top of page

9. PUURHEID EN KRACHT

Bijgewerkt op: 11 nov. 2019


Ben je het beu om je geliefden pijn te doen? Heb je constant spijt van je fouten in het verleden? Heb je ooit gewenst dat je van binnen en van buiten schoon gewassen kan worden? Dan hebben we geweldig nieuws - dat kan! God heeft een plan dat al je zonden volledig kan wegwassen en jouw karakter kan vernieuwen. Belachelijk? Helemaal niet! De Bijbel zegt: "We werden begraven met Christus door de doop" (Romeinen 6:4). Wanneer je Christus accepteert, sterft het oude leven en belooft de Heer al je zonden te vergeten! Niet alleen dat, Hij kan je helpen elke zondige gewoonte te overwinnen. Wist je dat terwijl het kruis 28 keer in de Bijbel wordt genoemd, de doop 97 keer wordt genoemd? Het moet vrij belangrijk zijn - en geen wonder, het betekent een nieuw leven met het achtervolgende, zondige verleden begraven en vergeten. Lees de verbazingwekkende feiten van de Bijbel!


1. Is de doop echt essentieel?

"Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" (Markus 16:16).


Antwoord: Ja! Hoe kan het nog duidelijker worden gemaakt?


2. Maar de dief aan het kruis was niet gedoopt, dus waarom is het nodig dat wij dat zijn?

"Hij weet waarvan wij gemaakt zijn; Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd" (Psalmen 103:14).


Antwoord: Evenmin herstelde de dief aan het kruis wat hij had gestolen, zoals de Heer Zijn volk onderricht in Ezechiël 33:15. God houdt ons verantwoordelijk voor wat we kunnen doen, maar Hij erkent ook de beperkingen van 'stof'. Hij verlangt niet iets van ons dat fysieke onmogelijk is. Zou de dief van het kruis zijn afgekomen, dan zou hij zijn gedoopt. Iedereen die in staat is, moet worden gedoopt.


3. Er zijn veel verschillende vormen die 'doop' worden genoemd. Is dit niet acceptabel, op voorwaarde dat iemand er oprecht over is?

"Eén Heer, één geloof, één doop" (Efeziërs 4:5).


Antwoord: Nee. Er is maar één echte doop. Alle andere zogenaamde doopfeesten zijn vervalsingen. Het woord 'doop' komt van het Griekse woord 'baptisma'. Het betekent 'onderdompelen in, of onderdompelen onder. Er zijn acht Griekse woorden in het Nieuwe Testament die worden gebruikt om de toepassing van vloeistoffen te beschrijven. Maar onder deze verschillende woorden - die sprenkelen, gieten en onderdompelen betekenen - wordt alleen de enige betekenis "onderdompelen" (baptizo) gebruikt om de doop te beschrijven.

Let op: Het "buffet" plan van de duivel voor de doop zegt: "Maak je keuze. De methode van de doop maakt niet uit. Het is de geest die telt." Maar de Bijbel zegt: "Eén Heer, één geloof, één doop." Er staat ook: "Gehoorzaam de stem des Heren, die ik tot u spreek" (Jeremia 38:20).


4. Hoe werd Jezus gedoopt?

"Jezus ... werd door Johannes in de Jordaan gedoopt. En onmiddellijk, kwam Hij uit het water op ..." (Markus 1:9, 10).


Antwoord: Jezus werd door onderdompeling gedoopt. Merk op dat Hij na de doop "uit het water" kwam. Jezus werd "in de Jordaan" gedoopt, niet op de oever, zoals velen geloven. Johannes de Doper vond altijd een plaats om te dopen waar "er veel water was" (Johannes 3:23), dus het zou diep genoeg zijn.

De Bijbel zegt dat we geroepen zijn om het voorbeeld van Jezus te volgen (1 Petrus 2:21).


5. Maar hebben de vroege kerkleiders de methode van de doop niet veranderd?

"Zowel Filippus als de kamerheer gingen het water in, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg” (Handelingen 8:38, 39).


Antwoord: Nee. Merk op dat Filippus, een leider in de vroege Christelijke kerk, de penningmeester van Ethiopië doopte door precies zo te dopen zoals Johannes de Doper Jezus doopte. Niemand, ongeacht zijn of haar positie in de kerk, is gemachtigd om Gods directe bevelen aan te passen of volledig te veranderen.


