top of page

7. DE VERLOREN DAG UIT DE GESCHIEDENIS


Wist je dat er een hele belangrijke dag is die bijna iedereen vergeten is? Het is verbazingwekkend hoe weinig mensen zich hiervan bewust zijn, want het is één van de meest betekenisvolle dagen in de hele menselijke geschiedenis! Het is niet alleen een dag in het verleden, maar ook in het heden en in de toekomst. Bovendien, wat er op deze verwaarloosde dag gebeurd kan een diepgaand effect op je leven hebben. Wil je meer verbazingwekkende feiten leren over deze verloren dag uit de geschiedenis? Lees dan deze Bijbelstudie zorgvuldig door.Toen Jezus hier op aarde was, aanbad Hij altijd op de Sabbat.

1. Op welke dag was het voor Jezus de gewoonte om te aanbidden?

“Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en volgens Zijn gewoonte ging Hij op de Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen.” (Lukas 4:16.)

Antwoord: Het was Jezus’ gewoonte om te aanbidden op de Sabbat.

2. Maar welke dag van de week is de Sabbat?

“De zevende dag is de Sabbat van de Heer jouw God” (Exodus 20:10).


“En toen de Sabbat voorbij was, …heel vroeg in de morgen op de eerste dag van de week gingen ze naar het graf.” (Markus 16:1, 2).


Antwoord: De Sabbat is niet de eerste dag van de week (zondag) zoals velen geloven, maar de zevende dag (zaterdag). In (Markus 16:1, 2) lezen we dat de Sabbat de dag is die direct vóór de eerste dag van de week komt.

3. Wie heeft de Sabbat gemaakt en wanneer?


“In het begin maakte God de hemel en de aarde. … Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid, op die dag ruste Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig” (Genesis 1:1; 2:2, 3).

Antwoord: God maakte de Sabbat op het moment van de schepping, toen Hij de wereld maakte. Hij ruste op de Sabbat dag en zegende de zevende dag en verklaarde deze heilig (Hij heeft deze dag apart gezet voor een heilig gebruik).


4. Wat zegt God over het houden van de Sabbat in de Tien Geboden, die Hij met Zijn eigen vinger geschreven heeft?

“Herinner de Sabbat dag en houdt deze heilig. Zes dagen lang zal je werken en al je arbeid verrichten: Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer jouw God: Dan mag niemand werken. Jullie niet, je zoon niet, je dochter niet, je knecht niet, je slavin niet, je vee niet, en de vreemdelingen die in jullie steden wonen ook niet: Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard”(Exodus 20:8-11).


“Daarna overhandigde de Heer mij twee stenen platen, met God’s vinger beschreven”(Deuteronomium 9:10).

Antwoord: In het vierde gebod van de tien, gebiedt God ons om de zevende-dag-Sabbat in acht te nemen als Zijn heilige dag. God wist dat de mensen Zijn Sabbat zouden vergeten, daarom begon Hij dit gebod met het woord “herinner.” Hij heeft nog nooit iemand bevolen, waar dan ook, om een andere dag als een wekelijkse heilige dag te houden.


5. Maar zijn de Tien Geboden niet veranderd?

Jezus zegt: “Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één lettertje van de Wet weg valt”(Lukas 16:17). God zegt: “Ik zal Mijn verbond niet schenden, Mijn woorden niet herroepen” (Psalmen 89:34). Let op dat de Tien Geboden Zijn gesproken woorden zijn. (Exodus 20:1) zegt, “Toen sprak God de volgende woorden… (hierop volgen de Tien Geboden in vers 2-17).”

Antwoord: Nee, zeker niet! Het is volstrekt onmogelijk om ook maar één van Gods morele wetten ooit te veranderen. Alle Tien Geboden zijn nog steeds bindend vandaag.


6. Hielden de apostelen zich aan de Sabbat?

“Paulus ging zoals zijn gewoonte was de synagoge in. Drie Sabbatten lang ging hij met hun in gesprek vanuit de Geschriften”(Handelingen 17:2).

“Paulus en de mannen … Daar aangekomen gingen ze op de Sabbat naar de synagoge en namen er plaats”(Handelingen 13:13, 14).

“Op de Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen” (Handelingen 16:13).

“Elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en overtuigde hij de Joden en de Grieken” (Handelingen 18:4).

