect van zo'n gemeenschap op lichaam, geest en ziel is onvoorstelbaar.

In deze gemeenschap wordt het hoogste onderwijs gevonden. Het is Gods eigen methode van ontwikkeling. "Maak nu kennis met Hem" (Job 22:21), is Zijn boodschap aan de mensheid. De methode die in deze woorden wordt geschetst, was de methode die werd gevolgd bij de van de vader van ons ras. Toen Adam in de glorie van de zondeloze mensheid in het heilige Eden stond, was het aldus dat God hem onderwees.


"Maak nu kennis met Hem" - Job 22:21

"God schiep de mens naar Zijn beeld"

Om te begrijpen wat het werk van het onderwijs inhoudt, moeten we zowel de aard van de mens als het doel van God bij het scheppen van hem in overweging nemen. We moeten ook de verandering in de toestand van de mens door het binnendringen van de kennis van het kwaad in overweging nemen, en Gods plan om nog steeds Zijn heerlijk doel te vervullen in het onderwijs van het menselijk ras.


Toen Adam uit de hand van de Schepper kwam, vertoonde hij in zijn lichamelijke, geestelijke en spirituele natuur een gelijkenis met zijn Maker. "God schiep de mens naar Zijn beeld" (Genesis 1:27), en het was Zijn bedoeling dat hoe langer de mens leefde, hoe vollediger hij dit beeld zou openbaren - hoe vollediger hij de heerlijkheid van de Schepper zou weerspiegelen. Al zijn vermogens waren in staat zich te ontwikkelen; hun capaciteit en kracht moesten voortdurend toenemen. Enorm was de reikwijdte voor hun oefening, glorieus het veld geopend voor hun onderzoek. De mysteries van het zichtbare universum - de "wonderbaarlijke werken van Hem die volmaakt is in kennis" (Job 37:16) - nodigden de mens uit om te bestuderen. Gemeenschap van aangezicht tot aangezicht, van hart tot hart met zijn Maker was zijn hoogste voorrecht. Als hij God trouw was gebleven, zou dit alles voor altijd van hem zijn geweest. Door eeuwige eeuwen heen zou hij nieuwe schatten van kennis zijn blijven vergaren, nieuwe bronnen van geluk hebben ontdekt, en steeds duidelijker opvattingen hebben gekregen over de wijsheid, de macht en de liefde van God. Meer en vollediger zou hij het doel van zijn schepping hebben vervuld, meer en vollediger zou hij de heerlijkheid van de Schepper hebben weerspiegeld.


Maar door ongehoorzaamheid werd dit verspeeld. Door de zonde werd de goddelijke gelijkenis aangetast, en bijna uitgewist. De lichamelijke krachten van de mens waren verzwakt, zijn geestelijk vermogen was verminderd, zijn geestelijk zicht verduisterd. Hij was onderhevig geworden aan de dood. Toch was het ras niet zonder hoop achtergelaten. Door oneindige liefde en barmhartigheid was het plan van verlossing bedacht, en een leven op proef werd toegestaan. In de mens het beeld van zijn Schepper te herstellen, hem terug te brengen tot de volmaaktheid waarin hij geschapen was, de ontwikkeling van lichaam, geest en ziel te bevorderen, opdat het goddelijke doel in zijn schepping zou worden verwezenlijkt - dit moest het werk van de verlossing zijn. Dit is het doel van onderwijs, het grote doel van het leven.


Wat is het ware onderwijs?

Liefde, de basis van de schepping en van de verlossing, is de basis van het ware onderwijs. Dit wordt duidelijk gemaakt in de wet die God als leidraad voor het leven heeft gegeven. Het eerste en grote gebod is: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand." Lucas 10:27. Hem lief te hebben, de oneindige, de alwetende, met alle kracht, en verstand, en hart, betekent de hoogste ontplooiing van elke kracht. Het betekent dat in het hele wezen - het lichaam, het verstand en de ziel - het beeld van God hersteld moet worden.


Evenals het eerste is het tweede gebod: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." Mattheüs 22:39. De wet van de liefde roept op tot de toewijding van lichaam, geest en ziel aan de dienst van God en onze medemensen. En deze dienst, terwijl hij ons tot een zegen voor anderen maakt, brengt de grootste zegen voor onszelf. Onzelfzuchtigheid ligt ten grondslag aan alle ware ontwikkeling. Door onzelfzuchtige dienstbaarheid ontvangen wij de hoogste cultuur van elke faculteit. Meer en meer worden wij deelgenoten van de goddelijke natuur. Wij zijn toegerust voor de hemel, want wij ontvangen de hemel in ons hart.Leer door Zijn geschapen werken