6. Aangezien Jezus en de discipelen doopten door onderdompeling, wie heeft de andere zogenaamde dopen die vandaag bestaan geïntroduceerd?

"Tevergeefs eren zij Mij, lerende als doctrines de geboden van mensen" (Mattheüs 15:9).


Antwoord: Misleide mensen hebben andere vormen van doop geïntroduceerd die in directe tegenspraak zijn met Gods Woord. Jezus zei: "Waarom overtreden jullie ook het gebod van God vanwege je traditie? ... Zo hebt u het gebod van God zonder effect gemaakt door uw traditie" (Mattheüs 15:3, 6). Aanbidding die het menselijk onderricht volgt, is ijdel. Bedenk zelf maar! Mensen hebben geknoeid met de heilige verordening van de doop in een poging om er weinig betekenis aan te geven. Geen wonder dat de bijbel ons aanspoort "met kracht te strijden voor het geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd" (Judas 1:3).


7. Wat moet een persoon doen om zich voor te bereiden op de doop?


Antwoord:

A. Leer Gods vereisten. "Ga daarom en maak discipelen van alle natiën, doop ze ... leer hen alle dingen die Ik u geboden heb in acht te nemen" (Mattheüs 28:19, 20).

B. Geloof de waarheid van Gods Woord. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden" (Markus 16:16).


C. Bekeer je en keer je af van je zonden en ervaar bekering. "Bekeert u en laat een ieder van u worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden" (Handelingen 2:38).

"Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden" (Handelingen 3:19).


Wanneer ik mij laat dopen, bevestig ik mijn geloof in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus.

8. Wat is de betekenis van de doop?

"We werden met Hem begraven door de doop in de dood, dat, precies zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de glorie van de Vader, zo zouden we ook in nieuwheid van leven moeten wandelen. Want als we verenigd zijn in de gelijkenis van Zijn dood, zullen we zeker ook in de gelijkenis van Zijn opstanding zijn, wetende dit, dat onze oude man met Hem is gekruisigd, dat het lichaam van de zonde kan worden afgeschaft, dat we niet langer slaven van de zonde hoeven te zijn" (Romeinen 6:4-6).


Antwoord: De doop vertegenwoordigt de gelovige die zich verenigt met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Deze symboliek is gevuld met diepe betekenis. In de doop zijn de ogen gesloten en wordt de ademhaling gestopt zoals in de dood. Dan komt de begrafenis in het water en de opstanding uit het waterige graf naar een nieuw leven in Christus. Wanneer hij uit uit het water komt, gaan de ogen open en begint de gelovige opnieuw te ademen en mengt zich met vrienden - een gelijkenis van de opstanding. Het grote verschil tussen het Christendom en elke andere religie is de dood, begrafenis en opstanding van Christus. In deze drie handelingen wordt alles mogelijk gemaakt wat God voor ons wil doen. Om deze drie vitale daden levend te houden in de gedachten van Christenen tot aan het einde der tijden, heeft de Heer de doop door onderdompeling ingesteld als een gedenkteken. Er is geen symboliek van de dood, begrafenis en opstanding in al die andere vormen van de doop. Alleen onderdompeling vervult de betekenis van Romeinen 6:4-6.


Nieuwe Christenen zijn als peuters die leren lopen. Soms struikelen en vallen ze.

9. Maar een persoon moet niet gedoopt worden tot hij er zeker van is dat hij nooit zal vallen en zondigen, toch?

"Mijn lieve kinderen, deze dingen schrijf ik u, opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige" (1 Johannes 2:1).


Antwoord: Dit is hetzelfde als zeggen dat een baby nooit moet proberen te lopen totdat hij zeker is dat hij nooit zal struikelen en vallen. Een Christen is een pasgeboren 'baby' in Christus. Dit is de reden waarom de ervaring van bekering "wedergeboren zijn" wordt genoemd. Het zondige verleden van een persoon is vergeven en vergeten door God bij de bekering. En de doop symboliseert het begraven van de verlangens van dat oude leven. We beginnen het Christelijke leven als baby's, in plaats van volwassenen, en God beoordeelt ons op onze houding en de trend van ons leven, in plaats van op een paar misstappen die we als onrijpe Christenen kunnen ervaren.


10. Waarom is de doop een dringende zaak voor een bekeerde zondaar?

"Waarom wacht je? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere" (Handelingen 22:16).