Antwoord: Ja, het boek “handelingen” leert ons overduidelijk dat Paulus en de vroege kerk zich aan de Sabbat hielden.


7. Deden de heidenen ook op de Sabbat aanbidden?

God zei:“Gezegend is de man … die zich aan de Sabbat houdt en hem niet ontwijdt. … En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, … ieder die de Sabbat in acht neemt en hem niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng Ik naar Mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed … Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’”(Jesaja 56:2, 6, 7).

De apostelen leerde dit aan anderen:

“Toen de Joden de synagoge hadden verlaten, verzochten de heidenen om de volgende Sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. … De volgende Sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het Woord van de Heer te luisteren” (Handelingen13:42, 44).


“Elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en overtuigde hij de Joden en de Grieken”(Handelingen 18:4).

Antwoord: De apostelen van de vroege Nieuwe-Testament-kerk gehoorzaamden niet alleen Gods Sabbat-gebod, maar zij leerden ook de bekeerde heidenen om op de Sabbat te aanbidden. Zij hebben nooit, nog niet één keer, naar de zondag als een heilige dag verwezen.


8. Maar was de Sabbat niet veranderd naar zondag?

Antwoord: Nee. Er is nergens in de Schrift te vinden dat Jezus, Zijn Vader of de apostelen - op elk moment, onder welke omstandigheden dan ook - de heilige Sabbat van de zevende dag in een andere dag hebben veranderd. Inderdaad, de Bijbel leert het tegenovergestelde. Bekijk zelf het volgende bewijs:

A. God zegende de Sabbat dag.

“Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard”(Exodus 20:11).

“God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig”(Genesis 2:3).

B. Jezus verwachtte dat Zijn volk de Sabbat nog steeds zou houden in 70 N.C. toen Jeruzalem werd verwoest.

Jezus, goed wetende dat Jeruzalem zou worden vernietigd door Rome in 70 N.C., waarschuwde Zijn volgelingen van die tijd, zeggende: “Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op de Sabbat” (Mattheüs 24:20). Jezus maakte duidelijk dat het Zijn bedoeling was dat de Sabbat zelfs 40 jaar na Zijn opstanding nog gehouden zou worden. Er is feitelijk geen enkele aanduiding ook maar ergens in de Schriften dat Jezus, Zijn Vader, of de apostelen ooit (in geen enkele periode, onder geen enkele omstandigheid) de heilige zevende-dag-Sabbat veranderd hebben naar een andere dag.


C. De vrouw die kwam om Jezus’ lichaam te zalven hield de Sabbat. Jezus stierf op “de dag vóór de Sabbat” (Markus 15:37, 42) die nu ‘Goede Vrijdag genoemd’ wordt.

De vrouwen bereidden geurige olie en balsem om Zijn lichaam te zalven, daarna “rustten zij op de Sabbat dag volgens het gebod” (Lukas 23:56). Pas “toen de Sabbat voorbij was”(Markus 16:1) gingen de vrouwen “op de eerste dag van de week”(Markus 16:2) verder om hun zalvingswerk af te maken. Waar zij erachter kwamen dat“Jezus ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan” (vers9), algemeen bekend als paas zondag. Let erop dat de Sabbat “volgens het gebod”de dag was, die vooraf ging aan paaszondag, die nu ‘zaterdag’ genoemd wordt.

D. Lukas, de schrijver van de twee boeken van de Bijbel, Lukas en Handelingen, spreekt geen enkele keer over enige verandering van de dag van aanbidding.

Er is geen Bijbels bewijs over een verandering van de Sabbat dag. In het boek Handelingen zegt Lukas dat hij in het evangelie Lukas over “alle” leringen van Jezus geschreven heeft (Handelingen 1:1-3). Maar hij heeft nooit geschreven over het houden van de zondag of over een verandering van de Sabbat.


Iedereen in Gods eeuwige koninkrijk zal de Sabbat heilig houden.

9. Sommige mensen zeggen dat de Sabbat ook gehouden zal worden op God’s nieuwe aarde. Klopt dit?

“Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik maak zullen voortbestaan, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuwe maan en elke Sabbat opnieuw zal alles wat leeft bij Mij komen om Mij te aanbidden, zegt de Heer” (Jesaja 66:22, 23).

