top of page

"En zie, Ik kom spoedig"

En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. - Openbaring 22:7

We leven in de tijd van het einde. De snel vervullende tekenen van de tijd verklaren dat de komst van Christus nabij is. De dagen waarin we leven zijn plechtig en belangrijk. De Geest van God wordt geleidelijk maar zeker van de aarde teruggetrokken. Plagen en oordelen vallen al op de verachters van de genade van God. De rampen over land en zee, de onrustige staat van de samenleving, de alarmen van oorlog, zijn onheilspellend. Ze voorspellen naderende gebeurtenissen van de grootste omvang.


De agentschappen van het kwaad bundelen hun krachten en versterken. Ze worden sterker voor de laatste grote crisis. Grote veranderingen zullen spoedig plaatsvinden in onze wereld, en de laatste bewegingen zullen snel zijn. - Testimonies for the Church, vol. 9, p. 11.


De tijd is nabij dat er verdriet in de wereld zal zijn dat geen menselijke balsem kan genezen. De Geest van God wordt teruggetrokken. Rampen over zee en over land volgen elkaar snel op. Hoe vaak horen we van aardbevingen en tornado's, van vernietiging door vuur en overstroming, met veel verlies van leven en eigendom! Blijkbaar zijn deze rampen grillige uitbraken van ongeorganiseerde, niet-gereguleerde natuurkrachten, geheel buiten de controle van de mens; maar in dit allemaal, kan Gods doel worden gelezen. Ze behoren tot de instanties waarmee Hij mannen en vrouwen probeert te wekken tot een gevoel van hun gevaar. - Prophets and Kings, p. 277.


Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! Openbaring 22:20

 

Engelse tekst:


We are living in the time of the end. The fast-fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war, are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude.


The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones.—Testimonies for the Church, vol. 9, p. 11.


The time is at hand when there will be sorrow in the world that no human balm can heal. The Spirit of God is being withdrawn. Disasters by sea and by land follow one another in quick succession. How frequently we hear of earthquakes and tornadoes, of destruction by fire and flood, with great loss of life and property! Apparently these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of man; but in them all, God’s purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger.—Prophets and Kings, p. 277.


103 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page