top of page

3. GERED VAN EEN ZEKERE DOOD


Stel je voor hoe gruwelijk het is om in een huis gevangen te zitten als verschroeiende vlammen en stikkende rook dichterbij komen. Stel je dan voor hoe dankbaar en opgelucht je je zou voelen wanneer je in veiligheid wordt gebracht. Nou, de waarheid is dat elke persoon op deze planeet in enorm gevaar is. We hebben allemaal dringend redding nodig - niet door mensen in uniform - maar door onze Vader in de hemel. God houdt zoveel van je dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden om je te redden. Je hebt dit waarschijnlijk al eerder gehoord, maar weet je zeker dat je begrijpt waar het eigenlijk allemaal over gaat? Wat betekent het echt en kan het je leven echt veranderen? Lees verder en ontdek het voor jezelf!


1. Geeft God werkelijk om jou?Dit is wat Hij heeft gezegd:

"Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u geëerd en heb ik u liefgehad" (Jesaja 43:4).

"Ja, ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde" (Jeremia 31:3).


Antwoord: Gods oneindige liefde voor jou gaat het menselijke begrip ver te boven. Hij zou van je houden, zelfs als je de enige verloren ziel in de wereld was. En Jezus zou Zijn leven voor jou hebben gegeven, zelfs als er geen enkele andere zondaar zou zijn om te redden. Vergeet nooit dat je kostbaar bent in zijn ogen. Hij houdt van je en geeft zeer veel om je.


2. Hoe heeft God Zijn liefde voor jou getoond?

"Want God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

"Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.. Hierin is liefde, niet dat we God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden als verzoening voor onze zonden" (1 Johannes 4:9, 10).

Antwoord: Omdat God zo veel van je houdt, was hij bereid om Zijn enige Zoon te sturen om te lijden en te sterven zodat Hij niet voor eeuwig van je gescheiden zou zijn. Het is misschien moeilijk om zo'n overvloedige liefde volledig te bevatten, maar God deed het voor jou!


Jezus' liefde voor jou is duidelijk te zien in Zijn bereidheid om jouw zonden te vergeven en Zijn verlangen om jou overwinning te geven op elke verleiding in jouw leven!

3. Hoe kon Hij van iemand zoals jij houden?

"God bewijst Zijn eigen liefde jegens ons, in die zin dat, terwijl wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf" (Romeinen 5:8).


Antwoord: Zeker niet omdat iemand het verdient. Niet één persoon heeft ooit iets verdiend, behalve het loon van de zonde, wat de dood is (Romeinen 6:23). Maar Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van degenen die hebben gestolen, van degenen die overspel hebben gepleegd, en zelfs van degenen die hebben vermoord. Hij houdt van hen die egoïstisch zijn, van hen die hypocriet zijn en van degenen die verslaafd zijn. Wat je ook hebt gedaan of wat je ook doet, hij houdt van je - en hij wilt je redden van de zonde en de dodelijke gevolgen ervan.


4. Wat heeft de dood van Jezus voor jou gedaan?

"Zie, wat een liefde heeft de Vader ons gegeven, dat wij kinderen van God zouden worden genoemd!" (1 Johannes 3:1).

"Zovelen als Hem hebben aangenomen, hun heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden, voor hen die in Zijn naam geloven" (Johannes 1:12).


Antwoord: Christus stierf om de doodstraf tegen jou op Zich te nemen. Hij werd als man geboren zodat Hij het soort dood kon ondergaan dat alle zondaren echt verdienen. En nu, vandaag, biedt hij aan om jou de eer te bewijzen voor wat Hij deed. Zijn zondeloze leven wordt jou toegeschreven, zodat je als rechtvaardige toegerekend kunt worden. Zijn dood werd door God aanvaard als volledige betaling voor al je fouten, en wanneer je accepteert wat Hij deed als een geschenk voor jou, wordt jij als Zijn kind in Gods eigen familie opgenomen.