Antwoord: Ja, de Bijbel zegt dat alle mensen die gered zullen zijn de Sabbat zullen houden op de nieuwe aarde.


10. Maar is de zondag niet de dag van de Heer?

“Wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag…”(Jesaja 58:13).

“Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de Sabbat” (Mattheüs 12:8).

Antwoord: De Bijbel spreekt over “de dag van de Heer”in Openbaring 1:10, dus de Heer heeft wel een speciale dag. Maar geen enkel vers in de Schriften verwijst naar zondag als de dag van de Heer. Integendeel, de Bijbel identificeert duidelijk de Sabbat als de dag van de Heer. De enige dag die ooit door de Heer gezegend is of die door Hem toegeëigend is als Zijn heilige dag, is de zevende dag Sabbat.


Jezus stelde de doop in - niet het houden op zondag - ter ere van zijn opstanding.

11. Hoor ik niet de zondag te houden ter ere van Jezus’ opstanding?

“Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in Zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na Zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in Zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in Zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ‘ik’ samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad”(Romeinen 6:3-6). Antwoord: Nee!Niet meer dan dat je vrijdag zou houden ter ere van de kruisiging. Jezus gaf de inzegening van de doop ter ere van Zijn dood, begrafenis en opstanding. De Bijbel heeft nooit voorgesteld om de zondag te houden ter ere van de opstanding (of voor elke andere reden wat dat betreft). Wij eren Jezus door Hem te gehoorzamen (Johannes 14:15)—niet door Zijn regels te vervangen met regels die door mensen zijn bedacht.


12. Als het houden van de zondag niet Bijbels is, wiens idee was het dan?

“En hij zal proberen Gods tijden en Gods wet te veranderen”(Daniël 7:25).

“Zo hebben jullie het gebod van God ontkracht door jullie tradities. … Ze aanbidden mij op een zinloze manier. Want wat ze aan mensen leren zijn niet Mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht”(Mattheüs 15:6, 9).

“De priesters doen niet wat Mijn wet zegt. … De profeten verbergen die misdaden met mooie woorden, …ze zeggen dat ze namens Mij spreken, terwijl Ik helemaal niets tegen hen heb gezegd”(Ezechiël 22:26, 28).

Antwoord: Ongeveer 300 jaar na de opstanding van Jezus, deels vanwege haat tegen de Joden, suggereerden misleide mannen dat Gods heilige dag van aanbidding was veranderd van de Sabbat naar de zondag. God heeft voorspeld dat dit zou gebeuren en het is ook gebeurd. Deze fout werd als feit doorgegeven aan onze nietsvermoedende generatie. Het houden van de zondag is slechts een traditie gemaakt door ongeïnspireerde mannen en hierdoor breekt men Gods wet, die gebied alleen de Sabbat te houden. Alleen God kan een dag heilig verklaren. God heeft de Sabbat gezegend, en wanneer God iets zegent kan geen enkele mens dit “terugdraaien”(Numeri 23:20).


13. Maar is het niet erg gevaarlijk om met Gods wet te knoeien?

“Voeg niets toe aan het Woord dat ik u gebiedt, en haal er niets vanaf. Houdt u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de Heer, uw God”(Deuteronomium 4:2).

“Elk woord van God is puur, … Voeg niets aan Zijn woorden toe, anders bestraft Hij je en blijk je een leugenaar te zijn” (Spreuken 30:5, 6).

Antwoord: God heeft Specifiek en duidelijk de mensen verboden om Zijn wetten te veranderen door er dingen aan toe te voegen of door er dingen van af te halen. Om met Gods wet te knoeien op welke manier dan ook is één van de meest angstige en gevaarlijkste dingen die een mens kan doen.


14. Waarom heeft God de Sabbat eigenlijk gemaakt?

A. Teken van de schepping.

“Herinner de Sabbat dag en houdt deze heilig. … Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard” (Exodus 20:8-11).

B. Teken van verlossing en heiliging.

“Verder gaf Ik hun de Sabbat, als een teken tussen Mij en hen, zodat zij weten dat Ik, de Heer, van hen Mijn heilig volk heb gemaakt”(Ezechiël 20:12).

