Wanneer is de Sabbat volgens de Bijbel? 📖😱

Volgens de Bijbel is de #Sabbat altijd zaterdag geweest. Dat is de zevende dag van de week. De joden hebben altijd geloofd dat de Sabbat zaterdag was. Maar christenen geloven dat het zondag is - wie heeft dit veranderd en waarom maakt het zo veel uit?

De Bijbel voorspelt dat een 'macht' de 'tijden en de wet' zou veranderen. Deze studie behandelt de geleidelijke verandering van de Sabbat door de eeuwen heen. We zullen kijken hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd en wie er achter dit grote bedrog zit. Deze 'kracht' is overigens nog steeds actief.

Ben je ooit opgelicht? Wist je dat een van de grootste oplichting in de geschiedenis door bijna iedereen ter wereld is gekocht? Wat is het? Hoe kunnen jij en ik het vermijden? Mis het antwoord niet in The Counterfeit.

DE #VERVALSING
In Exodus 20:8-11 zegt de Bijbel duidelijk: "De zevende dag is de sabbat van de Here, uw God." Dus, waarom rusten en aanbidden zovelen op een andere dag van de week? Wanneer is de sabbat? Zaterdag of Zondag? Zou het kunnen zijn dat de Christelijke Kerk heeft toegestaan dat de traditie van de mens de weg van God overschaduwt? Tenslotte, waarom maakt het uit welke dag de ware dag van aanbidding is en welke de valse sabbat is?

De "eerste dag", of zondag, wordt slechts acht keer genoemd in het Nieuwe Testament. Sommige van deze verzen beschrijven hoe vrouwen op zondag terugkeerden naar de graftombe van Jezus om het lichaam van Christus te prepareren (Marcus 16:1-2, Marcus 16:9, Mattheüs 28:1, Lucas 24:1, Johannes 20:1). Jezus werd op vrijdag gekruisigd, de "voorbereidingsdag", omdat zij zich moesten voorbereiden op Gods heilige sabbatdag, zaterdag. Jezus rustte vervolgens in het graf op Sabbat, de "zevende dag" van de week, en stond op zondag op, de "eerste dag" van de week.

Als we kijken naar andere verzen die de "eerste dag" noemen in het Nieuwe Testament, zien we geen aanwijzing van verandering.

Veel christenen lezen in Lucas 4:16 dat Jezus, "zoals Zijn gewoonte was", op de sabbat naar de kerk ging. Christus zei in Mattheüs 24:20 dat Zijn discipelen 40 jaar na het kruis de sabbat van de zevende dag zouden houden. Dus, Jezus veranderde de Sabbat niet! De Bijbel belooft in Hebreeën 13:8, "Jezus Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde."

God veranderde de sabbat niet, Jezus zou de sabbat niet veranderen, en de discipelen konden de sabbat niet veranderen! (Handelingen 5:29)

We kunnen kijken naar Bijbelprofetie om te zien hoe Gods sabbat veranderd kon worden in een vervalsing. In Daniël 7:2-3, zag Daniël vier grote beesten uit de zee opkomen. Daniël beschrijft de beesten als een leeuw, een beer, een luipaard, en een beest met tien horens. Vers 17 zegt dat de beesten vier koningen, of koninkrijken, voorstellen.

De meeste bijbelgeleerden zijn het er over eens dat het vierde beest het Romeinse Rijk voorstelt. Daniël 7:8 zegt: "Ik zag de hoornen, en daar kwam een andere hoorn, een kleine hoorn, tussen hen op ...". "Deze kleine hoorn komt op tussen de eerste tien hoornen, na de val van Rome.

Daniël 7:25 voorspelt: "Hij [de kleine hoorn] zal hoogdravende woorden spreken tegen de Allerhoogste, hij zal de heiligen van de Allerhoogste vervolgen, en hij zal van plan zijn tijden en wetten te veranderen ..."

De Bijbel vertelt ons dat de heiligheid van de zondag voortkomt uit de traditie van mensen, veranderd van de wet van God. Het is Jezus zelf die in Mattheüs 15:3-9 zegt: "Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn."

God zegt dat de Sabbat een groot teken is. (Ezechiël 20:12; Exodus 31:16) Het is een teken van onze trouw aan Christus. Het is een teken dat wij kunnen rusten in het volbrachte werk van de verlossing door Christus. De Bijbelse Sabbat is zo belangrijk voor God dat Hij het in steen heeft geschreven!

Bent u bereid te volgen waar Jezus u leidt? De weg mag smal zijn, maar de weg van Jezus leidt naar de boom des levens in de stad van God.