Antwoord: De doop is een openbaar getuigenis dat een berouwvolle zondaar vergeven en gereinigd is door Jezus (1 Johannes 1:9) en dat zijn zondige verleden achter hem ligt. Er bestaat geen belastend bewijs tegen een persoon na de bekering. Mannen en vrouwen worstelen tegenwoordig onder zware ladingen van zonde en schuld, en deze besmetting en last is zo verwoestend voor de menselijke persoonlijkheid dat mensen bijna tot elke lengte zullen gaan om een ​​gevoel van vergeving en reiniging te bereiken. Maar echte hulp wordt alleen gevonden door tot Christus te komen, die tegen iedereen zegt die tot Hem nadert: "Ik wil het; wordt gereinigd" (Mattheüs 8:3). Hij reinigt niet alleen, maar Hij begint ook de oude aard van zonde in je te kruisigen. De doop is van het allergrootste belang, omdat het onze publieke acceptatie is van Jezus' verbazingwekkende voorziening voor ons!


Bij bekering, God:

1. Vergeeft en vergeet ons verleden.

2. begint op wonderbaarlijke wijze ons te transformeren in nieuwe spirituele wezens.

3. Adopteert ons als Zijn eigen zonen en dochters.

Een bekeerd persoon zou zeker niet de doop willen uitstellen, wat publiekelijk Jezus eert voor het verrichten van al deze wonderen.


11. Hoe lang duurt het om je voor te bereiden op de doop?


Antwoord: Dat hangt van de persoon af. Sommigen begrijpen dingen sneller dan anderen. Maar in de meeste gevallen kan de voorbereiding in korte tijd worden voorbereid. Hier zijn enkele voorbeelden uit de Bijbel:


A. Ethiopische penningmeester (Handelingen 8:26-39), gedoopt op dezelfde dag dat hij de waarheid hoorde.

B. De gevangenbewaarder van Filippi en zijn gezin (Handelingen 16:23-34) gedoopt dezelfde nacht toen ze de waarheid hoorden.

C. Saulus van Tarsus (Handelingen 9:1-18), gedoopt drie dagen nadat Jezus hem had gesproken op de weg

naar Damascus.

D. Cornelius (Handelingen 10:1-48), gedoopt op dezelfde dag dat hij de waarheid hoorde.


12. Hoe denkt God over de doop van een persoon die zich bekeerd heeft?


Antwoord: Hij zei bij de doop van zijn Zoon: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb" (Mattheüs 3:17). Degenen die de Heer liefhebben zullen altijd ernaar streven om Hem te behagen (1 Johannes 3:22; 1 Thessalonicenzen 4:1).

Er is vreugde in de hemel over een waarlijk bekeerde ziel!


13. Kan iemand een ware doop ervaren zonder lid te worden van Gods kerk?


Antwoord: Nee. God is heel duidelijk:

A. Allen worden in één lichaam geroepen. "U bent in één lichaam geroepen" (Kolossenzen 3:15).


B. De kerk is het lichaam. "Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk" (Kolossenzen 1:18).


C. We gaan dat lichaam binnen door de doop. "Door één Geest zijn we allemaal tot één lichaam gedoopt" (1 Korinthiërs 12:13).


D. Gods bekeerde mensen worden toegevoegd aan de kerk. "De Heer voegde dagelijks aan de kerk toe die gered werden" (Handelingen 2:47).


14. Let op vier dingen die de doop niet doet:


Antwoord:

Eerste

De doop zelf verandert het hart niet; het is een symbool van een verandering die heeft plaatsgevonden. Een persoon kan gedoopt worden zonder geloof, zonder berouw en zonder een nieuw hart. Hij zou zelfs ondergedompeld kunnen worden naar het voorbeeld van Jezus, maar hij zou simpelweg als een natte zondaar uit het water komen in plaats van een droge zondaar – nog steeds zonder geloof, zonder berouw, zonder een nieuw hart. De doop kan geen nieuw persoon maken. Het kan ook niemand veranderen of regenereren. Het is de transformerende kracht van de Heilige Geest die het hart verandert. Je moet zowel uit de Geest als uit water geboren worden (Johannes 3:5).


Tweede

De doop betekent niet per sé dat iemand zich beter voelt. Het verandert niet noodzakelijk onze gevoelens. Sommige mensen zijn teleurgesteld omdat ze zich na de doop niet anders voelen. Redding is niet een kwestie van emotie, maar van geloof en gehoorzaamheid.