5. Hoe ontvang je Jezus en ga je over van de dood in het leven?

Door drie dingen toe te geven:

  1. Ik ben een zondaar. "Allen hebben gezondigd" (Romeinen 3:23).

  2. Ik ben gedoemd om te sterven. "Het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23).

  3. Ik kan mezelf niet redden. "Zonder Mij kun je niets doen" (Johannes 15:5).

Geloof dan drie dingen:

  1. Hij stierf voor mij. "Dat [Jezus] ... voor allen de dood zou proeven" (Hebreeën 2:9).

  2. Hij vergeeft mij. "Als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven" (1 Johannes 1:9).

  3. Hij redt mij. "Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven" (Johannes 6:47).

Antwoord: Overweeg deze levens veranderende waarheden:

  • Vanwege mijn zonden sta ik onder de doodstraf.

  • Ik kan deze straf niet betalen zonder het eeuwige leven te verliezen. Ik zou voor altijd dood zijn.

  • Ik ben iets verschuldigd dat ik niet kan betalen! Maar Jezus zegt: "Ik zal de boete betalen. Ik sterf in jouw plaats en geef jou daarvoor de credit. Je hoeft niet voor je zonden te sterven.”

  • Ik accepteer Zijn aanbod! Op het moment dat ik mijn schuld erken en Zijn dood voor mijn zonden aanvaard, word ik Zijn kind! (Eenvoudig, nietwaar?)

6. Wat moeten we doen om deze gave van redding te ontvangen?

"[We zijn] gerechtvaardigd door Zijn genade, die niets kost, door de verlossing die in Christus Jezus is" (Romeinen 3:24).

"Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof, los van de werken van de wet"(Romeinen 3:28).


Antwoord: Het enige wat u kunt doen is verlossing als een geschenk accepteren. Onze werken van gehoorzaamheid zullen ons niet helpen gerechtvaardigd te zijn omdat we al gezondigd hebben en de dood hebben verdiend. Maar allen die in geloof om redding vragen, zullen het ontvangen. De ergste zondaar wordt net zo volledig geaccepteerd als degene die het minst zondigt. Je verleden wordt niet tegen je gebruikt! Bedenk dat God iedereen liefheeft en dat vergeving alleen maar is om te vragen. "Door genade bent u gered door geloof, en dat niet uit uzelf; het is de gave van God, niet van werken, opdat niemand zou roemen" (Efeziërs 2:8, 9).


Jezus' kracht verandert een zondaar in een liefhebbende heilige.

7. Welke verandering maakt Jezus in jouw leven wanneer je je bij Zijn gezin aansluit door geloof?

"Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden" (2 Korinthiërs 5:17).


Antwoord: Wanneer je Christus in je hart ontvangt, begint Hij het proces om je oude zondige zelf te vernietigen en je te veranderen in een nieuwe spirituele creatie. Vreugdevol begin je het glorieuze vrij zijn van schuld en veroordeling te ervaren, en het oude leven van de zonde wordt weerzinwekkend voor je. Je zult zien dat één minuut met God meer geluk geeft dan een leven lang de slaaf van de duivel te zijn. Wat een uitwisseling! Waarom wachten mensen zo lang om het te accepteren?


Geen vreugde op aarde is vergelijkbaar met het geluk en de vreugde van een Christelijk gezin.

8. Zal dit veranderde leven echt gelukkiger zijn dan je oude zondige leven?

Jezus zei: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken ... dat uw vreugde vervuld mag zijn" (Johannes 15:11).

"Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn" (Johannes 8:36).

"Ik ben gekomen dat zij leven hebben en dat zij het overvloediger mogen hebben" (Johannes 10:10).


Antwoord: Velen denken dat het Christelijke leven niet gelukkig zal zijn vanwege zelfverloochening. Het tegenovergestelde is waar! Wanneer je de liefde van Jezus accepteert, komt er vreugde in je op. Zelfs wanneer er moeilijke tijden komen, kan de Christen genieten van Gods geruststellende en krachtige aanwezigheid om te overwinnen en "te helpen in tijden van nood" (Hebreeën 4:16).


Wanneer Jezus in je leven komt, transformeert Zijn wonderbaarlijke kracht gehoorzaamheid van een last naar een vreugde.

