top of page

BIJBELSTUDIE: Het Verlossingsplan

 • Adam en Eva waren perfect toen ze uit Gods handen kwamen. Satan wilde echter controle krijgen over ons ras. God wist dat de mens in de val van Satan zou trappen en Hij had al een plan in gedachten om ons van de vijand te redden.

 • Het was nooit de bedoeling van God dat we schaamte en schuld zouden ervaren, maar deze kwamen door zonde in de wereld. Zijn verlossingsplan is de oplossing om ons van onze schuld te verlossen.


Welke gevolgen had de ongehoorzaamheid van Adam en Eva op hun relatie met God?

Genesis 3:1-10; Jesaja 59:2

 • God had Adam en Eva verteld dat ze zouden sterven als ze van de boom van de kennis van goed en kwaad zouden eten (zie Genesis 2: 16-17). Satan zei dat ze niet zouden sterven, maar ze als God zouden worden, in staat om goed en kwaad onafhankelijk van Gods woord te onderscheiden.

 • Na het eten schaamden Adam en Eva zich voor hun naaktheid; ze waren voorheen naakt, maar voelden geen schaamte (zie Genesis 2:25).

 • Gods stem was een bron van vreugde geweest, maar was een bron van angst geworden, dus verborgen ze zich voor Hem. De zonde veroorzaakte een scheiding tussen hen en God. God zocht ze: de zonde heeft Zijn liefde voor de mens niet veranderd. Zonde veroorzaakt een scheiding van ons en God omdat we ervoor kiezen om van Hem weg te lopen.

 • Adam en Eva hadden hun naaktheid bedekt met vijgenbladeren, maar God kleedde hen met tunieken van huid om hen te leren dat de oplossing voor het zondeprobleem de dood van een onschuldig leven zou inhouden.


Wat is het uiteindelijke gevolg van zonde?

Romeinen 6:23

 • Deze tekst verwijst niet naar de dood waar we allemaal naar op weg zijn, de terugkeer naar stof. Paulus stelde de enige twee mogelijke eeuwige bestemmingen tegenover elkaar: eeuwig leven en eeuwige dood.

 • Het loon is iets dat verdiend is: de eeuwige dood is de juiste vergelding voor onze zonden, het eeuwige leven kan niet worden verdiend, het is een geschenk om te aanvaarden.

 • Zonde veroorzaakt de eeuwige dood omdat er geen leven kan zijn dat gescheiden is van God, de enige bron van leven. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, vernietigde God hen niet maar gaf, ons de mens, een proeftijd. Het belangrijkste in ons leven is om ons opnieuw met God te verbinden voordat onze tijd verstrijkt.


Wat beloofde God Adam en Eva onmiddellijk na hun val?

Genesis 3:15

 • God gaf hun de belofte van een Verlosser: sprekend tot Satan zei Hij dat Hij opnieuw vijandschap zou stellen tussen hem en de mensheid. De Zoon van God zou als mens door Adams zaad komen en Hij zou Satan verslaan door middel van een volmaakt leven als mens en Zijn dood in de plaats van de mens.

 • Het verlossingsplan was bedacht van eeuwigheid af (zie 2 Timoteüs 1:9). Toen hij vanaf het begin het einde kende, wist God dat mensen zouden vallen. Dus toen Jezus de beslissing nam om Adam te scheppen, koos hij er ook voor om voor hem te sterven.


Wat moest Jezus doormaken om de mensheid verlossing te brengen? Waarom was hij daartoe bereid?

Hebreeën 12:2

 • Er zat een kruis tussen Jezus en de vreugde voor Zijn ogen. Om deze vreugde te bereiken, besloot Hij de kruisiging te ondergaan. De vreugde voor Hem was om voor eeuwig te leven met de verlosten (zie Jesaja 53:11). Hij vond het de moeite waard om aan het kruis te lijden om je in de hemel te hebben.

 • Prijs: bepaald door de persoon die verkoopt. Waarde: bepaald door de persoon die ervoor kiest om tegen de vaste prijs te kopen.

 • Jezus was bereid ons te kopen tegen de hoge prijs van het vergieten van Zijn kostbaar bloed (zie 1 Petrus 1:18-19). Zijn bloed vertegenwoordigt Zijn leven (zie Leviticus 17:11). Door mens te worden stelde Jezus zichzelf bloot aan verleiding en aan het risico zijn eigen eeuwige leven te verliezen; daarom heeft Jezus zijn eeuwige leven in uw redding geïnvesteerd. Wat is de waarde van Jezus 'eeuwige leven? Oneindig. Dan is uw waarde oneindig in Zijn ogen.

Wat verontrustte Hem het meest toen de tijd nabij was voor de dood van Jezus?

Matteüs 26:36-39

 • Jezus zei dat Hij zelfs tot de dood toe bedroefd was.

 • Wat deed hem beven? Het was niet de fysieke pijn van de kruisiging, want Hij had zijn discipelen geleerd niet bang te zijn voor hem die dit leven gewoon kon wegnemen (zie Lucas 12: 4-5).


Hoe beschrijft de Bijbel de ervaring van Jezus in de laatste uren van zijn leven?