Antwoord: God gaf de Sabbat als een tweeledig teken: (1) Het is een teken dat Hij de wereld in zes letterlijke 24-uurs dagen geschapen heeft, en (2) het is ook een teken van Gods grote macht om mensen te verlossen en te heiligen. Natuurlijk zal iedere Christen van de Sabbat houden als Gods kostbare teken van de schepping en verlossing (Exodus 31:13, 17;Ezechiël 20:12, 20). Het is een grote belediging voor God wanneer mensen Zijn Sabbat onteren. God zegt in Jesaja 58:13, 14dat allen die gezegend willen worden zich eerst weer aan de Sabbat dienen te houden.


15. Hoe belangrijk is het om de Sabbat te houden?

“Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is het overtreden van Gods wet”(1 Johannes 3:4).

“De straf van de zonde is de dood”(Romeinen 6:23).

“Want als je je aan de hele wet van God houdt, maar één ding van de wet niet doet, ben je net zo schuldig als iemand die zich helemaal niet aan de wet van God houdt”(Jakobus 2:10).

“Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem” (1 Petrus 2:21).

“Hij werd voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding” (Hebreeën 5:9).

Antwoord: Het is een kwestie van leven en dood. Sabbatsviering is verweven in het vierde gebod van Gods wet. Het opzettelijk breken van één van de tien geboden is zondigen. Christenen zullen graag Jezus’ voorbeeld in het houden van de Sabbat volgen.


16. Hoe denkt God over religieuze leiders die de Sabbat negeren?

“De priesters doen niet wat Mijn wet zegt, wat aan mij was gewijd ontheiligden ze, ze maakten geen onderscheid tussen wat heilig is en wat niet heilig is … en de Sabbat hielden ze niet in ere. Zo werd Mijn naam door hen ontwijd. … Daarom vervloek en straf ik hen in Mijn woede”(Ezechiël 22:26, 31).

Antwoord: Doordat zij hun ogen sluiten voor Gods ware Sabbat, beledigen de religieuze leiders de God van de hemel. God belooft zulke valse herders te straffen. Miljoenen mensen zijn over dit onderwerp misleidt. God kan dit niet licht opvatten of licht behandelen. Jezus veroordeelde de farizeeërs omdat zij deden alsof zij van God hielden terwijl zij Zijn wetten ondergeschikt maakte aan hun eigen tradities (Markus 7:7-13).


17. Heeft het houden van de Sabbat echt een invloed op mij persoonlijk?

“Als jullie van mij houden, houd je dan aan mijn geboden”(Johannes 14:15).

“Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden” (Romeinen 14:12).

“Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17).

“Gezegend zijn zij die zich aan Zijn geboden houden, zodat zij het recht hebben op de boom des leven, en door de poorten de stad in mogen gaan”(Openbaring 22:14).

“Hier is het geduld van de heiligen: hier zijn zij die zich aan de geboden van God houden” (Openbaring 14:12).

Antwoord: Ja! De sabbat is een geschenk van God, die het voor jou heeft gemaakt als een onderbreking van de wereld! Het is iets natuurlijks dat de mensen die van Hem houden, Zijn Sabbatsgebod willen houden. Liefde zonder je aan de geboden te houden is helemaal geen liefde (1 Johannes 2:4). Het is een keuze die we allemaal moeten maken en we kunnen het niet vermijden. Niemand kan jouw plaats innemen. Het goede nieuws is dat het kiezen om de Sabbat te houden je rijkelijk zal zegenen!

Op de Sabbat kunt je je vrij voelen om te rusten—zonder je daarover schuldig te hoeven voelen!-- van je normale dagelijkse activiteiten, zoals werken en winkelen, en in plaats daarvan tijd door te brengen met de Schepper van het universum. God aanbidden met andere gelovigen, tijd doorbrengen met familie, wandelen in de natuur, spiritueel opbouwende materialen lezen en zelfs zieken bezoeken en aanmoedigen, zijn allemaal goede manieren om de Sabbat heilig te houden. Na de stress van zes dagen werk, heeft God je het cadeau van de Sabbat gegeven om te rusten van je inspanningen en om je ziel te voeden. Je kunt erop vertrouwen dat Hij weet wat het beste voor jou is!18. Zou je God willen eren door Zijn zevende dag Sabbat heilig te houden? Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Maar is de Sabbat niet alleen voor de Joden?