9. Kun je uit jezelf alle dingen doen die een Christenen hoort te doen?

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij" (Galaten 2:20).

"Ik kan alles doen door Christus die me kracht geeft" (Filippenzen 4:13).


Antwoord: Hier wordt het grootste wonder van het Christelijke leven onthuld. Je kunt jezelf niet dwingen om goed te zijn! Wat jij als Christen doet, is de spontane uitstroom van iemand anders Zijn leven in jou. Gehoorzaamheid is de natuurlijke reactie van liefde in je leven. Omdat je uit God geboren bent, als een nieuw schepsel, wil je Hem gehoorzamen omdat Zijn leven een deel van jouw leven is geworden. Het behagen van iemand van wie je houdt is geen last, maar een genot. "Ik ben verheugd om uw wil te doen, mijn God, ja, Uw wet is in mijn hart." Psalmen 40:8.


Het is geen last om iemand te behagen waar je werkelijk van houdt.

10. Betekent dit dat het zelfs niet moeilijk zal zijn om de Tien Geboden te gehoorzamen?

"Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden" (Johannes 14:15).

"Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden onderhouden. En Zijn geboden zijn niet belastend" (1 Johannes 5:3).

"Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden" (1 Johannes 2:5).


Antwoord: De Bijbel verbindt gehoorzaamheid aan een oprechte liefde voor God. Christenen zullen het niet vermoeiend vinden om de Tien Geboden te houden. Met al je zonden bedekt door de verzoenende dood van Jezus, is je gehoorzaamheid geworteld in Zijn zegevierende leven in jou. Omdat je zo diep van Hem houdt omdat Hij je leven heeft veranderend, zul je eigenlijk verder gaan dan de vereisten van de Tien Geboden. Je zult regelmatig de Bijbel doorzoeken om Zijn wil te leren kennen, in een poging meer manieren te vinden om je liefde voor Hem uit te drukken.

"Wat we ook vragen, ontvangen wij van Hem, omdat we Zijn geboden houden en die dingen doen die aangenaam zijn in Zijn ogen" (1 Johannes 3:22).


Het houden van de Tien Geboden om verlossing te verdienen, resulteert altijd in mislukking en wanhoop. Het is te laat om jezelf te redden, want je hebt al gezondigd! Maar de persoon die de gift van de verlossing heeft aanvaard, geniet van bewandelen van het pad van gehoorzaamheid aan Gods wetten.

11. Hoe kun je er zeker van zijn dat het houden van de Tien Geboden geen legalisme is?

"Hier is het geduld van de heiligen; hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus onderhouden" (Openbaring 14:12).

"En zij [De heiligen] hebben hem [satan] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood" (Openbaring 12:11).

Antwoord: "Legalisme" probeert door goede werken verlossing te verkrijgen in plaats van het als een geschenk te accepteren. Heiligen in de Bijbel worden geïdentificeerd als hebbende vier kenmerken: (1) zij houden de geboden, (2) zij vertrouwen op het bloed van het Lam, (3) zij delen hun geloof met anderen, en (4) zij kiezen ervoor om te sterven in plaats van te zondigen. Dit zijn de ware kenmerken van iemand die van Christus houdt en die Hem wenst te volgen.


12. Hoe kun je er zeker van zijn dat het geloof en de liefde in je relatie met Christus zullen blijven toenemen?

"Doorzoek de Schriften" (Johannes 5:39).

"Bidt zonder ophouden" (1 Tessalonicenzen 5:17).

"Zoals u daarom Christus Jezus de Heer hebt ontvangen, wandelt u dus in Hem" (Kolossenzen 2:6).

"Ik sterf dagelijks" (1 Korinthiërs 15:31).