Derde

De doop verwijdert geen verleidingen. De duivel is niet klaar met een persoon wanneer hij wordt gedoopt. Van de andere kant, noch is Jezus, die beloofde: "Ik zal u nooit verlaten, noch u in de steek laten" (Hebreeën 13:5). Er zal geen verleiding komen zonder een manier om te ontsnappen. Dit is de belofte van de Geschriften. (1 Korinthiërs 10:13).


Vierde

De doop is geen magisch ritueel die de verlossing garandeert. Redding komt alleen als een gratis geschenk van Jezus Christus wanneer iemand de nieuwe geboorte ervaart. De doop is een symbool van ware bekering, en tenzij bekering voorafgaat aan de doop, is de ceremonie zinloos.


15. Jezus vraagt ​​je gedoopt te worden als een symbool dat je zonden zijn weggewassen. Wil je binnenkort plannen maken voor deze heilige verordening?

Antwoord: 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Is het ooit gepast om meer dan één keer te worden gedoopt?

Ja. Handelingen 19:1-5 laat zien dat de Bijbel in bepaalde gevallen de herdoop ondersteunt.


2. Moeten baby's worden gedoopt?

Niemand mag gedoopt worden tenzij hij of zij (1) de waarheid van God kent, (2) het gelooft, (3) berouw heeft getoond en (4) bekering heeft ervaren. Geen enkele baby kan zich hier kwalificeren. Niemand heeft het recht om een ​​baby te dopen. Om dit te doen worden Gods directe bevelen met betrekking tot de doop genegeerd. Misleidde mannen in de kerk jaar geleden verordenden dat niet-gedoopte baby’s verloren gaan, maar dit is niet Bijbels. Het beschaamt God als een onrechtvaardige tiran die onschuldige baby's zou vernietigen gewoon omdat de ouders gefaald hadden om hen te laten dopen Een dergelijke leer is tragisch.


3. Is de doop niet een kwestie van persoonlijke mening?

Ja, maar niet jouw mening of de mijne. Het is de mening van Christus die ertoe doet. Christus zegt dat de doop belangrijk voor Hem is. "Tenzij iemand wordt geboren uit water en de Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan" (Johannes 3:5). Het weigeren van de doop is het weigeren van de directe raad van God (Lucas 7:29, 30).


4. Hoe oud moet iemand zijn om in aanmerking te komen voor de doop?

Oud genoeg om het verschil tussen goed en kwaad te begrijpen en een intelligente beslissing te nemen om zich over te geven aan Christus en Hem te volgen. Veel kinderen zijn klaar voor de doop op de leeftijd van 10 of 11 jaar, sommige op 8 of 9. En sommige zijn nog niet klaar met 12 of 13. Er staat geen leeftijd in de Bijbel. Kinderen hebben verschillende niveaus van ervaring en begrip. Sommigen zijn al eerder klaar voor de doop dan anderen.


5. Kan de doop op zichzelf jou redden?

Nee. Maar het weigeren van de doop kan ertoe leiden dat iemand verloren gaat, omdat het ongehoorzaamheid betekent. Verlossing is voor "allen die Hem gehoorzamen" (Hebreeën 5:9).


6. Is de doop van de Heilige Geest niet alles wat nodig is?

Nee. De Bijbel laat in Handelingen 10:44-48 zien dat de waterdoop noodzakelijk is, zelfs wanneer de doop met de Heilige Geest eraan is voorafgegaan.


7. Zouden we niet alleen in Jezus' naam gedoopt moeten worden?

In Mattheüs 28:19 wordt ons verteld om gedoopt te worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit zijn de heilige woorden van Jezus. In het boek Handelingen zien we dat de nieuwe gelovigen werden gedoopt in de naam van Jezus. Het identificeren van Jezus als de Messias was een bijzonder cruciale stap voor de mensen van die dag; daarom werd het gespecificeerd dat zij in Zijn naam zouden worden gedoopt. We geloven dat het ook vandaag heel belangrijk is. Door de getuigenissen van Mattheüs te combineren met het boek Handelingen, dopen we mensen in de naam van de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Het volgen van deze methode voorkomt dat de ene Schrift boven de andere wordt verheven.