Nee. Jezus zei,“De Sabbat is gemaakt voor de mens” (Markus 2:27). Het is niet alleen voor de Joden maar voor alle mensen--alle mannen en vrouwen overal. Het Joodse volk bestond pas 2.500 jaar nadat de Sabbat was gemaakt.


2. Is Handelingen 20:7-12 geen bewijs dat de discipelen zondag als een heilige dag hielden?

Volgens de Bijbel begint iedere dag na de zonsondergang en eindigt hij na de zonsondergang (Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Leviticus 23:32) en het donkere gedeelte van de dag komt eerst. Dus begint de Sabbat op vrijdagavond zonsondergang en eindigt zaterdagavond zonsondergang. De bijeenkomst uit Handelingen 20werd gehouden tijdens het donkere gedeelte van de zondag, of wat wij nu zaterdagavond noemen. Vandaar ook dat veel vertalingen de vers als volgt beginnen: “Op de eerste dag van de week kwamen we bij elkaar…”

Het was een zaterdagavond-ontmoeting en het duurde tot aan middernacht. Paulus was op een vaarwel-tour en wist dat hij deze mensen tot aan zijn dood niet meer zou zien (vers 25). Geen wonder dat hij zolang aan het preken was! (Een normale wekelijkse dienst zou nooit tot middernacht hebben geduurd.) Paulus was “van plan om de volgende dag verder te reizen.” Het “breken van het brood” heeft geen enkel verband met “een heilige dag” want zij braken dagelijks het brood (Handelingen 2:46). Er is niet eens de kleinste aanwijzing in deze Bijbelverzen dat de eerste dag van de week heilig is, of dat de eerste Christenen dit overwogen. Ook is er geen enkel bewijs dat de Sabbat was veranderd. Deze bijeenkomst wordt waarschijnlijk alleen maar vermeld vanwege het wonder dat Eutychus terug tot leven is gebracht nadat hij van 3 hoog uit het raam was gevallen en stierf. In Ezechiël 46:1wordt de zondag als één van de zes “werkdagen” genoemd.


3. Spreekt 1 Korinthiërs 16:1, 2 niet over zondagschool-collecte?

Nee, er wordt hier niet verwezen naar een publieke bijeenkomst. Het geld diende aan de kant gelegd te worden in iemand zijn privéwoning. Er heerste een hongersnood in Judea (Romeinen 15:26; Handelingen 11:26-30), en Paulus schreef een brief naar de kerken in klein-Azië om hen te vragen hun broeders en zusters, die te kampen hadden met de hongersnood, te steunen. Deze Christenen hielden allemaal de Sabbat heilig, dus stelde Paulus voor om de zondagochtend (dat was de tijd dat zij hun rekeningen betaalden), nadat de Sabbat voorbij was, wat geld aan de kant te zetten voor hun broeders en zusters in nood zodat het al klaar zou liggen op het moment dat Paulus daar aan zou komen. Het zou privé gebeuren of, zoals de Spaanse Bijbelvertaling zegt, “thuis.” Let er hierbij op dat ook hier geen vermelding wordt gemaakt dat zondag een heilige dag is. Sterker nog, Nergens in de Bijbel wordt er geacht of zelfs maar de suggestie gewekt dat zondag een heilige dag is die wij dienen te houden.


4. Maar is er geen tijd verloren gegaan en zijn de dagen van de week niet veranderd sinds de tijd van Jezus?

Nee! Betrouwbare encyclopedieën en naslagwerken maken duidelijk dat onze zevende dag dezelfde heilige dag is die Jezus hield. Het is simpelweg een kwestie van onderzoek doen.


5. Maar is Johannes 20:19 niet het bewijs dat de discipelen de zondagsviering in het leven hebben geroepen ter ere van de wederopstanding?

Integendeel, op dat moment geloofden de discipelen nog niet dat de wederopstanding had plaatsgevonden (Markus 16:14). Zij kwamen daar bijeen “uit angst voor de Joden”en hadden de deuren geblokkeerd. Toen Jezus in hun midden verscheen berispte Hij hen “omdat ze niet hen geloofden die Hem gezien hadden, nadat Hij was herrezen.” Er is geen verwijzing dat zij zondag als een heilige dag zagen. Er zijn slechts acht teksten in het nieuwe testament die de eerste dag van de week benoemen en geen enkele hiervan suggereert dat de zondag een heilige dag is.