Jesaja 53:3-6, 10-12

 • Jesaja profeteerde over het lijden van de Messias. Zijn woorden beschrijven wat Jezus leed van Gethsemane tot Golgotha. Er zijn geen geschikte woorden om de pijn van Jezus te beschrijven: het Hebreeuwse woord dâkâ (vs. 5) betekent letterlijk verpletteren, in stukken breken.

 • Het centrale thema van deze profetie is dat Jezus in onze plaats leed:

- "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen." (vs. 4);

- “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld." (vs. 5);

- "De straf … was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (vs. 5);

- "Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen." (vs. 6);

- "Om de overtredingen van Mijn volk werd Hij geslagen" (vs. 8);

- "Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben" (vs. 10);

- "Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,

want Hij zal hun ongerechtigheden dragen." (vs. 11);

- "omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft" (vs. 12).

 • In Getsemane begon Jezus de last van de zonden van de wereld te voelen. Satan verleidde Jezus door te suggereren dat de Vader Hem niet terug in de hemel zou ontvangen nadat hij de zonden van de wereld had gedragen.


Wat ervoer Jezus aan het kruis?

Matteüs 27:46

 • De zonde scheidt zich af van God en door de zonden van de wereld op zich te nemen, stierf Jezus gescheiden van de Vader.

 • Jezus voelde de last van de zonden van de wereld en Hij droeg de veroordeling van de Vader tegen hen. De vreselijke beker die Hij dronk, was de toorn van de Vader tegen de zonde.

Welk beeld gebruikte Jezus om zijn offer te vertegenwoordigen?

Johannes 3:14-16

 • Jezus vertelde over het verhaal van de Israëlieten die in de woestijn door slangen werden gebeten. God zei tegen Mozes dat hij een bronzen slang moest maken en deze op een paal moest optillen, zodat de mensen ernaar kunnen kijken en leven (zie Numeri 21:4-9).

 • Dit illustreert het verlossingsplan: de mensheid werd gebeten door de oude slang, Satan en het gif van de zonde veroordeelt ons ter dood. Jezus werd aan het kruis geheven zodat we naar Hem mogen kijken en leven.

 • Waarom werd Jezus hier gesymboliseerd door een slang, meestal een symbool van Satan en zonde? De Israëlieten werden door slangen gebeten en moesten naar een andere slang kijken om gered te worden. We moeten dus door geloof kijken naar Jezus, die Zelf zonde werd aan het kruis.

Welke ruil biedt God je aan via het kruis?

2 Korintiërs 5:21 (Romeinen 5: 9-10)

 • Jezus kende geen zonde en nam jouw zonden op Zich; Hij werd Zelf zonde, opdat jij gerechtvaardigd mag worden. De mens kan zichzelf niet van schuld verlossen; onze gerechtigheid is als een smerig kleed, maar door Jezus als uw Verlosser te aanvaarden, wordt jij met Zijn gerechtigheid bekleed (zie Jesaja 64:6, 61:10).

 • De mantel van Christus’ gerechtigheid vertegenwoordigt Zijn volmaakte leven; het werd geweven tijdens Zijn aardse leven, toen Hij verzoeking na verzoeking overwon. Wanneer je bedekt bent door Christus' gerechtigheid, ziet God niet langer je onvolmaakte leven maar Zijn Zoon.

Hoe moeten we leven nadat we het offer van Jezus hebben aanvaard?

1 Petrus 2:24

 • Je hoeft niet verloren te zijn, want Jezus werd behandeld zoals jij verdient, zodat je door God behandeld kunt worden zoals Hij verdient. Jezus werd aan de boom des doods genageld zodat je toegang hebt tot de boom des levens; Hij was naakt aan het kruis, opdat jij met Zijn gerechtigheid bekleed mag worden; Hij had een doornenkroon zodat jij de kroon des levens kunt ontvangen; Hij was gescheiden van de Vader, zodat jij nooit door Hem verlaten zult worden; Hij heeft jouw dood ondergaan, zodat jij Zijn eeuwige leven kunt hebben.

 • Als je beseft wat Jezus heeft gedaan voor uw redding, zal dit je inspireren en bekrachtigen om een ​​nieuw leven te leiden, voor de zaak van gerechtigheid.

 • "Kom dus tot inkeer (berouw) en bekeer je, opdat jouw zonden uitgewist worden" (Handelingen 3:19). Berouw en bekering komen beide van God. Berouw, in het Grieks metanoia, betekent letterlijk na te denken: als je berouw hebt, wordt datgene wat in je ogen goed leek, verkeerd en ervaar je verdriet over de zonde. Bekering is als een U-bocht, waarbij je je schouders naar zonde en vernietiging draait en met Jezus naar God en het eeuwige leven wandelt.


APPEAL

Efeziërs 2:8-9

 • Een geschenk wordt gratis ontvangen, maar het kost de gever geld. Hoe duurder het geschenk dat we ontvangen, hoe kostbaarder we het vinden. Verlossing is een gratis geschenk, maar het kostte God alles: door Jezus te geven, stortte Hij de hele hemel in één geschenk uit.

 • Jij wordt gered uit genade door geloof wanneer je ervoor kiest om je geloof uit te oefenen in wat Jezus heeft gedaan voor jouw redding. Accepteer je dit geschenk?
147 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page