8. Er is één zonde waar ik mee strijd om deze op te geven. Moet ik me laten dopen?

Soms worstelen we met een bepaalde zonde en voelen we dat we die niet kunnen overwinnen. Wanhoop niet! God wil dat je "elk gewicht en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, aflegt, en ons de wedloop laat lopen die voor ons ligt" (Hebreeën 12:1). God kan je de overwinning over elke zonde geven! Maar je bent nog niet klaar om begraven te worden in de doopwateren, tenzij je die overgave kunt doen, omdat het oude leven van de zonde niet dood is. Alleen wanneer we ons oude leven laten sterven, het besluit hebben genomen dat we, in de kracht van Jezus, deze zonde willen laten, kunnen we leven voor Christus.


9. Kun je Galaten 3:27 uitleggen?

Hier vergelijkt God in wezen de doop met het huwelijk. Degene die in het openbaar gedoopt is, erkent dat hij of zij de naam van Christus (Christen) heeft aangenomen - net zoals veel bruiden tijdens de bruiloft publiekelijk de naam van hun echtgenoot aannemen. In de doop, als met het huwelijk, zijn verschillende principes van toepassing:

A. Het mag nooit worden ingetreden tenzij ware liefde er heerst.

B. Het mag nooit worden ingetreden, tenzij de kandidaat verlangt om door dik en dun heen trouw te zijn.

C. Het moet het volledig begrijpend benaderen.

D. Het moet niet voorbarig of onnodig vertraagd zijn. 

QUIZ VRAGEN


1. De Bijbel vertelt ons dat er één Heer is, één geloof, en… (1) _____ 15 doopfeesten. _____ 5 dopen. _____ 12 doopfeesten. _____ 1 doop.

2. Leerde Jezus de noodzaak van de doop? (1) _____ Ja. _____ Nee.

3. Jezus werd gedoopt door… (1) _____ Gieten. _____ Besprenkeling. _____ Onderdompeling.

4. Het woord "dopen" betekent… (1) _____ Gelukkig zijn. _____ Besprenkelen. _____ Gieten. _____ Dippen onder of onderdompelen.

5. De vele vervalste dopen van vandaag zijn ons gegeven door… (1) _____ Christus. _____ De apostelen. _____ Misleide mannen.

6. Markeer de dingen die een persoon moet doen om zich voor te bereiden op de doop: (4) _____ Lees de Bijbel vijfmaal door. _____ Geloof de waarheid. _____ Ervaar bekering. _____ Bid voor 10 dagen achter elkaar. _____ Besteed 40 dagen aan vasten. _____ Leer Gods vereisten. _____ Bekeert u van en verlaat de zonde.

7. De doop staat symbool voor… (1) _____ De schepping van de wereld. _____ De Bijbel. _____ Hemel. _____ De dood, begrafenis en opstanding van Christus. _____ De engelen.

8. Een pas gedoopte Christen is een… (1) _____ Geestelijke baby. _____ Geestelijke volwassene.

9. De doop, wanneer het wordt binnengetreden met gebed, oprechtheid en begrip… (1) _____ Bevestigt publiekelijk iemands bekering. _____ Betekent niet meer dan gaan zwemmen. _____ Verzekert een persoon dat hij nooit meer in de verleiding zal komen.

10. Is de kinderdoop Bijbels? (1) _____ Ja. _____ Nee.

11. Sommige kinderen zijn al eerder klaar voor de doop dan anderen. (1) _____ Waar. _____ Niet waar.

12. Welke van de volgende beweringen zijn waar over de Bijbelse doop? (6) _____ De Bijbel vergelijkt de doop met het huwelijk. _____ De doop met de Heilige Geest is alles wat je nodig hebt. _____ Gods leringen zijn superieur aan de leringen van de mens. _____ Jezus werd als voorbeeld voor ons gedoopt. _____ Er is een voorbeeld van herdoop in de Bijbel. _____ De doop is een teken van een nieuwe geboorte. _____ Het oude leven is begraven in de doop. _____ Je moet zeven keer worden gedoopt.

13. Is het altijd noodzakelijk dat een persoon vele weken of maanden nodig heeft om zich voor te bereiden op de doop? (1) _____ Ja. _____ Nee.

14. Kan een persoon de ware doop ervaren zonder lid van de kerk te worden? (1) _____ Ja. _____ Nee.

15. Ik wil zo snel mogelijk worden gedoopt door onderdompeling. _____ Ja. _____ Nee. _____ Ik ben gedoopt door onderdompeling.

150 weergaven0 opmerkingen

Bình luận


bottom of page