6. Wordt er niet in Kolossenzen 2:14-17 een einde gemaakt aan de Sabbat?

Helemaal niet. Het verwijst slechts naar de zevenjaarlijkse feestdagen van het oude Israël, deze werden ook sabbatten genoemd. Het gaat hier niet over de zevendedags Sabbat. Deze waren extra “naast de Sabbat van de Heer”(Leviticus 23:38), oftewel de zevendedags Sabbat. Deze waren “een schaduw van wat komt”en zij wezen naar het kruis en eindigde bij het kruis. Gods zevendedags Sabbat werd gemaakt voordat er zonde op de wereld was gekomen, en kon daarom nog geen schaduw zijn van wat komt. Dat is waarom Kolossenzen 2ze apart benoemd en specifiek vermeld dat deze sabbaten “een schaduw”waren. Deze zevenjaarlijkse sabbatten die zijn afgeschaft worden beschreven in Leviticushoofdstuk 23.


7. Volgens Romeinen 14:5 is de dag die we houden slechts een kwestie van persoonlijke voorkeur, toch?

Let erop dat het hele hoofdstuk gaat over het oordelen van anderen (Verzen 4, 10, 13). De kwestie gaat hier niet over de zevendedags Sabbat, die deel uitmaakt van de grote morele wet, maar over de jaarlijkse feestdagen van de ceremoniële wet. Joodse Christenen waren Heidense Christenen aan het oordelen omdat zij zich niet aan de ceremoniële wetten hielden. Het enige dat Paulus hier aangeeft is “om elkaar niet te oordelen. Omdat de ceremoniële wetten niet langer bindend zijn.”


 

QUIZ VRAGEN

1. Jezus hield… _____ De zondag als een heilige dag. _____ De zevendedags Sabbat heilig. _____ Om de andere dag heilig.

2. De dag van de Heer is… _____ Zondag, de eerste dag van de week. _____ Sabbat, de zevende dag van de week. _____ Elke dag die wij aan de Heer wijden.

3. De Sabbat werd gemaakt… _____ Alleen voor de Joden. _____ Door God tijdens de schepping voor alle mannen en vrouwen overal voor altijd. _____ Alleen voor de mensen die leefden ten tijde van het oude testament.

4. De verandering van de Sabbat naar de zondag werd gedaan door… _____ Jezus. _____ De apostelen. _____ Misleidde mannen.

5. Gods wet, waaronder het Sabbatsgebod… _____ Is niet langer geldig vandaag de dag. _____ Kan nooit veranderd worden. Het is nog steeds geldig vandaag de dag. _____ Eindigde bij Jezus’ dood.

6. De bekeerde heidenen en de apostelen in de nieuwe testamentskerk… _____ Hielden de zondag als een heilige dag. _____ Leerden anderen dat elke dag kan voldoen als een heilige dag zolang je maar oprecht bent. _____ Hielden de Sabbat.

7. De Sabbat… _____ Eindigde bij het kruis. _____ Zal eindigen bij Jezus’ wederkomst. _____ Zal gehouden worden in Gods nieuwe koninkrijk door allen die verlost zijn uit alle tijden.

8. Aangezien de Sabbat deel uit maakt van Gods wet, is het niet houden ervan… _____ Niks om je zorgen over te maken na Jezus’ dood. _____ Een gevaarlijke zonde omdat je dan iets heiligs aan het vertrappen bent. _____ Niet belangrijk vandaag de dag.

9. Een ieder die echt van Jezus houdt en Hem volgt zal… _____ De Sabbat heilig houden, zoals Jezus zelf ook deed. _____ Om de andere dag heilig houden. _____ Zondag houden als een heilige dag.

10. De Sabbat is… _____ Zondag, de eerste dag van de week. _____ Zaterdag, de zevende dag van de week. _____ Elke dag die we aan God wijden.

11. Het houden van de zondag… _____ Is een verzinsel van mensen zoals was voorspeld in de Bijbel. _____ Is Gods plan voor vandaag de dag. _____ Is ontstaan tijdens Jezus’ wederopstanding en werd aangenomen tijdens Pinksteren.


12. Het houden van de Sabbat is… _____ Een teken van bureaucratie. _____ Alleen belangrijk voor de Joden. _____ Gods tweevoudig teken van schepping en verlossing.

1.037 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page