Daar God de bron is van alle ware kennis, is het, zoals wij gezien hebben, het eerste doel van onderwijs onze geest te richten op Zijn eigen openbaring van Zichzelf. Adam en Eva ontvingen kennis door directe gemeenschap met God; en zij leerden van Hem door Zijn werken. Alle geschapen dingen, in hun oorspronkelijke volmaaktheid, waren een uitdrukking van de gedachte van God. Voor Adam en Eva wemelde de natuur van goddelijke wijsheid. Maar door de overtreding werd de mens afgesneden van het leren van God door directe gemeenschap en, in grote mate, door Zijn werken. De aarde, ontsierd en verontreinigd door de zonde, weerspiegelt slechts zwak de heerlijkheid van de Schepper. Het is waar dat Zijn objectlessen niet zijn uitgewist. Op elke bladzijde van het grote boekwerk van Zijn geschapen werken is nog steeds Zijn handschrift te lezen. De natuur spreekt nog steeds van haar Schepper. Maar deze openbaringen zijn gedeeltelijk en onvolmaakt. En in onze gevallen staat, met verzwakte krachten en beperkte visie, zijn wij niet in staat om ze juist te interpreteren. Wij hebben de vollediger openbaring van Zichzelf nodig, die God in Zijn geschreven woord heeft gegeven.


De Heilige Schrift is de volmaakte maatstaf der waarheid, en moet als zodanig de hoogste plaats in het onderwijs krijgen. Om een onderwijs te verkrijgen dat die naam waardig is, moeten wij kennis ontvangen van God, de Schepper, en van Christus, de Verlosser, zoals zij in het heilige woord zijn geopenbaard.Leidt op tot denkers

Ieder mens, geschapen naar het beeld van God, is toegerust met een kracht die verwant is aan die van de Schepper - individualiteit, kracht om te denken en te doen. De mannen in wie deze kracht ontwikkeld is, zijn de mannen die verantwoordelijkheden dragen, die leiders zijn in ondernemingen, en die invloed hebben op het karakter.

Het is het werk van het ware onderwijs om dit vermogen te ontwikkelen, om de jeugd op te leiden tot denkers, en niet slechts tot weerkaatsers van andermans gedachten. In plaats van hun studie te beperken tot datgene wat de mensen hebben gezegd of geschreven, moeten de studenten worden geleid naar de bronnen van de waarheid, naar de uitgestrekte velden die in de natuur en de openbaring voor onderzoek zijn geopend. Laat hen nadenken over de grote feiten van plicht en bestemming, en het verstand zal zich verruimen en versterken. In plaats van opgeleide zwakkelingen, kunnen onderwijsinstellingen mannen voortbrengen die sterk zijn om te denken en te handelen, mannen die meesters zijn en geen slaven van de omstandigheden, mannen die een brede geest hebben, helderheid van denken en de moed van hun overtuigingen.


Een dergelijk onderwijs biedt meer dan geestelijke discipline; zij biedt meer dan lichamelijke training. Het versterkt het karakter, zodat waarheid en oprechtheid niet worden opgeofferd aan zelfzuchtige verlangens of wereldse ambitie. Het versterkt de geest tegen het kwaad. In plaats van dat een of andere meesterpassie een macht wordt om te vernietigen, worden alle motieven en begeerten in overeenstemming gebracht met de grote beginselen van recht. Terwijl men stilstaat bij de volmaaktheid van Zijn karakter, wordt de geest vernieuwd, en de ziel herschapen naar het beeld van God.


Goddelijkheid - Godsgelijkheid - is het doel dat bereikt moet worden

Welke educatie kan hoger zijn dan dit? Wat kan het evenaren in waarde?

Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden,

en haar prijs kan niet met zilver worden afgewogen.

Zij kan met het fijne goud van Ofir niet betaald worden,

en evenmin met de kostbare onyx en saffier.

Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden,

en zij is niet in te ruilen voor een kleinood van zuiver goud.

Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht,

want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Job 28:15-18


Hoger dan het hoogste dat de mens kan bereiken, is Gods ideaal voor zijn kinderen. Goddelijkheid - Godsgelijkheid - is het doel dat bereikt moet worden. Voor de student is er een pad van voortdurende vooruitgang geopend. Hij heeft een doel te bereiken, een standaard te bereiken, die alles omvat wat goed, zuiver en nobel is. Hij zal zo snel en zo ver mogelijk vooruitgaan in elke tak van ware kennis. Maar zijn inspanningen zullen gericht zijn op objecten die zoveel hoger zijn dan louter zelfzuchtige en tijdelijke belangen, zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde.


Hij die meewerkt aan het goddelijke doel om de jeugd kennis van God bij te brengen en het karakter in harmonie met het Zijne te vormen, doet een hoog en edel werk. Als hij een verlangen opwekt om Gods ideaal te bereiken, stelt hij een onderwijs voor die zo hoog is als de hemel en zo breed als het heelal; een onderwijs die niet in dit leven voltooid kan worden, maar die voortgezet zal worden in het komende leven; een onderwijs die de succesvolle leerling zijn paspoort verzekert van de voorbereidende school van de aarde naar de hogere rang, de school daarboven.

Vertaald van uit het eerste hoofdstuk van het boek "Education" van Ellen White

96 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page