Antwoord: Geen enkele persoonlijke relatie kan succesvol zijn zonder communicatie. Gebed en Bijbelstudie zijn vormen van communicatie met God, en ze zijn essentieel om je relatie met Hem te laten groeien. Zijn Woord is een 'liefdesbrief' die je dagelijks wilt lezen om je spirituele leven te voeden. Door met Hem in gebed te communiceren, verdiep je je toewijding en open je je geest voor een opwindender en intiemere kennis van wie Hij is en wat Hij in jouw leven zoekt. Je zult verbazingwekkende details van Zijn ongelooflijke voorziening voor je geluk ontdekken. Maar vergeet niet dat, net als in andere persoonlijke relaties, het verlies van liefde een paradijs in slavernij kan veranderen. Wanneer we ophouden met Christus en Zijn voorbeeld lief te hebben, zal religie alleen bestaan ​​als gedwongen naleving van een reeks beperkingen.


13. Hoe kun je iedereen op de hoogte stellen van je levens-veranderende relatie met Hem?

"Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen ... opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden" (Romeinen 6:4, 6).

"Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen" (2 Korinthiërs 11:2).


Antwoord: De doop symboliseert drie belangrijke componenten in het leven van iemand die Christus heeft aanvaard: (1) dood voor de zonde, (2) geboorte voor een nieuw leven in Christus en (3) een geestelijk 'huwelijk' met Jezus voor de eeuwigheid. Deze spirituele vereniging zal met de tijd sterker en zoeter worden, zolang we verliefd blijven.


God verzegelt ons geestelijk huwelijk

Om je geestelijk huwelijk voor eeuwig met Jezus te verzegelen, heeft God beloofd je nooit in de steek te laten (Psalmen 55:22; Mattheüs 28:20; Hebreeën 13:5), om voor je te zorgen in ziekte en gezondheid (Psalmen 41:3; Jesaja 41:10) en om te voorzien in elke behoefte die zich mogelijk in je leven zou kunnen ontwikkelen (Mattheüs 6:25-34). Precies zoals je Hem ontving door geloof, blijf zo ook Hem vertrouwen voor elke toekomstige behoefte en Hij zal je nooit teleurstellen.


14. Zou je Jezus op dit moment willen accepteren in je leven en een nieuw leven beginnen te ervaren?

Antwoord:

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

1. Hoe kan de dood van één persoon de boete betalen voor de zonden van de hele mensheid? Wat als we gewoon te zondig zijn voor God om ons te redden?

Omdat "allen gezondigd hebben" (Romeinen 3:23) en omdat "het loon van de zonde de dood is" (Romeinen 6:23), is er iets bijzonders nodig voor elke persoon die is geboren. Alleen iemand wiens leven op zijn minst gelijk is aan de hele mensheid kan sterven voor de zonden van de hele mensheid. Omdat Jezus de Schepper en Auteur is van al het leven, was het leven dat Hij neerlegde zelfs groter dan het leven van alle mensen die ooit zouden leven, "daarom is Hij ook in staat om tot het uiterste te redden degenen die door Hem tot God komen, sinds Hij altijd leeft om voor hen te pleiten" (Hebreeën 7:25).

“zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben … Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen … Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden … opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 5:12, 15, 17, 18, 19, 21)

2. Als ik Christus en Zijn vergeving accepteer maar dan weer val, zal Hij mij dan opnieuw vergeven?

We kunnen altijd vertrouwen op God om ons opnieuw te vergeven als we echt spijt hebben van onze zonden en het belijden. "Als we onze zonden belijden, is Hij trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9). Zie ook Mattheüs 6:12.

3. Hoe kan ik God benaderen in mijn zondige toestand? Zou het niet beter zijn om een ​​priester of predikant voor mij te laten bidden?

Omdat Jezus in menselijk vlees leefde en "verzocht werd zoals wij zijn" (Hebreeën 4:15) en overwon (Johannes 16:33), kan Hij ons vergeven voor onze zonden; we hebben geen menselijke priester of dienaar nodig om dat te doen. Verder vertelt 1 Timotheüs 2:5 ons specifiek dat er slechts "één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus" is. Vanwege Jezus' leven, dood, opstanding en constante gebeden voor jou (Romeinen 8:34), kun je God benaderen - en je kunt vrijmoedig naar Hem toe gaan! (Hebreeën 4:16).

4. Kan ik iets doen om God te helpen om mij te redden?

Nee. Zijn plan is geheel een plan van genade (Romeinen 3:24; 4:5); het is "de gave van God" (Efeziërs 2:8). Het is waar dat als God ons genade verleent door geloof, Hij ons ook het verlangen en de kracht geeft om Hem te gehoorzamen. Dit resulteert in liefdevolle gehoorzaamheid aan Zijn wetten. Dus zelfs deze gehoorzaamheid vloeit voort uit Gods vrije genade! Gehoorzaamheid, de service en loyaliteit van liefde, is de ware test van het discipelschap en een natuurlijke vrucht - het resultaat - van het geloof in Jezus Christus.


5. Wanneer God mijn zonden vergeeft, moet ik dan nog één of andere boetedoening doen?

Romeinen 8:1 zegt: "Er is daarom nu geen veroordeling voor hen die in Christus zijn." Jezus heeft de volledige straf betaald voor onze overtredingen, en zij die dit in het geloof aanvaarden hebben geen werk van boetedoening voor het reinigen, aangezien Jezus ons al "waste ons van onze zonden" (Openbaring 1:5). Jesaja 43:25 deelt deze prachtige belofte: "Ik, zelfs Ik, ben het die uw overtredingen uitwist omwille van Mijzelf; en Ik zal uw zonden niet herinneren." Micha 7:18, 19 toont de compleetheid van Zijn vergeving voor u: "Wie is een God zoals U, die ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.”


QUIZ VRAGEN

1. In welke grote gave heeft God de hele hemel geschonken aan de mens? (1)

_____ De Bijbel. _____ Zijn kerk. _____ Jezus Christus. _____ De wet.

2. De grootste blijk van liefde die de wereld ooit heeft gezien, was… (1)

_____ De broden en vissen. _____ Jezus' dood aan het kruis. _____ Pinksteren. _____ De bekentenis van Petrus.

3. Het offer van Christus aan het kruis was voor… (1)

_____ Iedereen. _____ Alleen de rechtvaardigen. _____ Alleen de goddelozen. _____ Hen die voorbestemd zijn voor de verlossing.

4. Van wie houdt God het meest? (1)

_____ Kerkleden. _____ Prostituees en dieven. _____ Iedereen evenveel. _____ Wedergeboren Christenen.

5. Christus werd in de menselijke familie geboren om… (1)

_____ De straf voor de zonde te betalen. _____ Te weten hoe zwak we zijn. _____ Een goede timmerman te worden.

6. Om verlossing te verkrijgen, moet een persoon… (1)

_____ Een ​​Bijbelcursus nemen. _____ Tot de kerk behoren. _____ in tongen spreken. _____ Het als een geschenk aannemen.

7. We worden gered door… (1)

_____ Goede werken. _____ Genade. _____ Verlangen.

8. Vergeving en acceptatie leiden ons om wat te weten? (2)

_____ Dat we kunnen blijven zondigen. _____ Dat we spijt hebben dat we pleziertjes hebben opgegeven. _____ Vreugde en vrede.

_____ Zekerheid van het eeuwige leven.

9. Gehoorzaamheid moet gebaseerd zijn op… (1)

_____ Angst voor de hel. _____ De wens om goedkeuring te krijgen van vrienden. _____ Jezus' blijvende aanwezigheid / liefde voor Jezus.

10. Christelijk gedrag, of het houden van de geboden, is… (1)

_____ Legalisme. _____ Eén van de vruchten van ware bekering. _____ Onbelangrijk.

11. Het huwelijk met Christus wordt gesymboliseerd door… (1)

_____ Lid worden van een klooster. _____ De doop. _____ Een trouwring gedragen aan de rechterhand. _____ Een gelofte van het celibaat afleggen.

12. De twee grootste manieren om verliefd te blijven op Christus zijn… (2)

_____ Dagelijkse Bijbelstudie. _____ Een grote offergave geven. _____ Onthouding van varkensvlees. _____ In een constante houding van gebed leven.

13. Het is mijn verlangen om Jezus in mijn leven te accepteren en de nieuwe geboorte te ervaren.

_____ Ja. _____ Nee. _____ Dit heb ik al gedaan.


187 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page